AFS 1995:5

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 1995:5

Utkom från trycket

den 4 mars 1996

UTRUSTNINGAR FÖR EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

Beslutad den 24 oktober 1995

AFS 1995:5

2

UTRUSTNINGAR FÖR EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om utrustningar för explosionsfarlig

miljö samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Beslutad den 24 oktober 1995

AFS 1995:5

3

AFS 1995:5

4

Jfr direktiven 94/9/EG (EGT nr L100, 19.4.1994,, sid 1 Celex nr 394L0009) och 83/189/EEG (EGT nr

1

L109,

26.4. 1983, s 8, Celex nr 383L0189) m.fl.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om utrustningar

för explosionsfarlig miljö

Beslutad den 24 oktober 1995

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

följande föreskrifter. Föreskrifterna i punkterna 7 och 8 i bilaga 3, punkt 6 i bilaga 4 samt punkt 6 i

bilaga 7 är utfärdade med stöd av 7 § förordningen (SFS 1993:1065) om teknisk kontroll. )

1

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller utrustningar och skyddssystem avsedda för användning i explosionsfarlig

miljö samt för komponenter som är avsedda att installeras i sådana utrustningar eller skyddssystem.

Föreskrifterna gäller även för säkerhets-, kontroll- och regleranordningar som är avsedda att användas

utanför explosionsfarlig miljö men som krävs för, eller bidrar till, att utrustningarna och skyddssystemen

skall kunna fungera på ett säkert sätt med hänsyn till explosionsriskerna.

Föreskrifterna gäller inte för

- konstruktion och utförande av sådana elektriska utrustningar som omfattas av

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Föreskrifterna gäller inte heller för

a)

medicinska utrustningar som är avsedda för användning i medicinsk miljö,

b)

utrustningar och skyddssystem, där explosionsrisken enbart beror på närvaron av explosiva

varor eller kemiskt instabila ämnen,

c)

utrustningar som är avsedda för användning i hushåll och icke-kommersiell miljö,

d)

personlig skyddsutrustning som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1993:11) med föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning,

e)

havsgående fartyg och rörliga off-shore-enheter samt utrustningar ombord på sådana fartyg eller

enheter,

f)

transportmedel, dvs. fordon och tillhörande släp, avsedda enbart för persontransport med flyg,

på väg, järnväg eller vattenväg, samt transportmedel som är konstruerade för transport av gods

med flyg, på allmän väg, järnväg eller vattenväg, med undantag för fordon som är avsedda att

användas i explosionsfarlig miljö,

g)

krigsmateriel.

2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

Utrustningar

Maskiner, apparater, stationära eller flyttbara anordningar, styr- och

reglerutrustningar samt detektions- eller förebyggande system, som enskilda eller i

kombination är avsedda för generering, överföring, lagring, mätning, reglering eller

AFS 1995:5

5

omformning av energi eller för materialbearbetning och som kan orsaka explosion

genom sina inneboende möjliga antändningskällor.

Skyddssystem

Enheter som är avsedda att omedelbart stoppa en begynnande explosion och/eller

begränsa det område som berörs av en explosion och som släpps ut på

marknaden separat för användning som självständiga system.

Komponenter

Delar som krävs för att utrustningar och skyddssystem skall fungera på ett säkert

sätt, men som saknar självständig funktion.

Explosiv

En blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och brännbara ämnen i

atmosfär

form av gas, ånga, dimma eller damm, i vilken förbränningen efter antändning

sprider sig till hela den oförbrända blandningen.

Explosionsfarlig

En miljö i vilken atmosfären kan bli explosiv på grund av lokala förhållanden

miljö

eller driftsförhållanden.

Utrustnings-

I dessa föreskrifter delas utrustningar in i olika grupper beroende på deras

grupper

avsedda användning (se bilaga 1).

Utrustningsgrupp I omfattar utrustningar som är avsedda att användas i gruvor

under jord och i vissa delar av ovanjordsinstallationerna för dessa gruvor.

Utrustningsgrupp II omfattar utrustningar som är avsedda att användas på andra

platser där fara kan uppstå på grund av en explosiv atmosfär.

Utrustnings-

I dessa föreskrifter delas utrustningsgrupper in i olika utrustningskategorier

kategorier

beroende på deras avsedda användning (se bilaga 1) .

Utrustningsgrupp I delas in i utrustningskategori M1 och M2.

Utrustningsgrupp II delas in i utrustningskategori 1, 2 och 3.

Avsedd använd-

Användning av utrustningar och skyddssystem samt de anordningar som

ning

avses i 1 § andra stycket i överensstämmelse med kraven på respektive

utrustningsgrupp och utrustningskategori enligt bilaga 1 samt i överensstämmelse

med all information som lämnats av tillverkaren och som är nödvändig för att

utrustningar och skyddssystem samt anordningar skall fungera på ett säkert sätt.

EES

Det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Anmält organ

Ett organ som anmälts enligt 3 § lagen (SFS 1992:1119) om teknisk kontroll eller

motsvarande bestämmelse i något annat land inom EES.

Allmänt

AFS 1995:5

6

3 § Utrustningar, skyddssystem och komponenter samt de anordningar som avses i 1 § andra stycket

som

1. släpps ut på marknaden,

2. eljest avlämnas för att tas i bruk eller

3. tas i drift

skall uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 2 samt kraven i bilaga 1 i de delar

som är tillämpliga med hänsyn till deras avsedda användning.

Utrustningarna skall dessutom uppfylla de krav som enligt bilaga 1 gäller för respektive

utrustningsgrupp och utrustningskategori enligt där angiven indelning.

Utrustningarna, skyddssystemen, komponenterna och anordningarna får släppas ut på marknaden,

eljest avlämnas för att tas i bruk eller tas i drift endast om bestämmelserna i 6 - 11 §§ också har

iakttagits.

Överensstämmelse med grundläggande krav

4 § Utrustningar och skyddssystem samt de anordningar som avses i 1 § andra stycket skall

förutsättas uppfylla kraven i 3 § om de har försetts med CE-märkning enligt lagen (SFS 1992:1534)

om CE-märkning och åtföljs av försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 10.

Komponenter som är avsedda att installeras i sådana utrustningar eller sådana skyddssystem som

avses i dessa föreskrifter skall förutsättas uppfylla kraven i 3 § om de åtföljs av bekräftelse av

överensstämmelse enligt 8 §.

När en nationell standard överförd från en harmoniserad standard, vars referensnummer har

publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, omfattar ett eller flera av de

grundläggande hälso- och säkerhetskraven, skall utrustningar, skyddssystem, komponenter samt de

anordningar, som avses i 1 § andra stycket, och som tillverkats enligt denna standard förutsättas

uppfylla de relevanta grundläggande kraven.

5 § I stället för 6-11 §§ får motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES ha följts.

Verifiering av överensstämmelse med säkerhetskraven

6 § Följande förfaranden skall, för angivna utrustningsgrupper och utrustningskategorier, ha följts av

tillverkaren eller dennes representant inom EES för att verifiera att utrustningar och, vid behov, de

anordningar som avses i 1 § andra stycket överensstämmer med de grundläggande säkerhetskraven

enligt bilaga 2 och för att CE-märkning skall få ske.

1.

Utrustningsgrupp I och II , utrustningskategori M 1 respektive utrustningskategori 1

enligt bilaga 1

Förfarandet för typkontroll enligt bilaga 3 skall ha följts i kombination med

- förfarandet för kvalitetssäkring av produktionen enligt bilaga 4, eller

AFS 1995:5

7

- förfarandet för produktkontroll enligt bilaga 5.

2.

Utrustningsgrupp I och II, utrustningskategori M 2 respektive utrustningskategori 2

enligt bilaga 1

2.1

I fråga om motorer med inre förbränning skall förfarandet för typkontroll enligt bilaga 3 ha följts i

kombination med

- förfarandet för typöverensstämmelse enligt bilaga 6,

eller

- förfarandet för produktkvalitetssäkring enligt bilaga 7.

2.2

I fråga om annan utrustning skall förfarandet för intern produktionskontroll enligt bilaga 8 ha

följts,

och

den dokumentation som föreskrivs i punkt 3 i bilaga 8 ha lämnats in till ett anmält organ, som

snarast möjligt skall ha erkänt mottagandet av dokumentationen och arkiverat den.

3.

Utrustningsgrupp II, utrustningskategori 3 enligt bilaga 1

Förfarandet för intern produktionskontroll enligt bilaga 8 skall ha följts.

4.

Utrustningsgrupp I och II enligt bilaga 1

I stället för de förfaranden som avses i 1-3 får förfarandet för enhetskontroll enligt bilaga 9 ha

följts.

