AFS 2003:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-430-3

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BESIKTNING AV LYFTANORDNINGAR

OCH VISSA ANDRA TEKNISKA

ANORDNINGAR

AFS 2003:6

43299 omslag Afs nr 6 03-10-08 10.25 Sida 1

BESIKTNING AV LYFTANORDNINGAR

OCH VISSA ANDRA TEKNISKA

ANORDNINGAR

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar

och vissa andra tekniska anordningar samt allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 91-7930-430-3

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

Huvudkontoret

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

Arbetsmiljöinspektionen

i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2, Box 153,

791 24 Falun.

Tel 023-457 00

Telefax 023-222 69

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.falun@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8, Box 2555,

403 17 Göteborg.

Tel 031-743 72 00

Telefax 031-13 50 60

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.goteborg@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8,

871 32 Härnösand.

Tel 0611-885 00

Telefax 0611-184 10

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.harnosand@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 A, Box 438,

581 04 Linköping.

Tel 013-37 08 00

Telefax 013-10 44 20

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.linkoping@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A,

972 33 Luleå.

Tel 0920-24 22 60

Telefax 0920-24 22 99

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.lulea@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47, Box 21019,

200 21 Malmö.

Tel 040-38 62 00

Telefax 040-12 64 07

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.malmo@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Englundavägen 5, Box 1259,

171 24 Solna.

Tel 08-475 01 00

Telefax 08-764 49 72

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.stockholm@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8,

903 36 Umeå.

Tel 090-17 07 00

Telefax 090-77 40 19

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.umea@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A,

352 31 Växjö.

Tel 0470-74 80 00

Telefax 0470-74 80 48

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.vaxjo@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20, Box 1622,

701 16 Örebro.

Tel 019-21 95 00

Telefax 019-26 09 39

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.orebro@av.se

Utgivare: Maria Hagberg

Elanders Gotab 43299, Stockholm 2003

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ur-

sprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

AFS 2003:6

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar

och vissa andra tekniska anordningar

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Villkor för användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Första besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Montagebesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Revisionsbesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Återkommande besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Internationell besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Besiktningsomfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Första besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Montagebesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Återkommande besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Ordinarie besiktningsmånad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Revisionsbesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Åtgärder efter besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Besiktningsintyg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Besiktningsskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Dokumentation m.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Bestämmelser om straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Bilaga 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Bilaga 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Bilaga 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om besiktning

av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Kommentarer till vissa paragrafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Villkor för användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

AFS 2003:6

4

Åtgärder efter besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Besiktningsskylt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Dokumentation m.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Till Bilaga 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

5

AFS 2003:6

Beslutade den 25 september 2003

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.

1)

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller de lyftanordningar och andra tekniska an-

ordningar som anges i bilaga 1 till föreskrifterna. De gäller dock inte vid

personlyft med sådana kranar eller truckar som i första hand inte är av-

sedda för personlyft. De gäller inte heller sådana anordningar som avses

i 2 kap. 13 § ordningslagen (SFS 1993:1617).

2 § Med arbetsgivare jämställs i dessa föreskrifter

– den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkes-

mässig verksamhet utan anställd,

– de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet samt

– den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksam-

het.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angi-

ven betydelse.

EES

Det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Egenkontroll

Kontroll som utförs i egen verksamhet (även av ut-

omstående) på eget ansvar.

Fly-jib

Extra arm avsedd att monteras i spetsen på kranarm

för att förlänga denna.

1)

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av

den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder

och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster

(EGT L 204, 21.7.1998, s 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s 18, Celex 398L0048).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om besiktning av lyftanordningar och

vissa andra tekniska anordningar

Utkom från trycket

den 20 oktober 2003

AFS 2003:6

6

Fordon

Anordning på hjul, band, medar e.d. avsedd för

transport på marken.

Fordonskran

Armkran eller svängkran som är monterad på for-

don.

Fördjupad

Besiktning med utökad kontrollomfattning och

återkommande

längre tidsintervall jämfört med återkommande be-

besiktning

siktning.

Första besiktning

Besiktning som utförs innan en anordning första

gången tas i bruk.

Hiss

Lyftanordning med styrt lastbärande organ som be-

tjänar fasta stannplan.

Kran

Lyftanordning där lasten med hjälp av ett icke styrt

lastbärande organ kan lyftas och sänkas vertikalt

och dessutom förflyttas horisontellt.

Med kran avses i dessa föreskrifter även lastmaskin

eller truck med kranarm monterad i redskapsfästet.

Internationell

Återkommande besiktning utförd i enlighet med be-

besiktning

siktningsregler som är harmoniserade och accepte-

rade i två eller flera länder inom EES.

Lingång

Lyftanordning som används för lyftning och uppbä-

rande av dekorationer, belysningsanordningar e.d.

vid teatrar, studior, samlingslokaler och liknande be-

stående av rå, bärlinor och linskivor samt draglina

alternativt linspel (lingång) eller med hjälp av en el-

ler flera bärlinor, kedjor e.d. (punktlyft).

Lyftanordning

Anordning för att lyfta eller sänka last.

Maxlast

Den högsta last som en lyftanordning är avsedd för.

Montagebesiktning Besiktning som utförs

– innan en anordning tas i bruk eller åter tas i bruk

efter att isärtagen ha flyttats till ny uppställnings-

plats eller nytt fordon, eller

– innan en anordning åter tas i bruk efter att på

uppställningsplatsen ha höjts, stagats eller kom-

pletterats med tillkommande eller flyttade stann-

plan.

AFS 2003:6

7

Montageplan

Ett skriftligt dokument med uppgifter om hur en an-

ordning skall monteras och övriga uppgifter som

behövs för bedömning av att montaget i alla delar

ger betryggande säkerhet.

Plocktruck

Förarlyftande truck speciellt inrättad för att under-

lätta plockning av gods i hyllfack.

Punktlyft

Se lingång.

