AFS 1994:5

AFS 1994:5

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

om ändring

i styrelsens kungörelse

(AFS 1984:16) med föreskrifter om

maskiner för papperstillverkning

Beslutad den 17 februari 1994

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av

18 §

arbetsmiljöförordningen (SFS

skiner för papperstillverkning skall ha följande lydelse.1)

1977:1166) att 1§ styrelsens kungörelse (AFS 1984:16) med föreskrifter om ma-

samt motsvarande maskiner för tillverkning av cellulosamassa.

1 §

Dessa föreskrifter gäller maskiner för tillverkning av papper och kartong

skyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:10) med föreskrifter om maskiner och

Bestämmelserna i 3-22, 25-28 §§ gäller inte sådana maskiner för vilka Arbetar-

vissa andra tekniska anordningar eller motsvarande bestämmelser i något annat

land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller när de

I

släpps ut på marknaden eller tas i drift.

De

gäller inte heller andra maskiner som uppfyller kraven i kungörelsen 1993:10

eller motsvarande bestämmelser i något annat EES-land.

Ändringen träder i kraft den 1 april 1994

SIVERT ANDERSSON

Folke Lindberg

Göran Lindh

1) Ändringen innebär

en anpassning till EG-direktivet

om

maskiner (89/392/EEG).

3