AFS 1997:2

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i stark värme samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 1997:2

ARBETE I STARK VÄRME

AFS 1997:2 2

ARBETE I STARK VÄRME

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i stark värme samt styrelsens allmänna

råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 1997:2 3

Innehållsförteckning

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i stark värme .................................................... 4

Bilaga .......................................................................................................................................... 6

Beräkning av värmeindex ....................................................................................................... 6

Mätningarnas genomförande .................................................................................................. 7

Högsta tillåtna värden för tidsvägt värmeindex ...................................................................... 7

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om arbete i stark

värme .......................................................................................................................................... 9

Bakgrund ................................................................................................................................. 9

Skadliga effekter av värmebelastning ............................................................................... 10

Kommentarer till vissa paragrafer ........................................................................................ 12

Till 1 § ............................................................................................................................... 12

Till 2 § ............................................................................................................................... 13

Till 3 § ............................................................................................................................... 16

Till 4 § ............................................................................................................................... 16

Till 5 § ............................................................................................................................... 16

Till 6 § ............................................................................................................................... 17

Till 7 § ............................................................................................................................... 18

Kommentarer till Bilaga ....................................................................................................... 19

Tekniska aspekter på klimatbedömning ........................................................................... 19

Val av aktivitetsklass för bestämning av högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex 21

Exempel på bestämningar av värmeindex och tillämpligt högsta tillåtna värde på

tidsvägt värmeindex .......................................................................................................... 22

Beräkning av nödvändig vistelsetid i svalare miljö vid överskridande av högsta tillåtna

värde för tidsvägt värmeindex .......................................................................................... 24

Ordlista ...................................................................................................................................... 25

AFS 1997:2 4

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i stark värme

Utkom från trycket

Beslutad den 10 april 1997

den 17 juni 1997

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

följande föreskrifter.

1 § Dessa föreskrifter gäller arbete inomhus eller utomhus, som kan medföra risk för skadlig

inverkan av värme. Föreskrifterna gäller dock inte arbete där denna risk till helt övervägande

del beror av solstrålning. Föreskrifterna gäller inte heller arbete i räddningstjänst.

2 § Arbetet skall planeras, bedrivas och följas upp så att värmebelastningen blir så låg som

möjligt och så att tillämpligt högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex i bilagan till dessa

föreskrifter inte överskrids.

3 § Arbete som innebär risk för att högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex överskrids

får inte utföras som ensamarbete.

4 § Vid behov skall fri tillgång till dryck finnas för att motverka uttorkning.

5 § Personlig skyddsutrustning i form av speciella värmeskyddskläder skall tillhandahållas

och användas, då överskridande av högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex eller

brännskada inte kan hindras med andra åtgärder.

Skyddsutrustning mot risk för ögonskador på grund av värmestrålning skall vid behov

tillhandahållas och användas, då tillräckligt skydd inte kan åstadkommas med hjälp av annan

avskärmning av värmestrålkällor.

6 § Den som inte är värmetränad och skall utföra arbete, som avses i dessa föreskrifter, skall

genomgå värmeträning innan sådant arbete påbörjas som medför risk för att högsta tillåtna

värde för tidsvägt värmeindex överskrids. Värmeträning skall ske genom stegvis ökning av

den dagliga arbetstiden i värme.

7 § Arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare i arbete, som avses i dessa föreskrifter, skall ge

arbetstagaren erforderlig information om problem och risker med exponering för stark värme

samt om lämpliga åtgärder som förebygger värmebelastning.

AFS 1997:2 5

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 1998.

BO BYLUND

Leif Aringer

Göran Lindh

AFS 1997:2 6

Bilaga

Beräkning av värmeindex

Värmeindex skall beräknas enligt beskrivningen i svensk standard SS-EN 27 243, "Varmt

klimat - Skattning av värmebelastningen på människan i arbete med värmeindex WBGT (Wet

Bulb Globe Temperature) (ISO 7243:1989)", fastställd 1994-01-14.

Beräkning av värmeindex (WBGT) för arbete utan direkt solljusbestrålning:

WBGT = 0,7 ·

T

V + 0,3 ·

T

G

formel 1

Beräkning av värmeindex för arbete i direkt solljusbestrålning:

WBGT = 0,7 ·

T

V + 0,2 ·

T

G + 0,1 ·

T

L

formel 2

där

WBGT uttrycks i

C

T

V

är den naturliga våttemperaturen

T

G

är globtemperaturen

T

L

är lufttemperaturen utomhus

De kursiverade termerna förklaras i avsnittet Mätutrustning i Kommentarer till Bilaga.

Om det finns skillnader i fråga om klimatfaktorer på olika höjd över golvet, skall WBGT

bestämmas som ett medelvärde för mätpunkter i fotleds-, midje- och huvudhöjd enligt

standarden.

Värmeindex för det aktuella arbetet skall bestämmas som ett tidsvägt medelvärde (WBGT

vägt

)

för en timmes representativt arbete enligt standarden.

Om de yttre förhållandena på arbetsplatsen inte ändras och arbetet fortgår under minst en

timme räcker det med en mätning av WBGT. Det tidsvägda medelvärdet (WBGT

vägt

) för en

timmes representativt arbete blir då lika med detta värde.

Om förhållandena under arbetspasset ändras, så att WBGT påverkas t.ex. genom att den

arbetande växlar mellan olika arbetsuppgifter, krävs en mätning av WBGT för var och en av

de olika situationerna för att bestämma WBGT

vägt

. WBGT

vägt

beräknas sedan enligt formeln

nedan.

=

formel 3

där

N = antal olika "arbetssituationer"

WBGT

N

är uppmätt WBGT i

C för den N:te "arbetssituationen"

AFS 1997:2 7

t

N

är vistelsetiden i minuter i den N:te "arbetssituationen" och

(t

1

+ t

2

+.....+ t

N

) = 60 min

Mätningarnas genomförande

Värmeindex skall bestämmas på grundval av det mätförfarande, som beskrivs i de svenska

standarderna SS-EN 27 243 och SS-EN 27 726, fastställda 1994-01-14. Värmeindex skall

bestämmas med den berörda arbetstagaren närvarande och sysselsatt i sitt vanliga arbete. Om

inte detta är möjligt av mättekniska skäl, skall bestämningen göras på den plats där arbetet

vanligen utförs och under så likartade förhållanden som möjligt.

Högsta tillåtna värden för tidsvägt värmeindex

För att komma fram till tillämpligt högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex (WBGT

vägt

)

bestäms först någon av aktivitetsklasserna 0-4 (kolumn 1) i nedanstående Tabell 1 med hjälp

av antingen arbetstyngd eller effektutveckling i det aktuella arbetet (kolumnerna 2 eller 3) och

därefter huruvida personen genomgått värmeträning eller ej (kolumnerna 5 eller 6).

Om arbetets intensitet ändras under arbetspasset skall ett tidsvägt medelvärde för

arbetsintensiteten bestämmas enligt standarden och användas som ingångsvärde i tabellen.

Om arbetsintensiteten är lika under hela arbetspasset blir den tidsvägda arbetsintensiteten lika

med detta värde.

Det tidsvägda medelvärdet för arbetsintensiteten bestäms på samma sätt som WBGT

vägt

ovan.

