AFS 1999:4

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

1

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 1999:4

TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR

(Ändringar införda t. o. m. 2000-12-15)

2

AFS 1999:4

TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckbärande anordningar

samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 1999:4

3

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om tryckbärande anordningar

Beslutade den 17 juni 1999

(Ändringar införda t. o. m. 2000-12-15) _______________________________________

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.

1)

Följande punkter i 13 § respektive bilaga 3 meddelas dock med stöd av 7 §

andra stycket förordningen (SFS 1993:1065) om teknisk kontroll.

13 § c, e och g.

Modul B och B1 punkt 7 och 8.

Modul C1, E och H punkt 6.

Modul D och E1 punkt 7.

Modul H1 punkt 1e.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Dessa föreskrifter gäller tryckbärande anordningar och aggregat vars av

tillverkaren angivna högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar.

2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

Anmält organ

1) Ett organ som anmälts enligt 3 § lagen (SFS

1992:1119) om teknisk kontroll eller motsvarande

bestämmelser i något annat land inom EES.

2) Ett organ i ett land med vilket EG har träffat avtal

om ömsesidigt erkännande av bedömning av

överensstämmelse, om organet har anmälts för

uppgiften enligt reglerna i avtalet.

1) Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (EGT

nr L 181, 9.7.1997, s.1).

Utkom från trycket

den 12 november 1999

AFS 1999:4

4

EES

Det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Erkänt tredje-

partsorgan

Certifieringsorgan i tredjepartsställning som upp-

fyller följande.

1. Organet har fått ackreditering för ifrågavarande

uppgift enligt 14–15 §§ lagen (SFS 1992:1119) om

teknisk kontroll eller motsvarande bestämmelse i

något annat land inom EES.

2. Den medlemsstat som har erkänt organet har

anmält till kommissionen att organet har fått denna

uppgift.

Tryckbärande

anordning

Tryckkärl, rörledning, säkerhetsutrustning och tryck-

bärande tillbehör.

Flänsar, stutsar, kopplingar, bärelement, lyftöglor

och liknande element, som är sammanfogade med

tryckbärande delar, räknas som en del av den

tryckbärande anordningen.

Tryckkärl

En behållare som konstruerats och tillverkats för att

innehålla fluider under tryck. Till tryckkärlet räknas

sådana delar som är direkt fogade till behållaren

fram till anslutningspunkten till någon annan

anordning. Ett tryckkärl kan innehålla ett eller flera

rum.

Rörledning

Rör, kopplingar, rörtillbehör, expansionskompo-

nenter, slangar eller andra tryckbärande delar som

är avsedda för transport av fluider och är hopfogade

för att integreras i ett tryckbärande system.

Värmeväxlare, som består av rör för kylning eller

uppvärmning av luft, anses som rörledning.

Säkerhets-

utrustning

Utrustning av följande slag avsedd att skydda

tryckbärande anordningar mot överskridande av

tillåtna gränser.

– Säkerhetsventiler, sprängbleck, brytstänger,

styrda tryckbegränsningssystem (CSPRS) och

annan utrustning för direkt begränsning av tryck.

– Brytare, som styrs av tryck, temperatur eller

fluidnivå, ”säkerhetsrelaterade mät-, kontroll- och

regleranordningar (SRMCR)” samt annan

AFS 1999:4

5

begränsningsutrustning som aktiverar korrige-

ringsorgan eller ombesörjer avstängning eller

avstängning och spärrning.

Tryckbärande

tillbehör

Anordning med driftsfunktion och tryckbärande

hölje.

Aggregat

Flera tryckbärande anordningar som satts samman

av en tillverkare för att bilda en integrerad och

funktionell enhet.

Tryck

Tryck jämfört med atmosfärtrycket, d.v.s. övertryck.

Undertryck uttrycks med ett negativt värde.

PS

Det högsta tillåtna tryck, i bar, som tillverkaren

anger att den tryckbärande anordningen är kon-

struerad för.

Värdet för PS fastställs vid den plats som anges av

tillverkaren. Detta är normalt den plats där skydds-

och/eller begränsningsutrustningen är monterad

eller vid den tryckbärande anordningens övre del.

Om detta inte är lämpligt får det vara någon av

tillverkaren angiven plats.

TS

Den högsta eller lägsta tillåtna temperatur, i °C, som

tillverkaren anger att den tryckbärande anordningen

är konstruerad för.

V

Den inre volymen, i liter, hos varje rum i ett tryckkärl,

inklusive volymen hos stutsar fram till den första

anslutningen eller svetsen, men exklusive

permanenta inre delars volym.

DN

Den nominella storleken. En numerisk benämning

på den dimension som är gemensam för alla delar i

ett rörsystem, utom de delar som beskrivs med sin

ytterdiameter eller med gängdiametern. Det är ett

avrundat tal för referensändamål, som inte

nödvändigtvis stämmer överens med

tillverkningsmåtten. Den nominella storleken anges

med DN följt av ett tal.

Fluider

Gaser, vätskor och ångor i ren fas samt blandningar

av dessa. En fluid kan innehålla fasta ämnen (en

AFS 1999:4

6

suspension).

Permanenta

förband

Förband som inte kan tas isär annat än genom

användning av förstörande metoder.

Europeiskt

materialgod-

kännande

Tekniskt dokument som anger egenskaper för

material som avses för återkommande användning

vid tillverkning av tryckbärande anordningar och

som inte omfattas av en harmoniserad standard.

(AFS 2000:41)

3 § Föreskrifterna gäller inte följande slag av anordningar och aggregat.

Sådan rörledning för naturgas, för vilken föreskrifter, som överför direktivet

97/23/EG för sådana ledningar, har meddelats med stöd av förordningen

(SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Rörledningar avsedda för transport av fluider eller ämnen till eller från en

anläggning till lands eller till havs. Undantaget gäller till och med den första

respektive från och med den sista avstängningsanordningen inom

anläggningen och omfattar även alla anslutna anordningar som är specifikt

konstruerade för rörledningen. Undantaget omfattar dock inte sådana

tryckbärande anordningar av standardkaraktär som kan finnas i

trycksänknings- eller tryckhöjningsstationer.

System för tillförsel, fördelning och utsläpp av vatten med tillhörande

utrustning samt turbinrör, trycktunnlar, tryckschakt och andra tilloppskanaler

i vattenkraftverk och tillhörande utrustningsdelar.

Anordningar som omfattas av direktivet 87/404/EEG om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärl.

Anordningar som omfattas av direktivet 75/324/EEG om tillnärmning av

medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande

aerosolbehållare.

Anordningar som är avsedda för fordons funktion enligt definition i följande

direktiv:

– Direktivet 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning

om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa.

– Direktivet 74/150/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning

om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.

– Direktivet 92/61/EEG om typgodkännande av två- eller trehjuliga

motorfordon.

Anordningar som tillhör kategori I enligt 4 § eller omfattas av 8 § i dessa

föreskrifter och omfattas av något av följande direktiv:

– Direktivet 98/37/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om

maskiner.

AFS 1999:4

7

– Direktivet 95/16/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om

hissar.

– Direktivet 73/23/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning

om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa

spänningsgränser.

– Direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

– Direktivet 90/396/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning

om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen.

– Direktivet 94/9/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om

utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i

explosionsfarliga omgivningar.

Anordningar som ingår i vapen, ammunition eller annan materiel som är

speciellt avsedd för militärändamål.

Anordningar som är speciellt konstruerade för kärnteknisk användning och

vars brister kan orsaka radioaktiva utsläpp.

Anordningar som används för prospektering och utvinning av olja, gas eller

jordvärme eller för underjordisk lagring och som är avsedda att innehålla

eller kontrollera trycket i brunnen. Undantaget omfattar brunnens topp

(julgranen) och tillhörande säkerhetsanordningar (utblåsningsskydd, s.k.

blowout preventers, BOP), rörledningar och uppsamlingskärl samt

uppströms placerad utrustning.

Anordningar som omfattar höljen eller maskindelar för vilka dimen-

sioneringen, valet av material och konstruktionsreglerna i huvudsak baseras

på krav på tillräcklig hållfasthet, styvhet och stabilitet mot statisk och

dynamisk påkänning under drift eller på andra egenskaper som hänger

samman med deras funktion och där trycket inte har väsentlig betydelse för

konstruktionen.

Masugnar, med tillhörande kylsystem, varmluftsrekuperatorer, stoftavskiljare

och rökgasrenare till masugnar samt direktreduktionsugnar med tillhörande

kylsystem, gaskonvertrar, ugnar och skänkar för smältning, omsmältning,

avgasning och gjutning av stål och ickejärnmetaller.

Höljen till kopplings- och manöveranordningar, transformatorer, rotorer och

andra elektriska högspänningsapparater.

Ledningshöljen under tryck för elektriska kablar, telefonkablar och andra

överföringsnät.

Fartyg, raketer, luftfartyg och mobila offshorenheter samt utrustning som är

speciellt avsedd för installation ombord på sådana farkoster eller för deras

framdrivning.

Bildäck, luftkuddar, bollar och ballonger för lek och idrott, uppblåsbara båtar

och andra liknande tryckbärande anordningar som består av ett mjukt hölje.

Ljuddämpare för insug och utlopp.

AFS 1999:4

8

Flaskor eller burkar för kolsyrade drycker, avsedda för slutkonsumenter.

Behållare som är avsedda för transport och distribution av drycker, och vars

PS inte överstiger 7 bar samtidigt som PS x V inte överstiger 500.

Anordning som faller under någon av de internationella konventionerna

ADR

2)

, RID

3)

, IMDG

4)

eller ICAO.

5

)

Radiatorer och rörledningar i system för uppvärmning med varmvatten.

Behållare som är konstruerade för vätskor med ett gastryck ovanför vätskan

som inte överstiger 0,5 bar.

Klassning av tryckbärande anordningar

4 § De tryckbärande anordningar som anges i 6 § klassas i kategorier enligt

bilaga 2 efter ökande risker. Vidare delas fluider in i följande två grupper.

a)

Grupp 1 omfattar farliga fluider. Som en farlig fluid anses ett ämne eller ett

preparat som anges i definitionerna i artikel 2.2 i direktivet

67/548/EEG om tillnärmningen av lagar och andra författningar om

klassning, förpackning och märkning av farliga ämnen.

Grupp 1 omfattar fluider som definierats som:

– explosiva,

– mycket lättantändliga,

– lättantändliga,

– antändliga (då den högsta tillåtna temperaturen överstiger flampunkten),

– mycket giftiga,

– giftiga eller

– oxiderande.

b)

Grupp 2 omfattar alla fluider som inte ingår i grupp 1.

Om ett tryckkärl består av flera rum, skall det klassas i den högsta kategori som

gäller för något av rummen. Om ett rum innehåller flera fluider skall det klassas

enligt den fluid som medför den högsta kategorin.

2) ADR = Europeiska konventionen om internationell transport av farligt gods på väg.

3) RID = Förordningen för internationella transporter av farligt gods på järnväg

.

4) IMDG = Internationella koden för transport av farligt gods till sjöss.

5) ICAO = Organisationen för internationell civil luftfart.

AFS 1999:4

9

Allmänt

5 § Tryckbärande anordningar och aggregat enligt 6–7 §§ som

1. släpps ut på marknaden,

2. annars avlämnas för att tas i bruk eller

3. tas i drift

skall uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i bilaga 1.

De får släppas ut på marknaden, annars avlämnas för att tas i bruk eller tas i

drift endast om bestämmelserna i 10–11 och 14 §§ har iakttagits.

I stället för bestämmelserna i 10–11 och 14 §§ får motsvarande bestämmelser i

något annat land inom EES tillämpas.

Tekniska krav

6 § Följande tryckbärande anordningar omfattas av kraven i 5 §.

1. Tryckkärl avsedda för följande innehåll.

a) Gas, kondenserad gas eller under tryck löst gas, ånga eller vätska vars

ångtryck vid högsta tillåten temperatur TS överstiger det normala

atmosfärtrycket (1013 mbar) med mer än 0,5 bar, i följande fall:

– Om ett kärl är avsett för fluider i grupp 1, då volymen överstiger 1 liter

och produkten PS x V överstiger 25, eller då trycket PS överstiger 200

bar (bilaga 2, diagram 1).

– Om ett kärl är avsett för fluider i grupp 2, då volymen överstiger 1 liter

och produkten PS x V överstiger 50, eller då trycket PS överstiger 1000

bar (bilaga 2, diagram 2).

– Alla bärbara brandsläckare och gasflaskor för andningsapparatur

(bilaga 2, diagram 2).

b) Vätskor vars ångtryck, vid högsta tillåten temperatur TS, är högst 0,5 bar

över det normala atmosfärtrycket (1013 mbar), i följande fall:

– Om ett kärl är avsett för fluider i grupp 1, då volymen överstiger 1 liter

och produkten PS x V överstiger 200, eller då trycket PS överstiger 500

bar (bilaga 2, diagram 3).

– Om ett kärl är avsett för fluider i grupp 2, då trycket PS överstiger 10

bar, och produkten PS x V överstiger 10 000, eller då trycket PS

överstiger 1000 bar (bilaga 2, diagram 4).

2. Tryckbärande anordningar, som värms med direkt låga eller på annat sätt

som medför risk för överhettning, har en volym större än 2 liter och är

avsedda för produktion av ånga eller hetvatten över 110 °C. Hit hör också alla

tryckkokare (bilaga 2, diagram 5).

AFS 1999:4

10

3. Rörledningar avsedda för följande innehåll.

a) Gas, kondenserad gas eller under tryck löst gas, ånga eller vätska vars

ångtryck vid högsta tillåten temperatur TS överstiger det normala

atmosfärtrycket (1013 mbar) med mer än 0,5 bar, i följande fall:

– Om en ledning är avsedd för fluider i grupp 1, då DN överstiger 25

(bilaga 2, diagram 6).

– Om en ledning är avsedd för fluider i grupp 2, då DN överstiger 32 och

produkten PS x DN överstiger 1000 (bilaga 2, diagram 7).

b) Vätskor vars ångtryck, vid högsta tillåten temperatur TS, är högst 0,5 bar

över det normala atmosfärtrycket (1013 mbar), i följande fall:

– Om en ledning är avsedd för fluider i grupp 1, då DN överstiger 25 och

produkten PS x DN överstiger 2000 (bilaga 2, diagram 8).

– Om en ledning är avsedd för fluider i grupp 2, då PS överstiger 10 bar

och DN överstiger 200 och produkten PS x DN överstiger 5000 (bilaga

2, diagram 9).

4. Säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör som är avsedda för

tryckbärande anordningar enligt punkterna 1, 2 och 3 eller för ett aggregat

med sådana anordningar.

7 § Kraven i 5 § gäller också för följande aggregat om de innehåller minst en

tryckbärande anordning enligt 6 §.

1. Aggregat som är avsedda för produktion av ånga eller hetvatten med högre

temperatur än 110 °C och innehåller minst en tryckbärande anordning som

värms med direkt låga eller på annat sätt som medför risk för överhettning.

2. Andra aggregat, än de som anges i punkt 1, om tillverkaren avser att släppa

ut dem på marknaden för att tas i bruk som aggregat.

3. Aggregat, som är avsedda för produktion av varmvatten med en temperatur

på högst 110 °C och är manuellt eldade med fast bränsle och hos vilka PS x

V är större än 50, även om de inte innehåller några tryckbärande anordningar

enligt 6 §. I fråga om bilaga 1 behöver de dock endast uppfylla de

grundläggande säkerhetskraven i punkterna 2.10, 2.11, 3.4, 5a och 5d.

8 § Tryckbärande anordningar eller aggregat som inte omfattas av 6 eller 7 §§

skall konstrueras och tillverkas enligt god teknisk praxis i något land inom EES

för att säkerställa att de kan användas på ett säkert sätt. Anordningarna och

aggregaten skall åtföljas av de instruktioner som behövs för användningen. De

skall vara märkta på ett sätt som gör det möjligt att identifiera tillverkaren eller

dennes i EES etablerade ombud. Dessa tryckbärande anordningar och aggregat

skall inte förses med CE-märkning.

AFS 1999:4

11

Överensstämmelse med grundläggande krav

9 § Tryckbärande anordningar och aggregat skall förutsättas uppfylla kraven i

5 § om de har CE-märkning enligt 14 § och åtföljs av försäkran om

överensstämmelse enligt bilaga 4.

Tryckbärande anordningar och aggregat som konstruerats och tillverkats enligt

en nationell standard, överförd från en harmoniserad standard vars

referensnummer har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning,

skall förutsättas uppfylla de relevanta grundläggande säkerhetskraven i bilaga 1.

Bedömning av överensstämmelse

10 § Tillverkaren skall ha låtit tryckbärande anordningar genomgå ett förfarande

för bedömning av överensstämmelse. Tillverkaren skall därvid ha valt något av

de förfaranden som i följande tabell anges för den kategori anordningen tillhör.

Tillverkaren kan också välja något av de förfaranden som anges för en högre

kategori.

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Modul A

Modul A1

Modul D1

Modul E1

Modul B1 + D

Modul B1 + F

Modul B + E

Modul B + C1

Modul H

Modul B + D

Modul B + F

Modul G

Modul H1

Innebörden av de olika modulerna anges i bilaga 3. Därutöver skall följande

gälla.

Inom ramen för förfaranden för kvalitetsstyrning av de anordningar i

kategorierna III och IV som avses i 6 § punkt 1.a), 6 § punkt 1.b) första

strecksatsen och 6 § punkt 2, skall det anmälda organet när det avlägger

oanmälda besök ta ett provexemplar av den aktuella anordningen från

tillverknings- eller lagerlokalerna för att utföra, eller låta utföra, den slutkontroll

som avses i 3.2.2 i bilaga 1. I detta syfte skall tillverkaren underrätta det

anmälda organet om den avsedda tillverkningsplanen. Det anmälda organet

skall göra åtminstone två besök under det första tillverkningsåret. Hur ofta

efterföljande besök skall ske skall det anmälda organet bestämma på grundval

av de kriterier som anges i punkt 4.4 i de tillämpliga modulerna.

Vid enstaka tillverkning av sådana tryckkärl och tryckbärande anordningar i

kategori III som avses i 6 § punkt 2 i enlighet med förfarandet enligt modul H,

skall det anmälda organet genomföra eller ha genomfört den slutkontroll som

AFS 1999:4

12

avses i 3.2.2 i bilaga 1 för varje enhet. För detta ändamål skall tillverkaren

meddela den avsedda tillverkningsplanen till det anmälda organet.

11 § Aggregat enligt 7 § skall ha underkastats följande åtgärder för bedömning

av överensstämmelse:

a) Bedömning av var och en av de tryckbärande anordningar som tillsammans

utgör aggregatet, om de inte tidigare varit föremål för något förfarande som

avser bedömning av överensstämmelse och separat CE-märkning. Vilket

bedömningsförfarande som används skall bestämmas av kategorin för

respektive anordning.

b) Bedömning av hopsättningen av de olika delarna i aggregatet, i enlighet med

punkterna 2.3, 2.8 och 2.9 i bilaga 1. Bedömningen skall göras utifrån den

högsta kategori som är tillämplig på någon av de ingående anordningarna,

med undantag för den som är tillämplig på säkerhetsutrustningen.

c) Bedömning av aggregatets skydd mot överskridande av de avsedda

gränsvärdena enligt punkterna 2.10 och 3.2.3 i bilaga 1 skall göras enligt den

högsta av kategorierna för de anordningar som skall skyddas.

12 § Samtliga dokument och samtlig skriftväxling rörande bedömning av

överensstämmelse skall avfattas på det eller de av gemenskapens officiella

språk som enligt fördraget kan bestämmas av den medlemsstat där det organ

som har befogenhet att genomföra förfarandena är etablerat, eller på ett språk

som godtas av detta organ.

Europeiskt materialgodkännande

13 § För en materialsort som är avsedd för återkommande användning vid

tillverkning av tryckbärande anordningar men inte omfattas av en harmoniserad

standard kan ett europeiskt materialgodkännande för tryckbärande anordningar

lämnas enligt följande.

a) Den som tillverkar material eller tryckbärande anordningar och önskar ett

europeiskt materialgodkännande för tryckbärande anordningar skall begära

detta hos ett anmält organ, som särskilt utsetts att bedöma sådana material.

b) Det anmälda organet skall utföra eller låta utföra de undersökningar och

provningar som är lämpliga för att bedöma om materialsorten uppfyller dessa

föreskrifter.

c) Det anmälda organet skall informera medlemsstaterna och kommissionen,

och därvid lämna nödvändig information. Inom tre månader kan en

AFS 1999:4

13

medlemsstat eller kommissionen hänskjuta ärendet till den ständiga kommitté

som inrättats genom artikel 5 i direktivet 98/34/EG och därvid ange sina skäl.

d) När det anmälda organet lämnar det begärda godkännandet skall hänsyn tas

till framförda synpunkter och kommitténs yttrande.

e) En kopia av varje europeiskt materialgodkännande för tryckbärande

anordningar skall sändas till medlemsstaterna, de anmälda organen och

kommissionen.

f) Ett material som används vid tillverkning av tryckbärande anordningar skall

antas uppfylla tillämpliga grundläggande krav i bilaga 1 om det har ett

europeiskt materialgodkännande för tryckbärande anordningar, som har

offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

g) Det anmälda organ som har lämnat ett europeiskt materialgodkännande för

tryckbärande anordningar skall återta godkännandet om det anser att det inte

borde ha utfärdats eller om materialsorten täcks av en harmoniserad

standard. Organet skall omedelbart meddela de övriga medlemsstaterna, de

anmälda organen och kommissionen om varje återtaget godkännande.

CE-märkning

14 § Tryckbärande anordningar enligt 6 § och aggregat enligt 7 § som är

kompletta eller i sådant skick att slutkontroll enligt punkt 3.2 i bilaga 1 kan

utföras skall ha försetts med CE-märkning enligt lagen (SFS 1992:1534) om CE-

märkning. Märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda

organ som har anlitats vid tillverkningskontrollen.

Det är inte nödvändigt med CE-märkning på var och en av de enskilda

tryckbärande anordningar som utgör ett aggregat enligt 7 §. De enskilda

tryckbärande anordningar som redan har CE-märkning då de infogas i

aggregatet skall behålla denna märkning.

Bestämmelser om straff

15 § Bestämmelserna i 5 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap 1 och

2 §§ arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Brott mot dessa föreskrifter kan enligt 8

kap 2 § samma lag medföra böter.

AFS 1999:4

14

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter6) träder i kraft den 29 november 1999.

Föreskrifterna gäller tryckbärande anordningar och aggregat som

1. släpps ut på marknaden eller

2. tas i drift i Sverige från och med den dagen.

De nya föreskrifterna hindrar dock inte att tryckbärande anordningar och

aggregat som följer bestämmelserna i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1986:9) med föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar

i dess lydelse den 28 november 19997) släpps ut på marknaden, annars

avlämnas för att tas i bruk eller tas i drift till och med den 29 maj 2002.

Tryckbärande anordningar och aggregat som följer sådana regler och som

släppts ut på marknaden senast den 29 maj 2002 får även därefter avlämnas för

att tas i bruk eller tas i drift.

__________________

Dessa föreskrifter8) träder i kraft den 1 mars 2001.

6)

AFS 1999:4

7) Se omtryck i AFS 1994:39

8)

AFS 2000:41

AFS 1999:4

15

Bilaga 1

Grundläggande säkerhetskrav

Inledning

1. De grundläggande kraven för tryckbärande anordningar i denna bilaga gäller

även aggregat när en motsvarande risk finns.

2. Kraven gäller för en viss anordning endast om motsvarande risk finns för den

när den används på ett sätt som tillverkaren rimligen har kunnat förutse.

3. Tillverkaren av en anordning skall ha analyserat riskerna för att fastställa vilka

som med hänsyn till trycket är tillämpbara på den. Anordningen skall därefter

ha konstruerats och framställts med ledning av denna analys.

4. De grundläggande kraven skall tolkas och tillämpas så, att hänsyn tas såväl

till teknisk nivå och gängse praxis vid tiden för konstruktionen och

tillverkningen som till de tekniska och ekonomiska överväganden som är

förenliga med en hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet.

1. ALLMÄNT

1.1 Tryckbärande anordningar skall konstrueras, tillverkas, kontrolleras och, när

detta är aktuellt, utrustas och installeras så, att deras säkerhet garanteras när

de tas i bruk enligt tillverkarens instruktioner eller under omständigheter som

rimligen kan förutses.

1.2 Följande principer skall tillämpas vid tillverkningen i den ordning de anges:

Riskerna skall elimineras eller reduceras så mycket som rimligen är möjligt.

Lämpliga skyddsåtgärder skall vidtas mot de risker som inte har kunnat

elimineras.

När det behövs skall information medfölja för brukarna om kvarstående

risker och om nödvändiga särskilda åtgärder för att minska riskerna vid

installation eller användning.

1.3 Om det finns en känd eller förutsebar risk för felaktig användning, skall

anordningarna konstrueras så, att risken med sådan felaktig användning

elimineras. Om detta inte är möjligt, skall det i stället på lämpligt sätt anges att

de tryckbärande anordningarna inte får användas på detta sätt.

AFS 1999:4

16

2. KONSTRUKTION

2.1 Allmänt

Tryckbärande anordningar skall konstrueras korrekt genom att man beaktar alla

relevanta faktorer som behövs för att garantera att anordningen är säker under

hela den avsedda livslängden.

Dimensioneringen skall inbegripa lämpliga säkerhetsfaktorer som grundar sig på

allmänna metoder som är kända för att på ett konsekvent sätt ge fullgoda

säkerhetsmarginaler mot alla relevanta haverifall.

2.2 Dimensionering för erforderlig hållfasthet

2.2.1 Tryckbärande anordningar skall vara konstruerade för att klara

belastningarna vid den avsedda användningen liksom vid andra

driftsförhållanden som rimligen kan förutses. Följande faktorer skall särskilt

beaktas:

Det inre och det yttre trycket.

Omgivnings- och arbetstemperaturen.

Det statiska trycket och innehållets vikt vid drifts- och provnings-

förhållandena.

Belastningar från trafik, vind och jordbävningar.

Reaktionskrafter och -moment som beror av fundament, infästningar,

rörledningar etc.

Korrosion, erosion, utmattning och liknande.

Sönderfall av instabila fluider.

Hänsyn skall tas till de olika belastningar som kan förekomma samtidigt. Därvid

skall sannolikheten för deras samtidiga förekomst beaktas.

2.2.2 Dimensionering för tillräcklig hållfasthet skall i normalfallet utföras enligt

kraven i punkt 2.2.3, vid behov kompletterat med den experimentella

dimensioneringsmetod, som beskrivs i punkt 2.2.4.

Den får dock utföras enligt enbart den experimentella dimensioneringsmetod

som beskrivs i punkt 2.2.4, då produkten av trycket PS och volymen V är mindre

än 6000 eller då produkten PS x DN är mindre än 3000.

AFS 1999:4

17

2.2.3 Beräkningsmetod

a) Inneslutet tryck och andra belastningar

De tillåtna spänningarna hos tryckbärande anordningar skall begränsas med

beaktande av de haverimekanismer som rimligen kan förutses utifrån

driftsförhållandena. För detta ändamål skall sådana säkerhetsfaktorer användas

som helt och hållet eliminerar samtliga osäkerhetsfaktorer som är knutna till

tillverkningen, de verkliga driftsförhållandena, spänningar, beräkningsmodeller

liksom materialets egenskaper och beteende.

Dessa beräkningsmetoder skall resultera i tillfredsställande säkerhetsmarginaler

enligt tillämpliga krav i avsnitt 7.

Kraven kan uppfyllas genom följande metoder, om nödvändigt i kombination

med varandra:

Dimensionering med hjälp av formler.

Dimensionering med hjälp av spänningsanalys.

Dimensionering med hjälp av brottmekanik.

b) Hållfasthet

Hållfastheten hos en tryckbärande anordning skall fastställas genom lämpliga

konstruktionsberäkningar.

Speciellt gäller följande:

1. Beräkningstrycket får inte vara lägre än det högsta tillåtna trycket PS. Hänsyn

skall tas till fluidens statiska och dynamiska tryck liksom eventuellt sönderfall

av instabila fluider. Då en behållare består av olika, åtskilda rum under tryck,

skall skiljeväggarna vara konstruerade med beaktande av det högsta möjliga

tryck som kan förekomma i ett rum och det lägsta möjliga tryck som kan

förekomma i rummet bredvid.

2. Beräkningstemperaturerna skall innefatta tillräckliga säkerhetsmarginaler.

3. Vid dimensioneringen skall alla möjliga kombinationer av temperatur och

tryck som kan uppkomma under rimligen förutsägbara driftsförhållanden noga

beaktas.

4. De maximala spänningarna och spänningskoncentrationerna skall hållas

inom säkra gränser.