Revisionsbesiktning Besiktning som utförs på anordning som har ge-

nomgått reparation, ändring, om- eller tillbyggnad

eller som befaras ha skadats, på ett sätt som har vä-

sentlig betydelse för säkerheten.

Återkommande

Besiktning som utförs regelbundet efter det en an-

besiktning

ordning tagits i drift.

Villkor för användning

4 § En anordning som finns upptagen i bilaga 1 får användas bara om

villkoren i

dels 5–7 §§,

dels 8 § eller alternativt 9–12 §§, och

dels 14 §,

är uppfyllda. Detta gäller dock inte vid provdrift, intrimning eller liknande

åtgärd som är nödvändig för att besiktning skall kunna genomföras.

Om kontrollorganet har angivit att dess bedömning enligt 14 § bara gäl-

ler om vissa angivna brister åtgärdas, skall dessutom dessa brister ha

rättats till.

Arbetsmiljöverket kan medge att en anordning får användas även om

kraven i 14 § inte har uppfyllts.

Lyftanordningar monterade på fordon, som omfattas av Militära vägtra-

fikkungörelsen (SFS 1974:97), får användas under 45 dagar utan att ha

genomgått återkommande besiktning enligt 8 § eller 9–12 §§ om for-

donet har hämtats från ett mobiliseringsförråd och återkommande be-

siktning har utförts i samband med att fordonet ställdes i förråd.

AFS 2003:6

8

Besiktning

Första besiktning

5 § En anordning som finns upptagen i bilaga 1, skall ha genomgått

första besiktning enligt 15 §.

Detta gäller dock inte sådana anordningar

– för vilka Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:10) med före-

skrifter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar eller mot-

svarande bestämmelser i något annat land inom EES gällde när de

släpptes ut på marknaden inom EES eller

– som har tagits i bruk inom EES och vid idrifttagandet ej omfattades av

krav på första besiktning.

Montagebesiktning

6 § En anordning, för vilken montagebesiktning krävs enligt bilaga 1,

skall ha genomgått sådan besiktning enligt 16 §, varje gång den har in-

stallerats eller monterats på en uppställningsplats eller på ett fordon.

Detta gäller dock inte vid den första uppställningen eller det första mon-

taget om

– anordningen skall genomgå första besiktning enligt 5 §, eller

– motsvarande kontroller har genomförts på tillverkarens ansvar för

uppfyllande av kraven i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1993:10) med föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anord-

ningar eller motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES.

Om anordningen har höjts eller stagats eller om stannplan har lagts till

eller flyttats, skall den ha genomgått en ny montagebesiktning efter varje

sådan åtgärd utom i de fall som anges i 16 §, andra stycket.

Revisionsbesiktning

7 § En anordning som finns upptagen i bilaga 1 och som har genomgått

reparation, ändring, om- eller tillbyggnad, eller som befaras ha skadats,

på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten, skall genomgå re-

visionsbesiktning enligt 22 § innan den åter tas i drift.

Detta gäller dock inte om anordningen har genomgått motsvarande kon-

troll i något annat land inom EES och därvid befunnits ge betryggande

säkerhet.

AFS 2003:6

9

Återkommande besiktning

8 § En anordning, som finns upptagen i bilaga 1 skall ha genomgått

återkommande besiktning enligt 17 § vid de tidpunkter som följer av 20 §.

Internationell besiktning

9 § I stället för återkommande besiktning enligt 8 § får en användare

välja att låta en anordning som finns upptagen i bilaga 2, genomgå inter-

nationell besiktning som skall bestå av

– återkommande besiktning bestående av kontroller och prov enligt 17

och 18 §§, och i tillämpliga fall

– fördjupad återkommande besiktning enligt 19 §.

10 § Internationell besiktning får även ha utförts enligt motsvarande be-

stämmelser från något annat land inom EES.

11 § Återkommande besiktning enligt 17 och 18 §§ skall ha utförts vid

de tidpunkter som följer av 20 §. De år då en fördjupad återkommande

besiktning enligt 19 § har utförts behöver dock återkommande besiktning

enligt 17 och 18 §§ inte utföras.

12 § Fördjupad återkommande besiktning enligt 19 § skall ha utförts se-

nast vid utgången av det intervall som anges för anordningen i bilaga 2.

Intervallet beräknas med utgångspunkt från den dag då anordningen

togs i drift eller då fördjupad återkommande besiktning senast utfördes.

Om besiktningsresultatet vid en fördjupad återkommande besiktning har

visat att anordningen bara kan användas med betryggande säkerhet un-

der en del av intervallet till nästa fördjupade återkommande besiktning,

skall ny sådan besiktning ha gjorts innan den delen av intervallet har gått

ut.

Kontrollorgan

13 § Besiktning skall ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa

oberoende, rutiner och kompetens som motsvarar kraven för ett organ

typ A enligt SS-EN 45004, Allmänna kriterier på verksamhet av olika typer

av organ som utför kontroll.

Beträffande lyftanordningar monterade på fordon som omfattas av Mili-

tära vägtrafikkungörelsen (SFS 1974:97) får dock besiktningen vara utförd

av ett kontrollorgan motsvarande typ B.

AFS 2003:6

10

Kontrollorganet skall vara anmält till Arbetsmiljöverket samt ackrediterat

för uppgiften enligt lagen (SFS 1992:1119) om teknisk kontroll eller enligt

motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES.

Internationell besiktning enligt 9–12 §§ får dock ha utförts av ett kontroll-

organ som uppfyller kraven enligt motsvarande bestämmelser från något

annat EES-land.

Bedömning

14 § Kontrollorganet skall vid den senaste besiktningen ha gjort föl-

jande bedömningar.

1. För anordningar som har besiktats enligt 5–8 §§, skall bedömas huru-

vida de följer gällande föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Ar-

betsmiljöverket i de avseenden som anges för dem i 15–17 §§ och 22 §.

2. För anordningar som har genomgått internationell besiktning enligt

9–12 §§, skall bedömas

– dels huruvida de uppfyller de krav som anges för dem i 17–19 §§,

– dels under hur stor del av intervallet till nästa fördjupade återkom-

mande besiktning som de kan användas med betryggande säkerhet.

