AFS 1996:7

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 1996:7

Utkom från trycket

den 13 december 1996

UTFÖRANDE AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Beslutad den 24 oktober 1996

AFS 1996:7 2

UTFÖRANDE AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om utförande av personlig

skyddsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 1996:7 3

Beslutad den 24 oktober 1996

AFS 1996:7 4

Jfr direktivet 89/686/EEG (EGT nr L 399, 30.12.1989, s. 18), 93/68/EEG (EGT nr L 220 30.8.1993 s.

1

1), 93/95/EEG (EGT nr L 276 9.11.93 s. 11), 96/58 EG (EGT nr L 236 18.9.96, s.44)

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om utförande av

personlig skyddsutrustning

Beslutad den 24 oktober 1996

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

samt, efter samråd med Konsumentverket, med stöd av 2 och 3 §§ förordningen (SFS

1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk följande föreskrifter.1

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller personlig skyddsutrustning. Härmed avses varje utrustning som

är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller

säkerhetsrisker.

Med personlig skyddsutrustning avses också

a) kombinationsutrustningar som skyddar en person mot flera risker,

b) fasta eller löstagbara skyddsanordningar som är kombinerade med en personlig utrustning

utan skyddskaraktär och som bärs eller hålls av en person vid utförandet av en särskild

uppgift samt

c) utbytbara komponenter i personliga skyddsutrustningar som är väsentliga för en

tillfredsställande funktion och som uteslutande används för sådan utrustning.

Kopplingssystem till personlig skyddsutrustning för att koppla den till en annan extern

anordning skall anses ingå i utrustningen även om kopplingssystemet inte är avsett att bäras

eller hållas permanent av användaren.

2 § Föreskrifterna gäller inte utrustning som

a) har utformats och tillverkats speciellt för att användas av militära styrkor eller för att

upprätthålla lag och ordning,

b) är avsedd för självförsvar,

c) har utformats och tillverkats för privat bruk till skydd mot ogynnsamma

väderleksförhållanden, fukt och vatten eller hetta eller

d) är avsedd för skydd eller räddning av personer på fartyg eller flygplan och inte bärs hela

tiden.

Föreskrifterna gäller inte heller hjälmar och visir för användare av två- eller trehjuliga

motorfordon.

AFS 1996:7 5

Föreskrifterna gäller inte heller utrustning som täcks av föreskrifter, vilka

a) har utfärdats till uppfyllande av EG-direktiv i andra avseenden än som avses med dessa

föreskrifter och

b) är avsedda att uppfylla samma mål som dessa föreskrifter i fråga om utsläppandet av

produkter på marknaden, fri rörlighet för varor och säkerheten hos produkterna.

Lagen (SFS 1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk och förordningen om

personlig skyddsutrustning för privat bruk skall inte gälla sådan utrustning som avses i första

eller andra stycket.

3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

EES

Det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Anmält organ

Ett organ som enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller

motsvarande bestämmelse i något annat land inom EES har anmälts för

kontroll av personlig skyddsutrustning.

Grundläggande krav

4 § Personlig skyddsutrustning, som

1.

släpps ut på marknaden,

2.

eljest avlämnas för att tas i bruk eller

3.

tas i bruk första gången

skall, om arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är tillämplig, uppfylla kraven i bilaga 1.

Den får släppas ut på marknaden, eljest avlämnas för att tas i bruk eller tas i bruk första

gången endast om bestämmelserna i 7-11 §§ har iakttagits.

Personlig skyddsutrustning, som tillhandahålls av näringsidkare skall, om lagen (SFS

1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk är tillämplig, uppfylla kraven i

bilaga 1. Den får tillhandahållas endast om bestämmelserna i 7--11 §§ har iakttagits.

Med tillhandahållande av personlig skyddsutrustning jämställs erbjudande om och upplåtelse

av nyttjanderätt till sådan utrustning. Som tillhandahållande räknas inte att en utrustning visas

på mässor, utställningar eller liknande om det tydligt anges att kraven i dessa föreskrifter inte

är uppfyllda och att utrustningen inte får släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän den

uppfyller kraven.

5 § Personlig skyddsutrustning skall förutsättas uppfylla kraven i 4 § i följande fall.

1. Sådan utrustning av enkelt slag, som avses i 8 § andra stycket, skall förutsättas uppfylla

kraven om

a) den har CE-märkning enligt 11 § samt

b) tillverkaren eller dennes representant inom EES på begäran kan visa upp en försäkran

AFS 1996:7 6

om överensstämmelse enligt 10 §.

2. Annan utrustning skall förutsättas uppfylla kraven om

a) den har CE-märkning enligt 11 § samt

b) tillverkaren eller dennes representant inom EES på begäran kan visa upp

-

en försäkran om överensstämmelse enligt 10 § och

-

ett intyg från ett anmält organ som visar dels att utrustningen överensstämmer med

relevanta nationella standarder som anpassats till harmoniserade standarder vars

beteckningar har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, dels

att den har typkontrollerats enligt 8 §.

Om en tillverkare inte alls eller bara delvis har tillämpat harmoniserade standarder eller om

det inte finns några sådana, skall intyget i stället ange att de grundkrav som avses i bilaga 1

uppfylls.

6 § I stället för 7-11 §§ får motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES

tillämpas.

Teknisk dokumentation

7 § Tillverkaren eller dennes representant inom EES skall ha samlat den tekniska

dokumentation som anges i bilaga 2 så att den efter anmaning kan ges in till

tillsynsmyndigheten för kontroll.

Typkontroll

8 § Tillverkaren eller dennes representant inom EES skall, innan serietillverkning påbörjas av

en personlig skyddsutrustning, ha lämnat in utrustningen för typkontroll enligt bilaga 3.

Detta gäller dock inte personlig skyddsutrustning av enkelt slag om användaren själv kan

bedöma skyddsnivån mot de minimala riskerna och säkert identifiera dessa i god tid. Hit

räknas endast personlig skyddsutrustning som avser att skydda bäraren mot

a) mekanisk inverkan vars effekter är ytliga,

b) svaga rengöringsmedel med verkan som snabbt går över,

c) risker vid hantering av heta komponenter där användaren inte exponeras för en temperatur

som överskrider 50

E

C eller för skadlig inverkan av slag eller stötar,

d) klimatisk inverkan av varken ovanlig eller extrem art,

e) smärre stötar och vibrationer som inte kan ge permanenta sjukliga förändringar samt

f)

solljus.

Tillverkningskontroll

9 § Tillverkningskontroll skall ha utförts av komplicerad personlig skyddsutrustning avsedd

AFS 1996:7 7

att skydda mot livsfara eller mot allvarlig permanent skada där användaren inte själv kan

upptäcka risken i tid. Hit räknas endast följande slag av utrustning.

a) Andningsskydd med filter som skyddar mot fasta partiklar och vätskepartiklar, irriterande,

skadliga, giftiga eller radioaktiva gaser eller ångor.

b) Andningsapparater där användaren är oberoende av den omgivande luften samt

dykapparater.

c) Personlig skyddsutrustning som ger ett tidsbegränsat skydd mot kemisk påverkan eller

mot joniserande strålning.

d) Utrustning för användning mot höga temperaturer vars effekt kan jämföras med en

lufttemperatur på 100

E

C eller mer, infraröd strålning, flammor eller större mängder stänk

av smält material.

e) Utrustning för användning mot låg omgivningstemperatur vars effekter motsvarar en

lufttemperatur på -50

E

C eller lägre.

f)

Fallskydd.

g) Personlig skyddsutrustning mot elektriska risker i form av farliga spänningar eller

personlig skyddsutrustning som isolerar vid högspänningsarbete.