Om arbetsintensiteten bestämts med hjälp av arbetstyngd (aktivitetsklass) skall medelvärdet

av effektutvecklingen för respektive aktivitetsklass (kolumn 4) användas för att beräkna det

tidsvägda medelvärdet. Vid svårigheter med valet mellan två kategorier av arbete skall den

högre aktivitetsklassen väljas eller, om ingen bedömning överhuvudtaget är möjlig, den

högsta aktivitetsklassen.

AFS 1997:2 8

Tabell 1.

Högsta tillåtna värden för tidsvägt värmeindex (WBGT

vägt

) i arbeten med olika

tyngd och effektutveckling för personer med och utan värmeträning

Tidsvägd arbetsintensitet

bestämd med hjälp av

Hösta tillåtna värde

för tidsvägt värme-

index

(WBGT

vägt

) i °C

Aktivi-

tetsklass

Arbets-

tyngd

effektutveck-

ling i watt

per enhet

kroppsyta

(W/m²)

medelvärde

av effektut-

veckling för

aktivitets-

klassen

(W/m

²)

med

värme-

träning

utan

värme-

träning

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0

Vila

<65

65

33

32

1

Låg

65-129

97

30

29

2

Måttlig

130-199

165

28

26

3

Hög

200-259

230

26

23

4

Mycket hög ≥260

260

25

20

AFS 1997:2 9

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om arbete i stark värme

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:2) om arbete i stark värme.

Bakgrund

Dessa föreskrifter avser att motverka skadlig värmebelastning genom akuta åtgärder vid risk

för överskridande av högsta tillåtna värden för tidsvägt värmeindex samt genom långsiktig

planering av arbetsmiljö och arbetsprocesser. De förebyggande åtgärderna går ut på att

minska den överskottsvärme som uppkommer i kroppen genom en kombination av tungt

arbete och värme tillförd från en varm omgivning. Långtgående hänsyn till komfort eller till

negativ inverkan på arbetsprestationen har inte ingått i bakgrunden till de här presenterade

reglerna.

Planering av arbetsrutiner liksom bestämning av olika arbetens aktivitetsklass och

protokollföring av mätningar är exempel på sådant som naturligt ingår i företagets arbete i

enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om internkontroll (AFS 1996:6).

Regler om termiskt klimat finns i 12 § i Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:3) om

arbetslokaler och i Socialstyrelsens allmänna råd om termiskt inomhusklimat, 1988:2.

För att olika organ skall kunna fungera normalt bör den djupa kroppstemperaturen

(kärntemperaturen) inte överstiga cirka 38

C, vilket kan förhindras på i princip tre olika sätt.

1. Minskning av värmen bildad vid kroppsarbete. Detta kan ske genom reducering av den

totala arbetstiden per timme, t.ex genom införandet av pauser, eller genom minskning av

arbetets tyngd.

2. Förhindrande av tillförsel av värme från omgivningen genom direkt strålning eller genom

överföring från varm omgivningsluft. Detta kan ske genom avskärmning av

värmestrålkällor och ökning av luftrörelser (vid lufttemperaturer lägre än cirka 35

C).

3. Ökning av värmeavgivningen från kroppen, främst genom svettavdunstning från huden.

Denna underlättas genom användning av lämplig klädsel, intag av dryck, ökning av

värmetåligheten genom värmeträning och minskning av luftfuktigheten.

Om inte värmebalans nås på dessa sätt, sker i stället en upplagring av värme i kroppen (vilket

benämns värmebelastning) och därmed en höjning av kärntemperaturen. Den viktigaste

mekanismen för värmeavgivning är svettavdunstning, som hos friska personer ökar vid

kärntemperaturhöjning. Detta sker genom utvidgning av hudens blodkärl och ökning av

blodflödet till huden samtidigt som svettkörtlar aktiveras.

AFS 1997:2 10

Tabell 2. Tillstånd (i stigande allvarlighetsgrad) som kan framkallas av värmebelastning.

Tillstånd

Symptom

Ospecifika obehag

Irritation. Bristande koncentration,

uppmärksamhet och omdöme. Sänkt

prestationsförmåga. Ökat riskbeteende

Värmeutslag

Hudrodnad och s.k. värmeutslag på grund

av svällda svettkörtlar. (Sekundär

upplevelse av sämre värmetålighet.)

Yrsel och svimning

Yrsel, svaghetskänsla och illamående i

sittande eller stående. Kortvarig

svimningsattack ("blackout"). Dessa

symptom tyder på en ökad påfrestning på

hjärt- och kärlfunktioner orsakad av kraven

på omfördelning av blod till muskler(för

arbete) och hud (för värmeavgivning).

Tendens till uttorkning genom svettning i

kombination med för lågt vätskeintag

Huvudvärk, törst. Stark trötthet.

Svaghetskänsla i muskler.

Osammanhängande beteende.

Saltförlust genom alltför stark svettning

Kramper.

Värmeslag

Ökande pulsfrekvens. Förvirring.

Nedsatt eller upphörd svettning.

Cirkulationskollaps med medvetslöshet och

död.

Skadliga effekter av värmebelastning

Om värmebelastning tillåts fortsätta utan att akuta motåtgärder sätts in, kan det få allvarliga

följder för hjärtverksamheten och blodomloppet, för tillförseln av syre till hjärnan och för

vätskebalansen i kroppen. Till en början är symptomen relativt lindriga, men i allvarliga fall

kan tillståndet leda till yrsel, medvetandegrumling, cirkulationskollaps och död.

Arbetsledare bör vara uppmärksam på tecken till värmebelastning hos arbetstagarna för att vid

behov kunna avbryta arbetet och i övrigt medverka till lämpliga åtgärder.

Negativa effekter av värmebelastning sammanfattas i Tabell 2, uppräknade i den ordning de

vanligen uppträder och alltefter tillståndets allvarlighetsgrad.

AFS 1997:2 11

Den internationella klassificeringen av sjukdomar och övriga medicinska begrepp (ICD 9,

1987) upptar följande huvudsakliga kategorier av värmerelaterade tillstånd: värmeslag och

solsting, svimning till följd av värme; värmekramper, värmeutmattning på grund av bristande

svettning; värmeutmattning på grund av saltförlust; övergående värmetrötthet; värmeödem.

Lägre nivåer av värmebelastning yttrar sig vanligen i endast lättare symptom av typen obehag

eller hudrodnad. Ju kraftigare eller långvarigare värmebelastningen är, desto starkare kommer

reaktionerna i kroppen att bli. Bl.a. koncentreras en stor del av blodcirkulationen till huden,

och den tillgängliga blodvolymen tenderar att samlas i nedre delen av kroppen, speciellt i

benen. Blodflödet går därmed i allt mindre utsträckning till hjärnan. Den därigenom

åstadkomna syrebristen kan framkalla yrsel och svimning liksom illamående.

Svettningen åtföljs av saltförlust, vilket nedsätter muskelfunktionen och ger svaghetskänsla

vid muskelarbete. Vätskeförlust genom svettning leder till stegrad intensitet hos kroppens

fysiologiska reaktioner på värmebelastning, avläsbara i t.ex. ökande pulsfrekvens och

kärntemperatur, vilket ger upphov till ännu lägre värmetolerans. Denna skadliga växelverkan

börjar redan vid en vätskeförlust kring en liter, och kan om den tillåts fortsätta leda till

kramper, förvirring, medvetslöshet genom cirkulationskollaps och, i extrema fall, död.