3. För alla anordningar skall bedömas, huruvida de även i övrigt erbjuder

betryggande säkerhet.

Besiktningsomfattning

Första besiktning

15 § Första besiktning skall omfatta följande:

– Kontroll av anordningens lämplighet för avsett ändamål.

– Granskning av ritningar, kopplingsscheman, uppgifter om laster, mate-

rial och ytbehandling.

– Kontroll av att underhåll och fortlöpande tillsyn kan utföras på ett sä-

kert sätt.

– Kontroll av de beräkningar som behövs för att kunna bedöma hållfast-

heten, stabiliteten och säkerheten i övrigt.

– Kontroll av instruktioner för användning, drift, räddning, fortlöpande

tillsyn och underhåll.

– Kontroll av att anordningen överensstämmer med den granskade do-

kumentationen.

AFS 2003:6

11

– Kontroll av att anordningen och tillhörande skydd och skyddsanord-

ningar monterats på avsett sätt.

– Funktionskontroll av skyddsanordningar.

– Funktionsprov med provlast.

Montagebesiktning

16 § Montagebesiktning skall omfatta följande:

– Kontroll av att anordningen och tillhörande skydd och skyddsanord-

ningar ställts upp och monterats på avsett sätt.

– Funktionsprov med erforderlig last.

Montagebesiktning i samband med att en anordning på en uppställnings-

plats har höjts, stagats eller kompletterats med tillkommande eller flyt-

tade stannplan behöver inte utföras om alla följande villkor är uppfyllda.

– Anordningen har vid montagebesiktning i samband med uppställ-

ningen bedömts erbjuda betryggande säkerhet.

– Kontrollorganet har i samband med montagebesiktningen bedömt att

montage enligt en redovisad montageplan erbjuder betryggande sä-

kerhet.

– Montaget har utförts enligt denna montageplan.

– Egenkontroll av montaget har utförts och dokumenterats. Omfatt-

ningen av egenkontrollen skall vara densamma som anges i första

stycket. Den som har utfört egenkontrollen skall ha den kompetens och

kunskap om anordningen som krävs för att kunna bedöma om monta-

get erbjuder betryggande säkerhet.

Återkommande besiktning

17 § Återkommande besiktning enligt 8 § skall omfatta följande:

– Kontroll av de delar av anordningen som är av betydelse för säkerhe-

ten och arbetsmiljön med avseende på slitage, sprickor, skador, korro-

sion etc.

– Funktionsprov med erforderlig last.

– Kontroll av skydd och skyddsanordningar.

– Kontroll av att de instruktioner för användning, drift och skötsel som är

väsentliga finns tillgängliga.

AFS 2003:6

12

18 § Återkommande besiktning enligt bestämmelserna för internationell

besiktning i 9 § skall omfatta dels de kontroller som anges i 17 § och dels

följande:

Kontroll av att anordningen efter statisk belastning med provlast enligt

bilaga 2 inte uppvisar några deformationer eller skador. För lyftanord-

ningar med variabel räckvidd görs detta genom följande två belastnings-

prov med provlast enligt bilaga 2 och bommen i den för belastningen

mest ogynnsamma riktningen

– vid den radie där anordningen med fullt utskjutna stödben tar maximal

last

– vid den största radien (inklusive eventuell fly-jib).

19 § Fördjupad återkommande besiktning enligt 9 § skall omfatta dels

de kontroller som anges i 17 och 18 §§, och dels följande:

Kontroll av samtliga bärande delar med avseende på

– sprickbildning och utmattningsbrott

– permanenta deformationer

– begynnande formförändringar

– lossade eller skadade konstruktionsdelar.

Om det krävs för att kontrollorganet skall kunna bedöma om anord-

ningen uppfyller kraven skall delar eller komponenter demonteras. Kon-

trollorganet skall också prova de bärande delar på anordningen som be-

höver genomgå oförstörande provning för att en bedömning enligt 14 §

skall kunna göras.

Kontrollorganet skall dessutom bedöma om några delar av maskinerier

ej erbjuder betryggande säkerhet på grund av att de har överskridit sin

beräknade livslängd.

Ordinarie besiktningsmånad

20 § Återkommande besiktning och fördjupad återkommande besikt-

ning enligt 8 och 9 §§ skall utföras under anordningens ordinarie besikt-

ningsmånad eller senast under den andra månaden därefter. Besikt-

ningen får också ha utförts före den ordinarie besiktningsmånaden. Ordi-

narie besiktningsmånad är den månad då gällande besiktningsintervall

enligt bilaga 1 respektive bilaga 2 löper ut.

Om en sådan besiktning utförs tidigare än 2 månader före den ordinarie

besiktningsmånaden skall dock en ny ordinarie besiktningsmånad beräk-

nas med utgångspunkt från den dag då besiktningen faktiskt utfördes.

AFS 2003:6

13

Om anordning varit nedmonterad och därefter genomgår montagebe-

siktning och återkommande besiktning vid samma tillfälle skall ordinarie

besiktningsmånad beräknas med utgångspunkt från detta tillfälle.

Ordinarie besiktningsmånad för en anordning som tidigare inte genom-

gått återkommande besiktning respektive fördjupad återkommande be-

siktning beräknas med utgångspunkt från tidpunkterna enligt följande ta-

bell.

21 § Om en anordning används så, att den i särskilt liten grad är utsatt

för förslitning eller annan inverkan av betydelse för anordningens säker-

het, får Arbetsmiljöverket förlänga besiktningsintervall enligt bilaga 1

med högst 24 månader.

Revisionsbesiktning

22 § Revisionsbesiktning skall i tillämpliga delar omfatta:

– Granskning av tillverkningshandlingar.

– Bedömning av reparationsmetoder.

– Bedömning av utförda reparationer.

– Kontroll av att anordningen överensstämmer med den granskade do-

kumentationen.

– Funktionsprov med erforderlig last.

Anordningar

Utgångspunkt för beräkning av

ordinarie besiktningsmånad

Anordningar som inte omfat-

tas av krav på första besiktning

eller montagebesiktning.