5. Dimensioneringen mot inneslutet tryck skall baseras på tillförlitliga värden på

materialegenskaperna som är grundade på klart bevisade data, med

beaktande av bestämmelserna i punkt 4 liksom av tillräckliga

AFS 1999:4

18

säkerhetsfaktorer. De materialegenskaper som skall beaktas innefattar

beroende på omständigheterna

sträckgränsen eller 0,2 %- eller 1,0 %- förlängningsgränsen vid

beräkningstemperaturen,

draghållfastheten,

hållfastheten som funktion av tiden, d.v.s. kryphållfastheten,

utmattningshållfastheten,

Youngs modul (elasticitetsmodulen),

den nödvändiga plastiska formändringsförmågan,

slaghållfastheten samt

brottsegheten.

6. Lämpliga förbandsfaktorer skall tillämpas på materialegenskaperna beroende

på främst typen av oförstörande provning, materialegenskaperna i förbandet

och de avsedda driftsförhållandena.

7. Vid dimensioneringen skall särskilt beaktas samtliga skademekanismer som

rimligen kan förutses, i synnerhet korrosion, krypning och utmattning, och

som motsvarar den användning som anordningen är avsedd för. De

instruktioner som avses i punkt 3.4 skall fästa uppmärksamheten på sådana

konstruktionsförutsättningar som är avgörande för anordningens livslängd

särskilt

för krypning: det teoretiska antalet driftstimmar vid specificerade

temperaturer,

för utmattning: det teoretiska antalet cykler vid angivna spänningsnivåer

samt

för korrosion: teoretiskt valt korrosionstillägg.

c) Stabilitet

Om den beräknade godstjockleken inte ger tillräcklig konstruktionsstabilitet,

skall de åtgärder vidtas som behövs för att avhjälpa detta. Därvid skall riskerna

vid transport och hantering beaktas.

2.2.4 Experimentell dimensioneringsmetod

Dimensioneringen av den tryckbärande anordningen kan bekräftas, helt eller

delvis, genom ett provningsprogram som utförs på ett representativt exemplar

av anordningen eller gruppen av anordningar.

Provningsprogrammet skall vara klart definierat före provningen, och det måste

när detta är aktuellt vara godtaget av det anmälda organ som enligt aktuell

modul bedömer överensstämmelsen.

AFS 1999:4

19

Programmet skall definiera provningsbetingelserna och kriterierna för

godtagande och förkastande. Före provningen skall aktuella värden fastställas

för de väsentligaste dimensionerna och för de ingående materialens egenskaper

hos de provade anordningarna.

När det behövs skall den tryckbärande anordningens kritiska områden kunna

observeras under provningen med lämpliga instrument som tillåter mätningar av

deformationer och spänningar med tillräcklig precision.

Provningsprogrammet skall omfatta följande:

a) En tryckprovning för att verifiera att anordningen, vid ett visst tryck som

garanterar en säkerhetsmarginal, fastställd i förhållande till det högsta tillåtna

trycket PS, varken uppvisar något läckage av betydelse eller en deformation

som är större än en fastställd nivå.

Provtrycket skall bestämmas genom beaktande av skillnaderna mellan

värdena för de geometriska specifikationerna och materialegenskaperna

uppmätta under provningsförhållanden och de för dimensioneringen tillåtna

värdena. Skillnaden mellan provningstemperaturen och

beräkningstemperaturen skall också beaktas.

b) Lämpliga provningar, baserade på driftstid vid specificerade temperaturer,

antal cykler vid bestämda spänningsnivåer eller de andra driftsförhållanden

som anordningen är avsedd för, då risk för krypning eller utmattning

föreligger.

c) Kompletterande provningar, då det är nödvändigt, som avser andra speciella

faktorer som anges i punkt 2.2.1 såsom korrosion, yttre påverkan etc.

2.3 Säkerhetsbestämmelser för hantering och drift

Den tryckbärande anordningen skall fungera så att det inte finns någon rimligen

förutsebar risk vid dess avsedda användning. Särskild uppmärksamhet skall när

det behövs ägnas följande:

Stängnings- och öppningsanordningar.

Farliga utsläpp från säkerhetsventiler.

Anordningar som hindrar fysiskt tillträde då tryck eller vakuum råder.

Yttemperaturen med beaktande av den avsedda användningen.

Sönderfall av instabila fluider.

Tryckbärande anordningar med borttagbar förslutning skall ha en automatisk

eller manuell anordning som gör det möjligt för användaren att på ett enkelt sätt

förvissa sig om att öppnandet inte innebär någon fara. I de fall då anordningen

AFS 1999:4

20

kan öppnas snabbt, skall den dessutom ha en anordning som hindrar att den

kan öppnas då trycket eller temperaturen hos fluiden innebär fara.

2.4 Inspektionsmöjlighet

a) Tryckbärande anordningar skall vara konstruerade så, att alla nödvändiga

inspektioner som har betydelse för säkerheten kan utföras.

b) Om det är nödvändigt att bedöma den tryckbärande anordningens inre

tillstånd för att garantera dess fortsatta säkerhet, skall den vara förberedd för

detta, med öppningar som tillåter fysiskt tillträde till anordningens inre delar

eller med andra anordningar så att lämpliga inspektioner kan utföras på ett

säkert sätt och utan hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar.

c) Andra sätt får användas för att säkerställa att den tryckbärande anordningens

tillstånd uppfyller säkerhetskraven:

– då den är för liten för att tillåta fysiskt tillträde till de inre delarna,

– då öppnandet av den tryckbärande anordningen riskerar att negativt

påverka anordningen invändigt, eller

– då det är bevisat att anordningens innehåll inte är skadligt för det material

som den är tillverkad av, och att ingen annan skademekanism rimligen är

förutsebar.

2.5 Tömning och avluftning

Tryckbärande anordningar skall vid behov kunna tömmas och avluftas

a) så att skadliga effekter, såsom vätskeslag, vakuumkollaps, korrosion och

okontrollerade kemiska reaktioner förhindras, varvid alla stadier av drift och

provning, speciellt tryckprovning, skall beaktas samt

b) så att anordningen kan rengöras, kontrolleras och underhållas på ett säkert

sätt.

2.6 Korrosion och andra kemiska angrepp

Vid behov skall ett korrosionstillägg eller ett lämpligt korrosionsskydd eller skydd

mot andra kemiska angrepp finnas, varvid hänsyn skall tas till den avsedda och

rimligen förutsebara användningen.

2.7 Slitage

Om anordningen riskerar att utsättas för allvarlig erosion eller nötning, skall

lämpliga åtgärder vidtas för att

AFS 1999:4

21

minimera dessa effekter genom extra godstjocklek, infodring, beklädning

eller något annat lämpligt konstruktivt utförande,

möjliggöra utbyte av de mest angripna delarna,

i instruktionerna enligt punkt 3.4 fästa uppmärksamhet på de åtgärder som

är nödvändiga för att anordningen fortlöpande skall kunna användas på ett

säkert sätt.

2.8 Aggregat

Aggregat skall konstrueras så, att

de delar som skall sammanfogas är lämpliga och tillförlitliga för sin

användning och

samtliga delar passar ihop korrekt och kan sammanfogas på ett lämpligt

sätt.

2.9 Bestämmelser om fyllning och tömning

När det behövs skall tryckbärande anordningar konstrueras och utrustas med

lämpliga tillbehör, eller förberedas för att utrustas med sådana, för att garantera

säker fyllning och tömning, särskilt när det gäller följande risker:

a) Vid fyllning:

– Överfyllning eller för högt tryck med hänsyn till fyllnadsgrad och ångtryck

vid referenstemperaturen.

– Instabilitet hos den tryckbärande anordningen.

b) Vid tömning: Okontrollerad utströmning av fluid under tryck.

c) Både under fyllning och tömning: Farlig inkoppling och urkoppling.

2.10 Skydd mot överskridande av tillåtna värden för tryckbärande

anordningar

När de högsta tillåtna värdena PS och TS under rimligen förutsebara

omständigheter skulle kunna överskridas, skall den tryckbärande anordningen

vara utrustad med, eller förberedas för att utrustas med lämpliga

säkerhetsanordningar, såvida inte anordningens skydd är säkerställt av andra

skyddsanordningar som är integrerade i ett aggregat.

Säkerhetsanordningen eller kombinationen av säkerhetsanordningar skall

bestämmas med hänsyn till den aktuella tryckbärande anordningen eller

aggregatet och dess avsedda användning.

Lämpliga säkerhetsanordningar och kombinationer av dessa innefattar

AFS 1999:4

22

a) säkerhetsutrustning enligt 2 § samt

b) i förekommande fall, indikatorer, larm eller andra lämpliga över-

vakningsanordningar som gör det möjligt att vidta åtgärder, automatiskt eller

manuellt, för att hålla den tryckbärande anordningen inom de tilllåtna

värdena.

2.11 Säkerhetsutrustning

2.11.1 Säkerhetsutrustning skall uppfylla följande krav.

a) Den skall vara konstruerad och tillverkad så, att den är tillförlitlig och

anpassad för sin avsedda användning och så, att behovet av underhåll och

provning har beaktats.

b) Den skall vara oberoende av andra funktioner utom då utrustningens

säkerhetsfunktion inte kan påverkas av andra funktioner.

c) Den skall följa lämpliga konstruktionsprinciper som säkerställer ett

ändamålsenligt och tillförlitligt skydd. Dessa principer innefattar i synnerhet

felsäkerhet, redundans, diversifiering och självövervakning.

2.11.2 Utrustning för tryckbegränsning

Utrustning för tryckbegränsning skall konstrueras så att trycket inte långvarigt

överskrider det högsta tillåtna trycket PS; ett kortvarigt övertryck kan dock få

förekomma i enlighet med föreskrifterna i punkt 7.3 om dessa är tillämpliga.

2.11.3 Utrustning för temperaturövervakning

Utrustning för temperaturövervakning skall ha en säkerhetstekniskt anpassad

reaktionstid som skall passa till mätfunktionen.

2.12 Extern brand

Om det behövs skall tryckbärande anordningar vara konstruerade och, i

förekommande fall, utrustade med lämpliga tillbehör eller förberedas för att

utrustas med sådana för att uppfylla behovet av skadebegränsning vid extern

brand, i synnerhet med beaktande av anordningens avsedda användning.

AFS 1999:4

23

3. TILLVERKNING

3.1 Tillverkningsförfarande

Tillverkaren skall säkerställa att de villkor som fastställts i konstruktions- och

beräkningsfasen tillgodoses på ett sakkunnigt sätt genom att använda lämplig

teknik och relevanta metoder, speciellt när det gäller nedanstående faktorer.

3.1.1 Förberedelse av konstruktionsdelar

Formning, fogberedning och annan förberedelse av konstruktionsdelar får inte

orsaka skador, sprickor eller ändringar i de mekaniska egenskaper som

påverkar säkerheten hos den tryckbärande anordningen.

3.1.2 Permanenta förband

Permanenta förband och anslutande zoner skall vara fria från sådana ytfel och

inre fel som kan påverka den tryckbärande anordningens säkerhet.

Egenskaperna hos permanenta förband skall motsvara de specificerade

minimiegenskaperna hos de material som skall sammanfogas, såvida inte andra

relevanta värden på samma egenskaper uttryckligen tagits i beaktande vid

konstruktionsberäkningarna.

För tryckbärande anordningar skall de permanenta förbanden hos delar som

bidrar till anordningens hållfasthet och de delar som är direkt fästade på

anordningen, utföras av personal med erforderlig kompetens och i enlighet med

tekniskt korrekta metoder.

Metoderna och personalen skall vad gäller tryckbärande anordningar i

kategorierna II, III och IV vara bedömda och godtagna av ett kompetent

tredjepartsorgan som efter tillverkarens val kan vara:

ett anmält organ, eller

ett erkänt tredjepartsorgan.

För att kunna göra dessa bedömningar skall organet utföra eller låta utföra de

undersökningar och provningar som anges i relevanta harmoniserade

standarder eller likvärdiga undersökningar och provningar.

3.1.3 Oförstörande provning

För tryckbärande anordningar skall oförstörande provning av permanenta

förband utföras av personal med erforderlig kompetens. För tryckbärande

AFS 1999:4

24

anordningar i kategorierna III och IV skall personalens kompetens vara bedömd

och godtagen av ett erkänt tredjepartsorgan.

3.1.4 Värmebehandling

Då det finns risk för att tillverkningsprocessen ändrar materialets egenskaper i

en sådan utsträckning att den tryckbärande anordningens säkerhet påverkas,

skall en relevant värmebehandling utföras under ett lämpligt skede av

tillverkningen.

3.1.5 Spårbarhet

Relevanta tillvägagångssätt skall fastställas och upprätthållas för att göra det

möjligt att på ett lämpligt sätt identifiera materialet i de delar av den

tryckbärande anordningen som bidrar till hållfastheten, från mottagandet, genom

produktionen och ända till slutprovningen av den färdiga anordningen.

3.2 Slutkontroll

Tryckbärande anordningar skall underkastas slutkontroll enligt punkterna 3.2.1–

3.2.3.

3.2.1 Slutlig undersökning

Tryckbärande anordningar skall underkastas en slutlig undersökning vid vilken

det genom visuell kontroll och granskning av medföljande dokument skall

fastställas huruvida kraven i dessa föreskrifter är uppfyllda. Kontroller som har

utförts under tillverkningens gång kan beaktas. I den utsträckning som

säkerheten kräver, skall den slutliga undersökningen utföras in- och utvändigt av

samtliga delar i anordningen. Om inspektionen inte längre är möjlig vid den

slutliga undersökningen skall undersökningen utföras under själva tillverknings-

processen.

AFS 1999:4

25

3.2.2 Tryckkontroll

Tryckbärande anordningar skall underkastas en hållfasthetskontroll som normalt

utförs som en vätsketryckprovning vid ett tryck minst lika med värdet enligt punkt

7.4, då det är tillämpligt.

För serietillverkade tryckbärande anordningar i kategori I får denna kontroll

utföras stickprovsvis.

I de fall då hållfasthetskontroll med vätska är skadlig eller inte kan utföras, kan

andra erkända provningar utföras. För annan tryckprovning än

vätsketryckprovning skall kompletterande åtgärder i form av oförstörande

provning eller andra metoder med likvärdig relevans, vidtas innan provningen

utförs.

3.2.3 Kontroll av säkerhetsanordningar

Aggregat skall också underkastas en kontroll av att säkerhetsanordningarna till

alla delar uppfyller kraven i punkt 2.10.

3.3 Märkning och etikettering

Förutom den CE-märkning som krävs enligt 14 § skall det finnas väl synlig,

lättläst och varaktig märkning med följande uppgifter:

a) För samtliga tryckbärande anordningar:

Namn och adress eller någon annan uppgift som identifierar tillverkaren och,

när detta är aktuellt, dennes i EES etablerade ombud.

