AFS 2002:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor

GASFLASKOR

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2001:4) om gasflaskor

AFS 2002:3

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor

Beslutade den 21 mars 2002

Arbetsmiljöverket beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) att 7 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:4) om

gasflaskor skall upphöra att gälla den 30 maj 2002.

KENTH PETTERSSON

Rune Andersson

Göran Lindh

k

f

AFS 2002:3

Utkom från trycket

den 22 april 2002

Kommentarer till föreskrifterna om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:4) om

gasflaskor

Motsvarande krav på fortlöpande tillsyn som finns i den upphävda be-

stämmelsen har införts i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning

av trycksatta anordningar (AFS 2002:1).

k

f

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-420-6

ISSN 1650-3163

Elanders Gotab. Stockholm

2002

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55