AFS 2004:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av traktorer samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 2004:6

ANVÄNDNING AV

TRAKTORER

ANVÄNDNING AV TRAKTORER

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av traktorer samt

allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna

ISBN 91-7930-441-9

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2, Box 153,

791 24 Falun.

Tel 023-457 00

Telefax 023-222 69

e-post:

falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8, Box 2555,

403 17 Göteborg.

Tel 031-743 72 00

Telefax 031-13 50 60

e-post:

goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8,

871 32 Härnösand.

Tel 0611-885 00

Telefax 0611-184 10

e-post:

harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 A, Box 438,

581 04 Linköping.

Tel 013-37 08 00

Telefax 013-10 44 20

e-post:

linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A,

972 33 Luleå.

Tel 0920-24 22 60

Telefax 0920-24 22 99

e-post:

lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47, Box 21019,

200 21 Malmö.

Tel 040-38 62 00

Telefax 040-12 64 07

e-post:

malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Englundavägen 5, Box 1259,

171 24 Solna.

Tel 08-475 01 00

Telefax 08-764 49 72

e-post:

stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8,

903 36 Umeå.

Tel 090-17 07 00

Telefax 090-77 40 19

e-post:

umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A,

352 31 Växjö.

Tel 0470-74 80 00

Telefax 0470-74 80 48

e-post:

vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20, Box 1622,

701 16 Örebro.

Tel 019-21 95 00

Telefax 019-26 09 39

e-post:

orebro@av.se

Utgivare: Maria Hagberg Forss

Elanders Gotab 46588, Stockholm 2004

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ur-

sprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

AFS 2004:6

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av traktorer

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Allmänna krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Bilaga 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Tekniska krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1 Överrullningsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2 Förarhytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

3 Förarplats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

4 Manöverorgan och kraftuttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Bilaga 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Organisatoriska krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2 Särskilda arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

3 Undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpning av

föreskrifterna om användning av traktorer

Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Kommentarer till vissa paragrafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Kommentarer till Bilaga 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Kommentarer till Bilaga 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

5

AFS 2004:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om användning av traktorer

Beslutade den 18 november 2004

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.

1)

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller jordbruks- och skogsbrukstraktorer som är

konstruerade och tillverkade för en hastighet mellan 6 och 40 kilometer i

timmen.

Definitioner

2 §

I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angi-

ven betydelse.

1)

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av

den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder

och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster

(EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

Jordbruks- och

skogsbrukstraktor

Ett motordrivet fordon med minst två axlar

som är försett med hjul och/eller band och

vars huvuduppgift grundas på dess dragkraft.

Fordonet skall vara särskilt konstruerat för att

dra, skjuta, bära eller driva redskap, maskiner

eller släpvagnar avsedda för jordbruk eller

skogsbruk. Fordonet kan vara utrustat för

transport av gods och passagerare.

Överrullningsskydd

Förarhytt eller skyddsram avsedd att skydda

föraren om fordonet välter eller överstegras.

Tjänstevikt

Fordonets vikt inklusive bränsle, smörjolja,

vatten och verktyg. I tjänstevikten inräknas

även förarens vikt, vilken skall anses vara

70 kg. Fordonets överrullningsskydd räknas

inte in i tjänstevikten.

Utkom från trycket

den 27 januari 2004

AFS 2004:6

6

Allmänna krav

3 §

En traktor skall uppfylla kraven enligt Bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Kraven enligt Bilaga 1 gäller inte traktorer som, då de släpptes ut på

marknaden eller togs i drift, omfattades av Vägverkets föreskrifter om

traktorer (VVFS 1993:1 eller VVFS 2003:26). Kraven enligt Bilaga 1 gäller

inte heller traktorer för vilka ett EU-typgodkännande har utfärdats.

4 §

När en traktor används skall kraven enligt Bilaga 2 till dessa föreskrif-

ter vara uppfyllda.