7 § För skyddssystem skall de förfaranden som avses i 6 § 1. eller 4. ha följts vid verifiering av

överensstämmelse.

8 § För komponenter skall de förfaranden som avses i 6 § ha följts med undantag för CE-märkning.

Tillverkaren eller dennes representant inom EES skall dessutom ha utfärdat en bekräftelse av

överensstämmelse som visar att komponenterna uppfyller de bestämmelser i dessa föreskrifter som

gäller för dem. I bekräftelsen skall även ha angetts komponenternas egenskaper och hur de installerats

i utrustningar eller skyddssystem så att de grundläggande kraven för kompletta utrustningar eller

kompletta skyddssystem har uppfyllts.

9 § I fråga om skydd mot de faror som avses i punkt 1.2.7 i bilaga 2 kan tillverkaren eller dennes

representant inom EES i stället ha följt förfarandet för intern produktionskontroll enligt bilaga 8.

10 § Arbetarskyddsstyrelsen kan efter ansökan medge att utrustningar och skyddssystem samt de

anordningar som avses i 1 § andra stycket släpps ut på den svenska marknaden och tas i drift, även

om de förfaranden som avses i 6-7 samt 9 §§ inte har följts om användningen av dessa produkter är av

betydelse för säkerheten.

11 § Dokument och korrespondens i samband med de förfaranden som avses i 6-10 §§ skall ha

upprättats på ett av de officiella språken i den stat där förfarandet har utförts eller på ett språk som det

anmälda organet har godtagit.

AFS 1995:5

8

Bestämmelser om straff

12 § Bestämmelserna i 3 § tredje stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap.1 och 2 §§arbetsmiljölagen

(SFS 1977:1160). Brott mot dessa föreskrifter kan enligt 8 kap. 2 § samma lag medföra böter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 1996. De gäller utrustningar, skyddssystem och

komponenter samt de anordningar som avses i 1 § andra stycket som

1. släpps ut på marknaden eller

2. tas i drift

i Sverige från och med den dagen.

De gäller också andra utrustningar, skyddssystem och komponenter samt de anordningar som avses i

1 § andra stycket som har släppts ut på marknaden i något annat land inom EES från och med

ikraftträdandet.

Utrustningar, skyddssystem och komponenter samt de anordningar som avses i 1 § andra stycket, som

uppfyller de bestämmelser som gäller inom Sverige, får utan hinder av dessa föreskrifter släppas ut på

marknaden, eljest avlämnas för att tas i bruk eller tas i drift till och med den 30 juni 2003.

BO BYLUND

Magnus Blomqvist Göran Lindh

AFS 1995:5

9

Bilaga 1

Kriterier för kategoriindelning av utrustningsgrupper samt krav för olika

utrustningskategorier

1. Utrustningsgrupp I

a)

Utrustningskategori M 1 omfattar utrustningar som konstruerats och vid behov försetts med

särskilda kompletterande skyddsanordningar för att kunna fungera i överensstämmelse med de

driftsparametrar som angetts av tillverkaren och för att garantera en mycket hög skyddsnivå.

Utrustningar av denna kategori är avsedda att användas i gruvor under jord liksom i de delar av

ovanjordsinstallationerna, där fara föreligger på grund av gruvgas och/eller brännbart damm.

Utrustningar av denna kategori skall i explosiv atmosfär uppehålla den skyddsnivå som krävs

även vid undantagsvisa störningar i utrustningarnas funktion, och skall vara försedda med

skyddsanordningar som säkerställer att

- antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den skyddsnivå som krävs,

om en skyddsanordning slås ut, eller

- den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar oberoende av varandra.

Utrustningar av denna kategori skall uppfylla de kompletterande krav som anges i punkt 2.0.1 i

bilaga 2.

b)

Utrustningskategori M 2 omfattar utrustningar som konstruerats för att kunna fungera i

överensstämmelse med de driftsparametrar som angetts av tillverkaren och för att garantera en

hög skyddsnivå.

Utrustningar av denna kategori är avsedda att användas i gruvor under jord liksom i de delar av

ovanjordsinstallationerna, där fara kan föreligga på grund av gruvgas och/eller brännbart damm.

Utrustningarna skall kunna frånkopplas om atmosfären blir explosiv.

Skyddsanordningar till utrustningar av denna kategori skall garantera den skyddsnivå som krävs

vid normal drift och även vid svåra driftsförhållanden samt särskilt vid omild behandling och

varierande omgivningsförhållanden.

Utrustningar av denna kategori skall uppfylla de kompletterande krav som anges i punkt 2.0.2 i

bilaga 2.

2. Utrustningsgrupp II

a)

Utrustningskategori 1 omfattar utrustningar som konstruerats för att kunna fungera i

överensstämmelse med de driftsparametrar som angetts av tillverkaren och för att garantera en

mycket hög skyddsnivå.

AFS 1995:5

10

Utrustningar av denna kategori är avsedda att användas i miljöer där atmosfären ständigt, under

långa perioder eller ofta är explosiv till följd av blandningar av luft med gas, ånga, dimma eller

damm.

Utrustningar av denna kategori skall garantera den skyddsnivå som krävs, även vid

undantagsvisa störningar i utrustningarnas funktion, och skall vara försedda med

skyddsanordningar som säkerställer att

- antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den skyddsnivå som

krävs, om en skyddsanordning slås ut, eller

- den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar oberoende av varandra.

Utrustningar av denna kategori skall uppfylla de kompletterande krav som anges i punkt 2.1 i

bilaga 2.

b)

Utrustningskategori 2 omfattar utrustningar som konstruerats för att kunna fungera i

överensstämmelse med de driftsparametrar som angetts av tillverkaren och för att garantera en

hög skyddsnivå.

Utrustningar av denna kategori är avsedda att användas i miljöer där atmosfären kan bli explosiv

till följd av blandningar av luft med gas, ånga, dimma eller damm.

Skyddsanordningar till utrustningar av denna kategori skall garantera att den skyddsnivå som

krävs, bibehålls även vid ofta återkommande störningar eller vid sådana fel i utrustningarnas

funktion som normalt behöver tas med i beräkningarna.

Utrustningar av denna kategori skall uppfylla de kompletterande krav som anges i punkt 2.2 i

bilaga 2.

c)

Utrustningskategori 3 omfattar utrustningar som konstruerats för att kunna fungera i

överensstämmelse med de driftsparametrar som angetts av tillverkaren och för att garantera en

normal skyddsnivå.

Utrustningar av denna kategori är avsedda att användas i miljöer där man inte behöver räkna

med att atmosfären blir explosiv till följd av blandningar av luft med gas, ånga, dimma eller

damm, men om det ändock sker, förekommer den explosiva atmosfären endast undantagsvis

och under korta tidsperioder.

Utrustningar av denna kategori skall garantera den skyddsnivå som krävs vid normal drift.

Utrustningar av denna kategori skall uppfylla de kompletterande krav som anges i punkt 2.3 i

bilaga 2.

--------------------

AFS 1995:5

11

Bilaga 2

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av

utrustningar och skyddssystem för användning i explosionsfarlig miljö

Inledande anmärkningar

A

Tekniskt vetande skall utnyttjas och nya rön som snabbt kan förändra detta skall utnyttjas utan

dröjsmål.

B

För sådana anordningar som avses i 1 § andra stycket skall de grundläggande säkerhetskraven

endast tillämpas i den utsträckning de är nödvändiga för att anordningarna skall kunna fungera

och utnyttjas på ett säkert och tillförlitligt sätt med hänsyn till explosionsrisken.

1. Gemensamma krav för utrustningar och skyddssystem

1.0

Allmänna krav

1.0.1 Principer för integrerad explosionssäkerhet

Utrustningar och skyddssystem som är avsedda att användas i explosionsfarlig miljö skall konstrueras

för att ge integrerad explosionssäkerhet.

I detta sammanhang skall tillverkaren vidta åtgärder för att

- framförallt, om möjligt förhindra att en explosiv atmosfär bildas av eller släpps ut från utrustningarna

eller skyddsanordningarna,

- förhindra antändning av en explosiv atmosfär med hänsyn till elektriska eller icke-elektriska

antändningskällor,

- omedelbart stoppa en explosion som trots allt inträffar och som direkt eller indirekt kan medföra

fara för personer och/eller begränsa det område som berörs av flammor och explosionstryck till en

tillräckligt säker nivå.

1.0.2 Utrustningar och skyddssystem skall konstrueras och tillverkas med beaktande av de

felfunktioner och/eller driftsstörningar som kan inträffa, så att farliga situationer så långt möjligt undviks.

Därvid skall även inbegripas felaktig användning som rimligen kan förutses.

1.0.3 Särskilda villkor för kontroll och underhåll

Utrustningar och skyddssystem som omfattas av särskilda villkor för kontroll och underhåll, skall

konstrueras och tillverkas med hänsyn till dessa villkor.