Värmeexponering kan leda till sänkt vakenhetsgrad, som i vissa verksamheter indirekt kan

öka risken för olycksfall.

AFS 1997:2 12

Kommentarer till vissa paragrafer

Till 1 §

Metoden i dessa föreskrifter för bedömning av värmebelastning är främst tillämplig på rörligt

kroppsarbete i industrilokaler med stark värme och hög luftfuktighet utfört i arbetskläder, som

upplevs som temperaturmässigt bekväma.

Värmeindex-metoden kan inte användas för arbetsmiljöövervakning med avseende på

ögonskada av infraröd strålning (s.k. katarakt; se vidare Kommentaren till 2 §), däremot för

övriga eventuellt skadliga värmeeffekter i sådan miljö.

Exempel på arbeten där föreskrifterna är tillämpliga

Kontinuerliga arbeten

Regelbundet, dagligt arbete - särskilt om arbetet är fysiskt tungt - på arbetsplatser med

värmealstrande processer, speciellt inom tung metallindustri samt viss tillverkningsindustri är

typiska exempel på föreskrifternas tillämpningsområde. Detta gäller också arbetsplatser med

ugnar för smältning och gjutning av material som metaller och glas, förvärmnings- och

värmebehandlingsugnar, varmvalsverk och torkningsutrymmen vid papperstillverkning.

Andra berörda arbeten är framställning och bearbetning av kemiska ämnen, arbete i vissa

restaurangkök, bageriarbete, tvätteriarbete, skorstensfejning, arbete i trätorkar samt visst

arbete i växthus.

Speciella och tillfälliga arbeten

Ugnsrengöring i glasbruk, med ugnstemperaturer på 100

C eller mer.

Vissa processer under livsmedelshantering t.ex. jäsningsprocesser.

Yrkesförare

Det finns i arbetslivet yrkesförare av fordon och maskiner, som i vissa klimatförhållanden kan

uppleva stora besvär av värme. Risken för överskridanden av högsta tillåtna värde för tidsvägt

värmeindex på grund av värme från motorer i kombination med solstrålning är liten, om

befintliga ventilationsmöjligheter utnyttjas.

Arbeten för vilka föreskrifterna inte är tillämpliga

Arbeten där solstrålning är den helt övervägande orsaken till värme-

belastning

Exempel på sådana arbeten - där alltså föreskrifterna inte är tillämpliga - är lättare

utomhusarbeten utan värmealstrande teknisk anordning eller farligt ämne såsom lättare former

AFS 1997:2 13

av trädgårdsarbete, skogsarbete och gatuarbete. Inomhusarbeten av detta slag är kontorsarbete

samt många arbeten i förarhytter såsom lyftkran och travers. Anledningen till att utesluta

dessa arbeten är att man av erfarenhet vet att i dessa lätta arbeten kommer man så gott som

aldrig, oberoende av yttre faktorer, att nå upp till en värmebelastning som kan innebära någon

risk. Det finns därför normalt ingen anledning att bestämma värmeindex i dessa fall.

Komfortaspekter dvs effekter av värme och kyla som inte är fysiologiskt skadliga men som

kan påverka vakenhetsgrad, välbefinnande och prestationsförmåga beaktas i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om Arbetslokaler (AFS 1995:3) och i Socialstyrelsens

allmänna råd om termiskt inomhusklimat, 1988:2.

Räddningstjänst

Räddningstjänst har undantagits från tillämpningen av föreskrifterna, eftersom sådant arbete

måste utföras trots värmebelastning. Dessutom är bestämning av värmeindex vanligen inte

möjlig vid denna typ av arbete. Vidare utförs räddningsarbete ofta i skyddskläder, vilket gör

att värmeindexmetoden inte är tilllämpbar. För rök- och kemdykning finns bestämmelser i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om rök- och kemdykning (AFS 1995:1).

Till 2 §

Planeringen för värmebelastande arbete bör omfatta en kartläggning av de klimatfaktorer, som

är av betydelse för arbetstagares förmåga att tåla värmebelastande arbete. Ett

handlingsprogram, som skall kunna tillämpas vid behov, bör fastslås. Principen bör vara att

vid tveksamhet göra nya mätningar och bedömningar.

Genom åtgärderna i nedanstående Tabell 3 kan samtliga skadliga effekter av värmebelastning

undvikas.

AFS 1997:2 14

Tabell 3. Organisatoriska, tekniska och medicinska åtgärder som kan vidtagas mot skadlig

inverkan av värme.

1. Organisatoriska åtgärder

Vid samtliga överskridanden

Sänkning av arbetstakten.

Ökning av paustiden per arbetstimme

Begränsning av den totala arbetstiden.

2. Tekniska åtgärder

Vid hög lufttemperatur

(upp till c:a 35

C)

Ökning av luftrörelser.

Vid hög strålningsvärme

Sänkning av strålkällans temperatur.

Isolering och/eller avskärmning av

strålkällan.

Användning av värmeisolerande eller

värmereflekterande skyddsdräkt.

Vid hög lufttemperatur och hög

luftfuktighet

Användning av kylda dräkter.

3. Åtgärder mot besvär

Ospecifika obehag. Värmeutslag

Undvika värmeexponering.

Uttorkning (dehydrering)

Vätskeintag. Vila i sval miljö.

Yrsel och svimning

Ligga ner. Vätskeintag.

Värmekramper och värmeslag

Snabb avkylning. Vätskeintag.

Ambulanstransport till sjukhus.

AFS 1997:2 15

Den enklaste och för hälsotillståndet bästa åtgärden vid tillfällig risk för överskridande av

högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex är i de flesta fall en minskning av arbetstakten

och/eller en förkortning av vistelsetiden i den varma miljön. En metod för förkortning av

arbetstiden i värme är att införa korta pauser eller perioder med lätt aktivitet i svalare miljö.

Det senare kan åstadkommas genom tillfällig arbetsrotation. Den nödvändiga vistelsetiden i

svalare miljö kan beräknas med hjälp av formel 5 i avsnittet Kommentarer till Bilaga i dessa

föreskrifter. Ett annat sätt är, att då det är möjligt, förskjuta arbetstiden mot svalare delar av

dygnet.

Vid inomhusarbete kan värmebelastningen effektivt minskas eller förebyggas genom

sänkning av värmekällans temperatur, flyttning av arbetsplatsen till större avstånd från

värmekällan, avskärmning av värmekällor med (eventuellt kylda) skärmar, bättre isolering av

värmekällorna samt, vid lufttemperaturer under 35

C, användning av fläktar placerade nära

arbetstagaren. Fläktar ökar lufthastigheten och därmed värmeavgivning genom

svettavdunstning och konvektion. Vid lufttemperaturer över 35

C är en ökning av

lufthastigheten emellertid mindre lämplig, eftersom värmetillförseln genom konvektion då i

stället kan öka.

Värmestrålning kan också avskärmas med kläder, speciellt sådana med reflekterande

beläggning. Eftersom svettavdunstning vanligen hindras av kläder, kan dock vinsten med

detta vara begränsad. Klädedräkten bör väljas så att arbetstagaren får bästa komfort, med

hänsynstagande till den individuella värmetåligheten och andra faktorer i arbetet, t.ex. risken

för brännskada.