Vid kontrollen skall enligt tillverkarens val ha använts ett av de två förfaranden (A eller B)

som anges i bilaga 4.

Försäkran om överensstämmelse

10 § Tillverkaren eller dennes representant inom EES skall ha upprättat en försäkran om

överensstämmelse enligt bilaga 5. Försäkran skall intyga att den personliga

skyddsutrustningen överensstämmer med bestämmelserna i dessa föreskrifter.

CE-märkning

11 § Tillverkaren eller dennes representant inom EES skall ha märkt varje producerad

personlig skyddsutrustning med CE-märkning. Om detta inte är möjligt på grund av

produktens egenskaper får CE-märkningen anbringas på emballaget. CE-märkningen skall

bestå av en CE-symbol enligt lagen (SFS 1992:1534) om CE-märkning. Om ett anmält organ

har kontrollerat utrustningen enligt 9 § skall organets nummer ha lagts till efter märket.

Särskilda bestämmelser

12 § Bestämmelserna i 4 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap 1 och 2 §§

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Brott mot dessa bestämmelser kan enligt 8 kap 2 § första

stycket samma lag medföra böter.

Bestämmelser om straff för brott mot 4 § tredje stycket finns i 9 § lagen om personlig

skyddsutrustning för privat bruk.

AFS 1996:7 8

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1997. De gäller personlig skyddsutrustning som

har släppts ut eller släpps ut på marknaden

1.

i Sverige från och med den 1 januari 1994.

2.

inom något annat land i de Europeiska gemenskaperna från och med den 1 juli 1992 eller

3.

i något land inom EES från och med den 1 januari 1994.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om utförande av personlig

skyddsutrustning (AFS 1993:11) upphävs från och med den 1 januari 1997.

Personlig skyddsutrustning som har släppts ut på marknaden inom EES senast den 31

december 1996 och som följer de nu upphävda föreskrifterna eller motsvarande bestämmelser

i annat EES-land får även därefter avlämnas för att tas i bruk, tillhandahållas eller tas i bruk.

Personlig skyddsutrustning som följer de regler som anges i bilaga 6 och som släppts ut på

marknaden inom EES senast den 30 juni 1995 får även därefter avlämnas för att tas i bruk,

tillhandahållas eller tas i bruk.

BO BYLUND

Björn Andersson

Göran Lindh

AFS 1996:7 9

Bilaga 1

Grundkrav för hälsa och säkerhet

1 Allmänna krav som tillämpas på all personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning skall ge tillfredsställande skydd mot alla risker som uppträder.

1.1 Principer för utförande

1.1.1 Ergonomi

Personlig skyddsutrustning skall vara utformad och tillverkad så att användaren under de

förutsägbara användningsförhållandena för vilka den är avsedd kan utföra den riskfyllda

verksamheten på ett normalt sätt och samtidigt få högsta möjliga skydd.

1.1.2 Skyddsnivåer och skyddsklasser

1.1.2.1 Högsta möjliga skyddsnivå

Den optimala skyddsnivå som skall beaktas vid utformningen är den över vilken de

olägenheter som bärandet av personlig skyddsutrustning innebär skulle förhindra en effektiv

användning av utrustningen under den tid som användaren exponeras för risken eller som

normalt går åt för arbetsuppgiften.

1.1.2.2 Lämpliga skyddsklasser för olika risknivåer

Om olika förutsägbara användningsförhållanden är sådana att flera nivåer av samma risk kan

särskiljas, skall man ta hänsyn till lämpliga skyddsklasser vid utformningen av den personliga

skyddsutrustningen.

1.2 Ofarligheten hos en personlig skyddsutrustning

1.2.1 Frånvaro av risker och andra inbyggda skadliga faktorer

Personlig skyddsutrustning skall utformas och tillverkas så att risker och andra skadliga

faktorer förebyggs under förutsägbara användningsförhållanden.

1.2.1.1 Lämpligt material

Material och delar som ingår i personlig skyddsutrustning inklusive alla de produkter som kan

AFS 1996:7 10

avgå genom åldrande e.d. får inte påverka användarens hälsa på ett ogynnsamt sätt.

1.2.1.2 Tillfredsställande yta på alla de delar av personlig skyddsutrustning som är i kontakt

med användaren.

Sådan del av personlig skyddsutrustning som är i kontakt eller kan komma i kontakt med

användaren när utrustningen bärs får inte vara grov eller ha skarpa kanter, utskjutande delar

och liknande, som kan orsaka onödig irritation eller skador.

1.2.1.3 Maximal hindersamhet för användaren

Varje hinder i rörelsefriheten, i de arbetsställningar som skall intas och i känselperceptionen

skall minimeras. Personlig skyddsutrustning får inte heller orsaka rörelser som utsätter

användaren eller andra personer för fara.

1.3 Bekvämlighet och effektivitet

1.3.1 Anpassning av personlig skyddsutrustning till användarens kroppskonstitution

Personlig skyddsutrustning skall vara utformad och tillverkad så att den lätt kan tas på och

hållas på plats under en förutsägbar användningsperiod. Omgivande faktorer, rörelser som

skall göras och ställningar som skall intas skall beaktas. Därför skall det vara möjligt att på ett

optimalt sätt anpassa personlig skyddsutrustning till användarens kroppskonstitution genom

alla lämpliga medel t.ex. lämpliga justerings- och fastsättningsanordningar eller genom att ett

lämpligt storlekssortiment tillhandahålls.

1.3.2 Vikt och hållfasthet

Personlig skyddsutrustning skall vara så lätt som möjligt men samtidigt stark och effektiv.

Förutom de ytterligare speciella krav som den skall uppfylla för att ge ett gott skydd mot de

aktuella riskerna (se punkt 3), skall den personliga skyddsutrustningen kunna stå emot

omgivningens inverkan under förutsägbara användningsförhållanden.

1.3.3 Förenlighet av olika slag eller typer av personlig skyddsutrustning som är utformade

för att användas samtidigt

Om samma tillverkare släpper ut flera modeller av personlig skyddsutrustning av olika slag

eller typer på marknaden för att garantera samtidigt skydd av delar av kroppen som gränsar till

varandra mot kombinerade risker, skall dessa vara förenliga med varandra.

AFS 1996:7 11

1.4 Information som tillhandahålls av tillverkaren

Förutom namn och adress på tillverkaren eller den som representerar honom inom EES, skall

de instruktioner som tillverkaren skall utarbeta och tillhandahålla när personlig

skyddsutrustning släpps ut på marknaden innehålla all nödvändig information om följande.

a) Förvaring, användning, rengöring, underhåll, service och desinfektion. De produkter för

rengöring, underhåll och desinfektion som rekommenderas av tillverkaren får inte ha

någon ogynnsam effekt på den personliga skyddsutrustningen eller användarna, när

utrustningen används enligt de nämnda instruktionerna.

b) De prestanda som noterats vid typkontrollen i samband med fastställandet av

skyddsnivåer eller skyddsklasser.

c) Lämpliga tillbehör till den personliga skyddsutrustningen och egenskaper hos lämpliga

reservdelar.

d) Lämpliga skyddsklasser för olika risknivåer och motsvarande användningsbegränsningar.

e) Kassationsdatum eller kassationsperiod för en personlig skyddsutrustning eller vissa av

dess komponenter.

f)

Lämpligt transportemballage.

g) Betydelsen av aktuell märkning (se punkt 2.12).

h) Om den personliga skyddsutrustningen omfattas av flera direktiv från EG:s ministerråd

vari krävs CE-märkning och något av dessa lämnar öppet om det under en

övergångsperiod måste tillämpas eller ej så skall instruktionen innehålla hänvisning till de

direktiv som tillämpats.

i)

Namn, adress och identifikationsnummer för det anmälda organ som utfört typkontroll av

den personliga skyddsutrustningen.

