AFS 2005:11

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

MAST- OCH STOLPARBETE

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

AFS 2005:11

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och

stolparbete

Beslutade den 17 februari 2005

Arbetsmiljöverket beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) att 6 § i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

2000:6) om mast- och stolparbete och de allmänna råden till 6 § skall ha

nedan angiven lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar vidare att 7–11 §§ skall upphävas.

6 §

Arbetsgivaren skall ordna med medicinska kontroller enligt Arbets-

miljöverkets föreskrifter ”Medicinska kontroller i arbetslivet” för arbets-

tagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i höjdarbete.

Till 6 §

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i ar-

betslivet finns regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kon-

troller. Här beskrivs hur och när sådana kontroller skall eller bör anord-

nas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna m.m.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005.

KENTH PETTERSSON

Ywonne Strempl

Maria Hagberg Forss

AFS 2005:11

Utkom från trycket

den 8 mars 2005

Utgivare: Maria Hagberg Forss

ISBN 91-7930-450-8

ISSN 1650-3163

Elanders Gotab, Stockholm 2005

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55