1.0.4 Omgivningsförhållanden

AFS 1995:5

11

1.0.4 Omgivningsförhållanden

Utrustningar och skyddssystem skall konstrueras och tillverkas med hänsyn till faktiska eller

förutsebara omgivningsförhållanden.

1.0.5 Märkning

Alla utrustningar och alla skyddssystem skall märkas på ett fullt läsbart och varaktigt sätt med

minst följande uppgifter:

- Tillverkarens namn och adress.

- CE-märkning (se bilaga 10).

- Serie- eller typbeteckning.

- Eventuellt serienummer.

- Tillverkningsår.

- Det särskilda explosionsskyddsmärket

, följt av symbolen för utrustningsgrupp och

utrustningskategori.

- För utrustningsgrupp II: bokstaven "G" (avseende explosiv atmosfär orsakad av blandningar

av luft med gas, ånga eller dimma)

och/eller

bokstaven "D" (avseende explosiv atmosfär orsakad av blandning av luft med damm).

De skall dessutom vid behov märkas med all information som ovillkorligen behövs för

säkerheten vid användning.

1.0.6 Anvisningar

a)

Alla utrustningar och alla skyddssystem skall åtföljas av bruksanvisningar som minst

omfattar följande:

- Samma uppgifter som angivits under punkt 1.0.5 samt eventuellt kompletterande

uppgifter om underhåll (t.ex. importörens och reparationsverkstadens adress osv.).

- Säkerhetsanvisningar för

- idrifttagande,

- användning,

- montering och demontering,

- underhåll (normal service och akuta reparationsbehov),

- installation,

- inställning,

- Vid behov, uppgift om skyddszoner för tryckavlastningsanordningar.

- Vid behov, utbildnings-/inkörningsinstruktioner.

- Uppgifter som gör det möjligt att med säkerhet avgöra om utrustningar av en viss

kategori eller skyddssystem säkert kan användas inom det avsedda området och under

förväntade driftsförhållanden.

- Elektriska parametrar och tryckparametrar, högsta yttemperatur liksom andra

gränsvärden.

- Vid behov, särskilda villkor för användningen, även uppgifter om möjlig felaktig

användning som erfarenhetsmässigt har visat sig kunna inträffa.

- Vid behov, de viktigaste egenskaperna hos tillbehör/redskap som kan monteras på

utrustningar eller skyddssystem.

AFS 1995:5

13

b)

Bruksanvisningen skall avfattas av tillverkaren eller dennes representant inom EES på något av

språken inom EES.

När utrustningar och skyddssystem tas i bruk skall de åtföljas av en översättning av

bruksanvisningen till svenska och en bruksanvisning på originalspråket.

Denna översättning skall ha gjorts antingen av tillverkaren eller av dennes representant inom

EES eller av den som för in utrustningarna eller skyddssystemen i Sverige.

Underhållsanvisningar avsedda att användas av fackutbildad personal som anlitas av tillverkaren

eller dennes representant inom EES får dock avfattas på endast ett av de officiella språken

inom EES som förstås av den personalen.

c)

Bruksanvisningen skall innehålla de ritningar och diagram som är nödvändiga för idrifttagande,

underhåll, tillsyn, funktionskontroll och, i förekommande fall, reparation av utrustningar eller

skyddssystem, samt alla övriga nödvändiga upplysningar, i synnerhet med avseende på

säkerhet.

d)

Sådan produktinformation som beskriver utrustningarna eller skyddssystemen får inte motsäga

bruksanvisningen vad gäller säkerhetsaspekterna.

1.1 Val av material

1.1.1 De material som används vid tillverkning av utrustningar och skyddssystem får inte kunna utlösa

explosion under de driftspåfrestningar som kan förutses.

1.1.2 Inom ramen för de driftsförhållanden som angetts av tillverkaren, får det inte kunna uppstå

någon reaktion mellan det använda materialet och beståndsdelarna i den explosiva atmosfären som kan

försämra explosionsskyddet.

1.1.3 Materialen skall väljas så att förutsebara förändringar av deras egenskaper och tålighet i

kombination med andra material inte leder till en försämring av skyddet. Hänsyn skall särskilt tas till

materialets beständighet mot korrosion och nötning, elektriska ledningsförmåga, mekaniska hållfasthet,

åldringsbeständighet och påverkan av temperaturvariationer.

1.2 Konstruktion och tillverkning

1.2.1 Utrustningar och skyddssystem skall konstrueras och tillverkas med hänsyn till den tekniska

kunskapen om explosionsskydd, så att de kan fungera säkert under hela sin förväntade livstid.

1.2.2 Komponenter som är avsedda att monteras i utrustningar eller skyddssystem eller att användas

som reservdelar, skall konstrueras och tillverkas så att de fungerar säkert med hänsyn till

explosionsskyddet, om de installeras enligt tillverkarens anvisningar.

1.2.3 Slutna konstruktioner och förhindrande av läckor

Utrustningar som kan avge brännbara gaser eller brännbart damm, skall i största möjliga utsträckning

konstrueras som slutna konstruktioner.

AFS 1995:5

14

Utrustningar som har öppningar eller otäta anslutningar, får inte tillåta utsläpp av gas eller damm som

kan leda till att en explosiv atmosfär bildas utanför utrustningarna.

Öppningar för påfyllning eller tömning skall, så långt möjligt, konstrueras och utrustas så att inget

brännbart material släpps ut under fyllning eller tömning.

1.2.4 Dammavlagring

Utrustningar och skyddssystem, som är avsedda att användas i områden som är utsatta för damm,

skall konstrueras så att dammavlagringar på ytan inte kan antändas.

Dammavlagringar skall begränsas i största möjliga utsträckning. Utrustningar och skyddssystem skall

vara lätta att rengöra.

Yttemperaturen på utrustningarnas delar skall vara betydligt lägre än dammavlagringarnas

glödtemperatur.

För att förhindra värmeackumulation skall hänsyn tas till dammlagrets tjocklek och om nödvändigt skall

åtgärder vidtas för att begränsa temperaturen.

1.2.5 Kompletterande skyddsanordningar

Utrustningar och skyddssystem som kan utsättas för vissa typer av yttre påverkan, skall vid behov

förses med kompletterande skyddsanordningar.

Utrustningar skall kunna motstå förutsebar påverkan utan att explosionsskyddet försämras.

1.2.6 Säkerhet vid öppning

Om utrustningar och skyddssystem är placerade i ett slutet system som är en del av själva

explosionsskyddet, får det slutna systemet endast kunna öppnas med hjälp av specialverktyg eller efter

det att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits.

1.2.7 Skydd mot andra faror

Utrustningar och skyddssystem skall konstrueras och tillverkas så att

a)

fysiska eller andra skador vid direkt eller indirekt kontakt undviks,

b)

det kan garanteras att det på åtkomliga delar inte uppstår yttemperaturer eller strålning som kan

orsaka fara,

c)

icke-elektriska faror, som erfarenhetsmässigt visat sig kunna uppträda, elimineras,

d)

det kan garanteras att sådan överbelastning som kan förutses inte orsakar farliga situationer.

Om sådana faror som avses i denna punkt helt eller delvis omfattas av föreskrifter som överför andra

EG-direktiv än 94/9/EG skall punkten inte tillämpas i fråga om sådana faror.

1.2.8 Överbelastning av utrustningar

AFS 1995:5

15

Farlig överbelastning av utrustningar skall förhindras redan på konstruktionsstadiet genom inbyggda

mät-, styr- och regleranordningar, som t.ex. överströmsskydd, temperaturbegränsare,

tryckskillnadsbrytare, flödesvakter, tidreläer, varvtalsvakter och/eller liknande slag av

övervakningsanordningar.

1.2.9 Explosionstät kapsling

Om delar som kan antända explosiv atmosfär kapslas in, skall åtgärder vidtas för att säkerställa att

kapslingen motstår det tryck som utvecklas vid en inre explosion av en explosiv blandning och att den

förhindrar att explosionen sprids till den explosiva atmosfären som omger kapslingen.

1.3 Möjliga antändningskällor

1.3.1 Faror som orsakas av olika antändningskällor

Gnistor, flammor, ljusbågar, höga yttemperaturer, akustisk energi, optisk strålning, elektromagnetiska

vågor och andra möjliga antändningskällor får inte förekomma.

1.3.2 Faror som orsakas av statisk elektricitet

Elektrostatisk uppladdning som kan leda till farliga urladdningar skall förhindras med lämpliga medel.

1.3.3 Faror som orsakas av strö- och läckström

Det skall förhindras att strö- och läckströmmar, som t.ex. kan ge upphov till tändande gnistor, heta

ytor eller farlig korrosion, uppstår i elektriskt ledande delar av utrustningen.

