AFS 2005:16

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00 Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-455-9

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 2005:16

BULLER

Omslag 16 2005 Buller 05-03-30 16.12 Sida 1

BULLER

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 91-7930-455-9

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2, Box 153,

791 24 Falun.

Tel 023-457 00

Telefax 023-222 69

e-post:

falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8, Box 2555,

403 17 Göteborg.

Tel 031-743 72 00

Telefax 031-13 50 60

e-post:

goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8,

871 32 Härnösand.

Tel 0611-885 00

Telefax 0611-184 10

e-post:

harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 A, Box 438,

581 04 Linköping.

Tel 013-37 08 00

Telefax 013-10 44 20

e-post:

linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A,

972 33 Luleå.

Tel 0920-24 22 60

Telefax 0920-24 22 99

e-post:

lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47, Box 21019,

200 21 Malmö.

Tel 040-38 62 00

Telefax 040-12 64 07

e-post:

malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Englundavägen 5, Box 1259,

171 24 Solna.

Tel 08-475 01 00

Telefax 08-764 49 72

e-post:

stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8,

903 36 Umeå.

Tel 090-17 07 00

Telefax 090-77 40 19

e-post:

umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A,

352 31 Växjö.

Tel 0470-74 80 00

Telefax 0470-74 80 48

e-post:

vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20, Box 1622,

701 16 Örebro.

Tel 019-21 95 00

Telefax 019-26 09 39

e-post:

orebro@av.se

Utgivare: Maria Hagberg Forss

Elanders Gotab 47355, Stockholm 2005

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ur-

sprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

AFS 2005:16

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Exponeringsvärden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Planering av arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Hörselskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Gränsvärden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Information och utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Arbetstagarnas medverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Hörselundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Ikraftträdande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Bilaga – Beräkning av daglig bullerexponeringsnivå . . . . . . . . . . . .

14

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om buller

Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Hörselskadligt buller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Störande buller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Mätning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Kommentarer till enskilda paragrafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

5

AFS 2005:16

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om buller

Beslutade den 17 mars 2005

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.

1)

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller

för verksamheter

där någon kan utsättas för

buller i arbetet.

Föreskrifterna i 3 § om impulstoppvärde gäller inte vid skjutning eller

sprängning inom försvarsmakten.

Definitioner

2 §

I dessa föreskrifter avses med:

1)

Jfr Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari om

minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har

samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (EUT nr L 42, 15.2.2003, s 38 Celex

32003 L 0010)

Arbetsplats

Varje plats inne eller ute där arbete utförs.

A-vägd ljudtrycks-

nivå, L

pA

Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hör-

bara frekvensområdet mätt med vägningsfilter A

enligt standarden SS-EN 61672-1. Anges i enhe-

ten dB. Som förkortat skrivsätt för A-vägd ljud-

trycksnivå används även begreppet

ljudnivå

med

enheten

dB(A)

.

Buller

Icke önskvärt ljud. Omfattar både hörselskadligt

och störande ljud.

Bullerexponering

Att utsättas för buller.

Utkom från trycket

den 4 april 2005

AFS 2005:16

6

C-vägd ljudtrycks-

nivå, L

pC

Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hör-

bara frekvensområdet mätt med vägningsfilter C

enligt standarden SS-EN 61672-1. Anges i enhe-

ten dB. Som förkortat skrivsätt för C-vägd ljud-

trycksnivå används även begreppet

ljudnivå

med

enheten

dB(C)

.

Daglig buller-

exponeringsnivå,

L

EX,8h

Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå normaliserad till

en åttatimmars arbetsdag. Omfattar allt buller på

arbetsplatsen, inklusive impulsbuller.

(Se bilaga).

Ekvivalent A-vägd

ljudtrycksnivå,

L

pAeq,Te

Energiekvivalent medelvärde av en varierande A-

vägd ljudtrycksnivå under en given tidsperiod T

e

.

Anges i enheten dB. (Exempel på skrivsätt:

L

pAeq,4

= 85 dB, om exponeringstiden är 4 timmar).

Gränsvärde

Värde som inte får överskridas.

Impulstoppvärde,

L

pCpeak

Maximal C-vägd momentan ljudtrycksnivå mätt

med ett instrument med stigtid mindre än 50

µ

s.

Insatsvärde

Värde som innebär krav på insatser om det upp-

nås eller överskrids.

Ljudtrycksnivå, L

p

Logaritmiskt mått på ljudets styrka baserat på

ljudtrycket i förhållande till referensvärdet 20

µ

Pa

(mikropascal). Anges i enheten dB (decibel). (Ex-

empel på skrivsätt:

L

p

= 85 dB).

Maximal A-vägd

ljudtrycksnivå,

L

pAFmax

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå bestämd med

tidsvägningen ”F” (Fast) enligt standarden SS-EN

61672-1.

Ototoxiska ämnen

Kemiska ämnen som vid inandning eller hud-

exponering kan skada eller förändra innerörats

eller hörselnervens funktion eller struktur och

därigenom orsaka akut eller kronisk hörselned-

sättning och/eller balansstörning.

Riskbedömning

En bedömning av riskerna för att någon kan

komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall, i

syfte att avgöra om åtgärder behövs. Bedöm-

ningen omfattar identifiering, uppskattning och

värdering av risker.

AFS 2005:16

7

Exponeringsvärden

3 §

I dessa föreskrifter gäller nedanstående insats- och gränsvärden för

buller avseende hörselskaderisk.

Vid tillämpning av insatsvärdena skall hänsyn inte tas till eventuell an-

vändning av hörselskydd.

Vid tillämpning av gränsvärdena skall, i de fall arbetstagarna bär hörsel-

skydd, hänsyn tas till dämpningen hos dessa när bullerexponeringen be-

stäms.