Tillverkningsår.

Identifikation av den tryckbärande anordningen efter art, genom

typidentifikation av serie eller parti, genom tillverkningsnummer eller på

liknande sätt.

Väsentliga högsta och lägsta av tillverkaren tillåtna värden.

b) Beroende på typen av anordning:

De av följande uppgifter som är nödvändiga för säkerheten vid installation,

drift eller användning och, när detta är aktuellt, vid underhåll och periodisk

inspektion.

– Den tryckbärande anordningens volym V, uttryckt i liter.

– Rörledningens nominella storlek DN.

– Det använda provtrycket PT, uttryckt i bar, och datum.

– Säkerhetsutrustningens inställningstryck, uttryckt i bar.

– Den tryckbärande anordningens effekt, uttryckt i kW.

– Matningsspänning, uttryckt i V (volt).

AFS 1999:4

26

– Avsedd användning.

– Fyllnadsgrad, uttryckt i kg/l.

– Största fyllnadsvikt, uttryckt i kg.

– Taravikt, uttryckt i kg.

– Fluidgrupp.

c) När det behövs, varningstext på svenska som är anbringad på den

tryckbärande anordningen och fäster uppmärksamheten på sådan felaktig

användning som erfarenhetsmässigt förekommer.

CE-märkningen och övriga uppgifter skall anbringas direkt på den tryckbärande

anordningen eller på en väl fastsatt skylt på densamma, med följande undantag:

1. Motsvarande lämplig dokumentation kan användas för att undvika upprepad

märkning av rördelar eller andra enskilda komponenter som används i ett och

samma aggregat.

2. Om den tryckbärande anordningen är för liten, kan de uppgifter som avses

under b) anges på en etikett som fästs vid anordningen.

3. En etikett eller något annat lämpligt sätt kan användas för att ange

fyllnadsvikten och för de varningar som anges i punkt c), om läsbarheten

ändå bibehålls under den tillämpliga tidsperioden.

3.4 Driftsinstruktioner

a) Då tryckbärande anordningar släpps ut på marknaden skall de, när det

behövs, åtföljas av en bruksanvisning för användaren. Bruksanvisningen skall

vara på svenska och innehålla samtliga uppgifter om säkerheten i fråga om

– montering inklusive sammansättning av olika tryckbärande anordningar,

– idrifttagande,

– användning samt

– underhåll inklusive kontroller som behöver utföras av användaren.

b) Bruksanvisningen skall innehålla de uppgifter som anbringats på den

tryckbärande anordningen enligt punkt 3.3, med undantag för serie-

identifiering, och skall när det behövs åtföljas av teknisk dokumentation samt

de ritningar och scheman som är nödvändiga för att instruktionerna lätt skall

kunna förstås.

c) När det behövs skall bruksanvisningen också fästa uppmärksamheten på

riskerna vid felaktig användning enligt punkt 1.3 och på de speciella

konstruktionsförutsättningarna enligt punkt 2.2.3.

AFS 1999:4

27

4. MATERIAL

De material som används för tillverkningen av tryckbärande anordningar skall

vara lämpliga för detta ändamål under anordningens förväntade livslängd,

såvida inte utbyte förutses.

Svets- och andra tillsatsmaterial behöver endast uppfylla motsvarande krav som

i punkterna 4.1, 4.2 a) och 4.3 första stycket på lämpligt sätt, såväl för enskilda

material som för sammanfogade strukturer.

4.1 Materialen till tryckbärande delar skall uppfylla följande krav:

a) De skall ha lämpliga egenskaper för samtliga, rimligen förutsebara drifts- och

provningsförhållanden samt vara tillräckligt duktila och sega. Egenskaperna

hos dessa material skall uppfylla kraven i punkt 7.5 när denna är tillämplig.

Dessutom skall ett korrekt materialval ske så att man vid behov kan förhindra

sprödbrott. Om det av särskilda skäl är nödvändigt att använda ett sprött

material, skall lämpliga åtgärder vidtas.

b) De skall ha tillräcklig kemisk beständighet mot den fluid som den

tryckbärande anordningen innehåller. De kemiska och fysikaliska egenskaper

som är nödvändiga för ett säkert användande får inte förändras påtagligt

under anordningens förutsedda livslängd.

c) De får inte vara påtagligt känsliga för åldring.

d) De skall vara lämpade för de förutsedda tillverkningsmetoderna.

e) De skall väljas så att påtagliga negativa effekter undviks när olika material

sammanfogas.

4.2 a) Tillverkaren av tryckbärande anordningar skall på ett lämpligt sätt

definiera de värden som är nödvändiga för konstruktionsberäkningarna enligt

punkt 2.2.3, samt de i punkt 4.1 nämnda materialegenskaperna och

förutsättningarna för materialens användning.

b) Tillverkaren skall i den tekniska dokumentationen ange hur kraven på

material i denna föreskrift uppfylls, på ett av följande sätt:

– Genom att använda material enligt harmoniserade standarder.

– Genom att använda material som har ett europeiskt materialgodkännande

enligt 13 § eller motsvarande bestämmelse i något annat land inom EES.

– Genom en särskild utvärdering av materialet.

c) För tryckbärande anordningar i kategori III och IV skall den särskilda

utvärdering som anges under b), tredje strecksatsen, utföras av det anmälda

organ som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse för den aktuella

tryckbärande anordningen.

AFS 1999:4

28

4.3 Tillverkaren av den tryckbärande anordningen skall vidta lämpliga åtgärder

för att försäkra sig om att det använda materialet uppfyller gällande krav. För

alla material skall finnas dokument utfärdade av materialtillverkaren, som intygar

överensstämmelse med en given specifikation.

För de tryckbärande huvudbeståndsdelarna i anordningar i kategori II, III och IV,

skall detta dokument vara ett intyg i vilket materialtillverkaren, utöver det som

sägs i första stycket, även redovisar resultaten från de verifikationsprovningar

som utförts på den levererade produkten eller på produkter i det kontrollparti, av

vilket den levererade produkten utgör en del.

Om en materialtillverkare har ett lämpligt kvalitetsstyrningssystem som

certifierats av ett i gemenskapen etablerat, kompetent organ och tillverkaren har

varit föremål för särskild utvärdering angående materialkunskap, antas de intyg

som utfärdas av tillverkaren innebära överensstämmelse med motsvarande krav

enligt denna punkt.

SÄRSKILDA KRAV FÖR VISSA TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR

De krav som för vissa slag av anordningar anges i avsnitt 5 respektive 6 gäller

utöver de krav som anges i avsnitt 1–4.

5. Tryckbärande anordningar enligt 6 § vilka utsätts för öppen låga eller

värms på annat sätt som medför risk för överhettning

Detta avsnitt gäller för följande tryckbärande anordningar:

1. Anordningar, enligt 6 § punkt 2, för produktion av ånga och hetvatten.

2. Processuppvärmningsanordningar som är avsedda för andra fluider än ånga

eller hetvatten och som omfattas av 6 § punkt 1.

Sådana anordningar skall beräknas, utformas och konstrueras så, att risken för

väsentliga utsläpp av innehållet till följd av överhettning minimeras. Det skall, i

tillämpliga fall, säkerställas att

a) lämplig säkerhetsutrustning finns för att parametrarna vid drift, för tillförsel

och utsläpp av värme, samt, i förekommande fall, vätskenivån, begränsas i

syfte att undvika varje risk för lokal eller allmän överhettning,

b) provtagningsställen finns, när så är nödvändigt, för kontroll av fluidens

egenskaper, för att undvika varje risk orsakad av avlagringar eller korrosion,

c) erforderliga åtgärder vidtas för att eliminera skaderisker till följd av

avlagringar,

d) säkra metoder finns för att leda bort restvärme efter stopp samt att

AFS 1999:4

29

e) åtgärder vidtas för att undvika farlig ansamling av brandfarliga blandningar av

bränsle och luft samt att lågan slår tillbaka.

6. Rörledningar enligt 6 § punkt 3

Utformningen och konstruktionen skall garantera att

a) risken för överbelastning, till följd av oacceptabla fria rörelser eller för stora

krafter på flänsar, kopplingar, kompensatorer, slangar och andra delar som

ingår i rörledningen, på lämpligt sätt förebyggs genom stöd, förstärkningar,

förankringar, styrning och förspänning eller liknande,

b) när det i rören finns risk för kondensation av gasformiga fluider, dränering och

avlägsnande av avlagringar kan ske vid lågt belägna ställen, för undvikande

av vätskeslag och korrosion,

c) möjligheten för skador till följd av turbulens eller virvelbildning beaktas i

tillräcklig utsträckning, varvid tillämpliga bestämmelser i punkt 2.7 gäller,

d) riskerna för utmattning till följd av vibrationer i rör beaktas i tillräcklig

utsträckning,

e) då rörledningar innehåller fluider tillhörande grupp 1, nödvändiga åtgärder

vidtas för att kunna stänga av förgreningsrör som på grund av sin dimension

innebär betydande risker,

f) risken för oavsiktlig tömning minimeras, varvid avtappningsställen på sin

permanenta sida skall ha tydlig uppgift om vilken fluid som ledningen

innehåller, samt att

g) placeringen och dragningen av markförlagda rörledningar och kulvertar

åtminstone finns registrerad i den tekniska dokumentationen för att underlätta

att underhåll, inspektion eller reparation kan ske med full säkerhet.

7. Särskilda kvantitativa krav för tryckbärande anordningar

Nedanstående bestämmelser används som huvudregel. Om bestämmelserna

inte följs, inbegripet de fall då det använda materialet inte behandlas i 7.1.2 och

inga harmoniserade standarder tillämpas, skall tillverkaren på annat sätt kunna

bevisa att lämpliga åtgärder vidtagits för att uppnå en likvärdig övergripande

säkerhetsnivå.

Bestämmelserna i detta avsnitt gäller utöver de grundläggande kraven i avsnitt

1–6.

AFS 1999:4

30

7.1 Tillåtna spänningar

7.1.1 Symboler

R

e/t

, sträckgräns, betecknar värdet vid beräkningstemperaturen av, beroende på

förutsättningarna

,

den övre sträckgränsen för ett material som uppvisar en övre och en undre

sträckgräns,

1,0 %-förlängningsgränsen för austenitiskt stål och olegerat aluminium,

0,2 %-förlängningsgränsen för övriga material som behandlas i 7.1.2.

R

m/20

betecknar minsta värdet för draghållfastheten vid 20 °C

.

R

m/t

betecknar draghållfastheten vid beräkningstemperaturen

.

7.1.2 Den tillåtna allmänna membranspänningen för företrädesvis statisk

belastning och för temperaturer utanför det område där krypningsfenomen är

betydande, får inte, beroende på vilket material som används, överstiga det

minsta av följande värden:

a) 2/3 av R

e/t

och 5/12 av R

m/20

för ferritiskt stål, inkluderande normaliserat stål

(valsat stål) men inte finkornsstål och stål som undergått särskild

värmebehandling.

b) För austenitiskt stål:

– 2/3 av R

e/t

om dess brottförlängning överstiger 30 %,

– eller alternativt 5/6 av R

e/t

och 1/3 av R

m/t

om brottförlängningen överstiger

35 %.

c) 10/19 av R

e/t

och 1/3 av R

m/20

för olegerat eller låglegerat gjutstål.

d) 2/3 av R

e/t

för aluminium.

e) 2/3 av R

e/t

och 5/12 av R

m/20

för icke utskiljningshärdbara aluminiumlegeringar.

7.2 Förbandsfaktorer

För svetsade förband skall svetsfaktorn vara högst lika med följande värden:

a) 1 beträffande anordning som underkastas förstörande och oförstörande

kontroller vilka medger verifikation på att samtliga förband inte uppvisar

brister av betydelse.

b) 0,85 beträffande anordning som underkastas oförstörande provning

stickprovsvis.

AFS 1999:4

31

c) 0,7 beträffande anordning som inte underkastas andra oförstörande kontroller

än okulär kontroll.

Om nödvändigt skall även hänsyn tas till typen av spänning och förbandets

mekaniska och teknologiska egenskaper.

7.3 Utrustning för begränsning av trycket, speciellt för tryckkärl

Det kortvariga övertryck som åsyftas i punkt 2.11.2 får högst vara 10 % av

värdet för PS.

7.4 Vätskeprovtryck

För tryckkärl skall det provtryck som åsyftas i punkt 3.2.2 vara minst lika stort

som det högsta av följande värden:

a) Det tryck som motsvarar den högsta belastning som den tryckbärande

anordningen kan utsättas för vid drift, med beaktande av det högsta tryck

(PS) och den högsta temperatur (TS) som tillverkaren tillåter, multiplicerat

med koefficienten 1,25.

b) Det högsta tryck (PS) som tillverkaren tillåter multiplicerat med koefficienten

1,43.

7.5 Materialegenskaper

Såvida inte andra värden krävs baserat på de andra kriterier som måste

beaktas, anses en stålsort vara tillräckligt duktil för att uppfylla kraven i punkt 4.1

a) om dess brottförlängning vid en dragprovning utförd enligt

standardförfarande, är minst lika med 14 % och om dess uppmätta energi vid

slagprovning med ISO V-provstav uppgår till minst 27 J vid en högsta

temperatur om 20 °C, dock inte högre än den lägsta avsedda drifttemperaturen.

AFS 1999:4

32

Bilaga 2

Diagram för bedömning av överensstämmelse

1. I denna bilaga anges i diagram hur olika tryckbärande anordningar skall

klassas i kategorier enligt 4 §. Dessutom gäller följande.

2. Säkerhetsutrustning som avses i 6 § punkt 4 klassas i kategori IV.

Säkerhetsutrustning som tillverkas för särskilda anordningar kan dock

undantagsvis klassas i samma kategori som den anordning den skall skydda.

3. Tryckbärande tillbehör som avses i 6 § punkt 4 klassas med utgångspunkt

från

– deras högsta tillåtna tryck PS,

– deras volym V eller nominella storlek DN, beroende på vad som är

tillämpligt, och

– den grupp av fluider för vilka de är avsedda.

Därvid används motsvarande diagram för behållare eller rörsystem för att

avgöra kategorin.

Om både volymen och den nominella storleken anses relevanta enligt den

andra strecksatsen i punkt 3 första stycket skall det tryckbärande tillbehöret

klassas i den högsta kategorin.

4. Avgränsningslinjerna i diagrammen anger den övre gränsen för varje

kategori. De anordningar som hamnar på linjen anses tillhöra kategorin med

det lägre numret.

