AFS 2005:13

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer

SYNTETISKA OORGANISKA FIBRER

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer

AFS 2005:13

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2004:1) om syntetiska

oorganiska fibrer

Beslutade den 17 februari 2005

Arbetsmiljöverket beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) att 18 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:1)

om syntetiska oorganiska fibrer och de allmänna råden till 18 § skall ha

nedan angiven lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar vidare att 19–25 §§ skall upphävas.

18 §

Arbetsgivare skall ordna med medicinska kontroller enligt Arbets-

miljöverkets föreskrifter ”Medicinska kontroller i arbetslivet” av arbets-

tagare som i arbetet exponeras eller kommer att exponeras för eldfasta

keramiska fibrer, specialfibrer eller kristallina fibrer.

Till 18 §

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i

arbetslivet finns regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska

kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller skall eller bör an-

ordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna m.m.

I samband med städning, liksom vid underhålls- och servicearbete, kan

fibrer komma att frigöras. Det är därför viktigt att även andra än de som

direkt arbetar med ovan nämnda fibrer, t.ex. verksamhetens städ- och

underhållspersonal, får genomgå medicinsk kontroll. Den riskbedöm-

ning som skall utföras enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

är ett viktigt underlag för att kunna avgöra vilka i dessa grupper som inte

behöver genomgå medicinsk kontroll.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005.

KENTH PETTERSSON

Anna Billgren

Maria Hagberg Forss

AFS 2005:13

Utkom från trycket

den 9 mars 2005

Utgivare: Maria Hagberg Forss

ISBN 91-7930-452-4

ISSN 1650-3163

Elanders Gotab, Stockholm 2005

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55