Planering av arbete

4 §

Arbeten skall planeras, bedrivas och följas upp så att bullerexpone-

ringen minskas genom att bullret elimineras vid källan eller sänks till

lägsta möjliga nivå. Hänsyn skall då tas till den tekniska utvecklingen och

möjligheterna att begränsa bullret. Följande åtgärder skall uppmärksam-

mas särskilt:

a) alternativa arbetsmetoder som ger minskad exponering för buller,

b) val av lämplig arbetsutrustning som ger så lågt buller som möjligt

med tanke på det arbete som skall utföras, medräknat sådan arbetsut-

rustning som omfattas av bestämmelser som syftar till eller medför

att bullerexponeringen minskar,

c) bullerbegränsande åtgärder på maskin eller annan bullerkälla,

d) utformning och planering av arbetsplatser,

Undre

insatsvärden

Övre

insatsvärden

Daglig bullerexponeringsnivå

L

EX,8h

[dB]

80

85

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå

L

pAFmax

[dB]

115

Impulstoppvärde

L

pCpeak

[dB]

135

1)

1)

Exponeringsvärdet skall ej tillämpas vid skjutning eller sprängning inom försva-

ret.

Gränsvärden

Daglig bullerexponeringsnivå

L

EX,8h

[dB]

85

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå

L

pAFmax

[dB]

115

Impulstoppvärde

L

pCpeak

[dB]

135

1)

1)

Exponeringsvärdet skall ej tillämpas vid skjutning eller sprängning inom försva-

ret.

AFS 2005:16

8

e) lämplig information och utbildning så att arbetstagarna får tillräckliga

kunskaper om hur arbetsutrustningen skall användas på rätt sätt, för

att minska exponeringen för buller,

f) tekniska åtgärder för att minska bullret, genom

i) att minska luftburet buller, t.ex. med hjälp av skärmar, inbyggnader

eller ljudabsorbenter i tak och på väggar,

ii) att minska strukturburet buller t.ex. genom dämpning eller isole-

ring,

g) lämpliga underhållsprogram för arbetsutrustningar samt arbetsplatser

och kringutrustningar till dessa, och

h) bullerminskning genom arbetsorganisatoriska åtgärder som

i) begränsning av exponeringens varaktighet och intensitet,

ii) anpassning av arbetstiderna så att viloperioderna blir tillräckliga.

Riskbedömning

5 §

Arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandena och bedöma ris-

kerna till följd av exponering för buller i arbetet.

Följande skall uppmärksammas särskilt:

a) exponeringens nivå, typ och varaktighet, inklusive all exponering för

impulsbuller,

b) insatsvärden och gränsvärden enligt 3 §,

c) negativa effekter på hälsa och säkerhet för arbetstagare som kan vara

särskilt känsliga för buller,

d) negativa effekter på hälsa och säkerhet som beror på samverkan mel-

lan buller och arbete med ototoxiska ämnen eller mellan buller och

vibrationer, så långt det är genomförbart,

e) indirekta negativa effekter på hälsa och säkerhet till följd av att buller

maskerar varningssignaler eller andra ljud som behöver uppmärksam-

mas för att minska risken för olycksfall,

f) tillverkarnas information om buller från arbetsutrustning,

g) om det finns alternativ utrustning som ger mindre buller,

h) om det inom ramen för verksamheten förekommer exponering för

buller utanför arbetstid,

AFS 2005:16

9

i) information från hörselundersökningar av dem som är sysselsatta i

verksamheten och, när så är möjligt, publicerade resultat från andra

hörselundersökningar, och

j) tillgång till hörselskydd med lämpliga dämpningsegenskaper.

6 §

För att klarlägga om exponeringsvärdena i 3 § uppnås eller över-

skrids skall bullerexponeringen bestämmas och mätningar utföras i den

omfattning som behövs. Detta skall planeras och med lämpliga intervall

genomföras av sakkunnig person.

Vid mätning skall följande uppmärksammas särskilt:

a) De metoder och den utrustning som används skall anpassas till de ak-

tuella förhållandena. Särskild hänsyn skall tas till egenskaperna hos

det buller som skall mätas, exponeringens varaktighet, miljöfaktorer

och mätutrustningens specifika egenskaper.

b) Metoderna och utrustningen skall göra det möjligt att bestämma de

parametrar som anges i 3 §. I ett givet fall skall det gå att avgöra om

de värden som fastställs i 3 § har uppnåtts eller överskridits.

c) Metoderna kan omfatta stickprovsundersökningar, som skall vara re-

presentativa för en arbetstagares personliga exponering.

d) Vid bedömning av uppmätta värden skall hänsyn tas till mätosäker-

heter enligt praxis.

7 §

Riskbedömningar skall genomföras regelbundet och revideras inför

förändringar i verksamheten som kan göra en bedömning inaktuell eller

om resultat av hörselundersökningar visar att det är befogat.

Riskbedömningar skall dokumenteras och bevaras så att uppgifterna kan

användas vid en senare tidpunkt.

Åtgärder

8 §

Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de övre

insatsvärdena i 3 § skall orsaken utredas och åtgärder vidtas för att

minska exponeringen. Vid val av åtgärder skall de åtgärder som anges i

4 § beaktas särskilt. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras

in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall

vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.

9 §

Om den som är sysselsatt i bullrande verksamhet under arbetet av

säkerhetsskäl behöver meddela sig med andra, skall åtgärder vidtas så

att detta är möjligt.