AFS 1999:4

33

Diagram 1

Tryckkärl som avses i 6 § punkt 1 a) första strecksatsen

Undantag: Behållare som är avsedd för en instabil gas, och som enligt diagram

1 skulle tillhöra kategori I eller II, skall klassas i kategori III.

AFS 1999:4

34

Diagram 2

Tryckkärl som avses i 6 § punkt 1 a) andra och tredje strecksatsen

Undantag: Bärbara brandsläckare och gasflaskor för andningsapparatur skall

klassas lägst i kategori III.

AFS 1999:4

35

Diagram 3

Tryckkärl som avses i 6 § punkt 1 b) första strecksatsen

AFS 1999:4

36

Diagram 4

Tryckkärl som avses i 6 § punkt 1 b) andra strecksatsen

Undantag: Aggregat avsedda för produktion av varmvatten som avses i 7 §

punkt 3, skall antingen genomgå EG-konstruktionskontroll (Modul B1) med

avseende på överensstämmelse med de grundläggande kraven i punkterna

2.10, 2.11, 3.4, 5 a och 5 d i bilaga 1, eller fullständig kvalitetsstyrning (Modul

H).

AFS 1999:4

37

Diagram 5

Tryckbärande anordningar som avses i 6 § punkt 2

Undantag: Konstruktion av tryckkokare skall genomgå ett bedömningsförfarande

motsvarande minst en av modulerna i kategori III.

AFS 1999:4

38

Diagram 6

Rörledningar som avses i 6 § punkt 3 a) första strecksatsen

Undantag: Rörsystem som är avsedda för instabila gaser, och som enligt

diagram 6 skulle tillhöra kategori I eller II, skall klassas i kategori III.

AFS 1999:4

39

Diagram 7

Rörledningar som avses i 6 § punkt 3 a) andra strecksatsen

Undantag: Rörsystem som innehåller en fluid vars temperatur överstiger

350 °C, och som enligt diagram 7 skulle tillhöra kategori II, skall klassas i

kategori III.

AFS 1999:4

40

Diagram 8

Rörledningar som avses i 6 § punkt 3 b) första strecksatsen

AFS 1999:4

41

Diagram 9

Rörledningar som avses i 6 § punkt 3 b) andra strecksatsen

AFS 1999:4

42

Bilaga 3

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse

I denna bilaga beskrivs de förfaranden som enligt 10 § skall ha använts för

bedömning av överensstämmelse.

Det som i bilagan anges i fråga om tryckbärande anordningar gäller även för

aggregat.

Modul A (intern tillverkningskontroll)

1. Denna modul beskriver det förfarande genom vilket en tillverkare, eller

dennes i EES etablerade ombud, förvissar sig om och försäkrar att en

tryckbärande anordning uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Tillverkaren, eller dennes i EES etablerade ombud, skall anbringa CE-

märkning enligt 14 § på varje tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig

försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4.

2. Tillverkaren skall utarbeta den i punkt 3 beskrivna tekniska dokumentationen.

Tillverkaren, eller dennes i EES etablerade ombud, skall hålla den tillgänglig

för granskning av behöriga nationella myndigheter under tio år från dagen för

tillverkning av den senaste tryckbärande anordningen.

Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i EES skall den

tekniska dokumentationen hållas tillgänglig av den som släpper ut den

tryckbärande anordningen på EES-marknaden.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma att den

tryckbärande anordningen uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Dokumentationen skall, i den mån det är nödvändigt för bedömningen,

omfatta den tryckbärande anordningens konstruktion, tillverkning och funktion

samt innehålla följande.

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar, samt scheman över

komponenter, delenheter, kretsar och liknande.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och

scheman samt den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de standarder som avses i 9 § och som helt eller

delvis har tillämpats eller, när sådana standarder inte har tillämpats, en

beskrivning av de lösningar som valts för att uppfylla de grundläggande

kraven i föreskrifterna.

AFS 1999:4

43

– Resultaten av utförda konstruktionsberäkningar och genomförda

kontroller.

– Provningsrapporter.

4. Tillverkaren, eller dennes i EES etablerade ombud skall förvara en kopia av

försäkran om överensstämmelse tillsammans med den tekniska

dokumentationen.

5. Tillverkaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att i tillverkningen

säkerställa att den tryckbärande anordning som tillverkas stämmer överens

med den tekniska dokumentationen och uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Modul A1 (intern tillverkningskontroll med övervakning av den slutliga

bedömningen)

I denna modul ingår allt som ingår i modul A samt dessutom följande.

Slutkontrollen enligt punkt 3.2 i bilaga 1 skall utföras av tillverkaren och

övervakas genom oanmälda besök från ett av tillverkaren valt anmält organ.

Under dessa besök skall det anmälda organet

förvissa sig om att tillverkaren utför slutkontroll enligt punkt 3.2 i bilaga 1

samt

på platsen för tillverkning eller mellanlagring i kontrollsyfte ta ut tryckbärande

anordningar. Organet skall bedöma hur många anordningar som skall tas ut

samt om hela eller delar av den slutliga kontrollen behöver utföras på dem.

Om någon tryckbärande anordning inte uppfyller gällande krav skall det

anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

Tillverkaren skall, för det anmälda organets räkning, anbringa organets

identifikationsnummer på varje tryckbärande anordning.

Modul B (EG-typkontroll)

1. Denna modul beskriver det förfarande genom vilket ett anmält organ förvissar

sig om och intygar att ett för tillverkningen representativt exemplar uppfyller

kraven i dessa föreskrifter. Punkterna 7 och 8 riktar sig direkt till de anmälda

organen.

2. Ansökan om EG-typkontroll skall göras av tillverkaren, eller dennes i EES

etablerade ombud, hos ett enda anmält organ.

Ansökan skall innehålla

– tillverkarens namn och adress och, om ansökan görs av ett ombud, även

dennes adress,

AFS 1999:4

44

– en skriftlig försäkran att samma ansökan inte har gjorts hos något annat

anmält organ samt

– den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3.

Sökanden skall till det anmälda organets förfogande ställa ett för

tillverkningen representativt exemplar, hädanefter benämnt ”typ”. Det

anmälda organet kan begära ytterligare exemplar om provningsprogrammet

kräver detta.

En typ kan omfatta flera versioner av tryckbärande anordningar om

skillnaderna mellan versionerna inte påverkar graden av säkerhet.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om den

tryckbärande anordningen uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Den skall, i

den utsträckning det behövs för bedömningen, omfatta den tryckbärande

anordningens konstruktion, tillverkning och funktion samt innehålla följande.

– En allmän beskrivning av typen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter,

delenheter, kretsar och liknande.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och

scheman samt den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de standarder som avses i 9 § och som helt eller

delvis har tillämpats eller, när sådana standarder inte har tillämpats, en

beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla de

grundläggande kraven i föreskrifterna.

– Resultaten av konstruktionsberäkningar och genomförda kontroller.

– Provningsrapporter.

– Uppgifter om vilka provningsmoment som förutses vid tillverkningen.

– Information om de kvalifikationer eller bedömningar som krävs enligt

punkterna 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1.

4. Det anmälda organet skall utföra följande:

4.1 Granska den tekniska dokumentationen, verifiera att typen har tillverkats i

överensstämmelse med den samt identifiera såväl de delar som är

konstruerade enligt tillämpliga bestämmelser i de i 9 § avsedda standarderna

som de delar vars utformning inte följer sådana standarder.

Därvid skall det anmälda organet särskilt

– granska den tekniska dokumentationen med avseende på konstruktionen

och tillverkningsförfarandena,

– bedöma de använda materialen om dessa inte följer tillämpliga

harmoniserade standarder eller har ett europeiskt materialgodkännande

AFS 1999:4

45

enligt 13 § och kontrollera att de dokument som materialtillverkaren

tillhandahållit, stämmer överens med punkt 4.3 i bilaga 1,

– bedöma metoderna för permanent sammanfogning av den tryckbärande

anordningens delar eller kontrollera att dessa tidigare har godtagits enligt

punkt 3.1.2 i bilaga 1 samt

– verifiera att den personal som utför den permanenta sammanfogningen av

den tryckbärande anordningens delar och den oförstörande provningen är

bedömd och godtagen enligt punkt 3.1.2 respektive 3.1.3 i bilaga 1.

4.2 Utföra eller låta utföra, då de i 9 § avsedda standarderna inte har

tillämpats, lämpliga kontroller och nödvändiga provningar för att fastställa att

de av tillverkaren valda lösningarna uppfyller de grundläggande kraven i

bilaga 1.

4.3 Utföra eller låta utföra, då tillverkaren har valt att följa tillämpliga

standarder, lämpliga kontroller och nödvändiga provningar för att fastställa att

dessa standarder verkligen har tillämpats.

4.4 I samråd med sökanden bestämma på vilken plats kontrollerna och de

nödvändiga provningarna skall genomföras.

5. När typen uppfyller de bestämmelser i dessa föreskrifter som gäller för den

skall det anmälda organet lämna ett EG-typkontrollintyg till den sökande.

Intyget, som gäller under tio år och kan förnyas, skall innehålla tillverkarens

namn och adress, slutsatserna av kontrollen samt de uppgifter som är

nödvändiga för att identifiera den godtagna typen.

En förteckning över relevanta delar i den tekniska dokumentationen skall

bifogas intyget och en kopia sparas av det anmälda organet.

Om det anmälda organet vägrar att lämna ett EG-typkontrollintyg, skall detta i

detalj motiveras. Ett förfarande för omprövning skall finnas.

6. Sökanden skall informera det anmälda organ som innehar den tekniska

dokumentationen för EG-typkontrollintyget om varje ändring av en godtagen

tryckbärande anordning. En sådan ändring skall, om den kan påverka den

tryckbärande anordningens överensstämmelse med de grundläggande

kraven eller tillverkarens villkor för användning, bli föremål för en ny

bedömning. Om den nya bedömningen leder till att ändringen godtas skall

detta anges i ett tillägg till det ursprungliga EG-typkontrollintyget.

7. Varje anmält organ skall ge medlemsstaterna den information som behövs

om återtagna EG-typkontrollintyg samt, på begäran, om de som lämnats.

Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ den information som

behövs om EG-typkontrollintyg som det har återtagit eller avslagit.

AFS 1999:4

46

8. Övriga anmälda organ skall på begäran få kopior av EG-typkontrollintygen

och av tillägg till dessa. Bilagorna till intygen skall hållas tillgängliga för de

andra anmälda organen.

9. Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall förvara en kopia av

EG-typkontrollintygen och tillägg till dessa jämte den i punkt 3 angivna

tekniska dokumentationen under tio år från tillverkningsdagen för den senaste

tryckbärande anordningen.

Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i EES, skall den

tekniska dokumentationen hållas tillgänglig av den som släpper ut den

tryckbärande anordningen på EES-marknaden.

Modul B1 (EG-konstruktionskontroll)

1. Denna modul beskriver det förfarande genom vilket ett anmält organ förvissar

sig om och intygar att konstruktionen av en tryckbärande anordning uppfyller

kraven i dessa föreskrifter. Punkterna 7 och 8 riktar sig direkt till de anmälda

organen.

Den experimentella dimensioneringsmetod som avses i punkt 2.2.4 i bilaga 1

får inte användas inom ramen för denna modul.

2. Ansökan om EG-konstruktionskontroll skall göras av tillverkaren, eller dennes

i EES etablerade ombud, hos ett enda anmält organ.

AFS 1999:4

47

Ansökan skall innehålla

– tillverkarens namn och adress och, om ansökan görs av ett ombud, även

dennes adress,

– en skriftlig försäkran att samma ansökan inte har gjorts till något annat

anmält organ samt

– den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3.

Ansökan kan omfatta flera versioner av den tryckbärande anordningen om

skillnaderna mellan versionerna inte påverkar graden av säkerhet.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om den

tryckbärande anordningen uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Den skall, i

den utsträckning det behövs för bedömningen, omfatta den tryckbärande

anordningens konstruktion, tillverkning och funktion, samt innehålla följande.

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter,

delenheter, kretsar och liknande.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och

scheman samt den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de standarder som avses i 9 § och som helt eller

delvis har tillämpats eller, när sådana standarder inte har tillämpats, en

beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla de

grundläggande kraven i föreskrifterna.

– De bevis som behövs till stöd för att de lösningar som valts för

konstruktionen är korrekta. Detta gäller särskilt då de i 9 § avsedda

standarderna inte har tillämpats i sin helhet. Dessa bevis skall omfatta

resultat av provningar utförda på ett lämpligt laboratorium som tillhör

tillverkaren eller arbetar för dennes räkning.

– Resultaten av konstruktionsberäkningar och genomförda kontroller.

– Information om de kvalifikationer eller bedömningar som krävs enligt

punkterna 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1.

4. Det anmälda organet skall utföra följande:

4.1 Granska den tekniska dokumentationen och identifiera såväl de delar

som är konstruerade enligt tillämpliga bestämmelser i de i 9 § avsedda

standarderna som de delar vars utformning inte följer sådana standarder.

AFS 1999:4

48

Därvid skall det anmälda organet särskilt

– bedöma de använda materialen om dessa inte följer tillämpliga

harmoniserade standarder eller har ett europeiskt materialgodkännande

enligt 13 §,

– bedöma metoderna för permanent sammanfogning av den tryckbärande

anordningens delar eller kontrollera att dessa tidigare har godtagits enligt

punkt 3.1.2 i bilaga 1 samt

– verifiera att den personal som utför den permanenta sammanfogningen av

den tryckbärande anordningens delar och den oförstörande provningen är

bedömd och godtagen enligt punkt 3.1.2 respektive 3.1.3 i bilaga 1.

4.2 Utföra, då de i 9 § avsedda standarderna inte har tillämpats, nödvändiga

undersökningar för att fastställa att de av tillverkaren valda lösningarna

uppfyller de grundläggande kraven i bilaga 1.

4.3 Utföra, då tillverkaren har valt att följa tillämpliga standarder, nödvändiga

undersökningar för att fastställa att dessa standarder verkligen har tillämpats.

5. När konstruktionen stämmer överens med de bestämmelser i dessa

föreskrifter som gäller för den, skall det anmälda organet lämna ett EG-

konstruktionskontrollintyg till den sökande. Intyget skall innehålla namn och

adress på den sökande, slutsatserna av kontrollen, förutsättningarna för

intygets giltighet samt de uppgifter som är nödvändiga för att identifiera den

godtagna konstruktionen.

En förteckning över relevanta delar i den tekniska dokumentationen skall

bifogas intyget och en kopia sparas av det anmälda organet.