5 §

Den som arbetar med en traktor skall

– känna till traktorns konstruktion samt dess säkerhetsanordningar och

egenskaper i den omfattning som behövs för en säker användning i

olika arbetssituationer,

– använda lämplig arbetsteknik för att undvika ohälsa och olycksfall

samt

– ta hänsyn till de särskilda risker för ohälsa och olycksfall som ter-

rängen och väderleken kan medföra.

6 §

Maskiner och redskap som kopplas till en traktor skall vara anpas-

sade till denna så att kombinationen utgör en säker arbetsenhet.

7 §

Ett överrullningsskydd på en traktor skall undersökas regelbundet

med avseende på sprickbildning eller annan skada.

Är överrullningsskyddet så skadat att hållfastheten påverkas får traktorn

inte användas förrän detta bytts ut eller reparerats. Ett överrullnings-

skydd som har blivit väsentligt deformerat skall kasseras.

Ett överrullningsskydd skall efter reparation ha minst samma hållfasthet

som före skadan.

8 §

Vid förarplatsen får inte finnas oskyddade trycksatta hydraulslangar

från maskiner eller redskap som är kopplade till traktorn.

9 §

När en traktor används skall första förband medföras. Första förban-

det skall vara lättåtkomligt och skyddat mot yttre skada.

AFS 2004:6

7

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005. Samtidigt upphävs Arbe-

tarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:6) med föreskrifter om motor-

redskap och traktorer.

Bestämmelserna i Bilaga 1 till dessa föreskrifter, punkterna 3 och 4.1, gäl-

ler inte traktorer som tagits i bruk före den 1 juli 1986.

Bestämmelserna i Bilaga 1 till dessa föreskrifter, punkterna 4.2 och 4.4,

gäller inte traktorer som tagits i bruk före den 1 januari 1990.

KENTH PETTERSSON

Lennart Ahnström

Maria Hagberg Forss

AFS 2004:6

8

Bilaga 1

Tekniska krav

1 Överrullningsskydd

1.1 En hjulburen traktor med en tjänstevikt av 600 kg eller mer skall ha

överrullningsskydd.

1.2 Ett överrullningsskydd skall vara så konstruerat att föraren och i före-

kommande fall andra personer som vistas på traktorn har tillfredsstäl-

lande skyddsutrymme om traktorn välter eller överstegrar. Andra perso-

ner får vistas på traktorn endast om denna är utrustad för detta.

2 Förarhytt

2.1 En förarhytt skall in- och utvändigt vara utförd så att utstående delar,

hörn och kanter inte medför skaderisker.

2.2 Förarhyttens dörrar skall inte oavsiktligt kunna gå upp eller slå igen.

3 Förarplats

Förarsitsen skall vara utformad så att föraren inte utsätts för skadlig be-

lastning. Den skall vara väl förankrad och placerad på sådant avstånd

från väggar, tak och liknande ytor att föraren kan arbeta obehindrat och

utan risk att skada sig. Förarsitsen skall gå att reglera och vara vibrations-

dämpande.

4 Manöverorgan och kraftuttag

4.1 Motorn på en traktor skall kunna startas via startmotor endast om

kraftöverföringen till drivhjulen är frånkopplad.

4.2 En traktor med differentialspärr skall ha indikator som tydligt anger

när spärren är inkopplad.

4.3 Separata bromsfunktioner för höger och vänster hjul skall kunna

kopplas ihop.

4.4 Ett manöverorgan utanför förarhytten för lägesreglering av tre-

punktskoppling skall vara utfört och placerat så att ingen kan skadas när

redskap kopplas till och från traktorn. Manöverorganet skall vara utfört

som hålldon.

AFS 2004:6

9

Bilaga 2

Organisatoriska krav

1 Allmänt

1.1 En traktor får användas under den kalla årstiden endast om förarplat-

sen går att värma upp. Vid kortare arbetspass under den kalla årstiden får

dock en traktor utan uppvärmningsbar förarplats användas.

1.2 En traktor med förarhytt får användas vid varm väderlek endast om

lämplig temperatur kan hållas i hytten.