Den dag då anordningen togs i drift.

Anordningar som har genom-

gått första besiktning.

Den dag då den första besiktningen

utfördes.

Anordningar som har genom-

gått en första montagebesikt-

ning.

Den dag då den första montagebe-

siktningen utfördes.

AFS 2003:6

14

Åtgärder efter besiktning

23 § Efter avslutad besiktning skall kontrollorganet göra följande be-

dömningar:

– För anordningar, som besiktats enligt 5–8 §§, skall bedömas om de

uppfyller gällande föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbets-

miljöverket i de avseenden som framgår av 15–17 §§ och 22 §.

– För anordningar, som besiktats enligt 9 §, skall bedömas om de uppfyl-

ler gällande krav i de avseenden som framgår av 18 respektive 19 §§.

– För samtliga anordningar skall bedömas om de även i övrigt erbjuder

betryggande säkerhet för användning.

Kontrollorganet skall utfärda ett intyg enligt 25 § över resultatet av besikt-

ningen (besiktningsintyg). Om anordningen bedöms erbjuda betryg-

gande säkerhet skall kontrollorganet också på väl synlig plats förse den

med en besiktningsskylt enligt 26 § av varaktig beskaffenhet.

Om besiktning har utförts enligt 5–8 §§ skall intyget och skylten vara på

svenska språket. Om besiktning har utförts enligt 9 § skall intyget och

skylten vara på svenska och engelska språket.

24 § Om anordningen inte bedöms erbjuda betryggande säkerhet skall

kontrollorganet snarast meddela detta till Arbetsmiljöverket.

Besiktningsintyg

25 § Besiktningsintyget skall innehålla följande uppgifter:

– Anordningens identifikationsuppgifter.

– Maxlast och i förekommande fall max antal personer.

– Besiktningsorganets namn.

– Ackrediteringsnummer.

– Ackrediteringsmärke.

– Besiktningsdatum.

– Besiktningsmannens namn.

– Uppgift om att besiktning utförts enligt dessa föreskrifter. För anord-

ning som har besiktats enligt 9 § anges istället att besiktning utförts

enligt reglerna för internationell besiktning.

– Resultatet av bedömningen enligt 14 §.

AFS 2003:6

15

– Eventuella villkor om åtgärder för att anordningen skall erbjuda be-

tryggande säkerhet.

– Ordinarie besiktningsmånad (år, månad) för nästa återkommande be-

siktning samt tidpunkt (år, månad) för eventuell fördjupad återkom-

mande besiktning enligt 9 §.

För anordningar som besiktats enligt 5–8 §§ skall besiktningsintyget

dessutom innehålla identifierbar referens till montageplan.

För anordningar som besiktats enligt 9 § skall på besiktningsintyget dess-

utom finnas identifikationsmärke för internationell besiktning enligt

bilaga 3. Med besiktningsintyget skall dessutom finnas en checklista som

visar omfattningen av besiktningen.

Besiktningsskylt

26 § Av besiktningsskylten skall framgå:

– Identifikationsuppgift.

– Kontrollorganets namn och ackrediteringsmärke.

– Ackrediteringsnummer.

– Markering som visar ordinarie besiktningsmånad för nästa återkom-

mande besiktning (år, månad).

– Markering som visar att anordningen är besiktad och därvid bedömts

erbjuda betryggande säkerhet.

Om anordningen är besiktad enligt 9 § skall skylten dessutom ha marke-

ring enligt bilaga 3 som visar att besiktningen är utförd enligt reglerna för

internationell besiktning.

Dokumentation m.m.

27 § En arbetsgivare som använder en besiktningspliktig anordning

skall förvara följande dokumentation eller kopia av den:

– Senaste besiktningsintyg.

– Besiktningsintyg från första besiktning om anordningen genomgått

sådan.

– Uppgift om vem som har utfärdat försäkran om överensstämmelse när

en sådan krävs enligt 8 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1993:10) med föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anord-

ningar eller motsvarande bestämmelser från något annat land inom

EES.

AFS 2003:6

16

– Uppgift om tidpunkt då anordningen första gången togs i drift.

– De instruktioner för användning, drift och skötsel som är väsentliga.

– I tillämpliga fall montageplan som av kontrollorgan bedömts erbjuda

betryggande säkerhet.

Bestämmelserna i första stycket skall också gälla den som hyr ut eller på

annat sätt upplåter en besiktningspliktig anordning.

28 § Dokumentation enligt 27 § eller kopia av den skall finnas tillgänglig

för kontroll i eller i närheten av anordningen.

29 § Om anordningen överlåts skall dokumentation enligt 27 § överläm-

nas till den nya innehavaren.

Bestämmelser om straff

30 § Bestämmelserna i 4 § utgör föreskrifter enligt 4 kap 2 § arbetsmiljö-

lagen (SFS 1977:1160). Bestämmelserna i 27 § utgör föreskrifter enligt

4 kap. 8 § samma lag. Brott mot nu nämnda föreskrifter kan enligt 8 kap.

2 § samma lag medföra böter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004.

Samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:6) om

besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar.

Besiktning som har utförts enligt AFS 2001:6 eller motsvarande äldre

föreskrifter gäller som besiktning enligt de nya föreskrifterna.

KENTH PETTERSSON

Lennart Ahnström

Maria Hagberg

AFS 2003:6

17

Bilaga 1

Precisering av tillämpningsområdet, krav på montagebesiktning samt intervall för

återkommande besiktning enligt 20 §. Beträffande krav på första besiktning av

vissa anordningar, se 5 §.

Rad

Typ av

anordning

Intervall för återk.

besiktning

Montage-

besiktning

Precisering av tillämpnings-

området

1

Grävmaskiner.

Första gången 36

mån, andra

gången 24 mån,

därefter 12 mån.