Det är önskvärt att minska luftfuktigheten som ett led i reduktionen av värmebelastning och

för att underlätta värmeavgivningen genom svettning. Detta kan ske genom att man vidtar

åtgärder för att generellt minska förekomsten av vatten och vattenånga i arbetslokalen. Detta

innebär också att vattenbegjutning för kylning av strålningsskärmar bör vara inkapslad.

Utomhusarbete med värmeexponering från teknisk anordning sker ibland under

klimatförhållanden, som gör det svårt att hindra överskridande av högsta tillåtna värde för

tidsvägt värmeindex med enbart tekniska åtgärder. En lösning på problemet kan vara en

förkortning av arbetstiden per timme (främst genom tillägg av pauser), minskning av längden

på arbetspass, minskning av arbetstakt eller förläggning av det huvudsakliga arbetet till

mindre varma delar av dygnet.

Långsiktiga åtgärder mot skadlig värmebelastning bör baseras på bestämning och analys av

"analytiskt värmestressindex", som är ett mått på det s.k. nödvändiga svettningsbehovet (SR).

Denna metod (vars engelska term är "required sweat rate", SW

req

) rekommenderas, därför att

den till skillnad från värmeindex-metoden ger information om olika klimatfaktorers

individuella bidrag till värmebelastningen. Härigenom kan värdefulla upplysningar erhållas

om vilka miljöförändringar som kan förväntas få största effekt. Svettningsanalysen tar hänsyn

till en full värmebalansekvation, där också bl.a. luftfuktighet, lufthastighet och, i viss mån,

klädsel ingår.

SR-metoden beskrivs i den internationella standarden ISO 7933 (1989), "Hot environments. -

Analytical determination and interpretation of thermal stress using calculation of required

sweat rate." Denna standard syftar också till att (a) ange åtgärder för att förhindra att

AFS 1997:2 16

kärntemperaturen hos en frisk person i god fysisk kondition (utan värmeisolerande

skyddskläder) stiger till skadlig nivå eller att vätskeförlusten blir för stor; (b) att

rekommendera maximal exponeringstid för att undvika negativa effekter av stark

värmeexponering.

Till 3 §

Exempel på arbeten som avses i denna paragraf är isolering av hetvattenledningar i

byggnader, arbete i torkutrymmen under pappersmaskiner samt murnings- och

reparationsarbete i ugnar.

Till 4 §

Det är viktigt för förmågan att uthärda värme att kroppens vätskebalans upprätthålls.

Vätskebrist försvårar väsentliga kroppsfunktioner och behöver kompenseras för att inte ge en

alltför stor påfrestning på organismen. Eftersom stora vätskeförluster sker vid svettning, är det

viktigt att kroppens vätskemängd hålls på tillräckligt hög nivå i värmebelastande miljöer.

Törst ger inte tillräcklig information om hur stor mängd vätska som måste ersättas och släcks

dessutom med en relativt liten mängd vatten. I starkt värmebelastande arbete behöver därför

vätskebehovet regleras på ett mer aktivt sätt än det som är möjligt enbart genom reaktionen på

törstkänsla. Det är viktigt att arbetstagarna känner till behovet av att dricka även om

törstkänsla saknas.

Arbetsförmågan sedd som enbart muskelprestation kan i stor utsträckning bibehållas

opåverkad under förutsättning att vätsketillgången möjliggör en bevarad värmebalans.

Uthålligheten i ett arbete reduceras däremot under fortsatt värmebelastning, främst på grund

av otillräcklig blodcirkulationskapacitet.

I svensk arbetsmiljö behöver drycken endast i undantagsfall innehålla en extra mängd salter

(elektrolyter) för att motverka förluster genom svettning. Eftersom vätska med salter kan öka

värmetåligheten något mer än enbart vatten, kan det emellertid under långa, sammanhängande

arbetspass under extremt varma klimatförhållanden vara lämpligt att tillsätta litet koksalt.

Läskedrycker eller sportdrycker är effektiva för samma ändamål. För arbetstagare som av

medicinska skäl har rekommenderats saltrestriktion i dieten kan det vara lämpligt med en

läkarundersökning avsedd att bedöma lämpligheten för värmebelastande arbete. Läkaren bör

informera om de speciella svårigheter i samband med värmebelastande arbete, som kan vara

förknippade med en sådan saltrestriktion.

Till 5 §

Helt värmeisolerande eller värmereflekterande dräkter liksom speciella skyddskläder använda

vid t.ex. kemikaliebekämpning och inom kemikalisk tillverkningsindustri förhindrar eller

försvårar att överskottsvärme avges genom svettavdunstning. Detta gör att värmeindex-

metoden inte kan användas vid sådant arbete.

AFS 1997:2 17

Risk för ögonskada

Grumling av ögats lins, så kallad katarakt eller grå starr, är ett vanligt tillstånd bland äldre.

Värmestrålning och annan optisk strålning med kraftig intensitet i våglängdsområdet upp till

1200 nm kan öka riskerna för detta. Svensk forskning har visat att arbetare vid järnverk,

stålverk och glasbruk, som arbetat lång tid vid ugnar och vid smältor från ugnarna drabbas av

katarakt i en betydligt större omfattning än vad som är normalt i befolkningen. Riskerna ökar

när den infraröda komponenten dominerar över det synliga ljuset pga att de naturliga

skyddsreflexerna mot för starkt ljus då fungerar sämre. Katarakten utvecklas gradvis och

brukar ge mer betydande synnedsättning först i de högsta åldrarna efter ålderspensionering.

Glasögon av alla slag (som utgör ett hinder för IR-strålningen att nå ögat) förhindrar

linsförändringarna, och detta gäller naturligvis också strålningsavskärmningar avsedda att

skydda mot värmeskador. Föreskrifter om lämplig, typprovad och märkt skyddsutrustning

mot bl a ögonskador finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om Utförande av personlig

skyddsutrustning (AFS 1996:7). När det gäller användningen av personlig skyddsutrustning

finns det föreskrifter i AFS 1993:40.

Till 6 §

Värmetålighet

Förmågan att utan svårigheter och störningar i olika organfunktioner utstå värmeexponering

benämns värmetålighet. Avvikelser från normal värmetålighet gör att besvär hos vissa

individer kan börja uppträda redan vid en höjning av kärntemperaturen över cirka 38

C, men

det är omöjligt att ange ett allmänt samband mellan kärntemperaturen och den individuella

värmetåligheten.

Reducerad värmetålighet - som ökar risken för värmeskador - beror främst på nedsatt

svettningsförmåga, eftersom värmeavgivningen från huden genom svettavdunstning därmed

är minskad. Svettningsförmågan bestäms till stor del av hjärtats kapacitet att föra blod till

huden. Genom svettningen uppkommer en vätskeförlust, som måste kompenseras genom

tillförsel av dryck.

Åkommor i hjärt-kärl-systemet, som ger nedsättning av blodflödet till huden, försämrar

värmetåligheten. På grund av den reducerade cirkulationskapaciteten är värmetåligheten

sämre också hos personer med dålig kondition. Värmetåligheten nedsätts också vid

njuråkommor, kraftig övervikt, användning av vissa mediciner (t.ex. mot diabetes och förhöjt

blodtryck) och hög alkoholförbrukning. Den ökning av kärntemperaturen (feber), som sker

vid t.ex. infektion, kan göra att skadliga effekter av värmebelastande arbete lättare

uppkommer. Om arbetstagaren anser sig tillfälligt eller varaktigt oförmögen att utföra ett

arbete, som kan innebära värmebelastning, bör detta anmälas till arbetsgivaren.