Instruktionerna, som skall vara exakta och förståeliga, skall tillhandahållas på svenska

språket.

2 Kompletterande krav gemensamma för flera slag eller typer av personlig

skyddsutrustning

2.1 Personlig skyddsutrustning som har justeringsanordningar

Justeringsanordningar på personlig skyddsutrustning skall vara utformade och tillverkade så

att felinställning inte kan uppstå utan att användaren vet om det under förutsägbara

användningsförhållanden.

2.2 Personlig skyddsutrustning som omgärdar de delar av kroppen som skall skyddas

Personlig skyddsutrustning som omgärdar de delar av kroppen som skall skyddas skall så

långt möjligt vara tillräckligt ventilerad för att begränsa den svettning som uppkommer genom

användningen. Om detta inte är möjligt, skall den om möjligt vara utrustad med anordningar

AFS 1996:7 12

som absorberar svett.

2.3 Personlig skyddsutrustning för ansikte, ögon och andningsorgan

All begränsning av användarens synfält orsakad av personlig skyddsutrustning för ansiktet,

ögonen eller andningsorganen skall minimeras.

Graden av optisk inverkan hos dessa personliga skyddsutrustningstyper skall vara anpassad

efter verksamhetens noggrannhetskrav eller långvarighet.

Vid behov skall personlig skyddsutrustning behandlas mot imbildning eller förses med

egenskaper som förhindrar sådan.

Personlig skyddsutrustning som är avsedd för användare som behöver synkorrektion skall

kunna användas tillsammans med glasögon eller kontaktlinser.

2.4 Personlig skyddsutrustning som åldras

Om det är känt att prestandan hos ny personlig skyddsutrustning väsentligt kan påverkas av

åldrande, skall tillverkningsdatum och/eller om möjligt kassationsdatum anges varaktigt och

på sätt som inte kan missförstås på varje personlig skyddsutrustning eller utbytbar komponent

som släppts ut på marknaden. Denna information skall även finnas varaktigt angiven på

emballaget.

Om en tillverkare inte kan garantera personlig skyddsutrustnings livslängd, skall hans

anvisningar ge all nödvändig information så att köparen eller användaren kan fastställa ett

rimligt kassationsdatum med hänsyn till kvalitetsnivån på modellen och de rådande

förhållandena för förvaring, användning, rengöring, service och underhåll.

Om en avsevärd och snabb försämring av den personliga skyddsutrustningens prestanda

sannolikt skulle kunna orsakas av åldrande beroende på den regelbundet återkommande

rengöring som tillverkaren rekommenderar, skall han om möjligt anbringa ett märke på varje

skyddsutrustningsartikel som släpps ut på marknaden. Märket skall ange högsta antal

rengöringar som kan utföras innan utrustningen behöver kontrolleras eller kasseras. Om detta

märke saknas, skall tillverkaren ge denna information i sina instruktioner.

2.5 Personlig skyddsutrustning som kan fastna under användning

Om det under de förutsägbara användningsförhållandena finns risk att en personlig

skyddsutrustning fastnar i ett rörligt föremål och därigenom skapar en fara för användaren,

skall någon komponent hos personlig skyddsutrustning ha en lämplig brottgräns och

därigenom eliminera risken.

AFS 1996:7 13

2.6 Personlig skyddsutrustning för användning i explosiv miljö

Personlig skyddsutrustning som är avsedd för användning i explosiv miljö skall vara utformad

och tillverkad så att den inte kan ge elektrisk, elektrostatisk eller genom slag uppkommen

ljusbåge eller gnista, som kan tända en explosiv blandning.

2.7 Personlig skyddsutrustning avsedd för användning i nödsituation eller för att

snabbt kunna tas på eller av

Dessa slag av personlig skyddsutrustning skall vara utformade och tillverkade så att den tid

som krävs för att sätta fast eller ta bort dem minimeras.

Alla på- eller avtagningsanordningar skall fungera snabbt och enkelt.

2.8 Personlig skyddsutrustning för användning i mycket farliga situationer

De instruktioner som tillverkaren tillhandahåller tillsammans med personlig skyddsutrustning

som skall användas i mycket farliga situationer (utrustning enligt 9 §) skall bl.a. innehålla

information avsedd endast för kompetenta utbildade personer som kan tolka dem och se till att

de tillämpas av användaren.

Instruktionerna skall även beskriva det förfarande som skall tillämpas för att kontrollera att

personlig skyddsutrustning är korrekt tillpassad och funktionsduglig när den används.

Om personlig skyddsutrustning har larm som varnar om den normala skyddsnivån inte

uppnås, skall larmet vara utformat och anpassat så att det kan uppfattas av användaren under

de användningsförhållanden för vilka den personliga skyddsutrustningen tillhandahålls.

2.9 Personlig skyddsutrustning som innehåller komponenter som kan justeras eller tas

bort av användaren

Alla komponenter på personlig skyddsutrustning som kan justeras eller bytas ut av

användaren skall vara utformade och tillverkade så att de lätt kan justeras, sättas fast och tas

bort utan verktyg.

2.10 Personlig skyddsutrustning för anslutning till yttre kompletterande anordning

Om personlig skyddsutrustning kan anslutas till en kompletterande anordning, skall

anslutningsanordningen vara utformad och tillverkad så att den bara kan anslutas till lämplig

utrustning.

AFS 1996:7 14

2.11 Personlig skyddsutrustning som innefattar ett vätskecirkulationssystem

Vätskecirkulationssystem i personlig skyddsutrustning skall väljas eller utformas och byggas

in så att vätskan kan cirkulera nära den del av kroppen som skall skyddas oberoende av

användarens kroppsställning eller rörelser under förutsägbara användningsförhållanden.

2.12 Personlig skyddsutrustning som har ett eller flera slag av identifierings- eller

igenkänningsmärkningar som är direkt eller indirekt relaterade till hälsa eller säkerhet

Identifierings- eller igenkänningsmärkning som är direkt eller indirekt relaterade till hälsa och

säkerhet och som anbringas på personlig skyddsutrustning skall företrädesvis ha formen av

symboler och vara fullt läsliga under den personliga skyddsutrustningens förutsägbara

användningstid. Dessutom skall märkningen vara komplett, exakt och förståelig så att inga

missförstånd uppstår. Om märkningen innehåller ord eller meningar, skall de vara avfattade

på svenska.

Om en personlig skyddsutrustning (eller en personlig skyddsutrustnings-

komponent) är för liten för att hela eller del av märkningen skall kunna anbringas, skall

relevant information ges på emballaget och i tillverkarens instruktioner.

2.13 Personlig skyddsutrustning i form av kläder som visuellt varslar om att en

människa är närvarande

Personlig skyddsutrustning i form av kläder avsedda för förutsägbara

användningsförhållanden under vilka användaren skall synas och avteckna sig skall ha en

(eller flera) väl placerade ljuskällor eller reflexer med lämplig luminansnivå. De skall vara väl

synliga och ha goda färgegenskaper.