Självgående maskiner på band,

hjul eller ben och med en monte-

rad utrustning med länksystem,

huvudsakligen avsedd för gräv-

ning med höjd- eller djupgräv-

ningsskopa utan rörelse av under-

vagnen. Undantag gäller för ma-

skiner vars tjänstevikt (massa av

driftfärdig och olastad maskin,

med förare) understiger 1 500 kg.

Självgående motordrivna hjul-

och bandmaskiner med en hu-

vudram konstruerad att bära både

ett frontmonterat lastaggregat

och ett bakmonterat grävaggre-

gat.

Besiktningen omfattar även ar-

betsaggregatet.

2

Fordonskranar.

12 mån.

Ja.

Maskindrivna fordonskranar vars

lastmoment är större än 12 ton-

meter.

Undantag: Besiktning av mobil-

kranar regleras på rad 9 och be-

siktning av semimobila tornkra-

nar regleras på rad 15.

3

Lyftanordningar

med styrt lastbä-

rande organ i

form av lastplan,

monterade på

fordon för last-

ning och lossning

av fordonet.

24 mån.

AFS 2003:6

18

4

Hissar.

12 mån.

Ja.

Hissar avsedda för yrkesmässig

användning av särskilt instruerad

personal.

Undantagna från kravet på besikt-

ning är hissar för enbart gods och

material med automatisk in- och

urlastning och maxlast under

4 000 kg samt hissar i fartyg.

Undantagna från kravet på mon-

tagebesiktning är också hissar

vars enda montage består av an-

ordnande av stannplan om de har

monterats enligt en montageplan

som vid senaste återkommande

besiktning kontrollerats av kon-

trollorganet och därvid bedömts

erbjuda betryggande säkerhet.

5

Lin-

gångar

och

punkt-

lyftar.

Maskin-

drivna.

12 mån.

Ja.

Lingångar och punktlyftar inom

scenområde med tillhörande

kringutrymmen samt inom salong

och/eller publika utrymmen.

Undantagna från kravet på åter-

kommande besiktning är hand-

drivna lingångar och punktlyftar

som ej är motviktsbalanserade

samt maskindrivna punktlyftar

som är utrustade med spärran-

ordning som säkerställer lastens

normala användningsläge och

vars lyftfunktion enbart används

för underhåll av armatur m.m.

t.ex. rengöring eller byte av lam-

por.

6

Hand-

drivna.

36 mån.

Ja.

7

Fordonslyftar.

12 mån.

Ja.

Lyftanordningar med styrt last-

bärande organ för lyft av fordon

(hela fordonet) och avsedda för

att arbete skall utföras med

arbetstagaren under det upp-

lyftade fordonet.

Undantagna från kravet på mon-

tagebesiktning är fordonslyftar

som ej är avsedda för fast instal-

lation.

Rad

Typ av

anordning

Intervall för återk.

besiktning

Montage-

besiktning

Precisering av tillämpnings-

området

AFS 2003:6

19

8

Kranar.

12 mån.

Ja.

Maskindrivna kranar vars max-

last eller lastmoment är över 500

kg resp 5 tonmeter.

Undantag: Besiktning av fordons-

kranar regleras på rad 2 och be-

siktning av semimobila tornkra-

nar regleras på rad 15.

Undantagna från krav på monta-

gebesiktning är kranar som ej har

maskindriven horisontell förflytt-

ning samt kranar som utgörs av

lastmaskin eller truck med kran-

arm monterad i redskapsfästet.

9

Mobilkranar.

12 mån.

Fordonskranar på för ändamålet

särskilt konstruerat motordrivet

fordon.

10

Stripperkranar.

12 mån.

Ja.

Lyftanordningar med styrt lastbä-

rande organ, med strippertång el-

ler stripperaggregat för frigöring

av göt från kokiller eller gjutma-

skin.

11

Tångkranar.

12 mån.

Ja.

Lyftanordningar med styrt lastbä-

rande organ, med tång för trans-

port av stålgöt, kokiller och stig-

plan.

12

Staplingskranar.

12 mån.

Ja.

Maskiner som såväl inom som

utanför krangång är bundna till

räls eller styrskenor.

Maskinerna har lyftanordning och

möjlighet till sidoförflyttning för

insättning av enhetslaster i ställ

eller plockning av gods för hand i

hyll- eller pallställ.

Rad

Typ av

anordning

Intervall för återk.

besiktning

Montage-

besiktning

Precisering av tillämpnings-

området

AFS 2003:6

20

13

Maskindrivna

lyftanordningar

avsedda för lyft

av arbetstagare.

12 mån.

Ja.

Undantag: besiktning av fordons-

monterade lyftplattformar för

lastning och lossning av fordonet

regleras på rad 3.

Undantag från kravet på besikt-

ning gäller för

– plocktruckar med en lyfthöjd un-

derstigande 1,2 m, samt

– övriga anordningar med en lyft-

höjd understigande 0,5 m.

Undantagna från kravet på mon-

tagebesiktning är modulbyggda

anordningar om de flyttas eller

ändras inom samma arbetsplats

om kontrollorganet i samband

med tidigare montagebesiktning

på arbetsplatsen gjort en bedöm-

ning av montageplanen och där-

vid bedömt att montageplanen

erbjuder betryggande säkerhet.

14

Maskindrivna an-

ordningar vid

lastkaj för att ut-

jämna nivåskill-

nader mellan

lastfordon och

lastkaj.

24 mån.

15

Semimobila

tornkranar.

12 mån.

Självresande tornkranar avsedda

att transporteras efter dragfor-

don till uppställningsplatsen.

Rad

Typ av

anordning

Intervall för återk.

besiktning

Montage-

besiktning

Precisering av tillämpnings-

området

AFS 2003:6

21

Bilaga 2

Internationell besiktning enligt 9–12 §§. Precisering av tillämpningsområdet, inter-

vall för återkommande besiktning och fördjupad återkommande besiktning enligt

20 § samt provlast.

Rad

Typ av

anord-

ning

Intervall

för återk.

besikt-

ning

Provlast

Intervall

för för-

djupad

återk. be-

siktning

Precisering av tillämpnings-

området

A

Grävma-

skiner.

12 mån.