1.3.4 Faror som orsakas av överhettning

Konstruktionen skall vara sådan att överhettning som orsakas av friktion eller stötar, t.ex. mellan

material och delar som kommer i kontakt med varandra vid rotation eller genom främmande föremål,

skall så långt möjligt förhindras.

1.3.5 Faror vid tryckutjämning

Utrustningar och skyddssystem skall vara konstruerade eller utrustade med integrerade mät-, styr- och

regleranordningar så att vid ett tryckutjämningsförlopp ingen stötvåg eller kompression erhålls, som kan

medföra en explosion.

1.4 Faror som orsakas av yttre påverkan

1.4.1 Utrustningar och skyddssystem skall vara konstruerade och tillverkade så att de kan fullgöra sin

avsedda funktion på ett helt säkert sätt även under växlande omgivningsförhållanden, i närvaro av yttre

elektrisk spänning, fukt, vibrationer, nedsmutsning liksom annan yttre påverkan inom de driftsvillkor

som angetts av tillverkaren.

1.4.2 Utrustningarnas delar skall vara lämpade för förväntade mekaniska och termiska påfrestningar

AFS 1995:5

16

och kunna motstå påverkan av befintliga eller förutsebara aggressiva ämnen.

1.5 Krav på säkerhetsanordningar

1.5.1 Säkerhetsanordningar skall kunna fungera oberoende av de mät-, styr- och regleranordningar

som är nödvändiga för driften.

Så långt möjligt skall fel på en säkerhetsanordning kunna upptäckas tillräckligt snabbt med hjälp av

lämpliga tekniska medel så att farliga situationer med största sannolikhet inte kan uppstå.

För elektriska kretsar skall normalt självskyddsprincipen (fail-safe) tillämpas.

När utrustningar styrs via programvara skall säkerhetsmässiga manövrer normalt direkt påverka

relevanta kontrollanordningar utan mellanliggande styrning via programvara.

1.5.2 Vid fel på säkerhetsanordningar skall utrustningar och/eller skyddssystem så långt möjligt

säkras.

1.5.3 Nödstopp på säkerhetsanordningar skall, så långt möjligt, vara försedda med återstartsspärrar.

Ett nytt startkommando för återgång till normal drift skall kunna verkställas först efter det att

återstartsspärrarna avsiktligt har återställts.

1.5.4 Styrenheter och monitorer/visarinstrument

Om styrenheter och monitorer/visarinstrument används skall de vara utformade enligt ergonomiska

principer, så att högsta möjliga driftssäkerhet erhålls med hänsyn till explosionsrisker.

1.5.5 Krav för anordningar med mätfunktion för explosionsskydd

Anordningar med mätfunktion som påverkar utrustningar som används i explosionsfarlig miljö skall

vara konstruerade och tillverkade så att de motsvarar förutsebara driftsmässiga krav och speciella

förutsättningar vid användning.

1.5.6 Anordningar med mätfunktion skall vid behov kunna kontrolleras i fråga om

avläsningsnoggrannhet och funktionsduglighet.

1.5.7 Vid konstruktion av anordningar med mätfunktion skall en säkerhetsfaktor säkerställa att

alarmtröskeln ligger tillräckligt långt utanför explosions- och/eller antändningsgränsen för den atmosfär

som skall registreras, varvid särskild hänsyn skall tas till anläggningens driftsförhållanden och möjliga

avvikelser i mätsystemet.

1.5.8 Risker som orsakas av programvara

Vid konstruktion av utrustningar, skyddssystem och säkerhetsanordningar med datorstyrning skall

särskild uppmärksamhet ägnas de risker som kan orsakas av programvarufel.

1.6 Krav på systemsäkerhet

AFS 1995:5

17

1.6.1 Utrustningar och skyddssystem som ingår i automatiska processer skall kunna stängas av genom

ett manuellt överordnat kommando när utrustningarna och skyddssystemen visar på avvikelse från

avsedda driftsförhållanden, förutsatt att åtgärden inte minskar säkerheten.

1.6.2 När nödstoppssystemet aktiveras skall ackumulerade energier avledas så snabbt och säkert

som möjligt eller isoleras så att fara inte längre föreligger.

Detta gäller inte elektrokemiskt lagrad energi.

1.6.3 Faror vid strömavbrott

Om utrustningar och skyddssystem vid strömavbrott kan orsaka ytterligare risker, skall det vara möjligt

att bevara dem i säker drift oberoende av övriga delar av anläggningen.

1.6.4 Faror som orsakas av anslutningar

Utrustningar och skyddssystem skall vara försedda med lämpliga kabel- och ledningsinföringar.

Om utrustningar och skyddssystem skall användas i kombination med andra utrustningar och

skyddssystem skall anslutningarna vara säkra.

1.6.5 Utrustningar försedda med larmanordningar

Om utrustningar eller skyddssystem är försedda med anordningar som skall detektera eller larma om

det uppstår en explosiv atmosfär skall nödvändiga anvisningar ges för en lämplig placering av

anordningarna.

2. Kompletterande krav på utrustningar

2.0 Krav på utrustningar av kategori M 1 och M 2 i utrustningsgrupp I

2.0.1 Krav på utrustningar av kategori M 1 i utrustningsgrupp I

2.0.1.1 Utrustningarna skall vara konstruerade och tillverkade så att antändningskällor inte kan uppstå

ens vid undantagsvis förekommande störningar som berör utrustningarna.

Utrustningarna skall vara försedda med anordningar för explosionsskydd så att

- antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den skyddsnivå som krävs, om en

skyddsanordning slås ut, eller

- den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar oberoende av varandra.

Vid behov skall dessa utrustningar vara försedda med ytterligare särskilda skyddsanordningar.

Utrustningarna skall förbli funktionsdugliga i explosiv atmosfär.

AFS 1995:5

18

2.0.1.2 Utrustningarna skall vid behov tillverkas så att damm inte kan tränga in.

2.0.1.3 Yttemperaturerna på utrustningarnas delar skall hållas så långt under antändningstemperaturen

för förutsebara luft/dammblandningar att uppvirvlat damm inte antänds.

2.0.1.4 Utrustningarna skall konstrueras så, att delar som kan vara antändningskällor, endast kan

friläggas under energifritt eller egensäkert tillstånd. Om det inte är möjligt att uppnå ett säkert tillstånd

skall tillverkaren anbringa ett varningsmärke på den del av utrustningen som kan frilägga en

antändningskälla.

Vid behov skall utrustningarna förses med lämpliga kompletterande förreglingar.

2.0.2 Krav på utrustningar av kategori M 2 i utrustningsgrupp I.

2.0.2.1 Utrustningarna skall vara försedda med skyddsanordningar som garanterar att

antändningskällor inte aktiveras under normal drift och även vid svåra driftsförhållanden samt särskilt

vid omild behandling och varierande omgivningsförhållanden.

Om en explosiv atmosfär uppstår skall utrustningarna kunna stängas av.

2.0.2.2 Utrustningarna skall konstrueras så, att delar som kan vara antändningskällor, endast kan

friläggas under energifritt tillstånd eller så skall motsvarande säkerhet kunna erhållas med lämpliga

förreglingar. Om det inte är möjligt att uppnå ett säkert tillstånd skall tillverkaren anbringa ett

varningsmärke på den del av utrustningen som kan frilägga en antändningskälla.

2.0.2.3 Kraven beträffande dammexplosionsskydd för kategori M 1 skall tillämpas även på denna

kategori.

2.1 Krav på utrustningar av kategori 1 i utrustningsgrupp II

2.1.1 Explosiv atmosfär orsakad av gas, ånga eller dimma

2.1.1.1 Utrustningarna skall vara konstruerade och tillverkade så att antändningskällor inte kan uppstå

ens vid undantagsvis förekommande störningar som berör utrustningarna.

Utrustningarna skall vara försedda med anordningar för explosionsskydd så att

- antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den skyddsnivå som krävs, om

en skyddsanordning slås ut, eller

- den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar oberoende av varandra.

2.1.1.2 I fråga om utrustningar vars ytor kan hettas upp, skall åtgärder vidtas för att säkerställa att de

angivna högsta yttemperaturerna inte överskrids ens under de ogynnsammaste förhållanden.

Även temperaturökningar till följd av ackumulerad värme och kemiska reaktioner skall beaktas.

AFS 1995:5

19

2.1.1.3 Utrustningarna skall konstrueras så, att delar som kan vara antändningskällor, endast kan

friläggas under energifritt eller egensäkert tillstånd. Om det inte är möjligt att uppnå ett säkert tillstånd

skall tillverkaren anbringa ett varningsmärke på den del av utrustningen som kan frilägga en

antändningskälla.