AFS 2005:16

10

10 §

De arbetsplatser där arbetstagarna kan exponeras för buller som är

lika med eller överstiger

något av

de övre insatsvärdena i 3 § skall ha var-

ningsskylt med symbolen ”RISK FÖR HÖRSELSKADA. ANVÄND HÖR-

SELSKYDD”. Där det går att genomföra skall de berörda områdena av-

gränsas och tillträdet till dessa begränsas.

11 §

De åtgärder som avses i 4 och 8-10 §§ skall anpassas till arbetsta-

gare som kan vara särskilt känsliga för buller.

Hörselskydd

12 §

Om de risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas

med andra medel, skall ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda

arbetstagare ställas till deras förfogande och användas av dem enligt föl-

jande:

– Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de undre

insatsvärdena i 3 § skall arbetstagaren få tillgång till hörselskydd.

– Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de övre

insatsvärdena i 3 § skall hörselskydd användas.

– Arbetsgivaren skall ge berörda arbetstagare möjlighet att medverka

vid val av hörselskydd. Hörselskydd skall väljas så att risken för hör-

selskador elimineras eller minimeras.

– Hörselskydden skall underhållas väl.

Arbetsgivaren skall se till att hörselskydd används och kontrollera att de

åtgärder som vidtas i enlighet med denna bestämmelse är effektiva.

Om användning av hörselskydd medför olycksrisk, skall risken minskas

genom lämpliga åtgärder.

Gränsvärden

13 §

Bullerexponeringen får inte överskrida något av gränsvärdena i 3 §.

Om detta ändå sker skall arbetsgivaren:

– vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen så att den lig-

ger under gränsvärdena,

– utreda orsakerna till att gränsvärdena överskridits, och

– vidta sådana åtgärder att gränsvärdena inte överskrids i fortsätt-

ningen.

AFS 2005:16

11

Information och utbildning

14 §

Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de

undre insatsvärdena i 3 § skall arbetstagarna få information och utbild-

ning om de risker som uppkommer i samband med bullerexponering,

varvid följande faktorer skall uppmärksammas särskilt:

a) vad riskerna i samband med bullerexponering kan innebära,

b) de åtgärder som vidtagits eller kommer att

vidtas enligt dessa före-

skrifter i syfte att eliminera eller minimera riskerna till följd av buller,

c) de gränsvärden och insatsvärden som fastställs i 3 §,

d) resultaten av bedömningar och mätningar enligt 5 och 6 §§ samt be-

skrivning av deras innebörd och möjliga risker,

e) korrekt användning av hörselskydd och information om skyldigheten

att bära hörselskydd då de övre insatsvärdena uppnås eller över-

skrids,

f) nyttan med

,

samt metoder för att upptäcka och rapportera tecken på

hörselskador,

g) under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersök-

ningar och syftet med dessa enligt 16 §, och

h) säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för buller.

Arbetstagarnas medverkan

15 §

Arbetstagarna skall få möjlighet att medverka i de frågor som om-

fattas av dessa föreskrifter och, i synnerhet:

– i den riskbedömning och identifiering av åtgärder som skall vidtas en-

ligt 5 §,

– i de åtgärder som syftar till att minska bullerexponeringen som anges

i 4 och 8–11 §§, och

– det val av hörselskydd som anges i 12 §.

Hörselundersökning

16 §

De arbetstagare som exponeras för buller som är lika med eller

överstiger något av de övre insatsvärdena i 3 §, skall av arbetsgivaren

AFS 2005:16

12

erbjudas hörselundersökning. Denna skall utföras av läkare eller annan

person med lämpliga kvalifikationer och på läkares ansvar.

Hörselundersökning skall också erbjudas de arbetstagare, som expone-

ras för buller som är lika med eller överstiger något av de undre insats-

värdena i 3 §, när den riskbedömning och bestämning av arbetstagarnas

bullerexponering som skall utföras enligt 5 och 6 §§ visar att det finns

risk för hörselskada.

Syftet med hörselundersökningen är att tidigt upptäcka hörselnedsätt-

ningar på grund av buller och att bevara hörseln.

Tiden mellan hörselundersökningarna skall anpassas till rådande expo-

neringsförhållanden.

Hörselundersökningarna skall inte medföra några kostnader för arbetsta-

garna.

17 §

Arbetsgivaren skall ta del av resultaten från hörselundersök-

ningarna enligt 16 § så långt det inte hindras av sekretess eller tystnads-

plikt.

18 §

Om det vid en hörselundersökning enligt 16 § visar sig att en arbets-

tagare har drabbats av hörselskada skall arbetsgivaren se till att en läkare

eller, om läkaren anser det nödvändigt, en specialist bedömer om det är

sannolikt att skadan beror på exponering för buller på arbetsplatsen. Om

så bedöms vara fallet skall arbetsgivaren:

– se till att arbetstagaren av en läkare eller annan person med lämpliga

kvalifikationer informeras om resultatet,

– revidera befintlig riskbedömning,

– revidera de åtgärder som vidtagits för att minska riskerna enligt 4 och

8–12 §§ och i samband med detta anlita företagshälsovård eller mot-

svarande sakkunnig hjälp utifrån vid behov,

– beakta möjligheten att erbjuda arbetstagaren annan sysselsättning

där det inte finns risk för ytterligare skadlig exponering, och

– erbjuda alla andra arbetstagare, som exponerats på liknande sätt,

regelbundna hörselundersökningar.

AFS 2005:16

13

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005. Samtidigt upphävs Arbe-

tarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1992:10 med föreskrifter om buller.

KENTH PETTERSSON

Lennart Ahnström

Maria Hagberg Forss

AFS 2005:16

14

Bilaga

Beräkning av daglig bullerexponeringsnivå

Om arbetsdagens längd avviker från 8 timmar beräknas den dagliga

bullerexponeringsnivån L

EX,8h

, uttryckt i dB, med hjälp av nedanstående

formel.