1.3 Lösa föremål får inte ligga på golvet runt förarplatsen.

1.4 Om det finns risk för oavsiktlig, farlig rörelse efter det att föraren har

lämnat förar- eller manöverplatsen skall traktorn eller till traktorn kopp-

lade maskiner eller redskap säkras.

2 Särskilda arbeten

2.1 En traktor som används vid skogsarbete skall ha skydd som hindrar

att föremål kan tränga in till förarplatsen.

2.2 Föraren skall skyddas mot risker från bekämpningsmedel eller

damm.

2.3 Används en traktor med förarhytt vid körning på isbelagt vatten eller

på fryst mosse så skall förarhytten ha taklucka.

2.4 Det är inte tillåtet att vistas under redskap i trepunktkopplingen eller

under frontlastare om dessa befinner sig i upplyft läge och inte har säk-

rats.

3 Undantag

En traktor behöver inte ha överrullningsskydd när den

– används vid körning inomhus där rumshöjden är så låg att överrull-

ningsskyddet inte får plats,

– används stationärt,

– används i fruktodling eller

– körs kortare sträckor i direkt anslutning till sådan användning som nu

har angivits.

AFS 2004:6

10

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna om användning av

traktorer

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:6) om användning av traktorer.

Allmänt

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är

inte tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i före-

skrifterna t.ex. genom att upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven,

visa exempel på praktiska lösningar och förfaringssätt och att ge rekom-

mendationer, bakgrundsinformation och hänvisningar.

Bakgrund

Efterhand som olika typer av traktorer har utvecklats har det också upp-

stått nya risker för olycksfall och arbetssjukdomar. Tidigare uppmärksam-

mades de svåra olycksfall, oftast dödsfall, som inträffade när traktorer

välte eller överstegrade och föraren kom i kläm under fordonet. Under se-

nare delen av 1950-talet inträffade i medeltal mer än 30 sådana döds-

olyckor per år. Då fanns det inte krav på överrullningsskydd på traktorer.

Därför bestämdes att nya traktorer fr.o.m. den 1 juli 1959 skulle utrustas

med överrullningsskydd. Detta krav utvidgades fr.o.m. den 1 oktober 1965

till att omfatta alla traktorer som framfördes av arbetstagare. Sedan bör-

jade man även att klä in skyddsramen för att ge föraren en godtagbar

arbetsmiljö vad gäller klimat och buller. Förarhytten är numera en integre-

rad del av fordonet.

Numera inträffar olycksfall vid arbete med traktorer vanligtvis i samband

med på- och avstigning, vid till- och frånkoppling av arbetsredskap och

vid reparation och underhåll samt då fordonet oavsiktligt kommer i rull-

ning. Andra vanliga olyckor vid arbete med traktorer beror på bristande

arbetsteknik och felaktig bedömning av risker för ohälsa och olycksfall.

Kommentarer till vissa paragrafer

Till 1 § Föreskrifterna utgör ett komplement till föreskrifterna (AFS

1998:4) om användning av arbetsutrustning och anger preciseringar och

förtydliganden som bedöms vara väsentliga för traktorer som omfattas

av 1 §.

AFS 2004:6

11

Till 2 § Med skogsbruks- och jordbrukstraktor avses t.ex. inte skotare,

skördare eller drivare.

Till 5 § Det är viktigt att den som kör traktor är förtrogen med traktorns

manöveregenskaper t.ex. vad gäller pedalkrafter. Regler om kraftutöv-

ning vid arbete med reglage finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om be-

lastningsergonomi.

Till 7 § Det är viktigt att reparation av överrullningsskydd utförs av någon

med goda kunskaper och erfarenheter av svetsnings- och riktnings-

arbete. Den som utför reparationen bör också ha tillgång till lämplig ut-

rustning. Försäkringsbolagen i Sverige har utarbetat riktlinjer för hur re-

parationsarbetet lämpligen kan utföras så att resultatet blir tillfredsstäl-

lande. Det är lämpligt att samråd sker med traktortillverkare eller dennes

representant.