Vid behov skall utrustningarna förses med lämpliga kompletterande förreglingar.

2.1.2 Explosiv atmosfär orsakad av luft/dammblandningar

2.1.2.1 Utrustningarna skall vara konstruerade och tillverkade så att antändning av

luft/dammblandningar inte inträffar ens vid undantagsvis förekommande störningar som berör

utrustningarna.

Utrustningarna skall vara försedda med anordningar för explosionsskydd så att

- antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den skyddsnivå som krävs, om

en skyddsanordning slås ut, eller

- den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar oberoende av varandra.

2.1.2.2 Då så är nödvändigt skall utrustningarna vara konstruerade så att damm endast kan tränga in i

eller ut ur utrustningarna på särskilda förutsedda ställen.

Detta krav skall även uppfyllas av kabelinföringar och anslutningar.

2.1.2.3 Yttemperaturerna på utrustningarnas delar skall hållas så långt under antändningstemperaturen

för förutsebara luft/dammblandningar, att uppvirvlat damm inte antänds.

2.1.2.4 Angående säkerheten vid friläggandet av utrustningars delar, skall krav 2.1.1.3 gälla.

2.2 Krav på utrustningar av kategori 2 i utrustningsgrupp II

2.2.1 Explosiv atmosfär orsakad av gas, ånga eller dimma

2.2.1.1 Utrustningarna skall vara konstruerade och tillverkade så att antändningskällor inte kan uppstå

ens vid ofta förekommande störningar i utrustningarna eller fel i utrustningarnas funktion, som normalt

skall tas med i beräkningen.

2.2.1.2 Utrustningarnas delar skall vara konstruerade och tillverkade så att de angivna

yttemperaturerna inte överskrids vid de onormala driftsförhållanden som kan förutses av tillverkaren.

2.2.1.3 Utrustningarna skall konstrueras så, att delar som kan vara antändningskällor, endast kan

friläggas under energifritt tillstånd eller så skall motsvarande säkerhet kunna erhållas med lämpliga

förreglingar. Om det inte är möjligt att uppnå ett säkert tillstånd skall tillverkaren anbringa ett

varningsmärke på den del av utrustningen som kan frilägga en antändningskälla.

2.2.2 Explosiv atmosfär orsakad av luft/dammblandningar

AFS 1995:5

20

2.2.2.1 Utrustningarna skall vara utrustade med anordningar för explosionsskydd så att antändning av

luft/dammblandningar inte inträffar ens vid ofta förekommande störningar eller fel i utrustningarnas

funktion, som normalt skall tas med i beräkningen.

2.2.2.2 Angående yttemperaturer skall krav 2.1.2.3 gälla.

2.2.2.3 Angående skydd mot damm skall krav 2.1.2.2 gälla.

2.2.2.4 Angående säkerheten vid friläggandet av utrustningarnas delar skall krav 2.2.1.3 gälla.

2.3 Krav på utrustningar av kategori 3 i utrustningsgrupp II

2.3.1 Explosiv atmosfär orsakad av gas, ånga eller dimma

2.3.1.1 Utrustningarna skall vara konstruerade och tillverkade så att förutsebara antändningskällor

som kan uppstå vid normal drift inte kan förekomma.

2.3.1.2 Yttemperaturerna får inte överskrida de angivna högsta yttemperaturerna om utrustningarna

används under de förhållanden de är avsedda för. Högre temperaturer får endast tillåtas i undantagsfall

om tillverkaren tillämpar särskilda kompletterande skyddsåtgärder.

2.3.2 Explosiv atmosfär orsakad av luft/dammblandningar

2.3.2.1 Utrustningarna skall vara konstruerade och tillverkade så att luft/dammblandningar inte kan

antändas av driftsmässiga och förväntade antändningskällor.

2.3.2.2 Angående yttemperaturer skall krav 2.1.2.3 gälla.

2.3.2.3 Utrustningarna, inklusive kabelinföringar och anslutande delar, skall vara tillverkade med

hänsyn till dammpartiklarnas storlek så att varken explosiva luft/dammblandningar eller farliga

dammavlagringar kan bildas inuti utrustningarna.

3. Kompletterande krav på skyddssystem

3.0 Allmänna krav

3.0.1 Skyddssystem skall vara dimensionerade så att följderna av en explosion kan begränsas till en

nivå med tillräcklig säkerhet.

3.0.2 Skyddssystem skall vara konstruerade och anordnade samt placerade så att explosioner hindras

från att spridas genom farliga kedjereaktioner eller uppstår genom flamspridning samt att en

begynnande explosion inte övergår i en detonation.

AFS 1995:5

21

3.0.3 Skyddssystem skall kunna fungera vid strömavbrott under rimligt lång tid så att farliga situationer

undviks.

3.0.4 Yttre störningar får inte ge upphov till felfunktion hos skyddssystem.

3.1 Projektering och planering

3.1.1 Materialegenskaper

Det maximitryck respektive den maximitemperatur, som skall tas hänsyn till på planeringsstadiet vid val

av material, är det förväntade trycket vid en explosion som uppstår under extrema driftsförhållanden

respektive den temperatur som orsakas av flammans förväntade uppvärmningseffekt.

3.1.2 Skyddssystem som är avsedda att hålla tillbaka eller kontrollera explosioner, skall kunna motstå

de tryckvågor som explosionen skapar utan att systemintegriteten förloras.

3.1.3 Tillbehör som ansluts till skyddssystem, skall kunna motstå det förväntade maximala

explosionstrycket utan att förlora sin funktionsförmåga.

3.1.4 Vid projektering och planering av skyddssystem, skall hänsyn tas till det förväntade trycket i

perifera utrustningar och rörledningar vid en explosion.

3.1.5 Tryckavlastningsanordningar

Om det kan förväntas att påfrestningarna på skyddssystemen kommer att överstiga deras

materialhållfasthet, skall systemen projekteras med lämpliga tryckavlastningsanordningar.

Anordningarna får inte medföra fara för personer som befinner sig i närheten.

3.1.6 System för undertryckande av explosioner

System för undertryckande av explosioner skall planeras och projekteras så att de i händelse av en

begynnande explosion reagerar på ett så tidigt stadium som möjligt och motverkar denna optimalt med

hänsyn till maximal tryckstegringshastighet och maximalt explosionstryck.

3.1.7 Explosionsurkopplingssystem

Urkopplingssystem som i händelse av en begynnande explosion är avsedda att koppla ur vissa

utrustningar så tidigt som möjligt med hjälp av lämpliga anordningar, skall planeras och projekteras så

att de är motståndskraftiga mot brand som sprids inuti systemet och bibehåller sin mekaniska styrka

under alla driftsförhållanden.

3.1.8 Skyddssystem skall kunna integreras med lämplig larmnivå, så att vid behov produktflödet

avbryts och de utrustningsdelar kopplas bort som inte längre kan fungera på ett säkert sätt.

AFS 1995:5

22

--------------------

AFS 1995:5

23

Bilaga 3

Typkontroll

1. Typkontroll är det förfarande genom vilket ett anmält organ fastställer och intygar att ett exemplar

av en viss produkt, nedan kallat "typ", uppfyller de bestämmelser i dessa föreskrifter eller motsvarande

bestämmelser i något annat land inom EES som gäller för den.

2. Ansökan om typkontroll skall göras av tillverkaren eller dennes representant inom EES och ställas

till ett anmält organ.

Ansökan skall innehålla

- namn och adress på tillverkaren eller dennes representant inom EES,

- en skriftlig försäkran att samma anmälan inte har lämnats till något annat anmält organ samt

- teknisk dokumentation enligt punkt 3.

Ansökan skall åtföljas av ett provexemplar av typen som är representativt för den planerade

produktionen. Det anmälda organet kan begära ytterligare exemplar om så krävs för utförandet av

provningsprogrammet.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om produkten överensstämmer

med kraven i dessa föreskrifter. Den skall i den utsträckning som krävs för bedömningen omfatta

produktens konstruktion, tillverkning och drift samt i tillämplig utsträckning innehålla

- en allmän typbeskrivning,

- konstruktions- och produktionsritningar och skisser av konstruktionsdelar, delaggregat, kretsar

osv.,

- beskrivningar och förklaringar nödvändiga för tolkningen av dessa ritningar och skisser och

produktens funktionssätt,

- en förteckning över de standarder som avses i 4 § och som tillämpats helt eller delvis samt

beskrivning av de lösningar som valts för att uppfylla tillämpliga krav i dessa föreskrifter om sådana

standarder som avses i 4 § inte har tillämpats,

- resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv. samt

- provningsrapporter.