L

EX, 8h

= L

pAeq,Te

+ 10 lg (T

e

/ T

0

)

där

L

pAeq,Te

= under tiden T

e

uppmätt ekvivalent A-vägd ljudtrycks-

nivå =

10 lg

T

e

= t

2

t

1

= den dagliga exponeringstiden, uttryckt i timmar, för

buller med ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivån L

pAeq,Te

T

0

= 8 timmar

p

0

= 20

µ

Pa

p

A

= A-vägt momentant ljudtryck i Pa

Om T

e

= T

0

= 8 timmar blir L

EX,8h

= L

pAeq,Te

1

t

2

t

1

-------------

p

A

t

( )

p

0

------------

2

t

d

t 1

t

2

AFS 2005:16

15

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna om buller

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-

ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna

(t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa på praktiska lös-

ningar och förfaringssätt) och ge rekommendationer, bakgrundsmaterial

och hänvisningar.

Allmänt

Föreskrifterna har anpassats till ett nytt direktiv om minimikrav för ar-

betstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har sam-

band med buller i arbetet (2003/10/EG). Föreskrifterna behandlar, liksom

direktivet, uteslutande det buller personer utsätts för dvs. ljudexpone-

ring. Anpassningen innebär vissa skärpningar av kraven beträffande hör-

selskadligt buller jämfört med tidigare föreskrifter. Kraven har även blivit

mer detaljerade beträffande riskbedömning, mätning, åtgärder, hörsel-

kontroller, samverkan samt information och utbildning. Med syfte att för-

enkla föreskrifterna och bibehålla kravnivån från tidigare föreskrifter har

vissa skärpningar också införts utöver direktivets krav.

Föreskrifterna har kompletterats med avsnitt om tillämpningsområde,

definitioner och riskbedömning. De allmänna råden har anpassats till

kunskapsläget, standarder och andra myndigheters regler beträffande

störande buller. Detta har skett i form av ett utökat bedömningsunderlag

samt kompletteringar och justeringar av vägledande värden i kommen-

tarerna.

Föreskrifterna om buller kompletterar och preciserar föreskrifterna om

systematiskt arbetsmiljöarbete bl.a. när det gäller undersökning, riskbe-

dömning och kunskaper.

Buller utgör ofta en stor belastning i arbetsmiljön. Förutom att buller kan

orsaka hörselskada kan det också vara störande och tröttande.

Hörselskadligt buller

Kraftigt buller under kort tid kan orsaka en tillfällig hörselnedsättning.

Hörseln återhämtar sig i regel efter en kortare eller längre tids hörselvila.

Vid långvarig kraftig exponering för buller kan emellertid de ljudkänsliga

AFS 2005:16

16

hårcellerna i innerörat skadas

,

med en permanent hörselnedsättning som

följd. En sådan hörselskada, som har orsakats av buller, kvarstår och kan

inte botas. Kraftigt buller kan även ge upphov till mer eller mindre per-

manenta öronsusningar och ringningar

,

s.k. tinnitus

,

samt andra effekter

som ljudöverkänslighet och ljudförvrängning.

Ju starkare bullret är desto kortare tid behövs för att en hörselskada skall

uppstå. Stadigvarande och längre tids exponering för buller med en A-

vägd ljudtrycksnivå överstigande ca 85 dB medför risk för hörselskada.

Den individuella känsligheten varierar emellertid starkt, vilket medför att

särskilt känsliga personer kan riskera hörselskada vid långvarig expone-

ring även för buller med A-vägda ljudtrycksnivåer omkring 75–80 dB.

Risken för hörselskada kan också öka vid samtidig exponering för buller

och ototoxiska ämnen eller för buller och vibrationer.

Även en relativt måttlig hörselnedsättning kan vara besvärande eftersom

den ofta medför svårigheter att uppfatta samtal. Detta märks särskilt i

sällskap då man störs av att flera talar samtidigt eller när annat bak-

grundsbuller förekommer.

Den hörselskadade upptäcker själv ofta skadan i sent stadium, eftersom

man gradvis vänjer sig vid försämringen. Varaktigt öronsus kan dock

vara ett tecken på hörselskada. Impulsljud, t.ex. slagljud, kan utgöra en

särskild risk för hörselskada. Det kan räcka med enstaka

,

tillräckligt

starka

,

knallar för att man ska få en bestående hörselskada.

Genom åren har ansträngningar gjorts för att finna metoder att minska

bullerstörningarna inom olika branscher. Tekniska lösningar har i många

fall tagits fram och provats ut.

Störande buller

Begreppet störande buller

omfattar både psykologiska och fysiologiska

effekter av buller.

De psykologiska effekterna är i första hand relaterade till upplevelsen av

bullret. Hit hör också vissa effekter som den som utsätts för buller inte

nödvändigtvis själv kopplar till bullerexponeringen, exempelvis trötthet

och irritation. Störande och stressande buller kan även leda till fysiolo-

giska reaktioner av olika slag, t.ex. ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck

och utsöndring av stresshormoner. Samverkan mellan de psykologiska

och fysiologiska effekterna kan även förekomma.

Regler och råd om arbetsrelaterade hälsorisker och medicinska kontroller

finns i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

AFS 2005:16

17

Störningsupplevelse av buller påverkas av flera faktorer i samband med

bullerexponering. En översiktlig genomgång av störande buller och dess

inverkan ges här.

Inverkan av ljudets egenskaper

De egenskaper som främst påverkar upplevelsen är ljudets styrka samt

dess frekvens- och tidskaraktär. Graden av störning ökar vanligtvis med

ökande styrka hos ljudet. Om ett ljud innehåller hörbara toner ökar van-

ligen störningsgraden. Ljud som varierar i nivå eller karaktär upplevs ofta

som mer störande än konstanta ljud. Ljud där låga frekvenser dominerar

verkar vanligen tröttande.