Värmebetingad hudirritation innebär förändrad blodcirkulation i huden, vilket kan befrämja

uppkomsten av vissa hudåkommor.

Värmetåligheten är i viss mån åldersberoende och kan förväntas vara något nedsatt hos en del

personer över 45 år. Det finns undersökningar som antyder, att kvinnor allmänt skulle ha

AFS 1997:2 18

något mindre värmetålighet vid extrema belastningar än män, vilket kan bero på att kvinnorna

i de undersökta grupperna har haft lägre fysisk arbetsförmåga. Vid samma arbetsförmåga och

i övrigt lika arbetsvillkor förefaller det emellertid inte finnas någon väsentlig skillnad i

värmetålighetsnivå mellan könen.

Föreskrifterna avser att skydda även mindre värmetåliga individer mot skador av exponering

för stark värme. Vid graviditet är värmetåligheten naturligt minskad, eftersom fostrets

försörjning med syre kräver ett ökat utnyttjande och därmed större risk för överskridande av

kvinnans cirkulationskapacitet. Detta gäller speciellt senare delen av graviditeten och i

stående arbetsställningar.

Risker för fostret vid en höjning av den djupa kroppstemperaturen över en viss nivå under de

första 2-3 graviditetsmånaderna har diskuterats, men det saknas säker information om i vilken

utsträckning en sådan höjning kan ske vid värmebelastande arbete.

Värmeträning

De funktioner i kroppen, som syftar till att anpassa hudcirkulationen och svettningen till

omgivningstemperatur och till värme bildad vid energiomsättningen, visar betydande

anpassbarhet. Denna anpassning, s.k. "värmeträning", resulterar i ökad värmetålighet.

I ett värmebelastande arbete, där det föreligger risk för överskridande av högsta tillåtna värde

för tidsvägt värmeindex kan arbetstagaren behöva några dagars värmeträning. Detta gäller

efter en frånvaro från värmebelastande arbete under längre tid, som vid en treveckors

semester, liksom då en person för första gången påbörjar sådant arbete. Även om full effekt

uppnås först efter 8-10 dagar, kan en avsevärd värmeträning åstadkommas genom att tiden i

värmebelastande arbete under dagarna 1-3 begränsas till 30 %, 50 % resp. 80 % av den

tilltänkta arbetstiden.

Till 7 §

Informationen till arbetstagare med värmebelastande arbete bör minst omfatta:

(a) de hälsorisker som kan föreligga i värmebelastande arbete,

(b) möjliga och nödvändiga åtgärder vid värmebelastning,

(c) nödvändigheten att genom tillräckligt vätskeintag förhindra uttorkning samt

(d) betydelsen av värmetålighet och vikten av värmeträning.

Det är angeläget att informationen till arbetstagarna utformas med tanke på eventuella

språksvårigheter och socio-kulturella faktorer i övrigt.

AFS 1997:2 19

Kommentarer till Bilaga

Tekniska aspekter på klimatbedömning

En korrekt bedömning av förutsättningarna för att hålla arbetstagarens värmebalans inom

normala gränser kräver hänsynstagande till omgivningstemperatur, värmestrålning,

lufthastighet och luftfuktighet. Enbart lufttemperatur är inte tillräcklig, eftersom den inte tar

hänsyn till förekomsten av värmestrålkällor och inverkan av fuktighet i förening med

luftrörelser. Högre luftfuktighet minskar kroppens förmåga att avge värme genom

svettavdunstning. Direkt strålning från värmekällor uppvärmer alla föremål, inklusive

människans kropp, i förhållande till ytstorlek. Temperatur avläst på en vanlig

(torr)termometer representerar därför inte den värmemängd, som tas upp av en person

arbetande i en sådan miljö.

Den här använda principen för användning av värmeindex vid bedömning av värmebelastning

bygger på en statistisk utvärdering av data från fysiologiska undersökningar av personer, som

arbetar i olika miljöer och har bl.a. fördelen att vara lättanvänd. Våt- och globtemperaturerna

mäts under en representativ tidsperiod på den plats där arbetet sker, och metoden tar hänsyn

till det aktuella arbetets tyngd. Härigenom avspeglas den kombinerade effekten av metabolisk

värme och värmetillförsel utifrån samtidigt som exponeringstiden beaktas.

Värmeexponerande arbete är ibland så kortvarigt eller så varierande med avseende på

exponering att det inte går att rättvisande bedöma värmebelastningen med värmeindex, t.ex.

inom försvars-, polis-, brand- eller räddningstjänst.

Det kan vara lämpligt att det lokala sambandet mellan värmeindex och olika meteorologiska

förhållanden studeras genom serier av mätningar vid olika tillfällen under året.

Om de yttre förhållandena på arbetsplatsen inte ändras och arbetet fortgår under minst en

timme räcker det med en mätning av WBGT och det tidsvägda medelvärdet (WBGT

vägt

) för

en timmes representativt arbete blir lika med detta värde.

Ett vanligt fall är att man har 2 st olika arbetssituationer. För detta fall förenklas formel 3 i

bilagan till

=

formel 4

där index 1 och 2 representerar de två olika arbetssituationerna.

Även om flera arbetssituationer med olika värmeindex förekommer under arbetspasset kan

man, för att göra en första bedömning av risken för värmebelastning, gå in i tabell 1 i bilagan

för aktuell arbetsintensitet med det högsta värdet på värmeindex som förekommer under

arbetspasset. Om det högsta tillåtna värde på värmeindex som då erhålles är högre än det

högsta värdet på värmeindex som förekommer under arbetspasset så föreligger ingen risk för

värmebelastning och ingen tidsvägning av värmeindex behöver göras.

AFS 1997:2 20

När arbetsintensiteten ändras under ett arbetspass kan man som första åtgärd gå in i Tabell 1

för den högsta aktivitetsklass som förekommer under arbetspasset och läsa av högsta tillåtet

tidsvägt värmeindex för detta fall. Om det högsta värmeindex som förekommer under

arbetspasset är lägre än detta värde så är säkerhetsmarginalerna gentemot värmebelastning

tillräckligt stora. Arbetet kan fortsätta utan risk för värmebelastning och ingen tidsvägning av

vare sig värmeindex eller arbetsintensitet behöver göras.

Mätutrustning

Värmeindex registreras i enlighet med de tekniska specifikationerna i den svenska standarden

SS-EN 27 726 genom registrering med hjälp av följande temperaturgivare:

1. En termometer, vars cylindriska, långa sensordel omges av en ständigt vattenfuktad väv

för registrering av den "naturliga våttemperaturen". (Denna term är i den engelska texten

till den svenska standarden SS-EN 27 243 benämnd "natural wet bulb temperature".)

2. En termometer placerad i centrum av en sfär med tunna väggar, starkt värmeabsorberande

yta och 150 mm diameter för registrering av "globtemperaturen" (engelska: "globe

temperature"). Genom sina värmeabsoberande och värmeledande egenskaper ger denna

termometer en god uppskattning av den genomsnittliga temperatur, som åstadkoms

genom strålning från olika källor.