Självgående maskiner på band,

hjul eller ben och med en monte-

rad utrustning med länksystem,

huvudsakligen avsedd för gräv-

ning med höjd- eller djupgräv-

ningsskopa utan rörelse av under-

vagnen.

Självgående motordrivna hjul-

och bandmaskiner med en hu-

vudram konstruerad att bära både

ett frontmonterat lastaggregat

och ett bakmonterat grävaggre-

gat.

I maskinerna ingår även arbets-

aggregatet.

B

Maskin-

drivna

fordons-

kranar.

12 mån.

Maxlast < 5 ton:

125 %.

Maxlast 5 t.o.m.

20 ton: 120%.

Maxlast 20 t.o.m.

50 ton: 115 %.

Maxlast > 50 ton:

110 %.

10 år.

Armkran eller svängkran monte-

rad på fordon.

Undantag: Besiktning av mobil-

kranar regleras på rad E.

C

Bakga-

vellyft.

12 mån.

Lyftanordningar med styrt lastbä-

rande organ i form av plattform,

monterade på fordon för lastning

och lossning av fordonet.

AFS 2003:6

22

D

Torn-

kranar.

12 mån.

Maxlast < 5 ton:

125 %.

Maxlast 5 t.o.m.

20 ton: 120%.

Maxlast 20 t.o.m.

50 ton: 115 %.

Maxlast > 50 ton:

110 %.

10 år.

Svängkran med utliggare som är

fäst till ett vertikalt torn.

E

Mobil-

kranar.

12 mån.

Maxlast < 5 ton:

125 %.

Maxlast 5 t.o.m.

20 ton: 120 %.

Maxlast 20 t.o.m.

50 ton: 115 %.

Maxlast > 50 ton:

110 %.

10 år.

Fordonskranar på för ändamålet

särskilt konstruerat fordon.

F

Mobila

arbets-

plattfor-

mar in-

klusive

klätter-

plattfor-

mar.

12 mån.

150 %, dock minst

100 kg.

10 år.

Anordning med arbetskorg för

lyft av personer vilken genom

manöverorgan i korgen kan stäl-

las på olika nivåer för att utföra

t.ex. reparations-, underhålls- el-

ler kontrollarbete, samt vilken

med hjälp av ett chassi kan flyttas

fritt eller efter spår, samt.

anordning med arbetsplattform

som styrs av och rör sig längs

minst en bärande mast, avsedd

för lyft av personer och som kan

ställas på olika nivåer för att ut-

föra t.ex. reparations-, underhålls-

eller kontrollarbete.

Rad

Typ av

anord-

ning

Intervall

för återk.

besikt-

ning

Provlast

Intervall

för för-

djupad

återk. be-

siktning

Precisering av tillämpnings-

området

AFS 2003:6

23

Bilaga 3

AFS 2003:6

24

Allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

om besiktning av lyftanordningar och vissa andra

tekniska anordningar

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

verkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och

vissa andra tekniska anordningar.

Bakgrund

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-

ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna,

t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på prak-

tiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommendationer, bak-

grundsinformation och hänvisningar.

Dessa besiktningsföreskrifter ersätter AFS 2001:6, Besiktning av lyftan-

ordningar och vissa andra tekniska anordningar. Regler för ”internatio-

nell besiktning” har införts efter ett förslag till harmonisering av besikt-

ningsregler för vissa maskiner i de nordiska länderna. En överenskom-

melse om att införliva förslaget gjordes mellan de nordiska utrikeshan-

delsministrarna i Reykjavik den 7 december 2000. Förslaget innefattar

även krav på att kontrollorganen till arbetsmiljömyndigheterna i respek-

tive land skall rapportera olyckor, tillbud och systematiska fel som de får

kännedom om i sin verksamhet, samt att arbetsmiljömyndigheterna i de

olika länderna skall organisera system för erfarenhetsutbyte mellan myn-

digheterna och kontrollorganen samt mellan myndigheterna i de olika

länderna. Överenskommelsen om internationell besiktning kan i framti-

den komma att omfatta fler länder än Sverige, Danmark, Finland, Norge

och Island.

Samtidigt har krav på montagebesiktning för fordonskranar införts. I

samband med tidigare föreskriftsarbete har det i remissvar påpekats att

det inte är ovanligt att fordonskranar monteras på för små fordon vilket

kan innebära stora risker för olyckor på grund av bristande stabilitet.

Den besiktning som utförs enligt dessa föreskrifter ersätter inte den

egenkontroll och fortlöpande tillsyn av lyftanordningar som arbetsgivare

är skyldiga att utföra enligt arbetsmiljölagen och andra föreskrifter från

Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. En anordning som an-

vänds utöver den tid tillverkaren avsett kan t.ex. behöva genomgå kondi-

tionskontroll.

AFS 2003:6

25

Regler om bl.a. utförande, fortlöpande tillsyn och konditionskontroll finns

i svenska standarder eller föreskrifter och allmänna råd från Arbetar-

skyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

Regler om besiktning av tekniska anordningar finns även i föreskrifter

från andra myndigheter. Exempelvis finns i Boverkets författningssam-

ling föreskrifter om besiktning av hissar, rulltrappor, skidliftar och linba-

nor, motordrivna portar och anordningar för att ta hand om eller forsla

bort avfall.

Kommentarer till vissa paragrafer

Tillämpningsområde

Till 1 § Föreskrifterna är utfärdade med stöd av arbetsmiljöförord-

ningen (SFS 1977:1166). Det betyder att de har samma tillämpningsom-

råde som arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).

Arbetsmiljölagen gäller i all verksamhet där det finns arbetstagare. Den

gäller också för elever och intagna i anstalter samt för värnpliktiga och

likställda. Lagens bestämmelser om skydd mot risker från tekniska anord-

ningar gäller dessutom för delägare i handelsbolag, ekonomiska

föreningar och liknande samt för ensam- och familjeföretag. Det betyder

att föreskrifterna också gäller för dessa grupper.

