AFS 2000:9

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1982:17) om anteckningar om jourtid, övertid och mertid

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

ANTECKNINGAR OM

JOURTID, ÖVERTID

OCH MERTID

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1982:17) om anteckningar om jourtid, övertid och mertid

AFS 2000:9

k

f

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1982:17) om

anteckningar om jourtid, övertid

och mertid

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 1 § arbetstidsförordningen

(SFS 1982:901) att 4 och 11 §§ Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1982:17) om anteckningar om jourtid, övertid och mertid skall ha följan-

de lydelse.

4 § Anteckningarna skall förvaras på arbetsstället under det kalenderår

de avser samt de två nästföljande kalenderåren. Detsamma gäller före-

kommande kollektivavtal om undantag från arbetstidslagens bestämmel-

ser, dispenser av Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket samt

Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets beslut om nödfalls-

övertid och nödfallsmertid.

11 § Arbetsmiljöverket kan medge undantag från bestämmelserna i

1–10 §§, om det finns särskilda skäl.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.

KENTH PETTERSSON

Lars Eklund

Göran Lindh

AFS 2000:9

Utkom från trycket

den 29 december 2000

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-364-1

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm 2000