2.14 Personlig skyddsutrustning för flera risker

All personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda användaren mot flera potentiellt

samtidiga risker skall vara utformad och tillverkad så att den bl.a. uppfyller de speciella

grundkraven för var och en av dessa risker (se punkt 3).

3 Speciella ytterligare krav för särskilda risker

3.1 Skydd mot mekaniska stötar

3.1.1 En stöt som orsakats av fallande eller flygande föremål och kollision mellan delar av

kroppen och ett hinder

Lämplig personlig skyddsutrustning för denna typ av risk skall vara tillräckligt

stötabsorberande för att förhindra skador, bl.a. krossning eller penetrering, av den kroppsdel

AFS 1996:7 15

som skall skyddas. Detta gäller till en stötenerginivå, där måtten och/eller vikten hos den

personliga skyddsutrustningen skulle bli så stor att den inte används effektivt under den

förutsägbara period som den skall användas.

3.1.2 Fall

3.1.2.1 Förhindrande av fall beroende på halkning

Yttersulorna på skor som är avsedda för att förhindra halkning skall vara utformade,

tillverkade eller utrustade så att tillfredsställande fäste erhålls med hänsyn till underlagets art

eller skick.

3.1.2.2 Förhindrande av fall från höjd

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att förebygga fall från höjd eller effekterna av ett

fall skall ha en sele och en fastsättningsanordning som kan fästas till en säker

förankringspunkt. Selen skall vara utformad så att användarens vertikala fall, under

förutsägbara användningsförhållanden, minimeras för att förhindra kollision med ett hinder.

Bromskraften får dock inte bli så stor att det kan förväntas att en fysisk skada uppstår eller att

någon komponent går sönder så att användaren faller.

Personlig skyddsutrustning skall även säkerställa att användaren efter uppbromsningen hålls

kvar i lämpligt läge i vilket han vid behov kan invänta hjälp.

Tillverkarens instruktioner skall bl.a. innehålla all relevant information rörande

- vad som krävs av en säker förankringspunkt och det minsta avstånd som behövs under

användaren,

- det rätta sättet att sätta på selen och att fästa fastsättningsanordningen vid

förankringspunkten.

3.1.3 Mekanisk vibration

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att förebygga effekterna av mekaniska vibrationer

skall kunna ge lämplig dämpning av skadliga vibrerande komponenter för den del av kroppen

som utsätts för en risk.

Den effektiva accelerationen som överförs till användaren genom vibrationerna får inte under

några omständigheter överskrida gällande gränsvärden mot bakgrund av maximal förutsägbar

daglig exponering av den kroppsdel som utsätts för en risk.

3.2 Skydd mot (statiskt) tryck mot en del av kroppen

AFS 1996:7 16

Personlig skyddsutrustning som är avsedd för att skydda en del av kroppen mot statiskt tryck

skall vara tillräckligt effektiv för att förebygga allvarlig skada eller kroniska besvär.

3.3 Skydd mot fysisk skada (skrap-, stick- och skärsår)

Material som ingår i personlig skyddsutrustning och andra komponenter avsedda att skydda

hela eller del av kroppen mot ytliga skador orsakade av maskiner, t.ex. skrap-, stick- och

skärsår skall väljas eller utformas och byggas in så att det säkerställs att dessa slag av

personlig skyddsutrustning ger tillräckligt skydd mot skrap, stick och hugg (se även punkt 3.1)

under förutsägbara användningsförhållanden.

3.4 Förebyggande av drunkningsolyckor (livvästar o.dyl.)

Personlig skyddsutrustning som är avsedd för att förhindra drunkningsolyckor skall kunna

föra en användare upp till ytan så snabbt som möjligt utan fara för hans hälsa. Användaren

kan vara utmattad eller medvetslös efter att ha fallit i vattnet (eller annan vätska). Personlig

skyddsutrustning skall kunna hålla honom flytande i ett läge, som gör det möjligt att andas i

väntan på hjälp.

Personlig skyddsutrustning skall helt eller delvis vara av material med flytförmåga. Den skall

antingen kunna blåsas upp med gas som kan tillföras manuellt eller automatiskt eller med

munnen.

Under förutsägbara användningsförhållanden

- skall den personliga skyddsutrustningen med bibehållen god funktion kunna stå emot slag

mot och påverkan av vattnet eller vätskan,

- skall uppblåsbara personliga skyddsutrustningar kunna blåsas upp snabbt och fullständigt.

Om särskilda förutsägbara användningsförhållanden kräver det, skall vissa typer av personlig

skyddsutrustning även uppfylla ett eller flera av följande tilläggskrav

- den skall ha alla de uppblåsningsanordningar som avses i andra stycket och/eller en ljus-

eller ljudsignalanordning,

- den skall ha en fästanordning så att användaren kan lyftas upp ur vattnet,

- den skall vara lämplig för långvarig användning under den tid användaren, eventuellt

påklädd, riskerar att falla i vattnet eller att behöva ligga i det.

3.4.1 Flythjälpmedel

Kläder som är avsedda som flythjälpmedel skall säkerställa en effektiv flytförmåga avpassad

efter den förutsägbara användningen och vara säkra när man bär dem samt ge flytkraft. Under

förutsägbara användningsförhållanden får de inte begränsa användarens rörelsefrihet, utan

skall göra det möjligt för honom att simma eller på annat sätt undkomma en fara eller rädda

AFS 1996:7 17

andra personer.

3.5 Skydd mot skadligt buller

Personlig skyddsutrustning avsedd att skydda mot skadligt buller skall kunna dämpa bullret i

sådan omfattning att bullerexpositionen inte under några omständigheter överskrider de

gränsvärden som anges i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om buller, AFS 1992:10.

All personlig skyddsutrustning skall ha märkning som anger hur mycket den dämpar och grad

av bekvämlighet. Om detta inte är möjligt, skall märkningen finnas på emballaget.

3.6 Skydd mot hetta och/eller brand

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda hela eller del av kroppen mot hetta

och/eller brand skall ha en värmeisoleringsförmåga och mekanisk styrka som är lämplig för de

förutsägbara användningsförhållandena.

3.6.1 Material och andra komponenter

Material och andra komponenter lämpliga för att skydda mot strålningsvärme och

konvektionsvärme skall ha en lämplig värmeisolans och vara tillräckligt svårantändliga för att

förebygga risk för självantändning under förutsägbara användningsförhållanden.

Om materialens och komponenternas utsida skall vara reflekterande, skall den reflekterande

förmågan vara avpassad till intensiteten av värmeflödet i det infraröda området.

Material och andra komponenter i utrustningar avsedda för kortvarig användning i miljöer

med höga temperaturer och personlig skyddsutrustning som kan utsättas för stänk av heta

produkter, t.ex. stora mängder smält material o.d., skall även ha tillräcklig termisk kapacitet

att lagra det mesta av värmen tills användaren har lämnat riskområdet och tagit av sin

personliga skyddsutrustning.

Material och andra komponenter i den personliga skyddsutrustningen som kan utsättas för

stora mängder heta ämnen skall också ha tillräcklig kapacitet att dämpa slag och stötar (se

3.1).