Om det anmälda organet vägrar att lämna ett EG-konstruktionskontrollintyg,

skall detta i detalj motiveras. Ett förfarande för omprövning skall finnas.

6. Sökanden skall informera det anmälda organ som innehar den tekniska

dokumentationen för EG-konstruktionskontrollintyget om varje ändring av den

godtagna konstruktionen. En sådan ändring skall, om den kan påverka den

tryckbärande anordningens överensstämmelse med de grundläggande

kraven eller tillverkarens villkor för användning, bli föremål för en ny

bedömning. Om den nya bedömningen leder till att ändringen godtas skall

detta anges i ett tillägg till det ursprungliga EG-konstruktionskontrollintyget.

7. Varje anmält organ skall ge medlemsstaterna information av betydelse om

återtagna EG-konstruktionskontrollintyg samt, på begäran, om de som

lämnats.

Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ information av betydelse

om EG-konstruktionskontrollintyg som det har återtagit eller avslagit.

AFS 1999:4

49

8. Övriga anmälda organ skall på begäran få den information som behövs om

– lämnade EG-konstruktionskontrollintyg och tillägg till dessa,

– återtagna EG-konstruktionskontrollintyg och tillägg till dessa.

9. Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall förvara en kopia av

EG-konstruktionskontrollintygen och tillägg till dessa jämte den i punkt 3

angivna tekniska dokumentationen under tio år från tillverkningsdagen för den

senaste tryckbärande anordningen.

Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i EES, skall den

tekniska dokumentationen hållas tillgänglig av den som släpper ut den

tryckbärande anordningen på EES-marknaden.

Modul C1 (överensstämmelse med typ)

1. Denna modul beskriver det förfarande genom vilket en tillverkare eller dennes

i EES etablerade ombud, förvissar sig om och försäkrar att en tryckbärande

anordning stämmer överens med den typ som beskrivits i EG-

typkontrollintyget och uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Tillverkaren, eller dennes i EES etablerade ombud, skall anbringa CE-

märkning enligt 14 § på varje tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig

försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4.

2. Tillverkaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att i tillverkningen

säkerställa att den tryckbärande anordningen stämmer överens med den typ

som beskrivits i EG-typkontrollintyget samt med de krav i föreskrifterna som

är tillämpliga på den.

3. Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall förvara en kopia av

försäkran om överensstämmelse under tio år från tillverkningsdagen för den

senaste tryckbärande anordningen.

Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i EES, skall den

tekniska dokumentationen hållas tillgänglig av den som släpper ut den

tryckbärande anordningen på EES-marknaden.

4. Slutkontrollen enligt punkt 3.2 i bilaga 1 skall övervakas genom oanmälda

besök från ett av tillverkaren valt anmält organ.

Under dessa besök skall det anmälda organet

– förvissa sig om att tillverkaren utför slutkontroll enligt punkt 3.2 i bilaga 1

samt

– på platsen för tillverkning eller mellanlagring i kontrollsyfte ta ut

tryckbärande anordningar. Organet skall bedöma hur många anordningar

AFS 1999:4

50

som skall tas ut samt om hela eller delar av den slutliga kontrollen behöver

utföras på dem.

Om någon tryckbärande anordning inte uppfyller gällande krav skall det

anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

Tillverkaren skall, för det anmälda organets räkning, anbringa organets

identifikationsnummer på varje tryckbärande anordning.

Modul D (kvalitetsstyrning av tillverkning)

1. Denna modul beskriver det förfarande enligt vilket en tillverkare som uppfyller

skyldigheterna i punkt 2 förvissar sig om och försäkrar att en tryckbärande

anordning stämmer överens med den typ som beskrivs i ett EG-

typkontrollintyg eller EG-konstruktionskontrollintyg och uppfyller kraven i

dessa föreskrifter. Punkt 6 riktar sig direkt till de anmälda organen.

Tillverkaren, eller dennes i EES etablerade ombud, skall anbringa CE-

märkning enligt 14 § på varje tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig

försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4. CE-märkningen skall åtföljas

av ett identifikationsnummer för det anmälda organ som svarar för

övervakning enligt punkt 4.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett godtaget kvalitetssystem för tillverkning,

slutkontroll och provning enligt punkt 3, och skall vara underkastad

övervakning enligt punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall göra en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem

hos ett anmält organ.

Ansökan skall innehålla

– alla relevanta upplysningar om ifrågavarande tryckbärande anordningar,

– dokumentation av kvalitetssystemet,

– den tekniska dokumentation som har upprättats för den aktuella typen och

en kopia av EG-typkontrollintyg eller EG-konstruktionskontrollintyg.

3.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att de tryckbärande anordningarna

stämmer överens med den typ som beskrivs i EG-typkontrollintyget eller EG-

konstruktionskontrollintyget och uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren skall

dokumenteras systematiskt och överskådligt i form av skriftliga åtgärder,

förfaranden och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall

AFS 1999:4

51

möjliggöra en enhetlig tolkning av systemets program, planer, manualer och

dokument.

Dokumentationen skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av följande:

– Kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter beträffande kvaliteten på de tryckbärande anordningarna.

– Tekniker, procedurer och systematiska åtgärder som vidtas vid

tillverkningen och kvalitetskontrollen samt för att säkra kvaliteten, särskilt

de metoder för permanent sammanfogning av de tryckbärande

anordningarnas delar som godtagits enligt punkt 3.1.2 i bilaga 1.

– Kontroller och provningar som utförs före, under och efter tillverkningen

samt uppgift om hur ofta de sker.

– Granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om

berörd personals kvalifikationer eller behörighet, särskilt den personal som

utför den permanenta sammanfogningen av delarna och den oförstörande

provningen enligt punkterna 3.1.2 respektive 3.1.3 i bilaga 1, samt andra

kvalitetsdokument.

– Övervakningsmedel som möjliggör kontroll av att man uppnår den

nödvändiga kvaliteten och kvalitetssystemets effektiva funktion.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 3.2. De delar i kvalitetssystemet som stämmer

överens med tillämpliga harmoniserade standarder skall därvid antas uppfylla

motsvarande krav i punkt 3.2.

I bedömningen skall delta minst en person med erfarenhet från bedömning av

den teknologi som är aktuell för berörda tryckbärande anordningar. I

bedömningsförfarandet skall ingå ett inspektionsbesök vid tillverkarens

anläggning.

Tillverkaren skall informeras om resultatet av bedömningen. Informationen

skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade

ställningstagandet. Ett förfarande för omprövning skall finnas.

3.4 Tillverkaren skall uppfylla de skyldigheter som är förenade med det

godtagna kvalitetssystemet och säkerställa att det förblir ändamålsenligt och

effektivt.

Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall informera det

anmälda organ som har godtagit kvalitetssystemet om alla ändringar som

planeras i systemet.

Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och ta ställning

till om det ändrade kvalitetssystemet fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2

eller om en ny bedömning är nödvändig.

AFS 1999:4

52

Det skall meddela tillverkaren sitt ställningstagande. Meddelandet skall

innehålla slutsatserna av kontrollen och den motiverade utvärderingen.

4. Övervakning från det anmälda organet

4.1 Syftet med övervakningen är att det anmälda organet skall förvissa sig

om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de skyldigheter som följer av det

godtagna kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokalerna

för tillverkning, kontroll, provning och lagring. Tillverkaren skall också lämna

all nödvändig information, särskilt

– dokumentation av kvalitetssystemet,

– granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den

berörda personalens kvalifikationer och liknande kvalitetsdokument.

4.3 Det anmälda organet skall göra periodiska kontroller för att försäkra sig

om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en

kontrollrapport till tillverkaren. De periodiska kontrollerna skall infalla så att en

helt ny bedömning görs vart tredje år.

4.4 Det anmälda organet skall kunna göra oanmälda besök hos tillverkaren.

Organet bedömer om sådana besök behövs samt, i sådant fall, deras

frekvens. Vid bedömningen skall hänsyn särskilt tas till följande faktorer:

AFS 1999:4

53

– Utrustningens kategori.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– Speciella förutsättningar som är knutna till godtagandet av systemet.

– Betydelsefulla ändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer eller

teknik.

Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller

låta utföra provningar för att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar korrekt.

Det ger tillverkaren en besöksrapport och, om provning förekommit, en

provningsrapport.

5. Tillverkaren skall under en period av tio år från och med den sista

tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter

kunna uppvisa följande:

– Dokumentation enligt punkt 3.1, andra strecksatsen.

– Dokumentation av sådana ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

– Sådana bedömningar och rapporter från det anmälda organet som avses i

punkterna 3.3 sista stycket, 3.4 sista stycket, 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ge medlemsstaterna den information som behövs

om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit och, på

begäran, som det har utfärdat.

Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ den information som

behövs om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit eller

avslagit.

Modul D1 (kvalitetsstyrning av tillverkning)

1. Denna modul beskriver det förfarande enligt vilket en tillverkare som uppfyller

skyldigheterna i punkt 3 förvissar sig om och försäkrar att en tryckbärande

anordning uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Punkt 7 riktar sig direkt till de

anmälda organen.

Tillverkaren, eller dennes i EES etablerade ombud, skall anbringa CE-

märkning enligt 14 § på varje tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig

försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4. CE-märkningen skall åtföljas

av ett identifikationsnummer för det anmälda organ som svarar för

övervakning enligt punkt 5.

2. Tillverkaren skall upprätta följande tekniska dokumentation.

Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om den

tryckbärande anordningen uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

AFS 1999:4

54

Dokumentationen skall omfatta den tryckbärande anordningens konstruktion,

tillverkning och funktion, i den mån det är nödvändigt för denna bedömning,

samt innehålla följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter,

delenheter, kretsar och liknande.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och

scheman samt den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de standarder som avses i 9 § och som helt eller

delvis har tillämpats eller, när sådana standarder inte har tillämpats, en

beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla de

grundläggande kraven i föreskrifterna.

– Resultaten av gjorda konstruktionsberäkningar och utförda kontroller.

– Provningsrapporter.

3. Tillverkaren skall tillämpa ett godtaget kvalitetssystem enligt punkt 4 för

tillverkning, slutkontroll och provning och skall vara underkastad övervakning

enligt punkt 5.

4. Kvalitetssystem

4.1 Tillverkaren skall göra en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem

hos ett anmält organ.

Ansökan skall innehålla

– alla relevanta upplysningar om ifrågavarande tryckbärande anordningar

samt

– dokumentation av kvalitetssystemet.

4.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att de tryckbärande anordningarna

uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren skall

dokumenteras systematiskt och överskådligt i form av skriftliga åtgärder,

förfaranden och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall

möjliggöra en enhetlig tolkning av systemets program, planer, manualer och

dokument.

Dokumentationen skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av följande:

– Kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter beträffande kvaliteten på de tryckbärande anordningarna.

– Tekniker, procedurer och systematiska åtgärder som vidtas vid

tillverkningen och kvalitetskontrollen samt för att säkra kvaliteten, särskilt

de metoder för permanent sammanfogning av de tryckbärande

anordningarnas delar som godtagits enligt punkt 3.1.2 i bilaga 1.

AFS 1999:4

55

– Kontroller och provningar som utförs före, under och efter tillverkningen

samt uppgift om hur ofta de sker.

– Granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om

berörd personals kvalifikationer och bedömning av dem, särskilt den

personal som utför den permanenta sammanfogningen av delarna och

den oförstörande provningen enligt punkterna 3.1.2 respektive 3.1.3 i

bilaga 1, och andra kvalitetsdokument.

– Övervakningsmedel som möjliggör kontroll av att man uppnår den

nödvändiga kvaliteten och kvalitetssystemets effektiva funktion.

4.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 4.2. De delar i kvalitetssystemet som stämmer

överens med tillämpliga harmoniserade standarder skall antas stämma

överens med motsvarande krav i punkt 4.2.

I bedömningen skall delta minst en person med erfarenhet från bedömning av

den teknologi som är aktuell för berörda tryckbärande anordningar. I

bedömningsförfarandet skall ingå ett inspektionsbesök vid tillverkarens

anläggning.

Tillverkaren skall informeras om resultatet av bedömningen. Informationen

skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade

ställningstagandet. Ett förfarande för omprövning skall finnas.

4.4 Tillverkaren skall uppfylla de skyldigheter som är förenade med det

godtagna kvalitetssystemet och säkerställa att det förblir ändamålsenligt och

effektivt.

Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall informera det

anmälda organ som har godtagit kvalitetssystemet om alla ändringar som

planeras i systemet.

Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och ta ställning

till om det ändrade kvalitetssystemet fortfarande uppfyller kraven i punkt 4.2

eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det skall meddela tillverkaren sitt ställningstagande. Meddelandet skall

innehålla slutsatserna av kontrollen och den motiverade utvärderingen.

5. Övervakning från det anmälda organet

5.1 Syftet med övervakningen är att det anmälda organet skall förvissa sig

om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de skyldigheter som följer av det

godtagna kvalitetssystemet.

AFS 1999:4

56

5.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokalerna

för tillverkning, kontroll, provning och lagring. Tillverkaren skall också lämna

all nödvändig information, särskilt

– dokumentation av kvalitetssystemet,

– granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den

berörda personalens kvalifikationer och liknande kvalitetsdokument.

5.3 Det anmälda organet skall göra periodiska kontroller för att försäkra sig

om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en

kontrollrapport till tillverkaren. De periodiska kontrollerna skall infalla så att en

helt ny bedömning görs vart tredje år.

5.4 Det anmälda organet skall kunna göra oanmälda besök hos tillverkaren.

Organet bedömer om sådana besök behövs samt, i sådant fall, deras

frekvens. Vid bedömningen skall hänsyn särskilt tas till följande faktorer:

– Utrustningens kategori.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– Speciella förutsättningar som är knutna till godtagandet av systemet.

– Betydelsefulla ändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer eller

teknik.

Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller

låta utföra provningar för att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar korrekt.

Det ger tillverkaren en besöksrapport och, om provning förekommit, en

provningsrapport.

6. Tillverkaren skall under en period av tio år från och med den sista

tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter

kunna uppvisa följande:

AFS 1999:4

57

– Dokumentation enligt punkt 2.

– Dokumentation enligt punkt 4.1, andra strecksatsen.

– Dokumentation av sådana ändringar som avses i punkt 4.4 andra stycket.

– Sådana bedömningar och rapporter från det anmälda organet som avses i

punkterna 4.3 sista stycket, 4.4 sista stycket, 5.3 och 5.4.

7. Varje anmält organ skall ge medlemsstaterna den information som behövs

om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit och, på

begäran, som det har utfärdat.

Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ den information som

behövs om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit eller

avslagit.