Utanför föreskrifternas giltighet faller däremot verksamhet som inte är

yrkesmässig. Med yrkesmässig brukar man mena sådan verksamhet som

är av ekonomisk art och drivs med regelbundenhet och varaktighet. En

verksamhet behöver i och för sig inte vara driven i vinstsyfte för att den

skall anses som yrkesmässig. Detta innebär att även viss ideell verksam-

het kan komma att omfattas av föreskrifterna om den är av någorlunda

varaktighet och omfattning och drivs ekonomiskt med avgifter från all-

mänheten. Föreskrifterna gäller däremot inte för verksamhet som helt fal-

ler inom privatlivet. Exempel på sådan verksamhet är underhåll av famil-

jens bostad, egen hobby- och fritidsverksamhet samt ideell verksamhet

som inte kan anses yrkesmässig enligt ovan.

En del äldre bestämmelser från Arbetarskyddsstyrelsen om besiktning av

lyftanordningar gällde inte för ensam- och familjeföretag. Det berodde på

att de hade utfärdats med stöd av en äldre lagstiftning, som hade ett snä-

vare tillämpningsområde. Dessa bestämmelser upphävdes i och med

ikraftträdandet av AFS 1998:3, Besiktning av lyftanordningar ock vissa

andra tekniska anordningar och de nya föreskrifterna följer arbetsmiljö-

lagens tillämpningsområde.

AFS 2003:6

26

Kranar och truckar är normalt inte avsedda för personlyft. Föreskrifter om

tillfälliga personlyft med kranar finns i Arbetarskyddsstyrelsens kungö-

relse AFS 1983:5, Personlyft med kranar och andra lyftinrättningar. Före-

skrifter om tillfälliga personlyft med truckar finns i Arbetarskyddsstyrel-

sens kungörelse AFS 1986:24, Truckar. Föreskrifterna innehåller förutom

regler för användning och tekniska krav även regler om besiktning.

I ordningslagen (SFS 1993:1617) finns regler om tivolianordningar. Reg-

ler för besiktning av sådana finns i rikspolisstyrelsens författningssam-

ling.

Definitioner

Till 3 § Med icke styrt lastbärande organ i definitionen av kran avses

lyftlinor, kedjor eller kättingar samt krok, krokblock e.d. som direkt bär

upp lasten och kan pendla fritt i flera riktningar. Krok e.d. som kan pendla

fritt i ögla eller liknande räknas som icke styrt lastbärande organ.

Villkor för användning

Till 4 § Med användning av anordning avses i detta sammanhang drift.

Det är i första hand Arbetsmiljöverkets regionala tillsynsorganisation, Ar-

betsmiljöinspektionen, som har att ta ställning till om en anordning får

användas.

Besiktning

Till 5 § Exempel på anordningar som omfattas av krav på första besikt-

ning är bygghissar avsedda för personbefordran, gruvhissar och teater-

hissar.

Till 7 § För att kunna bedöma om en anordning erbjuder betryggande

säkerhet efter reparation, ändring eller ombyggnad kan det vara nödvän-

digt att kontrollorganet får möjlighet att undersöka anordningen även

innan reparationen, ändringen eller ombyggnaden utförs.

Vid bedömning av utförda reparationer samt om- eller tillbyggnader kan

tillämpliga SS-ISO/EN-standarder tjäna till vägledning.

Om man gör en väsentlig om- eller tillbyggnad av en anordning kan detta

i vissa fall jämställas med tillverkning av en ny maskin. I sådana fall skall

reglerna i AFS 1993:10, Maskiner och vissa andra tekniska anordningar,

tillämpas. I sådana fall skall besiktningsreglerna tillämpas som för en ny

AFS 2003:6

27

anordning. Kravet på revisionsbesiktning gäller anordningar för vilka

AFS 1993:10 inte gäller vid om- eller tillbyggnad.

Till 13 § Uppgift om vilka kontrollorgan som är ackrediterade enligt la-

gen om teknisk kontroll (SFS 1992:1119) för besiktning enligt dessa före-

skrifter kan erhållas direkt från Styrelsen för ackreditering och teknisk

kontroll (SWEDAC).

Syftet med kravet på att kontrollorgan skall vara anmälda till Arbetsmiljö-

verket är att säkerställa att samtliga kontrollorgan kan nås med informa-

tion och kallelser till erfarenhetsmöten.

Till 15 § Vid bedömning av lämplighet för avsett ändamål bör även på-

verkan från omgivande miljö beaktas. Storleken av den provlast som

skall användas får bedömas från fall till fall av kontrollorganet. Vid be-

dömning av provlasten kan t.ex. standarder och Arbetsmiljöverkets

handledningar för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan tjäna till

viss vägledning.

Till 16 § Underlagets bärförmåga, infästningar och förankringar samt

avstånd till omkringliggande anordningar eller väggar är exempel på

kontrollpunkter i samband med uppställning av en lyftanordning.

Storleken av den last, som skall användas bedöms från fall till fall av kon-

trollorganet med utgångspunkt från den funktion eller skyddsanordning

som avses att provas.

Till 17 § För att upptäcka sprickor kan i vissa sammanhang undersök-

ning med tekniska hjälpmedel t.ex. röntgen eller ultraljud vara nödvändig.

Storleken av den erforderliga last, som skall användas bedöms från fall

till fall av kontrollorganet med utgångspunkt från den funktion eller

skyddsanordning som avses att provas.

Till 18 § Den statiska belastning med provlast, som skall utföras om en

anordning besiktas enligt 9 §, innebär att maxlasten för anordningen kan

behöva sänkas för att inte förkorta anordningens livslängd. Vid återkom-

mande provbelastningar med överlast bör samråd ske med tillverkaren.

Till 21 § Det är i första hand Arbetsmiljöverkets regionala tillsynsorga-

nisation, Arbetsmiljöinspektionen, som har att ta ställning till förlängning

av besiktningsintervall.

Till 22 § För att kunna bedöma om en anordning erbjuder betryggande

säkerhet efter reparation, ändring eller ombyggnad kan det vara nödvän-

digt att kontrollorganet får möjlighet att undersöka anordningen innan

reparationen, ändringen eller ombyggnaden utförs.