4. Det anmälda organet skall utföra följande.

4.1 Granska den tekniska dokumentationen, kontrollera att typen har tillverkats i överensstämmelse

med denna och fastställa vilka konstruktionsdelar som har konstruerats enligt relevanta bestämmelser i

de standarder som avses i 4 § och vilka som har konstruerats utan tillämpning i de relevanta

bestämmelserna i sådana standarder.

4.2 Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och nödvändiga provningar för att kontrollera om

de lösningar som valts av tillverkaren uppfyller de grundläggande kraven i dessa föreskrifter i de fall då

de standarder som avses i 4 § inte har tillämpats.

4.3 Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och nödvändiga provningar för att kontrollera att

AFS 1995:5

24

de standarder tillverkaren har valt att tillämpa faktiskt har tillämpats.

4.4 Överenskomma med sökanden på vilken plats undersökningar och nödvändiga provningar skall

utföras.

5. Om den uppvisade typen följer de bestämmelser i dessa föreskrifter som gäller för den skall det

anmälda organet utfärda ett typkontrollintyg. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress,

resultatet av undersökningen och nödvändiga identifikationsuppgifter för den kontrollerade typen.

En förteckning över relevanta delar av den tekniska dokumentationen skall bifogas intyget och det

anmälda organet skall behålla en kopia.

Om tillverkaren eller dennes representant inom EES vägras typkontroll skall det anmälda organet

utförligt ange skälen till detta.

Det anmälda organet skall ha ett system för intern överprövning av gjorda bedömningar.

6. Sökanden skall underrätta det anmälda organ, som förvarar den tekniska dokumentationen till

typkontrollintyget, om de ändringar av den godkända produkten som kräver ny kontroll, om dessa

ändringar kan påverka överensstämmelsen med de grundläggande kraven eller de föreskrivna

användningsbetingelserna för utrustningarna eller skyddssystemen. Detta nya tillstånd skall resultera i ett

tillägg till det ursprungliga typkontrollintyget.

7. Varje anmält organ skall underrätta övriga anmälda organ om typkontrollintyg och om tillägg till

dessa som utfärdats eller återkallats.

8. Övriga anmälda organ kan få kopior av typkontrollintyg och/eller tillägg till dessa. Bilagorna till

intygen skall ställas till övriga anmälda organs förfogande.

9. Tillverkaren eller dennes representant inom EES skall ha rutiner för att, tillsammans med den

tekniska dokumentationen, förvara kopior av typkontrollintyg och tillägg till dessa under minst tio år

efter det att tillverkningen av utrustningar eller skyddssystem upphört.

Om varken tillverkaren eller dennes representant är etablerad inom EES, skall den som släpper ut

produkten på marknaden ha rutiner för att förpliktelsen att hålla den tekniska dokumentationen

tillgänglig efterlevs.

--------------------

AFS 1995:5

25

Bilaga 4

Kvalitetssäkring av produktionen

1. I denna bilaga beskrivs den del av förfarandet då en tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2

säkerställer och intygar att de aktuella produkterna överensstämmer med den utrustning som beskrivs i

typkontrollintyget och uppfyller tillämpliga krav i dessa föreskrifter. Tillverkaren eller dennes

representant inom EES skall anbringa CE-märket på varje exemplar av utrustningen och upprätta en

skriftlig försäkran om överensstämmelse. CE-märkningen skall kompletteras med identifikationsnumret

för det anmälda organ som ansvarar för kontroll enligt punkt 4.

2. Tillverkaren skall använda ett kontrollerat kvalitetssystem vid produktion, granskning av

slutprodukter och provning enligt punkt 3 och skall omfattas av kontroll enligt punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall lämna en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem för den aktuella

utrustningen till ett anmält organ efter eget val.

Ansökan skall innehålla

- all relevant information om den produktkategori som avses,

- dokumentation om kvalitetssystemet,

- teknisk dokumentation om den kontrollerade typen och en kopia av typkontrollintyget.

3.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att utrustningen överensstämmer med typen enligt beskrivningen

i typkontrollintyget och med tillämpliga krav i dessa föreskrifter.

Alla förhållanden, krav och bestämmelser som tillverkaren har beaktat skall dokumenteras på ett

systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga program, metodbeskrivningar och anvisningar.

Dokumentationen om kvalitetssystemet skall möjliggöra en sammanhängande tolkning av

kvalitetsprogram, -planer, -manualer och -register.

Den skall särskilt innehålla en beskrivning av

- kvalitetsmålen och organisationsstrukturen samt ledningens ansvar och befogenheter i fråga om

utrustningens kvalitet,

- produktions-, kvalitetskontroll- och kvalitetssäkringstekniker samt de processer och system som

kommer att användas,

- undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under och efter tillverkningen och hur

ofta dessa skall utföras,

- kvalitetsregister, som kontrollrapporter och provningsresultat, kalibreringsuppgifter, rapporter om

den berörda personalens kvalifikationer osv. samt

- tillgängliga medel för att kontrollera att utrustningen är av den kvalitet som krävs och att

kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma om kvalitetssystemet uppfyller kraven i punkt 3.2. Det skall

förutsättas att kvalitetssystem som följer relevant harmoniserad standard uppfyller dessa krav.

I kontrollgruppen skall finnas minst en person med erfarenhet av utvärdering inom det aktuella

AFS 1995:5

26

teknikområdet. I utvärderingsförfarandet skall ingå ett kontrollbesök i tillverkarens lokaler.

Bedömningen skall meddelas tillverkaren. I detta meddelande skall ingå resultatet av undersökningen

och den bedömning som gjorts med angivande av skälen till denna.

3.4 Tillverkaren skall uppfylla de förpliktelser som följer av det bedömda kvalitetssystemet och

upprätthålla detta så att det förblir lämpligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes representant skall underrätta det anmälda organ som bedömt

kvalitetssystemet om varje planerad ändring av detta.

Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och om kvalitetssystemet efter ändring

fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en förnyad utvärdering är nödvändig.

Det anmälda organet skall meddela tillverkaren sin bedömning. I detta meddelande skall ingå resultatet

av granskningen och bedömningen med angivande av skäl.

4. Kontroll som det anmälda organet ansvarar för

4.1 Syftet med kontrollen är att säkerställa att tillverkaren fullt ut uppfyller de förpliktelser som följer av

det bedömda kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall tillåta att det anmälda organet i kontrollsyfte ges tillträde till produktions-,

kontroll-, provnings- och lagerlokaler och skall tillhandahålla all nödvändig information, bl.a.

- dokumentation om kvalitetssystemet,

- kvalitetsregister, som t.ex. kontrollrapporter och provningsresultat samt kalibreringsuppgifter,

rapporter om den berörda personalens kvalifikationer osv.

4.3 Det anmälda organet skall göra periodiska kontrollbesök för att säkerställa att tillverkaren

upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och skall lämna en kontrollrapport till tillverkaren.

4.4 Det anmälda organet skall dessutom utan förvarning kunna besöka tillverkaren. Under sådana

besök får det anmälda organet utföra eller låta utföra provningar vid behov för att kontrollera att

kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det anmälda organet skall lämna en besöksrapport till tillverkaren

och en provningsrapport, om provning utförts.

5. Tillverkaren skall ha rutiner för att under minst tio år efter det att tillverkningen av utrustningar

upphört hålla följande tillgängligt för berörda myndigheter:

- Den dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.

- Den ändringsanmälan som avses i punkt 3.4 andra stycket.

- De beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket, 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ha rutiner för att meddela övriga anmälda organ relevant information om

bedömningen av kvalitetssystem som meddelats och återkallats.

--------------------

AFS 1995:5

27

AFS 1995:5

28

Bilaga 5

Produktkontroll

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande då tillverkaren eller dennes representant inom EES,

kontrollerar och försäkrar att utrustning som omfattas av bestämmelserna i punkt 3 överensstämmer

med den typ som beskrivs i typkontrollintyget och uppfyller tillämpliga krav i dessa föreskrifter.

2. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillverkningsprocessen

garanterar att utrustningen överensstämmer med den typ som beskrivs i typkontrollintyget och uppfyller

tillämpliga krav i dessa föreskrifter. Tillverkaren eller dennes representant inom EES, skall anbringa

CE-märket på varje exemplar av utrustningen och upprätta en skriftlig försäkran om

överensstämmelse.

3. Det anmälda organet skall genomföra relevanta undersökningar och provningar i syfte att

kontrollera överensstämmelsen med tillämpliga krav i dessa föreskrifter hos utrustningen,

skyddssystemet eller hos anordning som avses i 1 § andra stycket och därvid undersöka och prova

varje produkt på det sätt som anges i punkt 4.

Tillverkaren eller dennes representant skall ha rutiner för att förvara en kopia av försäkran om

överensstämmelse under minst tio år efter det att tillverkningen av utrustningar har upphört.