Modul E (kvalitetsstyrning av produkter)

1. Denna modul beskriver det förfarande enligt vilket en tillverkare som uppfyller

skyldigheterna i punkt 3 förvissar sig om och försäkrar att en tryckbärande

anordning stämmer överens med den typ som beskrivs i ett EG-

typkontrollintyg och uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Punkt 6 riktar sig

direkt till de anmälda organen.

Tillverkaren, eller dennes i EES etablerade ombud, skall anbringa CE-

märkning enligt 14 § på varje tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig

försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4. CE-märkningen skall åtföljas

av ett identifikationsnummer för det anmälda organ som svarar för

övervakning enligt punkt 4.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett godtaget kvalitetssystem för slutkontroll och

provning enligt punkt 3 och skall vara underkastad övervakning enligt punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall göra en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem

hos ett anmält organ.

Ansökan skall innehålla

– alla relevanta upplysningar om ifrågavarande tryckbärande anordningar,

– dokumentation av kvalitetssystemet samt

– den tekniska dokumentation som har upprättats för den aktuella typen och

en kopia av EG-typkontrollintyget.

3.2 Inom ramen för kvalitetssystemet skall varje tryckbärande anordning

undersökas och lämpliga provningar enligt tillämpliga standarder enligt 9 §

eller motsvarande provningar utföras. Slutkontroll enligt punkt 3.2 i bilaga 1

AFS 1999:4

58

skall utföras för att fastställa om anordningen uppfyller kraven i dessa

föreskrifter.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren skall

dokumenteras systematiskt och överskådligt i form av skriftliga åtgärder,

förfaranden och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall

möjliggöra en enhetlig tolkning av systemets program, planer, manualer och

dokument.

Dokumentationen skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av följande:

– Kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter beträffande kvaliteten på de tryckbärande anordningarna.

– Kontroller och provningar som utförs efter tillverkningen.

– Det sätt på vilket det kontrolleras att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

– Granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om

berörd personals kvalifikationer och bedömning av dem, särskilt den

personal som utför den permanenta sammanfogningen av delarna och

den oförstörande provningen enligt punkterna 3.1.2 respektive 3.1.3 i

bilaga 1, och andra kvalitetsdokument.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 3.2. De delar i kvalitetssystemet som stämmer

överens med tillämpliga harmoniserade standarder skall därvid antas stämma

överens med motsvarande krav i punkt 3.2.

I bedömningen skall delta minst en person med erfarenhet från bedömning av

den teknologi som är aktuell för berörda tryckbärande anordningar. I

bedömningsförfarandet skall ingå ett inspektionsbesök vid tillverkarens

anläggning.

Tillverkaren skall informeras om resultatet av bedömningen. Informationen

skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade

ställningstagandet. Ett förfarande för omprövning skall finnas.

3.4 Tillverkaren skall uppfylla de skyldigheter som är förenade med det

godtagna kvalitetssystemet och säkerställa att det förblir ändamålsenligt och

effektivt.

Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall informera det

anmälda organ som har godtagit kvalitetssystemet om alla ändringar som

planeras i systemet.

Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och ta ställning

till om det ändrade kvalitetssystemet fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2

eller om en ny bedömning är nödvändig.

AFS 1999:4

59

Det skall meddela tillverkaren sitt ställningstagande. Meddelandet skall

innehålla slutsatserna av kontrollen och den motiverade utvärderingen.

4. Övervakning från det anmälda organet

4.1 Syftet med övervakningen är att det anmälda organet skall förvissa sig

om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de skyldigheter som följer av det

godtagna kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokalerna

för tillverkning, kontroll, provning och lagring. Tillverkaren skall också lämna

all nödvändig information, särskilt

– dokumentation av kvalitetssystemet,

– teknisk dokumentation samt

– granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den

berörda personalens kvalifikationer och liknande kvalitetsdokument.

4.3 Det anmälda organet skall göra periodiska kontroller för att försäkra sig

om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en

kontrollrapport till tillverkaren. De periodiska kontrollerna skall infalla så att en

helt ny bedömning görs vart tredje år.

4.4 Det anmälda organet skall kunna göra oanmälda besök hos tillverkaren.

Organet bedömer om sådana besök behövs samt, i sådant fall, deras

frekvens. Vid bedömningen skall hänsyn särskilt tas till följande faktorer:

AFS 1999:4

60

– Utrustningens kategori.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– Speciella förutsättningar som är knutna till godtagandet av systemet.

– Betydelsefulla ändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer eller

teknik.

Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller

låta utföra provningar för att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar korrekt.

Det ger tillverkaren en besöksrapport och, om provning förekommit, en

provningsrapport.

5. Tillverkaren skall under en period av tio år från och med den sista

tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter

kunna uppvisa följande:

– Dokumentation enligt punkt 3.1, andra strecksatsen.

– Dokumentation av sådana ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

– Sådana bedömningar och rapporter från det anmälda organet som avses i

punkterna 3.3 sista stycket, 3.4 sista stycket, 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ge medlemsstaterna den information som behövs

om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit och, på

begäran, som det har utfärdat.

Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ den information som

behövs om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit eller

avslagit.

Modul E1 (kvalitetsstyrning av produkter)

1. Denna modul beskriver det förfarande enligt vilket en tillverkare som uppfyller

skyldigheterna i punkt 3 förvissar sig om och försäkrar att en tryckbärande

anordning uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Punkt 7 riktar sig direkt till de

anmälda organen.

Tillverkaren, eller dennes i EES etablerade ombud, skall anbringa CE-

märkning enligt 14 § på varje tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig

försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4. CE-märkningen skall åtföljas

av ett identifikationsnummer för det anmälda organ som svarar för

övervakning enligt punkt 5.

AFS 1999:4

61

2. Tillverkaren skall upprätta följande tekniska dokumentation.

Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om den

tryckbärande anordningen uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Dokumentationen skall omfatta den tryckbärande anordningens konstruktion,

tillverkning och funktion, i den mån det är nödvändigt för denna bedömning,

samt innehålla följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter,

delenheter, kretsar och liknande.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och

scheman samt den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de standarder som avses i 9 § och som helt eller

delvis har tillämpats eller, när sådana standarder inte har tillämpats, en

beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla de

grundläggande kraven i föreskrifterna.

– Resultaten av gjorda konstruktionsberäkningar och utförda kontroller.

– Provningsrapporter.

3. Tillverkaren skall tillämpa ett godtaget kvalitetssystem enligt punkt 4 för

slutkontroll av tryckbärande anordningar och provning och skall vara

underkastad övervakning enligt punkt 5.

4. Kvalitetssystem

4.1 Tillverkaren skall göra en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem

hos ett anmält organ.

Ansökan skall innehålla

– alla relevanta upplysningar om ifrågavarande tryckbärande anordningar

samt

– dokumentation av kvalitetssystemet.

4.2 Inom ramen för kvalitetssystemet skall varje tryckbärande anordning

undersökas och lämpliga provningar enligt tillämpliga standarder enligt 9 §

eller motsvarande provningar utföras. Slutkontroll enligt punkt 3.2 i bilaga 1

skall utföras för att fastställa om anordningen uppfyller kraven i dessa

föreskrifter.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren skall

dokumenteras systematiskt och överskådligt i form av skriftliga åtgärder,

förfaranden och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall

möjliggöra en enhetlig tolkning av systemets program, planer, manualer och

dokument.

AFS 1999:4

62

Dokumentationen skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av följande:

– Kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter beträffande kvaliteten på de tryckbärande anordningarna.

– Metoderna för permanent sammanfogning av delarna, godtagna enligt

punkt 3.1.2 i bilaga 1.

– Kontroller och provningar som utförs efter tillverkningen.

– Det sätt på vilket det kontrolleras att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

– Granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om

berörd personals kvalifikationer och bedömning av dem, särskilt den

personal som utför den permanenta sammanfogningen av delarna enligt

punkt 3.1.2 i bilaga 1, och andra kvalitetsdokument.

4.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 4.2. De delar i kvalitetssystemet som stämmer

överens med tillämpliga harmoniserade standarder skall därvid antas stämma

överens med motsvarande krav i punkt 4.2.

I bedömningen skall delta minst en person med erfarenhet från bedömning av

den teknologi som är aktuell för berörda tryckbärande anordningar. I

bedömningsförfarandet skall ingå ett inspektionsbesök vid tillverkarens

anläggning.

Tillverkaren skall informeras om resultatet av bedömningen. Informationen

skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade

ställningstagandet. Ett förfarande för omprövning skall finnas.

4.4 Tillverkaren skall uppfylla de skyldigheter som är förenade med det

godtagna kvalitetssystemet och säkerställa att det förblir ändamålsenligt och

effektivt.

Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall informera det

anmälda organ som har godtagit kvalitetssystemet om alla ändringar som

planeras i systemet.

Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och ta ställning

till om det ändrade kvalitetssystemet fortfarande uppfyller kraven i punkt 4.2

eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det skall meddela tillverkaren sitt ställningstagande. Meddelandet skall

innehålla slutsatserna av kontrollen och den motiverade utvärderingen.

5. Övervakning från det anmälda organet

5.1 Syftet med övervakningen är att det anmälda organet skall förvissa sig

om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de skyldigheter som följer av det

godtagna kvalitetssystemet.

AFS 1999:4

63

5.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokalerna

för tillverkning, kontroll, provning och lagring. Tillverkaren skall också lämna

all nödvändig information, särskilt

– dokumentation av kvalitetssystemet,

– teknisk dokumentation samt

– granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den

berörda personalens kvalifikationer och liknande kvalitetsdokument.

5.3 Det anmälda organet skall göra periodiska kontroller för att försäkra sig

om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en

kontrollrapport till tillverkaren. De periodiska kontrollerna skall infalla så att en

helt ny bedömning görs vart tredje år.

5.4 Det anmälda organet skall kunna göra oanmälda besök hos tillverkaren.

Organet bedömer om sådana besök behövs samt, i sådant fall, deras

frekvens. Vid bedömningen skall hänsyn särskilt tas till följande faktorer:

– Utrustningens kategori.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– Speciella förutsättningar som är knutna till godtagandet av systemet.

– Betydelsefulla ändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer eller

teknik.

Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller

låta utföra provningar för att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar korrekt.

Det ger tillverkaren en besöksrapport och, om provning förekommit, en

provningsrapport.

6. Tillverkaren skall under en period av tio år från och med den sista

tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter

kunna uppvisa följande:

– Dokumentation enligt punkt 2.

– Dokumentation enligt punkt 4.1 andra strecksatsen.

– Dokumentation av sådana ändringar som avses i punkt 4.4 andra stycket.

– Sådana bedömningar och rapporter från det anmälda organet som avses i

punkterna 4.3 sista stycket, 4.4 sista stycket, 5.3 och 5.4.

7. Varje anmält organ skall ge medlemsstaterna den information som behövs

om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit och, på

begäran, som det har utfärdat.

Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ den information som

behövs om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit eller

avslagit.

AFS 1999:4

64

Modul F (produktverifikation)

1. Denna modul beskriver det förfarande enligt vilket en tillverkare eller dennes i

EES etablerade ombud, förvissar sig om och försäkrar att en tryckbärande

anordning som omfattas av bestämmelserna i punkt 3 motsvarar den typ som

beskrivs i ett EG-typkontrollintyg eller EG-konstruktionskontrollintyg och

uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningsmetoden

skall säkerställa att de tillverkade tryckbärande anordningarna stämmer

överens med den beskrivna typen i ett EG-typkontrollintyg eller EG-

konstruktionskontrollintyg och uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall anbringa CE-

märkning enligt 14 § på varje tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig

försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4.

3. Det anmälda organet skall undersöka och prova varje tryckbärande

anordning enligt punkt 4 för att kontrollera att den uppfyller tillämpliga krav i

dessa föreskrifter.

Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall förvara en kopia av

försäkran om överensstämmelse under tio år från det datum då den sista

tryckbärande anordningen tillverkades.

AFS 1999:4

65

4. Verifikation genom kontroll och provning av varje tryckbärande anordning

4.1 Varje tryckbärande anordning skall undersökas individuellt och

underkastas lämpliga kontroller och provningar som anges i tillämpliga

standarder enligt 9 § eller motsvarande kontroller och provningar för att

fastställa om den stämmer överens med den aktuella typen och med

tillämpliga krav i dessa föreskrifter.

Det anmälda organet skall särskilt

– kontrollera att den personal som utför den permanenta sammanfogningen

av delarna och den oförstörande provningen har godtagits enligt punkterna

3.1.2 respektive 3.1.3 i bilaga 1,

– kontrollera det intyg som lämnats av materialtillverkaren enligt punkt 4.3 i

bilaga 1 samt

– utföra eller låta utföra slutkontroll enligt punkt 3.2 i bilaga 1, och undersöka

säkerhetsanordningarna när sådana finns.

4.2 Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt

identifikationsnummer på varje tryckbärande anordning och upprätta ett

skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda provningar.

4.3 Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall på begäran kunna

uppvisa det intyg om överensstämmelse som det anmälda organet upprättat.

Modul G (EG-verifikation av enstaka objekt)

1. Denna modul beskriver det förfarande enligt vilket tillverkaren förvissar sig om

och försäkrar att en tryckbärande anordning som har fått ett intyg enligt punkt

5 uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Tillverkaren skall anbringa CE-märkning enligt 14 § på den tryckbärande

anordningen och upprätta en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4.

2. Tillverkaren skall göra en ansökan om kontroll av objektet hos ett anmält

organ.

Ansökan skall innehålla

– tillverkarens namn och adress samt platsen där den tryckbärande

anordningen finns,

– en skriftlig förklaring att samma ansökan inte har gjorts hos något annat

anmält organ samt

– en teknisk dokumentation.

AFS 1999:4

66

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma att den

tryckbärande anordningen uppfyller kraven i dessa föreskrifter och att förstå

anordningens konstruktion, tillverkning och funktion.

Den tekniska dokumentationen skall omfatta följande:

– En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.

– Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter,

delenheter, kretsar och liknande.

– Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och

scheman samt den tryckbärande anordningens funktion.

– En förteckning över de standarder som avses i 9 §, som har tillämpats helt

eller delvis, eller, när sådana standarder inte har tillämpats, en beskrivning

av lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande kraven i

föreskrifterna.

– Resultaten av gjorda konstruktionsberäkningar och utförda kontroller.

– Provningsrapporter.

– Lämpliga detaljer beträffande bedömning av tillverknings- och

koftrollförfarandena samt kvalifikationer hos och bedömning av berörd

personal enligt punkterna 3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1.