Material och andra komponenter i den personliga skyddsutrustningen som ofrivilligt kan

komma i kontakt med flammor och sådana som används i tillverkningen av utrustning för

brandmän, skall ha den grad av svårantändlighet som överensstämmer med den riskklass som

är förenlig med de förutsägbara användningsförhållandena. Material och komponenter får inte

smälta när de exponeras för flammor eller medverka till spridning av flammor.

3.6.2 Komplett personlig skyddsutrustning klar för användning

AFS 1996:7 18

Under förutsägbara användningsförhållanden

1. skall mängden överförd värme från den personliga skyddsutrustningen till användaren vara

så liten att den ackumulerade värmen under den tid som personlig skyddsutrustning bärs på

den del av kroppen som är utsatt för en risk inte under några omständigheter når

smärttröskeln eller medför risk för ohälsa,

2. skall personlig skyddsutrustning om så är nödvändigt hindra att vätska eller ånga tränger in

och får inte orsaka brännskada genom kontakt mellan utrustningen och användaren.

Om personlig skyddsutrustning har kylanordningar för att absorbera tillfällig värme genom

vätskeavdunstning eller genom övergång till fast form, skall de vara utformade så att alla

flyktiga ämnen töms utanför utrustningen och inte mot användaren.

Om en andningsapparat ingår i personlig skyddsutrustning skall den fungera tillfredsställande

under förutsägbara användningsförhållanden.

Tillverkarens bruksanvisning som åtföljer all personlig skyddsutrustning som är avsedd för

kortvarigt bruk i höga temperaturer skall bl.a. ge all behövlig information om den maximalt

tillåtna exponeringen för värme som överförts genom utrustningen när den används för avsett

ändamål.

3.7 Skydd mot kyla

Personlig skyddsutrustning avsedd att skydda hela eller delar av kroppen mot kyla skall ha

värmeisolerande förmåga och mekanisk styrka som är avpassad för den förutsägbara

användningen.

3.7.1 Material och andra komponenter

Material och andra komponenter lämpliga att skydda mot kyla skall ha en värmegenomgång

som är tillräckligt låg för den aktuella användningen. Mjuka material och andra komponenter i

personlig skyddsutrustning avsedda att användas i låga temperaturer skall bibehålla den

mjukhet som krävs för nödvändig rörelsefrihet.

Material och andra komponenter i personlig skyddsutrustning som kan bli utsatta för stänk

o.d. av stora mängder kalla ämnen skall även ha tillräcklig förmåga att dämpa slag och stötar

(se punkt 3.1).

3.7.2 Komplett personlig skyddsutrustning klar för användning

Under förutsägbara användningsförhållanden

1. Värmeflödet som överförs till användaren genom den personliga skyddsutrustningen skall

vara tillräckligt litet för att förhindra att den ackumulerade kylan under den period man bär

AFS 1996:7 19

den personliga skyddsutrustningen inte under några omständigheter når smärttröskeln eller

medför risk för ohälsa. Detta gäller hela kroppen inklusive tår och fingrar.

2. Personlig skyddsutrustning skall så långt möjligt förhindra att sådana vätskor som

regnvatten tränger igenom och får inte förorsaka köldskador genom kontakten mellan

utrustningen och användaren.

Om personlig skyddsutrustning innefattar en andningsapparat, skall den fungera

tillfredsställande under förutsägbara användningsförhållanden.

Tillverkarens bruksanvisning som åtföljer all personlig skyddsutrustning avsedd för kortvarigt

bruk i låg temperatur skall ge all behövlig information om maximalt tillåten exponering för

köld som överförs genom utrustningen.

3.8 Skydd mot elektrisk chock

Personlig skyddsutrustning avsedd att skydda hela eller del av kroppen mot elektrisk ström

skall ha tillräcklig isoleringsförmåga mot de spänningar användaren kan bli exponerad för

under de mest ogynnsamma användningsförhållanden som kan förutsägas.

Därför skall material och andra komponenter i dessa personliga skyddsutrustningstyper väljas

eller utformas och byggas in så att värdet på läckström mätt under skyddet minimeras och i

alla händelser ligger under ett maximalt tillåtet tröskelvärde under provningsförhållanden

liknande dem som kan påträffas på arbetsplatsen.

De emballage och de personliga skyddsutrustningstyper som enbart är avsedda att användas

vid arbete eller verksamhet i elektriska installationer som är eller kan bli strömförande skall

vara märkta med bl.a. skyddsklass och/eller motsvarande driftspänning, serienummer och

tillverkningsdatum. Plats skall även finnas utanpå skyddet på en sådan personlig

skyddsutrustning för anteckningar av datum då den tas i bruk och datum för de återkommande

provningar eller kontroller som skall göras.

Tillverkarens bruksanvisning skall ange bl.a. för vilken användning dessa personliga

skyddsutrustningstyper exklusivt är avsedda samt arten och intervallen mellan de dielektriska

provningar som skall göras under utrustningens livstid.

3.9 Strålningsskydd

3.9.1 Icke-joniserande strålning

Personlig skyddsutrustning avsedd att förhindra akut eller kronisk ögonskada orsakad av icke-

joniserande strålning skall kunna absorbera eller reflektera huvuddelen av energin i det

skadliga våglängdsområdet utan att på ett olämpligt sätt minska genomsläppligheten i det

synliga området och användarens förmåga att uppfatta kontraster och att urskilja färger då

detta behövs under förutsägbara användningsförhållanden.

AFS 1996:7 20

Skyddsglasögon skall därför vara utformade och tillverkade så att i varje skadlig våglängd

strålningsenergin dämpas till ett minimum innanför filtret och under inga omständigheter

överskrider maximalt tillåtet exponeringsvärde.

Glasögonens egenskaper får inte heller försämras eller förloras genom strålning under

förutsägbar användning och alla exemplar som säljs skall ha en täthetsgrad motsvarande

genomsläppligheten i olika våglängdsområden.

Glasögon för samma slag av strålning skall klassificeras med stigande nummerordning på

täthetsgraden. I tillverkarens bruksanvisning skall anges bl.a. genomsläppligheten i de olika

våglängdsområdena som gör det möjligt att välja ut den mest lämpliga personliga

skyddsutrustningen med hänsyn till användningsförhållandena, t.ex. avstånd till källan och

energin i de olika våglängderna.

Tillverkaren skall märka alla filterglas med aktuell täthetsgrad.

3.9.2 Joniserande strålning

3.9.2.1 Skydd mot extern radioaktiv kontamination

Material och andra komponenter som ingår i en personlig skyddsutrustning avsedd att skydda

hela eller del av kroppen mot radioaktivt damm, gaser, vätskor eller blandningar därav skall

väljas eller utformas och byggas in så att genomträngning av föroreningar under förutsägbara

användningsförhållanden effektivt hindras.

Beroende på art och fas hos dessa föroreningar kan nödvändig täthet erhållas genom att

utrustningen är tät och/eller på annat sätt t.ex. genom ventilation och övertryck utförd så att

föroreningar hindras att komma in igen.

Sanering av personlig skyddsutrustning får inte hindra deras fortsatta användning under den

förutsägbara användningstiden för denna typ av utrustning.

3.9.2.2 Begränsat skydd mot extern strålning

Personlig skyddsutrustning avsedd att ge användaren fullständigt skydd mot extern strålning

eller, om det inte går, lämplig dämpning av strålningen skall vara utformad för att skydda mot

svag elektronstrålning (t.ex. beta) eller svag fotonstrålning (t.ex. röntgen, gamma).