Eftersom risken för störning beror på flera egenskaper hos ljudet kan en

bedömning sällan göras enbart med hjälp av något enkelt mätvärde, t.ex.

ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå, utan hänsyn kan även behöva tas till

ljudets frekvens- och tidskaraktär. Om bullret är konstant och relativt

jämnt fördelat i frekvensområdet 200 – 4000 Hz kan dock den ekvivalenta

A-vägda ljudtrycksnivån vara ett relativt bra mått på förväntad störning.

Inverkan av andra faktorer

Risken för störning kan heller inte bedömas enbart utifrån ett ljuds egen-

skaper. Samma ljud kan få skilda effekter i olika situationer och för olika

personer. För att bedöma risken för störning på en arbetsplats behöver

man därför vanligen beakta förhållanden utöver ljudets egenskaper.

Några av de viktigaste beskrivs nedan.

Individuella skillnader

Den individuella känsligheten för buller är olika och det är därför viktigt

att hänsyn tas till enskilda individers behov. Hörselskadade är t.ex. en

grupp som av flera skäl är mer känslig för buller vilket är viktigt att beakta

i samband med hörselskadade arbetstagare. Den som ännu inte helt lärt

sig sin arbetsuppgift kan också antas bli mer störd av buller än den med

stor erfarenhet.

Bullrets maskeringseffekter

En allvarlig olägenhet med buller är dess förmåga att maskera önskvärt

ljud som tal och annan viktig information. Bullrets maskering av tal är i

situationer där det är viktigt att kunna uppfatta tal helt avgörande för den

subjektiva reaktionen på bullret.

AFS 2005:16

18

Maskeringen beror dels på styrkan och frekvensinnehållet hos det

störande ljudet

,

dels på hörselns känslighet för maskering vilket i sin tur

beror av eventuell hörselnedsättning. Förmågan att uppfatta tal beror

dessutom på språk och lyssnarens ålder. I en bullrig miljö har en lyssnare

svårare att uppfatta tal på ett främmande språk jämfört med tal på sitt

modersmål. En ung person har inte hunnit inpränta språkets alla mönster

och regler och är därför sårbarare än en vuxen. Hos äldre försämras in-

formationsbehandlingen i centrala banor i hjärnan, vilket ger större sår-

barhet för störande ljudmiljö. I tabell 1 redovisas en bedömning av möj-

ligheterna till talkommunikation vid olika bakgrundsbullernivåer.

Tabell 1 – Förhållanden för talkommunikation relaterade till

bakgrundsbullrets nivå

I miljöer rika på efterklang lever tidigare talljud kvar som ekon i rummet

och maskerar efterföljande ljud. Efterklangstider på ca 0,8 s och därunder

innebär i de flesta fall acceptabel störning från rumsekon. I större lokaler

med längre efterklangstid, t.ex. aulor och stora konferenslokaler, krävs

som regel speciella högtalaranläggningar för att skapa rimlig taluppfatt-

barhet. I lokaler för barn, äldre och hörselskadade där krav ställs på god

taluppfattbarhet kan efterklangstider understigande 0,5 s behövas.

Buller kan, på grund av dess maskerande effekt, även allvarligt försämra

möjligheterna att uppfatta akustiska varningssignaler och t.ex. ljud från

ett annalkande fordon och kan därför utgöra en indirekt olycksrisk. Det är

också svårare att uppfatta varifrån ett ljud kommer ju mer efterklangsrik

en miljö är.

Om bakgrundsbullret har sådan nivå att röststyrkan ofta behöver höjas

för att talet ska kunna uppfattas tillräckligt bra finns även risk för röstpro-

blem. Detta är speciellt angeläget att beakta i miljöer där talkommuni-

A-vägd ljudtrycksnivå [dB]

Förhållanden för talkommunikation

70

Samtal med hög röst kan nätt och jämnt föras på

1 m avstånd för personer med fullgod hörsel.

55

Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på funge-

rande talkommunikation med normal röststyrka på

näravstånd från talaren.

50

Som ovan men på 5–10 m avstånd.

40

Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på säker

taluppfattbarhet på nära håll också för hörselska-

dade och äldre lyssnare samt vid kommunikation

på språk som inte är lyssnarens modersmål.

35

Som ovan men på 5–10 m avstånd.

AFS 2005:16

19

kation är viktig, t.ex. i skolor och förskolor. För att höras i buller höjer

talaren såväl röststyrkan som röstläget och pressar ofta rösten. Detta kan

innebära slitage på stämbandsslemhinnan och påfrestning på struphuvu-

dets muskulatur. Kvinnor löper större risk än män att få problem med

rösten vid arbete i miljöer där röststyrkan behöver höjas.

Arbetsuppgiftens betydelse

Man är särskilt känslig för buller under arbete med mer komplexa upp-

gifter, speciellt arbetsuppgifter som kräver att man behandlar informa-

tion i tal eller skrift.

Förutsägbarhet och kontroll

Bullret uppfattas vanligen som mer störande och tröttande då det varie-

rar på ett sätt som den exponerade inte kan kontrollera eller förutsäga.

Bullrets upplevda nödvändighet

När bullret är ett resultat av den exponerades eget arbete eller av den

verksamhet i vilken vederbörande ingår upplevs det vanligen som

mindre störande än om det betraktas som helt ovidkommande och möj-

ligt att eliminera. Därför är det bl.a. viktigt att informera om åtgärder som

vidtagits mot bullret och om de eventuella svårigheter som hindrar ytter-

ligare förbättringar.