3. Under utomhusarbete i direkt solbelysning görs en kompletterande mätning av

omgivningens "lufttemperatur" (engelska: "dry bulb air temperature") med en

konventionell termometer, som skyddas från direkt solbelysning eller annan

värmestrålning. Termometern skall vara placerad så att luftrörelser runt termometern inte

hindras.

Annan mätutrustning kan användas, om den kalibreras enligt specifikationerna i

SS-EN 27 243.

Med vissa typer av instrument kan ett rättvisande värde på WBGT inte erhållas på kortare tid

än 20 min. Vid tillgång till utrustning, som medger kontinuerlig mätning av värmeindex,

erhålles ett vägt medelvärde genom integrering av registreringen över en mätperiod av 1

timme.

Mätprotokoll från klimatbedömning

Vid all klimatbedömning på arbetsplatser bör protokoll föras över mätningar och inblandade

personer. Protokollen bör innehålla: namn på de personer som utfört och är ansvariga för

mätningarna; mätställe (fabrik, avdelning, arbetsställe); antal personer som sysselsätts i

lokalen vid mätningarna samt deras ålder, kön, fysiska aktivitet i arbetet och klädedräkt;

datum och klockslag; torrtemperaturen utomhus; använda instrument (märke, typ, modell,

speciella egenskaper, eventuella fel); skiss över arbetsplatsen med angivande av mätpunkter;

uppgift om maskiner, placering av maskiner och utrymmen för olika aktiviteter; beskrivning

av uppvärmningssystem och anordningar för ventilation och belysning samt deras

funktionella skick; produktionens omfattning; mätresultat med uppgift om mätnoggrannhet;

tolkning av mätresultaten.

AFS 1997:2 21

Val av aktivitetsklass för bestämning av högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex

Valet av aktivitetsklass kan baseras på nedanstående beskrivningar av typarbeten.

Beskrivningarna kan ibland vara svåra att identifiera med de aktuella arbetena. Detta

förhållande gör det då angeläget med fortlöpande bedömningar av värmebelastningen i det

aktuella arbetet. En säkrare klassindelning kan åstadkommas genom en bestämning av den

metaboliska värmeproduktionen i olika aktiviteter enligt metoder angivna i den svenska

standarden SS-EN 28 996, "Ergonomi - Bestämning av metabolisk värmeproduktion (ISO

8996:1990)".

Kategoriseringen baseras på genomsnittliga förhållanden över längre tid i olika

typsysselsättningar och beaktar därför inte eventuella aktivitetstoppar. Den omfattar inte

heller strålning från värmekällor eller andra miljöfaktorer. Klädselns egenskaper kan vara

avgörande för inverkan på kroppstemperaturen av värmebelastande arbete. Utgångspunkten

för tillämpningen av dessa föreskrifter med avseende på aktivitetsklasser är att klädsel valts så

att största möjliga komfort uppnåtts.

Aktivitetsklass 1

Kontorsarbete, maskinskrivning, sömnad, arbete med lätta handverktyg i sittande eller

stående. Lätt monterings- och plockningsarbete. Normal personbils- och truckkörning. Arbete

med fotkontakt eller pedal. Lätt promenad.

Aktivitetsklass 2

Kontinuerligt arbete med händer och armar, lätt verkstads-, byggnads- eller skogsarbete med

kontinuerligt upprepade förändringar av kroppsläge (böjning, vridning m.m.),

materialbearbetning med medeltunga verktyg. Detta omfattar, t.ex. spikning och filning,

arbete med tryckluftshammare, montering och slipning av tungt material, krattning, frukt- och

grönsaksplockning, att skjuta eller dra lättare kärror, körning av lastbil, traktor eller

vägmaskin. Hastig promenad.

Aktivitetsklass 3

Tungt manuellt arbete med eller utan verktyg. Arbete med förflyttning av tunga föremål.

Detta omfattar grävarbete och liknande, sågning, huggning och hyvling av virke, att skjuta

eller dra tunga kärror, arbete med slägga, sten- och plattläggning, att bryta gjutformar. Mycket

hastig promenad, lätt joggning.

Aktivitetsklass 4

Som i aktivitetsklass 3 men i högt till maximalt tempo. Gång uppför trappor, klättring i stegar

eller ställningar med bördor. Orienteringslöpning.

AFS 1997:2 22

Aktivitetsklasserna 3 och 4 tar, till skillnad från standarden SS-EN 27 243, inte upp speciella

(lägre) högsta tillåtna värden för värmeindex för lokaler utan luftrörelser. Anledningen till

denna avvikelse är att sådana situationer är mycket sällsynta, eftersom personer som utför

arbete hänförligt till dessa klasser vid sin aktivitet skapar luftrörelser kring sig själva.

De angivna värdena på effektutveckling har beräknats med utgångspunkt från studier av

syreförbrukning under arbete. I den mån sådana data finns, kan de med fördel användas för

val av kategori i stället för de mera schematiska uppgifterna om typarbete. Den normerade

kroppsyta, som effektvärdena i Bilagans Tabell 1 hänförts till, gäller män och är 1,8 m2.

Exempel på bestämningar av värmeindex och tillämpligt högsta tillåtna värde på

tidsvägt värmeindex

Exempel 1: Kontinuerligt arbete med konstant arbetsintensitet på en varm plats

En pappersarbetare arbetar under hela sitt arbetspass med en arbetsintensitet som motsvarar

en måttlig arbetstyngd (aktivitetsklass 2). Arbetspassets längd överstiger en timme. Personen

är värmetränad. WBGT mäts upp på den plats som arbetaren befinner sig på under

arbetspasset och visar sig vara 25

C.

Eftersom arbetet fortgår längre än en timme blir WBGT

vägt

lika med detta uppmätta värde på

WBGT dvs 25

C.

För att få reda på högsta tillåtna värde för värmeindex går man in i tabell 1. Man väljer raden

med aktivitetsklass 2 och kolumnen för "person med värmeträning" under "högsta tillåtna

värde för tidsvägt WBGT". Man får då fram högsta tillåtna värde på tidsvägt värmeindex till

28

C.

Eftersom uppmätt WBGT

vägt

(=25

C) är lägre än högsta tillåtna värde för WBGT

vägt

(=28

C)

kan arbetet fortgå utan risk för skadlig värmebelastning.

Exempel 2: Arbete med samma arbetsintensitet på dels en varm plats och dels en sval plats

En värmetränad glasbruksarbetare arbetar 20 min per timme vid en glasugn där WBGT

uppmäts till 30

C och 40 min per timme med annat arbete i en svalare miljö där WBGT mäts

upp till 22

C. Arbetsintensiteten är måttlig (aktivitetsklass 2) och ungefär lika hög under hela

arbetspasset.

AFS 1997:2 23

Eftersom det gäller 2 st arbetssituationer så blir N=2 och formel 4 i kommentarer till bilagan

kan användas för att beräkna WBGT

vägt

.

WBGT

1

= 30

C, t

1

= 20 min

WBGT

2

= 22

C, t

2

= 40 min

t

1

+ t

2

= 20 min + 40 min = 60 min

WBGT

vägt = (30·20 + 22·

40)/(20+40) = 24,7

C

Använd tabell 1. Gå in i raden med aktivitetsklass 2 och i kolumnen för värmetränad person.