4. Kontroll med undersökning och provning av varje exemplar av utrustningen

4.1 All utrustning skall undersökas individuellt och lämpliga provningar skall utföras på det sätt som

anges i den eller de relevanta standarder som avses i 4 § eller på likvärdigt sätt för att kontrollera

överensstämmelsen med den typ som beskrivs i typkontrollintyget och med tillämpliga krav i dessa

föreskrifter.

4.2 Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer på varje

kontrollerat exemplar av utrustningen och skall utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse

avseende de utförda provningarna.

4.3 Tillverkaren eller dennes representant skall på begäran kunna uppvisa intygen från det anmälda

organet.

--------------------

AFS 1995:5

29

Bilaga 6

Typöverensstämmelse

1. I denna bilaga beskrivs den del av förfarandet då tillverkaren eller dennes representant inom EES,

säkerställer och försäkrar att den aktuella utrustningen överensstämmer med den typ som beskrivs i

typkontrollintyget och uppfyller tillämpliga krav i dessa föreskrifter. Tillverkaren eller dennes

representant inom EES, skall anbringa CE-märket på varje exemplar av utrustningen och upprätta en

skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillverkningsprocessen

garanterar att utrustningen eller skyddssystemet motsvarar den typ som beskrivs i typkontrollintyget

och uppfyller tillämpliga krav i dessa föreskrifter.

3. Tillverkaren eller dennes representant skall ha rutiner för att förvara en kopia av försäkran om

överensstämmelse under minst tio år efter det att tillverkningen av utrustningar har upphört. Om varken

tillverkaren eller dennes representant är etablerad inom EES skall den som släppt ut utrustningarna eller

skyddssystemen på marknaden ha rutiner för att den tekniska dokumentationen hålls tillgänglig.

Tillverkaren skall utföra eller låta utföra provningar avseende explosionsskydd på varje exemplar av

utrustningen som tillverkas. För utförandet av provningarna skall ett anmält organ, som valts av

tillverkaren, ansvara.

Tillverkaren skall, om det anmälda organet bedömer att utrustningen uppfyller föreskrifterna, anbringa

dettas identifikationsnummer under tillverkningsprocessen.

--------------------

AFS 1995:5

30

Bilaga 7

Produktkvalitetssäkring

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande då en tillverkare, som uppfyller kraven i punkt 2, säkerställer

och försäkrar att utrustningen överensstämmer med den typ som beskrivs i typkontrollintyget.

Tillverkaren eller dennes representant inom EES, skall anbringa CE-märket på varje exemplar av

utrustningen och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. CE-märkningen skall

kompletteras med identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar för kontroll enligt punkt 4.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett kontrollerat kvalitetssystem för slutlig kontroll och provning av

utrustningen enligt punkt 3 nedan och stå under tillsyn på det sätt som anges i punkt 4 nedan.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall lämna en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem för utrustningen eller

skyddssystemet till ett anmält organ efter eget val.

Ansökan skall innehålla

- all relevant information om den produktkategori som avses,

- dokumentation om kvalitetssystemet,

- teknisk dokumentation om den kontrollerade typen samt en kopia av typkontrollintyget.

3.2 Varje exemplar av utrustningen skall undersökas enligt kvalitetssystemet och lämpliga provningar

skall utföras på det sätt som anges i den eller de relevanta standarder som avses i 4 § eller på likvärdigt

sätt i syfte att säkerställa att utrustningen överensstämmer med tillämpliga krav i dessa föreskrifter. Alla

förhållanden, krav och bestämmelser som tillverkaren har beaktat skall dokumenteras på ett

systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga program, metodbeskrivningar och anvisningar.

Dokumentationen om kvalitetssystemet skall möjliggöra en sammanhängande tolkning av

kvalitetsprogram, planer, manualer och register.

Den skall särskilt innehålla en beskrivning av

- kvalitetsmålen och organisationsstrukturen samt ledningens ansvar och befogenheter i fråga om

utrustningens kvalitet,

- undersökningar och provningar som kommer att utföras efter tillverkningen,

- metoderna för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar effektivt,

- kvalitetsregister, som kontrollrapporter och provningsresultat samt kalibreringsuppgifter, rapporter

om den berörda personalens kvalifikationer osv.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma om kvalitetssystemet uppfyller kraven i punkt 3.2. Det skall

förutsättas att kvalitetssystem som följer relevant harmoniserad standard uppfyller dessa krav.

I kontrollgruppen skall finnas minst en person med erfarenhet av utvärdering inom det aktuella

teknikområdet. I utvärderingsförfarandet skall ingå ett kontrollbesök i tillverkarens lokaler.

Bedömningen skall meddelas tillverkaren. I detta meddelande skall ingå resultaten av undersökningen

och den bedömning som fattats med angivande av skälen till detta.

AFS 1995:5

31

3.4 Tillverkaren skall uppfylla de förpliktelser som följer av det bedömda kvalitetssystemet och

upprätthålla detta så att det förblir lämpligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes representant skall underrätta det anmälda organ som bedömt

kvalitetssystemet om varje planerad ändring av detta.

Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om kvalitetssystemet efter

ändring fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en förnyad utvärdering är nödvändig.

Organet skall meddela tillverkaren sin bedömning. I detta meddelande skall ingå resultatet av

granskningen och bedömningen med angivande av skäl.

4. Kontroll som det anmälda organet ansvarar för

4.1 Syftet med kontrollen är att säkerställa att tillverkaren fullt ut uppfyller de förpliktelser som följer av

det bedömda kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall tillåta att det anmälda organet i kontrollsyfte ges tillträde till kontroll-, provnings-

och lagerlokaler och skall tillhandahålla all nödvändig information, bl.a.

- dokumentation om kvalitetssystemet,

- teknisk dokumentation,

- kvalitetsregister, som t.ex. kontrollrapporter och provningsresultat samt kalibreringsuppgifter,

rapporter om den berörda personalens kvalifikationer osv.

4.3 Det anmälda organet skall göra periodiska kontrollbesök för att säkerställa att tillverkaren

upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och skall lämna en kontrollrapport till tillverkaren.

4.4 Det anmälda organet skall dessutom utan förvarning kunna besöka tillverkaren. Under sådana

besök får det anmälda organet utföra eller låta utföra provningar vid behov för att kontrollera att

kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det anmälda organet skall lämna en besöksrapport till tillverkaren

och en provningsrapport, om provning utförts.

5. Tillverkaren skall ha rutiner för att under minst tio år efter det att tillverkningen av utrustningar

upphört hålla följande tillgängligt för berörda myndigheter:

- Den dokumentation som avses i punkt 3.1 tredje strecksatsen.

- Den ändringsanmälan som avses i punkt 3.4 andra stycket.

- De beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket, 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ha rutiner för att meddela övriga anmälda organ relevant information om

bedömningen av kvalitetssystem som meddelats och återkallats.

--------------------

AFS 1995:5

32

Bilaga 8

Intern produktionskontroll

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande då en tillverkare eller dennes representant inom EES, som

utför de förpliktelser som anges i punkt 2, säkerställer och försäkrar att utrustningen uppfyller

tillämpliga krav i dessa föreskrifter. Tillverkaren eller dennes representant inom EES, skall anbringa

CE-märket på varje exemplar av utrustningen och upprätta en skriftlig försäkran om

överensstämmelse.

2. Tillverkaren skall ha rutiner för att upprätta den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3,

och han eller hans representant inom EES skall ha rutiner för att hålla denna dokumentation tillgänglig

för berörda myndigheter för kontroll under minst tio år efter det att tillverkningen av utrustningar har

upphört.

Om varken tillverkaren eller dennes representant är etablerad inom EES, skall den som släpper ut

produkten på marknaden inom EES ha rutiner för att förpliktelsen att hålla den tekniska

dokumentationen tillgänglig efterlevs.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om produkten överensstämmer

med tillämpliga krav i dessa föreskrifter. Den skall i den utsträckning som krävs för bedömningen

omfatta produktens utformning, tillverkning och drift.

Den tekniska dokumentationen skall innehålla

- en allmän beskrivning av utrustningen,

- konstruktions- och produktionsritningar och skisser av konstruktionsdelar, delaggregat, kretsar

osv.,

- beskrivningar och förklaringar nödvändiga för tolkningen av dessa ritningar och skisser och

produktens funktionssätt,

- en förteckning över de standarder som tillämpats helt eller delvis samt beskrivning av de lösningar

som valts för att uppfylla säkerhetskraven i dessa föreskrifter då standarder inte har tillämpats,

- resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv. samt

- provningsrapporter.

4. Tillverkaren eller dennes representant skall ha rutiner för att förvara en kopia av försäkran om

överensstämmelse tillsammans med den tekniska dokumentationen.

5. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillverkningsprocessen

garanterar att den tillverkade utrustningen överensstämmer med den tekniska dokumentationen som

avses i punkt 2 och med tillämpliga krav i dessa föreskrifter.

--------------------

AFS 1995:5

33

Bilaga 9

Enhetskontroll

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande då tillverkaren säkerställer och försäkrar att den utrustning

eller det skyddssystem, för vilket det intyg som avses i punkt 2 har utfärdats, uppfyller tillämpliga krav i

dessa föreskrifter. Tillverkaren eller dennes representant inom EES skall anbringa CE-märket på

utrustningen eller skyddssystemet och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2. Det anmälda organet skall undersöka utrustningen eller skyddssystemet individuellt och utföra

relevanta provningar på det sätt som anges i den eller de relevanta standarder som avses i 4 § eller på

likvärdigt sätt för att kontrollera överensstämmelsen med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer på utrustning och

skyddssystem som kontrollerats och skall utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse avseende de

utförda provningarna.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om utrustningen eller

skyddssystemet överensstämmer med kraven i dessa föreskrifter och att förstå hur utrustningen eller

skyddssystemet är utformat, tillverkat och skall användas.

Dokumentationen skall innehålla

- en allmän beskrivning av produkten,

- konstruktions- och produktionsritningar och skisser av konstruktionsdelar, delaggregat, kretsar

osv.,

- beskrivningar och förklaringar nödvändiga för tolkningen av dessa ritningar och skisser och

produktens funktionssätt,

- en förteckning över de standarder som avses i 4 § och som tillämpats helt eller delvis samt

beskrivning av de lösningar som valts för att uppfylla tillämpliga krav i dessa föreskrifter då sådana

standarder som avses i 4 § inte har tillämpats,

- resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv. samt

- provningsrapporter.

--------------------

AFS 1995:5

34

Bilaga 10

A. CE-märkning

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i lagen (SFS 1992:1534) om

CE-märkning. CE-märket skall följas av det anmälda organets identifikationsnummer, om ett sådant

organ medverkar på produktionskontrollstadiet.

B. Försäkran om överensstämmelse

Följande skall ingå i försäkran om överensstämmelse:

- Tillverkarens namn eller identifikationsmärke och adress eller motsvarande uppgifter för dennes

representant inom EES.

- Beskrivning av utrustningar, skyddssystem eller de anordningar som avses i 1 § andra stycket.

- En förteckning över alla relevanta bestämmelser som uppfylls av utrustningar, skyddssystem eller de

anordningar som avses i 1 § andra stycket.

- I förekommande fall det anmälda organets namn, identifikationsnummer och adress och

typkontrollintygets nummer.

- I förekommande fall hänvisningar till harmoniserade standarder.

- I förekommande fall hänvisningar till övriga standarder och tekniska specifikationer som har

tillämpats.

- I tillämpliga fall hänvisning till andra föreskrifter som har tillämpats.

- Namn och tjänsteställning på den person som är behörig att underteckna på tillverkarens eller

representantens vägnar.

--------------------

AFS 1995:5

35

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om

utrustningar för explosionsfarlig miljö

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Kommentarer till vissa paragrafer

Till 1 §

Dessa föreskrifter överför direktivet 94/9/EG om utrustning och säkerhetssystem avsedd för

användning i explosionsfarlig miljö inom arbetsmiljölagens tillämpningsområde. Direktivet kallas

kort ATEX-100a-direktivet. I förhållande till tillverkare och andra leverantörer omfattar

arbetsmiljölagen varje slag av utrustning eller annan teknisk anordning som kan användas yrkesmässigt

oavsett användningen i det enskilda fallet.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö överför den

del av direktivet som berör elektrisk utrustning utanför arbetsmiljölagens tillämpningsområde.

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gäller alla övriga typer av utrustningar och skyddssystem. Av

definitionen av utrustning framgår att även maskiner omfattas.

Enligt 4 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:10) med föreskrifter om maskiner och vissa

andra tekniska anordningar kan särskilda föreskrifter ha utfärdats som utöver föreskrifterna (AFS

1993:10) behandlar vissa risker hos maskiner eller säkerhetskomponenter. Här avses endast

föreskrifter som utfärdats för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet. Om sådana särskilda

föreskrifter behandlar en viss risk som också behandlas i föreskrifterna (AFS 1993:10) så gäller de

särskilda föreskrifterna.

Detta innebär att styrelsens föreskrifter om utrustning för explosionsfarlig miljö gäller istället för

föreskrifterna (AFS 1993:10) för sådana risker med maskiner eller säkerhetskomponenter som

uteslutande kan hänföras till explosionsrisker eller om maskinen eller säkerhetskomponenten är tänkt

att användas i explosionsfarlig miljö.

Till 3 §

Med att "släppas ut på marknaden" brukar avses att den individuella produkten för första gången

kommer ut på marknaden inom EES-området. Detta sker normalt när produkten fysiskt eller juridiskt

överförs från tillverkare till användare eller till den som skall distribuera produkten vidare, t.ex. grossist

eller återförsäljare. Med tillverkare jämställs den som importerar en produkt till Europa från annat land.

Som att släppas ut på marknaden räknas även t.ex. att en produkt som tillverkats för eget bruk tas i

drift första gången.

Vid direktimport för eget bruk från land utanför EES, räknas själva ibruktagandet som utsläppande på

AFS 1995:5

36

marknaden.

Om en tillverkare eller den som importerar till Europa säljer direkt till konsument räknas det som

utsläppande när produkten finns fysiskt tillgänglig för avhämtning.

Observera att både uttrycket "släppas ut på marknaden" och uttrycket "tas i drift" endast syftar på den

tidpunkt då det enskilda exemplaret för första gången släpps ut på Europamarknaden respektive tas i

drift första gången i Europa.

Uttrycket "eljest avlämnas för att tas i bruk" syftar på andra leveranser i färdigt skick (alltså inte t.ex.

delar och komponenter) än "utsläppande på marknaden". Detta kan t.ex. gälla leverans från grossist till

detaljist eller från detaljist till användare.

Till 4 §

Med "bekräftelse av överensstämmelse" menas att tillverkaren utfärdar ett skriftligt "intyg" som visar att

komponenterna uppfyller relevanta bestämmelser i dessa föreskrifter samt komponenternas

egenskaper och hur de installerats i utrustningarna eller skyddssystemen. Observera att "bekräftelse av

överensstämmelse" skiljer sig ifrån den "försäkran om överensstämmelse" som finns i bilaga 10, punkt

B.

Till 6 §

För att underlätta förståelsen av vad som krävs vid verifiering av överensstämmelse för utrustningar,

skyddssystem samt de anordningar som avses i 1 § andra stycket har ett schema sammanställts i Tabell

1.

TABELL 1

Utrustningar, skyddssystem och anordningar som avses i 1§ första och andra stycket

GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV

3 § Samtliga utrustningsgrupper och -kategorier skall uppfylla Bilaga 2

VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE enligt 6 §

Utrustningsgrupp I

Punkt

Utrustnings-

i 6 §

kategori

Skall uppfylla bilaga

1

M 1

3 och 4 eller 3 och 5

2.1

M 2

3 och 6 eller 3 och 7 (motorer med inre förbränning)

2.2*

M 2

8 (speciellt 8.3*, dokumentation till anmält organ, all övrig

utrustning)

Utrustningsgrupp II

AFS 1995:5

37

Punkt

Utrustnings-

i 6 §

kategori

Skall uppfylla bilaga

1

1

3 och 4 eller 3 och 5

2.1

2

3 och 6 eller 3 och 7 (motorer med inre förbränning)

2.2*

2

8 (speciellt 8.3*, dokumentation till anmält organ, all övrig

utrustning)

3

3

8

ELLER

Punkt

i 6 §

4 Samtliga utrustningsgrupper och -kategorier skall uppfylla bilaga 9

* Kravet i § 6 punkt 2.2 innebär att den tekniska dokumentation som tillverkaren skall upprätta enligt

punkt 3 i bilaga 8 även skall skickas till ett anmält organ.

Bilaga 1 innehåller

kriterier för kategoriindelning av utrustningsgrupper samt krav för olika

utrustningskategorier

Bilaga 2 innehåller

grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av

utrustning och skyddssystem för användning i explosionsfarlig miljö

Bilaga 3 innehåller

typkontroll

Bilaga 4 innehåller

kvalitetssäkring av produktionen

Bilaga 5 innehåller

produktkontroll

Bilaga 6 innehåller

typöverensstämmelse

Bilaga 7 innehåller

produktkvalitetssäkring

Bilaga 8 innehåller

intern produktionskontroll

Bilaga 9 innehåller

enhetskontroll