4. Det anmälda organet skall granska konstruktionen av varje tryckbärande

anordning. Det skall vid tillverkningen utföra lämpliga prov som anges i

sådana tillämpliga standarder som avses i 9 §, eller likvärdiga granskningar

och provningar, för att fastställa om anordningen uppfyller kraven i dessa

föreskrifter.

Det anmälda organet skall särskilt

– granska den tekniska dokumentationen vad gäller konstruktionen och

tillverkningsprocesserna,

– bedöma de använda materialen om dessa inte stämmer överens med

tillämpliga harmoniserade standarder eller med ett europeiskt

materialgodkännande enligt 13 § samt kontrollera det intyg som

tillverkaren av respektive material lämnat enligt punkt 4.3 i bilaga 1,

– bedöma metoden för permanent sammanfogning av delarna eller

kontrollera att den har godtagits tidigare enligt punkt 3.1.2 i bilaga 1,

– verifiera de kvalifikationer eller bedömningar som föreskrivs i punkterna

3.1.2 och 3.1.3 i bilaga 1 samt

– utföra slutkontroll enligt punkt 3.2.1 i bilaga 1 och utföra eller låta utföra

provning enligt punkt 3.2.2 i bilaga 1 samt granska

säkerhetsanordningarna när sådana finns.

5. Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifika-

tionsnummer på varje tryckbärande anordning och upprätta ett skriftligt intyg

AFS 1999:4

67

om överensstämmelse för de provningar som genomförts. Detta intyg skall

sparas under en period av tio år.

6. Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall på begäran kunna

uppvisa försäkran om överensstämmelse och det intyg om

överensstämmelse som det anmälda organet upprättat.

Modul H (fullständig kvalitetsstyrning)

1. Denna modul beskriver det förfarande enligt vilket en tillverkare som uppfyller

skyldigheterna i punkt 2 förvissar sig om och försäkrar att en tryckbärande

anordning uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Punkt 6 riktar sig direkt till de

anmälda organen.

Tillverkaren, eller dennes i EES etablerade ombud, skall anbringa CE-

märkning enligt 14 § på varje tryckbärande anordning och upprätta en skriftlig

försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 4. CE-märkningen skall åtföljas

av ett identifikationsnummer för det anmälda organ som svarar för

övervakning enligt punkt 4.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett kvalitetssystem som har godtagits för

konstruktion, tillverkning, slutkontroll och provning enligt punkt 3, och vara

underkastad övervakning enligt punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall göra en ansökan om bedömning av sitt kvalitetssystem

hos ett anmält organ.

Ansökan skall innehålla

– alla relevanta upplysningar om ifrågavarande tryckbärande anordningar

samt

– dokumentation av kvalitetssystemet.

3.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att de tryckbärande anordningarna

uppfyller de krav i föreskrifterna som är tillämpliga på dem.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverkaren skall

dokumenteras systematiskt och överskådligt i form av skriftliga åtgärder,

förfaranden och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall

möjliggöra en enhetlig tolkning av program, planer, manualer och dokument

samt andra rutiner och kvalitetsåtgärder.

Dokumentationen skall särskilt omfatta en fullgod beskrivning av följande:

– Kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter beträffande konstruktionens och produktens kvalitet.

AFS 1999:4

68

– Tekniska specifikationer för konstruktionen inklusive de standarder som

kommer att tillämpas och, då de standarder som avses i 9 § inte helt

tillämpas, de metoder som kommer att användas för att uppfylla de

grundläggande krav i föreskrifterna som är tillämpliga på de tryckbärande

anordningarna.

– Teknik för kontroll och granskning av konstruktioner, förfaranden och

systematiska metoder som används vid konstruktionen av den

tryckbärande anordningen, särskilt när det gäller material enligt punkt 4 i

bilaga 1.

– Motsvarande teknik för tillverkning, kvalitetskontroll och för att säkra

kvaliteten, förfaranden och systematiska metoder som används, särskilt

metoderna för permanent sammanfogning av delar som godtagits enligt

punkt 3.1.2 i bilaga 1.

– Kontroller och provningar som utförs före, under och efter tillverkningen

med uppgift om hur ofta de kommer att ske.

– Granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om

berörd personals kvalifikationer och bedömning av dem, särskilt i fråga om

den personal som utför den permanenta sammanfogningen av delarna

och den oförstörande provningen enligt punkterna 3.1.2 respektive 3.1.3 i

bilaga 1, och andra kvalitetsdokument.

– Hur övervakningen skall ske för att uppnå den konstruktion och kvalitet

som krävs för den tryckbärande anordningen och kvalitetssystemets

effektiva funktion.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 3.2. De delar i kvalitetssystemet som stämmer

överens med tillämpliga harmoniserade standarder skall därvid antas stämma

överens med motsvarande krav enligt punkt 3.2.

I bedömningen skall delta minst en person med erfarenhet från bedömning av

den teknologi som är aktuell för berörda tryckbärande anordningar. I

bedömningsförfarandet skall ingå ett inspektionsbesök vid tillverkarens

anläggning.

Tillverkaren skall informeras om resultatet av bedömningen. Informationen

skall innehålla slutsatserna av kontrollen och det motiverade

ställningstagandet. Ett förfarande för omprövning skall finnas.

3.4 Tillverkaren skall uppfylla de skyldigheter som är förenade med det

godtagna kvalitetssystemet och säkerställa att det förblir ändamålsenligt och

effektivt.

AFS 1999:4

69

Tillverkaren eller dennes i EES etablerade ombud skall informera det

anmälda organ som har godtagit kvalitetssystemet om alla ändringar som

planeras i systemet.

Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och ta ställning

till om det ändrade kvalitetssystemet fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2

eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det skall meddela tillverkaren sitt ställningstagande. Meddelandet skall

innehålla slutsatserna av kontrollen och den motiverade utvärderingen.

4. Övervakning från det anmälda organet

4.1 Syftet med övervakningen är att det anmälda organet skall förvissa sig

om att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de skyldigheter som följer av det

godtagna kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokalerna

för tillverkning, kontroll, provning och lagring. Tillverkaren skall också lämna

all nödvändig information, särskilt

– dokumentation av kvalitetssystemet,

– resultat av analyser, beräkningar och provning samt andra

kvalitetsdokument som anges i den del av kvalitetssystemet som ägnas åt

konstruktionen samt

– granskningsrapporter, provningsdata, kalibreringsdata och rapporter om

den berörda personalens kvalifikationer samt andra kvalitetsdokument

som anges i den del av kvalitetssystemet som ägnas åt tillverkningen.

4.3 Det anmälda organet skall göra periodiska kontroller för att försäkra sig

om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet och lämna en

kontrollrapport till tillverkaren. De periodiska kontrollerna skall infalla så att en

helt ny bedömning görs vart tredje år.

4.4 Det anmälda organet skall kunna göra oanmälda besök hos tillverkaren.

Organet bedömer om sådana besök behövs samt, i sådant fall, deras

frekvens. Vid bedömningen skall hänsyn särskilt tas till följande faktorer:

– Utrustningens kategori.

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Nödvändigheten av att följa upp korrigeringsåtgärder.

– Speciella förutsättningar som är knutna till godtagandet av systemet.

– Betydelsefulla ändringar i organisationen av tillverkningen, riktlinjer eller

teknik.

Vid dessa besök kan det anmälda organet, om det är nödvändigt, utföra eller

låta utföra provningar för att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar korrekt.

AFS 1999:4

70

Det ger tillverkaren en besöksrapport och, om provning förekommit, en

provningsrapport.

5. Tillverkaren skall under en period av tio år från och med den sista

tryckbärande anordningens tillverkningsdatum för nationella myndigheter

kunna uppvisa följande:

– Dokumentation enligt punkt 3.1 andra stycket, andra strecksatsen.

– Dokumentation av sådana ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

– Sådana bedömningar och rapporter från det anmälda organet som avses i

punkterna 3.3 sista stycket, 3.4 sista stycket, 4.3 och 4.4.

6. Varje anmält organ skall ge medlemsstaterna den information som behövs

om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit och, på

begäran, som det har utfärdat.

Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ den information som

behövs om de bedömningar av kvalitetssystem som det har återtagit eller

avslagit.

Modul H1 (fullständig kvalitetsstyrning med kontroll av konstruktionen och

särskild övervakning av slutkontrollen)

1. I denna modul ingår allt som ingår i modul H samt dessutom följande.

Punkt 1e) riktar sig direkt till de anmälda organen.

a) Tillverkaren skall göra en ansökan om kontroll av konstruktionen hos ett

anmält organ.

b) Ansökan skall göra det möjligt att förstå den tryckbärande anordningens

konstruktion, tillverkning och funktion och att bedöma dess

överensstämmelse med motsvarande krav i föreskrifterna.

Den skall omfatta

– tekniska specifikationer av konstruktionen inklusive de standarder som

har tillämpats samt

– de bevis som behövs på att de uppfyller kraven i dessa föreskrifter,

särskilt när de standarder som avses i 9 § inte helt har tillämpats. Dessa

bevis skall omfatta resultaten av de provningar som utförts i

tillverkarens laboratorium eller för hans räkning.

c) Det anmälda organet skall granska ansökan och när konstruktionen

uppfyller tillämpliga krav i föreskrifterna, överlämna ett EG-

konstruktionskontrollintyg till den sökande. Intyget skall innehålla

slutsatser av granskningen, förutsättningarna för dess giltighet, de

uppgifter som är nödvändiga för identifikation av den bedömda

AFS 1999:4

71

konstruktionen och i förekommande fall en beskrivning av funktionen hos

den tryckbärande anordningen eller dess tillbehör.

d) Den sökande skall informera det anmälda organ som har utfärdat EG-

konstruktionskontrollintyget om alla ändringar av den bedömda

konstruktionen. Organet skall bedöma ändringarna när de kan påverka

uppfyllandet av de grundläggande kraven i föreskriften eller de angivna

förutsättningarna för användning av den tryckbärande anordningen. Om

den nya bedömningen leder till att ändringen godtas skall detta anges i ett

tillägg till det ursprungliga EG-konstruktionskontrollintyget.

e) Varje anmält organ skall ge övriga anmälda organ den information som

behövs om de EG-typkontrollintyg som det har återtagit eller avslagit.

2. Slutkontrollen enligt punkt 3.2 i bilaga 1 skall underkastas en förstärkt

övervakning i form av oanmälda besök av det anmälda organet. Inom ramen

för dessa besök skall det anmälda organet utföra kontroller av de

tryckbärande anordningarna.

AFS 1999:4

72

Bilaga 4

Försäkran om överensstämmelse

En försäkran om överensstämmelse skall innehålla följande uppgifter:

Namn på och adress till tillverkaren eller den som representerar honom inom

EES.

Beskrivning av den tryckbärande anordningen eller aggregatet.

Det förfarande som har tillämpats för att bedöma överensstämmelsen med

gällande föreskrifter.

För aggregat, beskrivning av de tryckbärande anordningar som ingår liksom

även de förfaranden som tillämpats för att bedöma överensstämmelsen med

gällande föreskrifter.

I förekommande fall, namn på och adress till det anmälda organ som har

utfört kontrollen.

I förekommande fall, en hänvisning till EG-typkontrollintyg, EG-konstruk-

tionskontrollintyg eller EG-intyg om överensstämmelse.

I förekommande fall, namn på och adress till det anmälda organ som

kontrollerar tillverkarens kvalitetssystem.

I förekommande fall, referens till tillämpade harmoniserade standarder.

I förekommande fall, övriga tekniska specifikationer som har använts.

I förekommande fall, hänvisningar till övriga nationella föreskrifter, som

överför gemenskapsdirektiv och som har tillämpats.

Identifikation av undertecknaren som har fullmakt att skriva under försäkran

för tillverkaren eller för den som representerar honom inom EES.

AFS 1999:4

73

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen

av föreskrifterna om tryckbärande anordningar

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

styrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande,

utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna (t.ex. upplysa om

lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på praktiska lösningar och

förfaringssätt) och att ge rekommendationer, bakgrundsinformation och

hänvisningar.

Bakgrund

Föreliggande föreskrifter om tryckbärande anordningar är baserade på

Europeiska unionens (EU) direktiv 97/23/EG om sådana anordningar.

Föreskrifterna riktar sig i första hand till den som tillverkar tryckbärande

anordningar och aggregat inom tillämpningsområdet men också till den som

importerar, marknadsför, säljer eller tar sådana anordningar i drift.

Regler om besiktning och motsvarande egenkontroll samt krav på fortlöpande

tillsyn m.m. finns för närvarande i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1986:9) med föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar.

Avsikten är att kungörelsen AFS 1986:9 (omtryckt efter ändringar under AFS

1994:39) inom kort skall ersättas med nya föreskrifter, där vissa ändringar har

gjorts för att anpassa dem till de nya direktivbaserade föreskrifterna om

tryckbärande anordningar.

Kommentarer till de enskilda paragraferna

Till 1 §

Tillämpningsområdet innebär bl.a. att behållare som i första hand är avsedda för

undertryck, s.k. vakuumkärl, inte omfattas av föreskrifterna.

Till 3 §

Exempel på utrustning som avses i den elfte strecksatsen är följande:

Motorer, inklusive turbiner och förbränningsmotorer.

AFS 1999:4

74

Ångmaskiner, gas- eller ångturbiner, turbogeneratorer, kompressorer,

pumpar och reglersystem.

Till 5 §

Innebörden av begreppen släppas ut på marknaden och tas i drift fastställs inom

EU-rätten, särskilt EU-domstolens praxis. Närmare upplysningar om dessa eller

andra begrepp samt tolkningar med anledning av föreskrifterna kan fås t.ex. i

Kommissionens ”GUIDE TO THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVES BASED

ON NEW APPROACH AND GLOBAL APPROACH” eller i publicerade

kommentarer till EU-rätten.

Till 9 §

I de harmoniserade standarder vars referensnummer har publicerats i

Europeiska gemenskapernas officiella tidning finns en bilaga av vilken det

framgår vilka grundläggande säkerhetskrav som standarden behandlar.

Kommentarer till Bilaga 1

Till avsnitt 5

Punkt 1: Exempel på sådana anordningar är ångkärl och hetvattenkärl som

värms med öppen låga, överhettare och mellanöverhettare, spillvärmekärl,

avfallsförbränningspannor, elpannor eller elektrodpannor och autoklaver samt

tillbehör till sådana och, i förekommande fall, anordningarnas system för

behandling av matarvatten och för bränsletillförsel.

Punkt 2: Exempel på sådana anordningar är uppvärmningsanordningar inom

kemisk och annan jämförbar industri eller anordningar för behandling av

livsmedel.