Ovidkommande tal

Ovidkommande tal är påtagligt distraherande och är på många arbets-

platser det mest störande ljudet. Det blir särskilt störande när man arbe-

tar med en uppgift som är av verbal karaktär. Det ovidkommande talets

ljudnivå är här av begränsad betydelse, så länge det går att uppfatta.

Stress, trötthet och prestation

Buller kan på flera sätt bidra till den mentala belastningen i en arbets-

situation och därmed göra arbetet mer tröttande och/eller ge upphov till

stressymtom av olika slag. Detta kan i sin tur leda till att man presterar

sämre. Man kan bli trött på grund av direkt påverkan av bullret, speciellt

när man utsätts för höga ljudnivåer under längre tid. Monotona ljud,

även på måttliga nivåer, kan göra att man blir sömnig, speciellt om ljudet

är lågfrekvent.

AFS 2005:16

20

Buller kan göra arbetsuppgifterna mer ansträngande och tröttande, spe-

ciellt om uppgifterna kräver att man uppfattar tal eller annan akustisk in-

formation eller när de i övrigt är sådana att man är känslig för distraktion.

Den ökade ansträngningen innebär ofta att man är extra trött efter arbe-

tet vilket kan leda till en försämring av prestationsförmågan på längre

sikt. Buller kan också leda till att man sänker sin ambitionsnivå vilket kan

ha negativ inverkan på arbetets kvalitet.

För känsliga personer, t.ex. hörselskadade, ökar risken för negativ påver-

kan. Läsförståelse, läskunnighet och språkförståelse hos barn har också

visat sig försämras under pågående bullerexponering.

Lågfrekvent buller

Lågfrekvent buller definieras i detta sammanhang som buller med domi-

nerande ljudenergi inom frekvensområdet 20 till 200 Hz. Lågfrekvent bul-

ler kan ge upphov till trötthet och sömnighet men även vara störande i

vissa situationer. Risken för störning är störst i miljöer med stora krav på

stadigvarande koncentration.

Förutom bullrets nivå har dess tidskaraktär stor betydelse för störnings-

upplevelsen. Detta innebär att en bedömning i många fall inte kan göras

enbart utifrån mätning av ekvivalenta ljudtrycksnivåer utan man kan även

behöva ta hänsyn till hur bullret varierar med tiden.

Om skillnaden mellan C-vägd och A-vägd ljudtrycksnivå är mindre än

15 dB kan störning på grund av lågfrekvent buller i de flesta fall uteslutas.

Vid större skillnader är det lämpligt att genomföra en tersbandsanalys för

att få ett säkrare bedömningsunderlag. Nedanstående värden i tabell 2

kan då användas som stöd när störningsrisken bedöms. Värdena torde i

de flesta fall vara tillämpbara även på buller som har en från störnings-

synpunkt ogynnsam tidskaraktär.

AFS 2005:16

21

Tabell 2 – Exponeringsvärden för lågfrekvent ljud

Värdena är tillämpbara för arbetsförhållanden där stora krav ställs på sta-

digvarande koncentration (se tabell 5 i kommentarerna till 4 §).

Infraljud

Förutom hörbart ljud i form av buller kan infraljud förekomma. Med infra-

ljud avses ljud med frekvenser upp till ca 20 Hz. Infraljud uppfattas endast

i begränsad utsträckning av människans hörselorgan. Om infraljudet har

hög nivå får man en viss reaktion. En s.k. perceptionströskel har påvisats,

en tröskelfunktion som direkt övergår i hörtröskeln vid ökande frekvens.

Sambandet mellan uppmätta infraljudsnivåer och påverkan på män-

niskan i form av sömnighet, störningsreaktioner och olika former av be-

svärsupplevelser är numera väl klarlagt. Infraljud under perceptionströs-

keln synes emellertid inte orsaka några effekter. Det är därför önskvärt att

man eftersträvar en miljö där infraljudnivån inte överstiger perceptions-

tröskeln.

Infraljud alstras i processer eller anläggningar där stora ytor eller luft-

massor sätts i rörelse.

Sådana infraljudkällor kan vara stora dieselmotorer, kolvkompressorer,

ventilationsanläggningar och fordon. Hörselskydd kan normalt inte an-

vändas för att begränsa uppträdande effekter, på grund av deras ringa

dämpning av infraljud.

Mittfrekvens

1/3- oktavband

[Hz]

Ekvivalent

ljudtrycksnivå

[dB]

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

71

61

54

49

47

45

43

41

39

37

AFS 2005:16

22

Tabell 3 – Exponeringsvärden för infraljud

Angivna värden ligger 5–10 dB över perceptionströskeln. Infraljud med

nivåer under dessa exponeringsvärden torde normalt inte leda till några

effekter. Vid mätning av infraljud genom bestämning av den totala

G-vägda ljudtrycksnivån enligt SS-ISO 7196 gäller ovanstående för

G-vägda exponeringsvärden under ca 105 dB.

Ultraljud

Även ultraljud förekommer ibland i arbetslivet. Med ultraljud avses ljud

med frekvenser över 18 000 Hz. Det kan inte uteslutas att skada kan upp-

stå på människans hörselorgan vid tillräckligt långvarig exponering för

ultraljud med hög ljudtrycksnivå.