Material och andra komponenter som ingår i sådan personlig skyddsutrustning skall väljas

eller utformas och byggas in så att man erhåller nödvändigt skydd för de förutsägbara

användningsförhållandena utan att det leder till en förlängning av exponeringstiden eller att

användarens rörelser och kroppsställningar hindras (se punkt 1.3.2).

Personlig skyddsutrustning skall vara märkt med typ och tjocklek hos ingående material

avsedda för de förutsägbara användningsförhållandena.

AFS 1996:7 21

3.10 Skydd mot farliga och smittförande ämnen

3.10.1 Andningsskydd

Personlig skyddsutrustning avsedd för skydd av andningsorganen skall göra det möjligt att

förse en användare som exponeras för förorenad luft och syrebrist med andningsbar luft.

Andningsbar luft skall åstadkommas på lämpligt sätt t.ex. genom filtrering av den förorenade

luften genom skyddsanordningen eller genom en apparat som tillför luft från en luftkälla som

inte är förorenad.

Material och andra komponenter som ingår i sådan personlig skyddsutrustning skall väljas

eller utformas och byggas in så att användaren kan andas obehindrat och med god

andningshygien under den tid en personlig skyddsutrustning bärs under förutsägbara

användningsförhållanden.

Ansiktsmaskens täthet och inandningsmotstånd samt, när det gäller filter,

avskiljningsförmåga, skall vara sådana att skadliga föroreningar från omgivningen hålls så

låga att de är ofarliga.

Personlig skyddsutrustning skall vara märkt med tillverkarens varumärke och specifika

uppgifter för typen av utrustning, som tillsammans med bruksanvisningen ger en utbildad och

kunnig användare nödvändig ledning för att rätt använda sin personliga skyddsutrustning.

Tillverkarens bruksanvisning skall även när det gäller filtreringsanordningar ange till vilket

datum nya filter i originalemballage får förvaras före användning.

3.10.2 Skydd för hud- och ögonkontakt

Personlig skyddsutrustning avsedd att förhindra att skadliga eller smittförande ämnen kommer

i kontakt med ögon eller hud på hela eller del av kroppen skall kunna hindra att sådana ämnen

penetrerar eller diffunderar genom skyddet under de förutsägbara användningsförhållanden för

vilka den personliga skyddsutrustningen släpptes ut på marknaden.

Material och andra komponenter som ingår i dessa personliga skyddsutrustningar skall därför

väljas eller utformas och byggas in så att man så långt möjligt säkerställer fullständig täthet

som medger daglig användning under längre tid. Om detta inte är möjligt skall

skyddsutrustningens begränsade täthet medföra en begränsning av den tid utrustningen bärs.

Om vissa farliga ämnen och smittoämnen genom sin art och sina förutsägbara

användningsförhållanden har en hög penetrationsförmåga som begränsar den tid personlig

skyddsutrustning skyddar, skall denna ha genomgått standardprovningar för klassificering

efter effektivitet. Den personliga skyddsutrustning som anses överensstämma med

tillverkarens provningsspecifikationer skall märkas med namnen eller, om sådana saknas,

koderna för de ämnen som använts vid provningarna och erhållen skyddstid. Tillverkarens

AFS 1996:7 22

bruksanvisning skall bl.a. även innehålla en förklaring av koderna (om nödvändigt), en

detaljerad beskrivning av standardprovningarna och all den information som behövs för att

bestämma maximal användningstid under olika användningsförhållanden.

3.11 Säkerhetsanordningar för dykarutrustning

1. Andningsapparat

Andningsapparaten skall kunna förse användaren med andningsbar gas under förutsägbara

användningsförhållanden bl.a. med hänsyn till det maximala dykdjupet.

2. Om de förutsägbara användningsförhållandena kräver det skall utrustningen omfatta

a) en dräkt som skyddar användaren mot trycket på dykdjupet (se punkt 3.2) och/eller mot

kyla (se punkt 3.7),

b) en anordning som omedelbart varnar för fel i gastillförseln (se punkt 2.8),

c) en räddningsdräkt som gör det möjligt för användaren att återvända till ytan (se punkt

3.4.1).

AFS 1996:7 23

Bilaga 2

Teknisk dokumentation från tillverkaren

Den tekniska dokumentation som enligt 7 § skall ha samlats för personlig skyddsutrustning

skall omfatta alla relevanta fakta om de åtgärder tillverkaren använder för att säkerställa att

utrustningen uppfyller de delar av grundkraven i dessa föreskrifter eller motsvarande

bestämmelser i något annat land inom EES som gäller för den.

För personlig skyddsutrustning som enligt 8 § skall underkastas typkontroll skall

dokumentationen omfatta följande.

1. Tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag bestående av

a) fullständiga och detaljerade ritningar över utrustningen, vid behov åtföljda av de

beräkningar och resultat av prototypprovningar som behövs för att kontrollera att

utrustningen uppfyller grundkraven samt

b) en komplett förteckning över de grundkrav och de harmoniserade standarder eller andra

tekniska specifikationer som legat till grund vid utrustningens framtagande.

2. En beskrivning av de hjälpmedel för kontroll och provning som tillverkaren använder, dels

för att förvissa sig om att tillverkningen av den personliga utrustningen överensstämmer

med harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer, dels för att upprätthålla

kvalitetsnivån på produktionen.

3. Ett exemplar av den information (bruksanvisning) som avses i punkt 1.4 i bilaga 1.

AFS 1996:7 24

Bilaga 3

Typkontroll

1. Typkontroll är det förfarande genom vilket ett anmält organ fastställer och intygar att en

personlig skyddsutrustning uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i dessa föreskrifter

eller motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES.

2. Ansökan om typkontroll skall göras av tillverkaren eller hans representant inom EES och

ställas till ett anmält organ.

3. Ansökan skall innehålla

- namn och adress på tillverkaren eller dennes representant inom EES samt uppgift om var

den personliga skyddsutrustningen tillverkas,

- tillverkarens tekniska dokumentation i enlighet med bilaga 2.

Ansökan skall åtföljas av det antal provexemplar som är tillämpligt för den utrustning som

skall godkännas.

4. Det anmälda organet skall utföra typkontrollen på följande sätt

a) Granskning av tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag.

-

Det anmälda organet skall granska tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag för att

fastställa att det är lämpligt i förhållande till de harmoniserade standarderna.

-

Om en tillverkare inte har tillämpat eller bara delvis tillämpat de harmoniserade

standarderna eller om det inte finns några sådana, skall det anmälda organet kontrollera

att de tekniska specifikationer som tillverkaren använder, uppfyller kraven i bilaga 1

innan tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag granskas för att fastställa om

underlaget uppfyller dessa tekniska specifikationer.

b) Kontroll av utrustningen.

-

Det anmälda organet skall förvissa sig om att utrustningen har tillverkats enligt

tillverkarens tekniska konstruktionsunderlag och att den erbjuder betryggande säkerhet

vid användning för sitt ändamål.

-

Det anmälda organet skall utföra de kontroller och provningar som behövs för att

fastställa att utrustningen överensstämmer med de harmoniserade standarderna.

-

Om en tillverkare inte har tillämpat eller bara delvis har tillämpat de harmoniserade

standarderna eller om det inte finns några sådana, skall det anmälda organet utföra

nödvändiga kontroller och provningar för att fastställa om utrustningen

överensstämmer med de tekniska specifikationer som tillverkaren använt under

förutsättning att de är tillfredsställande med hänsyn till grundkraven.