Ur tabellen fås då att under de givna förhållandena blir högsta tillåtna värde för WBGT

vägt

=

28

C Eftersom det beräknade WBGT

vägt

är lägre än det högsta tillåtna så kan arbetet fortsätta

utan risk för skadlig värmebelastning för arbetaren.

Exempel 3: Arbetsintensiteten varierar i en varm miljö

Vid en plötslig värmebölja och under en mycket varm och fuktig dag med starkt solsken blir

man tvungen att under stark tidspress utföra vissa arbeten i ett växthus. Arbetet gäller

grävning i samband med vissa ombyggnader och kan anses motsvara aktivitetsklass 3. Arbetet

organiseras så att två personer turas om med att gräva under 30 min och sedan arbeta i samma

miljö med lättare växthusarbeten (aktivitetsklass=1) under 30 min. WBGT mäts upp till 27

C.

De inblandade arbetarna är värmetränade.

WBGT

vägt

blir lika med 27

C. För att få reda på tillämpligt högsta tillåtna värde på tidsvägt

värmeindex bestämmer man nu ett tidsvägt medelvärde för arbetsintensiteten. Eftersom vi inte

har några exakta värden på effektutvecklingen använder vi medelvärdet av effektutvecklingen

(kolumn 4 i Tabell 1) för respektive arbetstyngd (aktivitetsklass) för att beräkna

tidsmedelvärdet av arbetsintensiteten. Vi gör på samma sätt som när vi beräknade WBGT

vägt

ovan.

Använd förkortningen AI för arbetsintensitet.

=

AI

1

=97 W/m2, t

1

=30 min

AI

2

=230 W/m2, t

2

=30 min

t

1

+ t

2

= 30 min + 30 min = 60 min

AI

vägt=(97·30+230·

30)/(30 + 30)=163,5 W/m

2

Den tidsvägda arbetsintensiteten motsvarar alltså aktivitetsklass 2. Vi använder detta värde för

att välja rad i tabell 1 och väljer sedan kolumnen för person med värmeträning. Högsta tillåtna

WBGT

vägt

i detta fall blir 28

C medan uppmätt WBGT

vägt

var 27

C. Dvs ingen risk för

skadlig värmebelastning föreligger. Om en person med värmeträning ensam skulle utföra

samma hårda arbete (aktivitetsklass=3, 230 W/m2) i denna miljö så skulle högsta tillåtet värde

på värmeindex bli 26

C. Eftersom WBGT

vägt

är större än detta värde skulle risk för skadlig

AFS 1997:2 24

värmebelastning föreligga i detta fall och arbetet skulle enligt denna föreskrift inte vara tillåtet

att utföra på detta senare sätt.

Beräkning av nödvändig vistelsetid i svalare miljö vid överskridande av högsta tillåtna

värde för tidsvägt värmeindex

Om värmeindex på arbetsplatsen överskrider högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex,

och man vill lösa problemet genom att införa vistelse i svalare omgivning med samma

arbetsintensitet, kan vistelsetiden i den svalare miljön beräknas med hjälp av följande formel:

vistelsetidens längd = 60 ·

(

WBGT varm

- WBGTmax

)

formel 5

WBGT varm

- WBGT

sval

där WBGT

max

är tillämpligt högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex för den aktuella

arbetsintensiteten, WBGT

sval

uppmätt värmeindex i den svalare miljön, och WBGT

varm

uppmätt värmeindex i den varma zonen. Exempel: Högsta tillåtna värde för tidsvägt

värmeindex för aktuell aktivitetsnivå = 28

C; uppmätt värmeindex i den varma zonen = 33

C;

värmeindex i den svalare miljön = 18

C. Med formel 5 beräknas vistelseperiodens längd till

20 min per timme. Om arbetsaktiviteten i den svalare miljön är lägre (t.ex. vila) än i den

varma zonen kan formeln användas för att få en ungefärlig uppskattning på den nödvändiga

vistelsetiden i den svalare miljön, men formeln kommer då att ge en större säkerhetsmarginal

genom att ge en något längre vistelsetid i den svalare miljön än vad som egentligen är

nödvändigt för att uppfylla föreskriftens villkor.

AFS 1997:2 25

Ordlista

aktivitetsklass

Används i dessa föreskrifter för att kategorisera arbetsintensitet. Klasserna beskrivs med hjälp

av två olika variabler: energiomsättning i W/m2 och "arbetstyngd". Den sistnämnda bedöms

med ledning av en beskrivning av typiska arbetsuppgifter och statistiska data från

undersökningar av sambandet mellan arbete och energiomsättning.

dehydrering

Ett tillstånd av uttorkning, som orsakas av att celler och organ i kroppen förlorar vätska t.ex.

genom svettning samtidigt som förlusten inte kompenseras genom tillräcklig mängd dryck.

Dehydrering leder till en minskning av den fysiska arbetskapaciteten: en person på 75 kg som

svettas 1,5 l får en vätskeförlust på cirka 25 % och kan förväntas förlora 20 % av sin

prestationsförmåga.

energiomsättning

Omvandlingen i kroppen av kemisk energi (vanligen hämtad från födan) till värme och

mekaniskt arbete. Den totala effekten av all energiproduktion i kroppen

(energiomsättningshastigheten) anges i watt per kvadratmeter kroppsyta (W/m2). En del av

energin omvandlas utanför kroppen till mekanisk energi (mekanisk eller "yttre" effekt) i form

av kroppsrörelser.

fysiologi

Läran om kroppsfunktioner. Sammanfattar de biologiska, kemiska och fysikaliska

mekanismer, som ingår i olika organfunktioner, t.ex. andningsfysiologi (upptag av syrgas i

lungorna, passage av syrgas genom lungvävnadens väggar till och från blodet, och avgivande

av koldioxid genom utandning), hjärt- och kärlfysiologi (pumpning och cirkulation av blod

genom blodomloppets olika delar, passage av blod till och från olika organ, mekanismerna för

avgivning av syrgas till kroppens organ och vävnader, syrgasens användning i dessa,

blodkärlens funktioner som ett led i närings- och syrgasförsörjningen till vävnaderna, etc).

globtemperatur

Mäts med en temperaturgivare placerad i centrum av en sfär med tunna väggar, starkt

värmeabsorberande yta och vissa dimensioner (se Kommentarer till Bilaga). Ingår i

bestämningen av WBGT.

heat stress index

En term som förekommer i den engelska texten till den svenska standarden SS-EN 27 243 och

som motsvarar den i dessa föreskrifter använda termen "värmeindex". Värmebelastning (se

detta ord) kan leda till skadlig effekt av en värmeexponering, som medför upplagring av

värme i kroppen. Terminologins uppbyggnad kan alltså sammanfattas i satsen: "Vid

AFS 1997:2 26

exponering för stark värme kan det i kroppen ske en nettoupplagring av värme

(värmebelastning), som bedöms med hjälp av värmeindex."

infraröd strålning

Elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet 780 nm - 1 mm.

1 nm = 1 miljondels millimeter.