AFS 2003:6

28

Vid bedömning av utförda reparationer samt om- eller tillbyggnader kan

tillämpliga SS-ISO/EN-standarder tjäna till vägledning.

Storleken av den last, som skall användas bedöms från fall till fall av kon-

trollorganet med utgångspunkt från den funktion eller de funktioner som

avses att provas.

Åtgärder efter besiktning

Till 23 § En utgångspunkt för bedömning av om en anordning erbjuder

betryggande säkerhet kan för en lyftanordning vara den angivna max-

lasten.

Vid bedömning av om en anordning erbjuder betryggande säkerhet kan

t.ex. standarder och Arbetsmiljöverkets handledningar för ackrediterade

kontroll- och certifieringsorgan tjäna till viss vägledning.

Vissa brister kan vara av en sådan karaktär att besiktningsorganet bedö-

mer att en förnyad besiktning inte är nödvändig innan anordningen åter

tas i drift efter att bristen åtgärdats. I ett sådant fall kan kontrollorganet i

besiktningsintyget ange att anordningen erbjuder betryggande säkerhet

om preciserade brister åtgärdas. Kraven i 4 § medför att det är straffbart

att ta anordningen i drift innan dessa brister är åtgärdade.

Till 24 § Arbetsmiljöverket kan meddelas genom att kopia översändes

till den lokala tillsynsorganisationen, Arbetsmiljöinspektionen, i det di-

strikt där anordningen används eller avser att användas.

Konstruktiva brister, eller att besiktningsresultatet visar att anordningen

används utöver sin konstruktiva livslängd, är exempel på brister som kan

resultera i att kontrollorganet bedömer att anordningen ej erbjuder be-

tryggande säkerhet.

Besiktningsskylt

Till 26 § Identifikationsuppgift kan utgöras av tillverkningsnummer.

Även om besiktningsskylten försetts med markering som visar att en an-

ordning är besiktad och därvid bedömts erbjuda betryggande säkerhet

kan det innebära att bedömningen bara gäller om vissa angivna brister

åtgärdas, jämför 14 §.

Om en ny besiktningsskylt sätts upp på en tidigare besiktad anordning är

det lämpligt att den gamla skylten tas bort eller döljs.

AFS 2003:6

29

Dokumentation m.m.

Till 28 § Om den dokumentation, som avses i 27 § första stycket, finns

förvarad i anordningens omedelbara närhet kan även kravet i 28 § anses

vara uppfyllt.

Det är viktigt att dokumentationen förvaras på sådant sätt eller är av så-

dan beskaffenhet att den inte påverkas av oljor eller andra kemikalier.

Inspektörer från Arbetsmiljöverket samt besiktningsmän från ackredite-

rade kontrollorgan kan behöva kontrollera dokumentationen för att

kunna fullfölja sina arbetsuppgifter.

Skyddsombuds rätt att ta del av handlingar regleras i 6 kap. 6 § i arbets-

Till Bilaga 1

Rad 1:

Exempel på arbetsaggregat är bom med skopskaft och skopa

eller pålningsaggregat. Om en grävmaskin utrustas så att den

uppfyller definitionen på kran enligt 3 § och används för att

lyfta eller sänka last skall den även besiktas enligt kraven i rad

8 för att få användas.

Rad 4:

Förordningen (SFS 1999:371) om kontroll av hissar och vissa

andra motordrivna anordningar bemyndigar Boverket att före-

skriva om besiktning av hissar med undantag för sådana som

är avsedda för yrkesmässig användning av särskilt instruerad

personal. Denna begränsning i Boverkets föreskriftsrätt är inte

entydig och Boverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket

gjort en tolkning som innebär att Boverket har primärt före-

skriftsansvar för t.ex. personhissar, varupersonhissar, platt-

formshissar, rullstolshissar, trapphissar, varuhissar, småvaru-

hissar och tillsynshissar medan Arbetsmiljöverket har primärt

föreskriftsansvar för bl.a. följande hisstyper vilka omfattas av

besiktningskraven i dessa föreskrifter: bygghissar, kranhissar

och gruvhissar.

Rad 13:

Exempel på maskindrivna lyftanordningar avsedda för lyft av

arbetstagare är mobila arbetsplattformar, stationära arbets-

plattformar, hängställningar, siloåkdon, klätterplattformar,

plocktruckar samt höj- och sänkbara förarhytter.

Rad 14:

Exempel på maskindrivna anordningar vid lastkaj för att ut-

jämna nivåskillnader mellan lastfordon och lastkaj är meka-

niska och hydrauliska lastbryggor och lyftbord vid lastkaj.

miljölagen (SFS 1977:1160).

AFS 2003:6

AFS 1982:17

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (ändrad genom

AFS 2000:9)

AFS 1998:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 1998:5

Arbete vid bildskärm

AFS 1994:1

Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 2000:42

Arbetsplatsens utformning (ändrad genom AFS 2003:1)

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 1992:10

Buller (ändrad genom AFS 2000:15)

AFS 1982:3

Ensamarbete

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 1993:17

Kränkande särbehandling i arbetslivet

AFS 1996:1

Minderåriga (ändrad genom AFS 2000:31)

AFS 1980:14

Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete (ändrad genom AFS 2003:4)

AFS 1997:11

Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser

För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan det vara bra

att regelbundet via Internet gå in på vår webbplats www.av.se och under ”Regler”

kontrollera vilka föreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.

För att få reda på hur den aktuella lag- eller förordningstexten ser ut kan man

exempelvis via Internet gå in på www.lagrummet.gov.se och ta fram den senaste

versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av.

Notera att det kan finnas fel i dokument på Internet och att det är den tryckta

versionen som gäller rättsligt.

Information från Arbetsmiljöverket

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-430-3

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BESIKTNING AV LYFTANORDNINGAR

OCH VISSA ANDRA TEKNISKA

ANORDNINGAR

AFS 2003:6

43299 omslag Afs nr 6 03-10-08 10.25 Sida 1