5. Om utrustningen uppfyller de tillämpliga bestämmelserna, skall det anmälda organet

utfärda ett typkontrollintyg och meddela den sökande detta. Detta intyg skall innehålla

resultaten av granskningen och redovisa eventuella villkor som hör ihop med utfärdandet.

Intyget skall även innehålla de beskrivningar och ritningar som behövs för att identifiera

den godkända utrustningen.

Konstruktionsunderlaget skall hållas tillgängligt för berörda myndigheter under 10 år efter det

att den personliga skyddsutrustningen har släppts ut på marknaden.

AFS 1996:7 25

Bilaga 4

Tillverkningskontroll

A Färdiga produkter

1. En tillverkare skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att

tillverkningsprocessen inklusive slutkontrollen och provningen av den personliga

skyddsutrustningen garanterar en jämn produktionskvalitet och att den personliga

skyddsutrustningen överensstämmer med den typ som beskrivits i typkontrollintyget och

med de tillämpliga grundkraven i dessa föreskrifter eller motsvarande bestämmelser i något

annat land inom EES.

2. Ett anmält organ som valts av en tillverkare skall utföra alla nödvändiga kontroller. Dessa

kontroller skall utföras slumpvis, normalt med minst ett års intervall.

3. Ett lämpligt provurval av den personliga skyddsutrustningen skall undersökas. Lämpliga

provningar som fastställts i de harmoniserade standarderna, och som är nödvändiga för att

bedöma överensstämmelsen med grundkraven i dessa föreskrifter, skall göras för att

kontrollera att den personliga skyddsutrustningen överensstämmer med den typ som

beskrivs i intyget.

4. Om det anmälda organet inte är samma anmälda organ som har utfärdat det aktuella

typkontrollintyget, skall det kontakta sistnämnda organ vid svårigheter med bedömning av

de valda provens överensstämmelse med den kontrollerade typen.

5. Det anmälda organet skall förse tillverkaren med en provningsrapport.

6. Tillverkaren skall på begäran kunna visa upp rapporten från det anmälda organet.

B Tillverkningsprocessen

1. Kvalitetskontrollsystem

a) Vid detta förfarande skall tillverkaren inge en ansökan om kontroll av sitt

kvalitetskontrollsystem till ett anmält organ som han själv väljer.

Denna ansökan skall innehålla

- all information om den aktuella kategorin personlig skyddsutrustning, och när det behövs

dokumentation om den kontrollerade utrustningen

- dokumentation om kvalitetskontrollsystemet

- en garanti att uppfylla de skyldigheter som kvalitetskontrollsystemet medför och att

bibehålla dess ändamålsenlighet och effektivitet.

b) Inom ramen för kvalitetskontrollsystemet skall varje personlig skyddsutrustning

undersökas och de provningar enligt punkt A 3 ovan som behövs utföras för att kontrollera

att utrustningen överensstämmer med de tillämpliga grundkraven i dessa föreskrifter eller

motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES.

Dokumentationen om kvalitetskontrollsystemet skall bl.a. innehålla en tillfredsställande

beskrivning av

-

kvalitetsmålen, organisationsplanen, de ansvariga tjänstemännens förpliktelser och

AFS 1996:7 26

befogenheter när det gäller produktkvaliteten

-

de kontroller och provningar som skall utföras efter tillverkning

-

sättet att kontrollera att kvalitetskontrollsystemet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

c) Det anmälda organet skall bedöma kvalitetskontrollsystemet för att fastställa huruvida det

uppfyller bestämmelserna enligt B 1 b. Det anmälda organet skall utgå från att de

kvalitetskontrollsystem som tillämpar harmoniserade standarder, uppfyller dessa

bestämmelser eller motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES.

Det anmälda organet som genomför revisioner skall göra alla objektiva bedömningar som

behövs av delarna i kvalitetskontrollsystemet. Det anmälda organet skall särskilt

kontrollera att systemet garanterar att tillverkad personlig skyddsutrustning

överensstämmer med den kontrollerade prototypen.

Bedömningen skall meddelas till tillverkaren. Det skall innehålla resultatet av kontrollen

och ett motiverat beslut angående bedömningen.

d) Tillverkaren skall informera det anmälda organet som kontrollerar

kvalitetskontrollsystemen om varje planerad ändring av systemet.

Det anmälda organet skall granska de föreslagna ändringarna och bedöma om det ändrade

kvalitetskontrollsystemet uppfyller de tillämpliga bestämmelserna. Det anmälda organet

skall meddela bedömningen till tillverkaren. Meddelandet skall innehålla resultatet av

kontrollen och ett motiverat ställningstagande angående bedömningen.

2. Övervakning

a) Syftet med övervakning är att säkerställa att en tillverkare på rätt sätt uppfyller de

skyldigheter som uppkommer genom det kontrollerade kvalitetskontrollsystemet.

b) Tillverkaren skall medge det anmälda organet tillträde för kontrolländamål till platser där

personlig skyddsutrustning kontrolleras, provas och lagras. Han skall förse det anmälda

organet med all nödvändig information i synnerhet

-

dokumentation om kvalitetskontrollsystemet

-

teknisk dokumentation

-

manualer om kvalitetskontroll.

c) Det anmälda organet skall med jämna mellanrum utföra revisioner för att säkerställa att

tillverkaren bibehåller och tillämpar det kontrollerade kvalitetskontrollsystemet. Det

anmälda organet skall förse tillverkaren med en kopia av revisionsrapporten.

d) Dessutom skall det anmälda organet kunna göra oanmälda besök hos tillverkaren. I

samband med sådana besök skall organet förse tillverkaren med en rapport från besöket

och vid behov en revisionsrapport.

e) Tillverkaren skall på begäran kunna förete rapporten från det anmälda organet.

AFS 1996:7 27

Bilaga 5

Formulär till försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren eller dennes representant

1)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

intygar härmed att nedan beskrivna nya personliga skyddsutrustning

2)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

dels överensstämmer med bestämmelserna i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1996:7) med föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning eller motsvarande

föreskrifter i något annat land inom EES, och i förekommande fall, med den nationella

standard som återger den harmoniserade standarden

Nr ....... (för sådan personlig skyddsutrustning som anges i 8 § andra stycket)

dels är identisk med den personliga skyddsutrustning som avses i typkontrollintyget

Nr ....................... av

...............................................................................................

3)4)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

dels har varit underkastad tillverkningskontroll A eller B enligt bilaga 4 under övervakning

4)

av följande anmälda organ

3)

.....................................................................................................................................

Utfärdat i .................................................... den..........................................................

...........................................................................

Underskrift

5)

Företagets namn och fullständiga adress. En representant skall även ange tillverkarens namn

1)

och adress.

Beskrivning av utrustning (varumärke, typ, serienummer).

2)

Namn och adress på det anmälda organet.

3)

Stryk det som inte skall tillämpas.

4)

AFS 1996:7 28

Namn och tjänsteställning på den person som är behörig att underteckna på tillverkarens

5)

eller representantens vägnar.