ISO

Ursprungligen en förkortning av International Standards Organization. Det officiella namnet

på detta organ är numera International Organization for Standardization, men förkortningen

ISO har behållits oförändrad.

komfort

De klimatförhållanden, som gör att miljön upplevs som varken för kall eller för varm,

sammanfattas i termen "komfortzon". Denna utgör vanligen ett brett område av temperaturer

och andra klimatfaktorer (som luftfuktighet och lufthastighet), till vilka man kan anpassa sig

med hjälp av lämplig klädedräkt eller på annat sätt. Upplevelsen av klimatkomfort är

beroende också av psykologiska och medicinska faktorer och varierar därför kraftigt mellan

olika personer.

Bedömning av komfort i olika klimatförhållanden kan göras med den metod, som anges i den

internationella standarden SS EN ISO 7730. Studier av stillasittande försökspersoner i

kontorsarbete med normal inomhusklädsel visade, att färre än 10 % var otillfredsställda med

lufttemperaturer från omkring 22 till cirka 26

C. Dessa värden gäller sommartid och små

lufthastigheter (<0,25 m/s).

Att betingelserna för komfort är uppfyllda betyder dock inte att miljön är "termoneutral", som

har en särskild definition (se detta ord).

De här presenterade föreskrifterna baseras främst på människans förmåga att utan skadliga

effekter uthärda värmeexponering och inte på komfort eller negativ inverkan på

arbetsprestationen.

konvektion

Överföring av värmeenergi från strömmande omgivande luft till luftskiktet vid hudytan kallas

för konvektion och kan ske om omgivningens lufttemperatur är högre än hudtemperaturen.

Om hudtemperaturen istället är högre än temperaturen i omgivande strömmande luft, kan en

värmetransport ske i motsatt riktning, från huden till omgivande luft. Luftrörelser vid

lufttemperaturer lägre än 35

C kan underlätta värmeavgivning från kroppen genom

konvektion och underlättar även svettningen. Synonym: strömning.

kärntemperatur

Temperaturen i de djupare liggande delarna av bålen och huvudet, t.ex. i det blod, som

AFS 1997:2 27

strömmar genom stora kroppspulsådern. Mäts vanligen som rektaltemperatur (temperaturen i

ändtarmen) men kan vid laboratorie-experiment också med tillfredsställande precision

uppskattas med hjälp av en temperaturgivare nedförd i matstrupen. Synonym: djup

kroppstemperatur.

luftfuktighet

Mäts som mängden vattenånga i luften i g/kg torr luft eller som vattenångans partialtryck i Pa.

Den relativa luftfuktigheten definieras som det procentuella förhållandet mellan den uppmätta

vattenångan i omgivningsluften och den största mängd vattenånga, som kan finnas där vid den

rådande lufttemperaturen.

lufthastighet

Luftens strömningshastighet i förhållande till en mätpunkt på kroppsytan. Vid bedömning av

exponering för klimatfaktorer anges den som medelhastigheten i m/s under 3 minuters

mätning.

mekanisk effekt

Se energiomsättning och metabolisk värme.

metabolisk värme

Värme bildad i kroppen vid energiomsättningen. En mindre del av den metaboliska värmen

omvandlas till mekanisk effekt i form av kroppsrörelser. Metabolisk värme kan bestämmas

genom metoder angivna i den internationella standarden SS-EN 28 996, "Ergonomi -

Bestämning av metabolisk värmeproduktion (ISO 8996:1990)".

AFS 1997:2 28

medelstrålningstemperatur

Medelvärdet av temperatur mätt i flera olika riktningar, en parameter som kan användas vid

termisk värdering av en arbetsplats. Den utgörs av ett viktat medelvärde av temperaturen hos

omgivande ytor och beror på individens position i förhållande till dessa.

svettningsintensitet

Vid all svettning, den märkbara och den "osynliga" (som ständigt pågår utan att vi lägger

märke till den), avdunstar vatten från huden, vilket medför värmeavgivning.

Vid fysiologisk bedömning av värmetålighet utförs bl.a. en analys av en persons förmåga till

avdunstning av värme genom svettning ställd i relation till vad klimatförhållandena kräver för

att värmebalansen skall kunna upprätthållas. Detta beskrivs i den internationella standarden

ISO 7933 (1989), "Hot environments. - Analytical determination and interpretation of thermal

stress using calculation of required sweat rate".

termoneutral miljö

En miljö med lufttemperatur kring 20-25

C och relativ fuktighet 30-50 %.

lufttemperatur

Mäts med en konventionell termometer, som är skyddad från direkt solbelysning eller annan

värmestrålning, och som är placerad så att luftrörelser runt termometern inte hindras.

våttemperatur

Mäts med en 30 mm lång, cylindrisk temperaturgivare med diametern 6 mm, som omsluts av

en ständigt fuktig bomullsstrumpa. Givaren kommer att avkylas i proportion till

avdunstningen från strumpan. Naturlig våttemperatur (som används vid bestämning av

WBGT enligt dessa föreskrifter) innebär att det saknas strålningsskydd och att luften

strömmar naturligt kring givaren. Psykrometrisk våttemperatur registreras då sensorn är

strålningsskyddad och ventilerad. (Se även Kommentarer till Bilaga.)

värmebalans

Ett tillstånd då den metaboliska värmen, minskad med mekanisk effekt, samt värme tillförd

utifrån uppvägs av avgiven värme.

värmebelastning

Upplagring av värme i kroppen genom bristande avgivning av överskottsvärme som kan leda

till skadlig påfrestning på kroppen.

AFS 1997:2 29

värmeexponering

Det förhållandet att en person utsätts för värme. Med "stark värme" avses i dessa föreskrifter

vanligen sådan värme, som kan resultera i värmebelastning.

värmeindex

Används i dessa föreskrifter synonymt med WBGT och med det engelska "heat stress index"

(se detta ord). Det utgör ett mått (uttryckt i

C) på den belastning, som kroppens fysiologiska

funktioner utsätts för genom inverkan av olika klimatfaktorer. WBGT-metoden tar hänsyn till

värme producerad genom ämnesomsättningen, värme överförd på olika sätt till kroppen från

omgivningen (främst genom värmestrålning och konvektion), samt luftfuktighet och

lufthastighet. "Analytiska" metoder baseras på direkta mätningar av fysiologiska

funktionsvariabler, som avspeglar kroppens produktion och innehåll av värmeenergi.

Värmeindex-metoden, däremot, är enbart "empirisk" och baseras på klimatfaktorer, som

genom praktiska undersökningar och experiment visat sig vara statistiskt relaterade till

kroppens värmebalans. (Se också "heat stress index" och "värmebelastning".)

värmeslag

Ett livshotande tillstånd, framkallat av värmebelastning. Det kännetecknas av förvirring,

nedsatt eller upphörd svettning och cirkulationskollaps. Om det tillåts fortsätta resulterar det i

medvetslöshet och död.

värmestrålning

Innebär i samband med denna föreskrift vanligen ett flöde av värme till kroppen från en

värmekälla i omgivningen genom strålning i de synliga och infraröda frekvensområdena (400

nm-1 mm). Storleken av den strålningsenergi som upptas av kroppen är omvänt proportionell

mot den upptagande ytans reflektionsförmåga. Människans hud tar upp praktiskt taget all

infallande strålningsvärme. Motsatsen gäller för värmeskyddskläder med blank, ljus yta och

hög reflektion.

värmeträning

En ökning av värmetåligheten genom en acklimatisering till värmeexponering. Den

åstadkoms på grundval av både fysiologiska och psykologiska mekanismer.