Kommentarer till Bilaga 1

Till 3 Risken för skadlig belastning minskas bl.a. genom att förarsitsen

– är utförd så att föraren kan ändra sittställning,

– har ryggstöd som stöder ländryggen när föraren sitter upprätt,

– har fjädring som är lätt att ställa in efter förarens kroppsvikt och

– är lätt att ställa in i fordonets längd- och höjdriktning.

Till 4.4 Risken för olycksfall är stor om någon befinner sig i området mel-

lan eller strax bakom traktorns bakhjul samtidigt som dragstängerna i

trepunktskopplingen höjs eller sänks.

Kommentarer till Bilaga 2

Till 1.1 Den kalla årstiden är den tiden på året då dygnsmedeltemperatu-

ren normalt ligger under 0°C. Det är viktigt att förarplatsen kan värmas

upp till tillräcklig temperatur och med jämnt fördelad värme.

Till 1.2 En lämplig temperatur kan uppnås genom att öppna fönster, an-

vända fläkt eller klimatanläggning.

Till 1.4 Maskiner och redskap som är kopplade till traktorn kan oftast säk-

ras genom att traktorns motor stängs av. När stoppet är beroende av bi-

behållet lufttryck, hydraultryck eller vakuum kan andra säkringsmetoder

behövas, t.ex. mekaniska säkringar eller stöd.

Till 2.1 Föremål som avses kan t.ex. vara stockar och grenar. Vid lastning

av virke kan stockar glida ur gripen och skada föraren om denne inte är

AFS 2004:6

12

skyddad. Lämpligt skydd kan vara en hytt utrustad med galler eller säker-

hetsrutor på hyttens bakruta och bakre sidorutor.

Till 2.2 En traktor är t.ex. vid besprutningsarbete eller harvning lämpligt

utrustad om det finns ett primärt skydd för föraren genom att den är för-

sedd med hytt.

Till 2.4 Säkring av redskap i upplyft läge kan göras mekaniskt eller med

hjälp av innesluten vätska i hydraulcylindrar.

AFS 2004:6

13

AFS 1982:17

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

AFS 1998:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 1998:5

Arbete vid bildskärm

AFS 1994:1

Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 2000:42

Arbetsplatsens utformning (ändrad genom AFS 2003:1)

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 1992:10

Buller

AFS 1982:3

Ensamarbete

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 1993:17

Kränkande särbehandling i arbetslivet

AFS 1996:1

Minderåriga

AFS 1980:14

Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1997:11

Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser

För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan det vara bra

att regelbundet via Internet gå in på vår webbplats www.av.se och under ”Regler”

kontrollera vilka föreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.

För att få reda på hur den aktuella lag- eller förordningstexten ser ut kan man

exempelvis via Internet gå in på www.lagrummet.gov.se och ta fram den senaste

versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av.

Notera att det kan finnas fel i dokument på Internet och att det är den tryckta

versionen som gäller rättsligt.

Information från Arbetsmiljöverket

AFS 2004:6

13

AFS 1982:17

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

AFS 1998:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 1998:5

Arbete vid bildskärm

AFS 1994:1

Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 2000:42

Arbetsplatsens utformning (ändrad genom AFS 2003:1)

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 1992:10

Buller

AFS 1982:3

Ensamarbete

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 1993:17

Kränkande särbehandling i arbetslivet

AFS 1996:1

Minderåriga

AFS 1980:14

Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1997:11

Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser

För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan det vara bra

att regelbundet via Internet gå in på vår webbplats www.av.se och under ”Regler”

kontrollera vilka föreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.

För att få reda på hur den aktuella lag- eller förordningstexten ser ut kan man

exempelvis via Internet gå in på www.lagrummet.gov.se och ta fram den senaste

versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av.

Notera att det kan finnas fel i dokument på Internet och att det är den tryckta

versionen som gäller rättsligt.

Information från Arbetsmiljöverket

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00 Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-441-9

ISSN 1650-3163