Bilaga 6

Regler relevanta för viss utrustning som släppts ut före den 1 juli 1995

AFS 1987:10

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om

skyddshjälmar och andra huvudskydd

F.d. anvisn. 45:2

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd angående personlig

skyddsutrustning att iakttagas av tillverkare, försäljare och brukare;

II Hörselskydd

F.d anvisn. 45:3

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd angående personlig

skyddsutrustning att iakttagas av tillverkare, försäljare och brukare;

III Ögonskydd

F.d anvisn. 45:4

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd angående personlig

skyddsutrustning att iakttagas av tillverkare, försäljare och brukare;

IV Andningsskydd

F.d anvisn. 45:5

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om val, utprovning, skötsel

m.m. av andningsskydd

V Användning av andningsskydd

F.d. anvisn. 45:6

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd angående personlig

skyddsutrustning att iakttagas av tillverkare, försäljare och brukare;

VI Fot- och benskydd

F.d. anvisn. 45:8

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd angående personlig

skyddsutrustning att iakttagas av tillverkare, försäljare och brukare;

VIII Säkerhetsbälte med lina

Meddelande 69:7

Arbetarskyddsstyrelsens meddelande om brandförsvarets

andningsskydd m.m.

AFS 1996:7 29

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

om utförande av personlig skyddsutrustning

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) om utförande av personlig

skyddsutrustning.

Bakgrund

Sverige har i EES-avtalet och som medlem i EU förbundit sig att överföra ett antal EG-

direktiv till svenska regler. Bestämmelser om utförande och tillverkning av personlig

skyddsutrustning finns i produktdirektivet om personlig skyddsutrustning (89/686/EEG) samt

ändringsdirektiven 93/68/EEG, 93/95/ EEG och 96/58/EG. Samtliga dessa direktiv överförs

genom dessa föreskrifter till svenska regler inom arbetsmiljöområdet och konsumentområdet.

Genom införande av dessa föreskrifter och motsvarande bestämmelser inom övriga EES-

länder uppnås en enhetlig säkerhetsnivå för personlig skyddsutrustning inom hela EES. Det

har tidigare varit stora skillnader i de olika system för godkännande och certifiering som de

olika medlemsländerna tillämpat.

En kompletterande kungörelse finns med föreskrifter om användning av personlig

skyddsutrustning (AFS 1993:40). Den överför EG-direktivet 89/656/EEC.

I förhållande till AFS 1993:11 innebär 1996 års föreskrifter följande.

1. Den huvudsakligaste ändringen finns i 11 §, där följande har strukits.

, åtföljt av de två sista siffrorna i det årtal då märkningen anbringades. Årtalsuppgift krävs

dock inte för sådan personlig skyddsutrustning av enkelt slag som avses i 8 § andra stycket.

samt typ i typkontrollerat.

2. För övrigt har följande korrigeringar gjorts.

5 § har tidigare hänvisat till § 7 för typkontroll vilket varit felaktigt. Detta har rättats till och

nu hänvisas till § 8 som handlar om typkontroll.

Hänvisningar till ASS gamla regler flyttas till bilaga 6. De är redan upphävda enligt AFS

1993:11 men behöver vara med eftersom det i ikraftträdandet hänvisas till äldre utrustning.

till 4 § sista stycket ändras från tas i drift till tas i bruk.

På vissa ställen har texten rättats till i avseende på att Sverige numera är medlemmar i EU.

När AFS 1993:11 skrevs var det enbart EES-avtalet som gällde.

AFS 1996:7 30

3. Ändringar på grund av felöversättningar från engelska till svenska.

9 § c) ändrat begränsat skydd till tidsbegränsat skydd

d) ändrat metallstänk till stänk av smält material.

Till 8 § e) stötskyddsmössa ändrat till lätta huvudbonader för att skydda hjässan.

Kommentarer

Till 1 § Exempel på kombinationsutrustningar är t.ex. hjälm utrustad med hörselskydd och

svetsvisir med andningsskydd.

Utbytbara komponenter i den personliga skyddsutrustningen som är väsentliga för en

tillfredsställande funktion och som uteslutande används för sådan utrustning kan t.ex. vara

hjälminredningar samt siktskivor och linser till ögonskydd.

Kopplingssystem som kan ingå i den personliga skyddsutrustningen kan t.ex. vara slangar i

tryckluftssystem för andningsluft och hakar till fallskyddsutrustningar.

Till 2 § Exempel på utrustningar som avses i denna § är

a) hjälmar, sköldar etc.

b) aerosolbehållare, utrustning som används i avskräckande syfte

c) huvudbonad, årstidsbetonade kläder, fotbeklädnader, paraplyer, diskhandskar (fukt,

vatten), handskar (hetta).

Till 4 § Personlig skyddsutrustning som uppfyller kraven i harmoniserade standarder

förutsätts uppfylla kraven i dessa föreskrifter.

Enligt "den nya metoden" fastställer produktdirektiven främst de grundläggande hälso- och

säkerhetskraven, medan de tekniska lösningarna återfinns i särskilda s.k. harmoniserade

standarder. Dessa tas fram för produktdirektiven på särskilda uppdrag från EG och EFTA.

En harmoniserad standard som tagits fram inom ramen för ett sådant uppdrag får särskild

juridisk status. En produkt som uppfyller standarden förutsätts (presumeras) nämligen

uppfylla direktivets krav. Det framgår av standarden vilka grundläggande krav som täcks.

Referensnummer för standarden kommer att införas i särskild officiell förteckning.

EG och EFTA har givit de europeiska standardiseringsorganen CEN och CENELEC i

uppdrag att ta fram ett stort antal harmoniserade standarder för personlig skyddsutrustning. De

som fastställs överförs till nationella standarder av de nationella standardiseringsorganen, i

Sverige av SIS -- Standardiseringskommissionen i Sverige.

Enligt rådande EG-praxis avses med att släppas ut på marknaden att en individuell personlig

skyddsutrustning för första gången fysiskt eller juridiskt överförs från tillverkare eller

importör till användare eller den som skall distribuera produkten vidare, t.ex. återförsäljare.

AFS 1996:7 31

När en personlig skyddsutrustning som tillverkats för eget bruk tas i drift för första gången

räknas även detta som utsläppande på marknaden.

Vid direktimport för eget bruk från land utanför EES räknas själva ibruktagandet som

utsläppande på marknaden.

Om en tillverkare säljer direkt till konsument räknas det som utsläppande när produkten finns

tillgänglig för försäljning.

Observera att både uttrycket "släppas ut på marknaden" och uttrycket "tas i bruk" endast syftar

på den tidpunkt då det enskilda exemplaret för första gången släpps ut respektive tas i bruk.

Till 5 § Hur det anmälda organet skall utföra typkontroll om inga harmoniserade standarder

finns, nämns i bilaga 3, punkt 4a andra strecksatsen och 4b tredje strecksatsen.

I Sverige utses anmälda organ av SWEDAC. Liknande anmälda organ finns i andra länder.

Förteckning över anmälda organ kan erhållas genom SWEDAC.

Till 8 § Exempel på personlig skyddsutrustning som avses i andra stycket i denna § är

a) trädgårdshandskar, fingerborgar

b) handskar mot utspädda lösningar etc.

c) handskar, förkläden för yrkesbruk etc.

d) huvudbonad, kläder efter årstid, fotbeklädnader etc.

e) huvudbonader för att skydda hjässan, handskar, lätta fotbeklädnader

f) solglasögon.

Till 11 § Komponenter som är avsedda att ingå i den personliga skyddsutrustningen och som

inte är väsentliga för att utrustningen skall fungera på ett tillfredsställande sätt, behöver inte

märkas, eftersom kungörelsen enligt 1 § andra stycket c) inte gäller för sådana komponenter.