Utrustning som arbetar med ultraljud kan alstra undertoner inom det

hörbara frekvensområdet. Undertonerna kan upplevas som mycket irrite-

rande. Dessutom kan de vid tillräckligt lång exponeringstid innebära risk

för hörselskada om ljudtrycksnivån är tillräckligt hög. Användningen av

ultraljud inom bl.a. industriell och medicinsk verksamhet samt för över-

vakning och kontroll har ökat markant under senare år. Ultraljud används

industriellt särskilt för att bearbeta plastmaterial (plastsvetsning), rengö-

ring och olika former av övervakning. Då använder man ofta lägre

frekvenser inom ultraljudsområdet (mellan 20 000 och 40 000 Hz). För

icke-förstörande materialprovning används normalt högre ultraljudsfrek-

venser. Luftburet ultraljud med högre frekvenser än 200 kHz torde inte

kunna vara något arbetsmiljöproblem, bl.a. på grund av att det dämpas

effektivt vid utbredning genom luften. Det är ofta relativt enkelt att be-

Mittfrekvens

1/3- oktavband

[Hz]

Ljudtrycksnivå

[dB]

2

2,5

3,15

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

130

126

122

118

114

110

106

102

98

94

90

AFS 2005:16

23

gränsa utstrålningen av ultraljud genom avskärmning eller inbyggnad.

Även relativt enkla hörselskydd har normalt god dämpning i ultraljuds-

området. Det är också viktigt att beakta riskerna vid direktkontakt med

ultraljudsalstrande utrustning.

Tabell 4 – Exponeringsvärden för ultraljud

Angivna värden avser ultraljudsnivåer som kan tillämpas vid bedömning

av möjlig hörselskaderisk. Exponering för ultraljudsnivåer under dessa

värden torde normalt inte medföra risk för hörselskada.

Mätning

Mätinstrument

Enligt standarden SS-EN 61672-1 hänförs ljudnivåmätare till en av klas-

serna 1 eller 2. Instrument i klass 2 har lägre noggrannhet än instrument i

klass 1. I första hand är det lämpligt att använda ljudnivåmätare som

uppfyller fordringarna för klass 1 men även instrument i klass 2 kan i

många fall ge tillräcklig noggrannhet. Äldre instrument är inte klassade

enligt ovanstående standard utan uppfyller krav enligt tidigare standar-

der. Även instrument som uppfyller kraven enligt SS-EN 60651 och SS-

EN 60804 och som enligt dessa tillhör klass 1 eller 2 kan godtas.

Det är viktigt att notera att SS-EN 61672-1 anger stora toleranser avse-

ende mätinstrumentens frekvenskaraktäristik för frekvenser högre än

10 000 Hz. För ljudnivåmätare i klass 2 anges stora toleranser redan för

frekvenser över 4000 Hz. Det kan medföra att dessa instrument inte

korrekt registrerar ljud med höga frekvenser.

För att uppnå erforderlig mätnoggrannhet är det viktigt att det använda

instrumentets kalibrering kontrolleras med en akustisk kalibrator före och

efter varje mätning. För att säkerställa att instrumentets mätnoggrannhet

inte avviker från uppställda krav behöver såväl instrumentet som dess

Mittfrekvens

1/3-oktavband

[Hz]

Ljudtrycksnivå

[dB]

20 000

25 000

till

200 000

105

115

AFS 2005:16

24

kalibreringsnormal kalibreras periodiskt. En sådan kalibrering kan utföras

av t.ex. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut eller leverantör.

Det är viktigt att personburna ljudexponeringsmätare, s.k. dosimetrar

,

överensstämmer med standarden SS-EN 61252. Äldre dosimetrar har

oftast något lägre noggrannhet, vilket dock torde kunna godtas i vissa

fall. Vid val av dosimeter är det viktigt att välja dosimeter med ett mätom-

råde som är lämpligt för den aktuella mätningen. Ett instrument försett

med s.k. lågnivåtröskel kan normalt endast användas vid mätning av bul-

ler vars ekvivalenta ljudnivå överstiger tröskelnivån med minst 10 dB. Det

är också viktigt att observera att särskilt äldre dosimetrar kan ha dålig im-

pulsljudrespons, vilket kan resultera i felaktigt mätresultat.

Mätningar

Mätningar kan behövas för att avgöra om det finns risk för hörselskada

eller bullerstörning. Vidare kan mätvärden behövas som underlag vid val

av hörselskydd eller som underlag för bullerbegränsande åtgärder.

Det är viktigt att mätningarnas omfattning och noggrannhet anpassas till

rådande förhållanden på den aktuella arbetsplatsen. Det är också viktigt

att mätningarna genomförs vid tillfällen som är representativa för den

aktuella verksamheten i ett längre tidsperspektiv. Vid mätning av höga

ljudnivåer krävs extra stor noggrannhet och man kan i vissa fall behöva

använda mätinstrument som tillhör klass 1. I sådana fall kan man också

behöva övervaka bullerförhållandena kontinuerligt så att försämringar

snarast kan uppmärksammas och åtgärdas.

Det kan vara svårt att genomföra mätningar för att klarlägga varje enskild

arbetstagares exponering. Ofta kan man dock bestämma exponeringen

med ledning av mer översiktliga mätningar, kompletterade med beräk-

ningar eller annan bedömning.

Ljudnivån varierar ofta påtagligt. Variationerna kan bero dels på

varierande verksamhet, dels på att man under arbetsdagen befinner sig i

lokaler med olika ljudnivå eller på olika avstånd från bullrande maskiner.

Ekvivalent ljudnivå kan bestämmas på flera olika sätt, t.ex. genom stick-

provsmätningar eller med hjälp av integrerande ljudnivåmätare i punkt

eller punkter där den exponerade normalt har huvudet. Om bullret varie-

rar mellan olika konstanta nivåer kan man bestämma aktuella ljudnivåer

och motsvarande exponeringstider för dessa, varefter den ekvivalenta

ljudnivån kan beräknas.

AFS 2005:16

25

Om ljudnivån som en arbetstagare utsätts för varierar kraftigt under hela

arbetsskiftet eller arbetsdagen, får man det mest exakta mätresultatet

med en mätning som pågår under hela exponeringstiden och som ge-

nomförs med integrerande, medelvärdesbildande ljudnivåmätare, in-

ställd på tidsvägningen ”F” (”Fast”).

Mätning med dosimeter är ofta att föredra när det är svårt att beräkna en-

skilda personers bullerexponering. Detta är fallet då personer förflyttar

sig inom områden med olika ljudnivåer eller oregelbundet använder eller

vistas intill maskiner med varierande ljudnivå. Mätningar med person-

buret instrument kan emellertid genom reflexer eller skuggverkan, på

grund av mikrofonens placering, ge mätresultat som avviker från dem

man får med instrument med fast mikrofon. Ett lämpligt avstånd för dosi-

meterns mikrofon är därför ca 10 cm från personens huvud. Skillnaderna

i mätresultat är mest uttalade i örats känsligaste frekvensområde. Det är

emellertid viktigt att beakta att en mikrofonplacering nära personens

huvud kan innebära att bärarens eget tal inverkar på mätresultatet. Detta

gäller speciellt vid mätning i miljöer där förhållandevis låga ljudnivåer

förekommer.

Vid mätning av impulsljud är det väsentligt att rikta mikrofonen enligt till-

verkarens instruktioner och att beakta reflexionsrisk i omgivningens ytor.

För att kunna registrera impulstoppvärdet korrekt vid mycket kortvariga

impulsljud behöver man använda mätinstrument med en stigtid under

50-mikrosekunder (Tidsvägning ”Peak”).

Vid mätning av lågfrekvent buller kan mätosäkerheten bli betydande när

man mäter i tredjedelsoktavband (tersband). I publikationen SP-INFO

1996:17 Vägledning för mätning av ljudnivå i rum vid låga frekvenser –

fältprovning beskrivs en metod för mätning av lågfrekvent buller som

bl.a. syftar till reproducerbara och noggranna mätresultat.

AFS 2005:16

26

Kommentarer till enskilda paragrafer

Tillämpningsområde

Till 1 § För företagare som ensamma eller bara tillsammans med med-

lemmar av sin närmaste familj driver verksamhet utan att ha anställda

gäller föreskrifterna enligt 3 kap. 5 § i arbetsmiljölagen i de fall riskerna

härrör från tekniska anordningar eller farliga ämnen.

Definitioner

Till 2 § De flesta äldre mätinstrument uppfyller endast kraven i den tidi-

gare standarden SS-EN 60651 Akustik – Ljudnivåmätare. Definitionerna

på A- och C-vägd ljudtrycksnivå gäller även för mätningar med A- och C-

vägningsfilter enligt denna standard. Det gäller även definitionen på

maximal A-vägd ljudtrycksnivå med tidsvägning ”Fast”.

Exponeringsvärden

Till 3 § Krav relaterade till de undre insatsvärdena finns i 12, 14 och 16 §§

och till de övre insatsvärdena i 8, 10, 12 och 16 §§. Insatsvärdena, och

därmed relaterade krav i paragraferna, gäller utan att hänsyn tas till even-

tuell användning av hörselskydd.

För gränsvärdena gäller krav enligt 13 §. I de fall arbetstagarna bär hör-

selskydd gäller att aktuella exponeringsvärden korrigeras med hörsel-

skyddens dämpvärden innan de jämförs med gränsvärdena. Metoder för

att göra detta finns bl.a. i standarden SS-EN 458 samt i Arbetsmiljöver-

kets publikationer Buller och bullerbekämpning, Personlig skyddsut-

rustning, Din personliga skyddsutrustning och Med örat i centrum – Före-

byggande hörselvård.

Planering av arbete

Till 4 § Det är inte möjligt att ange ett generellt samband mellan expone-

ring, dvs. det buller som vederbörande utsätts för, och störningsupple-

velse. Ofta kan även buller med låg nivå upplevas som mycket störande.

Särskilt vid lägre ljudnivåer kan också känsligheten för bullrets störande

inverkan variera avsevärt mellan olika individer. Det går därför inte att

ange någon nedre gräns då bullerdämpande åtgärder inte längre är moti-

verade. Bedömning får därför göras från fall till fall och grundas på bl.a.

AFS 2005:16

27

besvärsupplevelse, talmaskering, aktuell ljudnivå, bullerexponeringens

frekvens- och tidskaraktär samt tekniska möjligheter att begränsa bullret.

Det är viktigt att följa den tekniska utvecklingen vid bullerbegränsning

och tillämpa aktuella metoder när den genomförs. Bullerbegränsning vid

själva ljudkällan är i allmänhet den mest ekonomiska och effektiva meto-

den.

Värdena för ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå i tabell 5 kan tjäna som väg-

ledning när man bedömer en bullersituation samt vid projektering, plane-

ring och inköp av ny utrustning.

Tabell 5 – Exponeringsvärden för olika arbetsförhållanden

Grupp

Arbetsförhållanden

Exempel på aktiviteter

Exponering under

normal arbetsdag

Ekvivalent A-vägd

ljudtrycksnivå [dB]

I

Stora krav på stadigvarande

koncentration och på säker

taluppfattbarhet

Undervisning (där maskiner och

andra bullerkällor normalt inte

används i undervisningen).

35*)

II

Stora krav på stadigvarande

koncentration eller behov av

att kunna föra samtal obesvärat.

Gynnsamma möjligheter att

erhålla relativt låg ljudnivå.

Kontorsarbete utan bullrande

kontorsmaskiner.

Patientsamtal och liknande.

Sammanträden.

40*)

III

Betydelsefullt att kunna sam-

tala eller stadigvarande krav

på precision, snabbhet eller

uppmärksamhet.

Endast mindre bullrande utrust-

ning direkt knuten till arbetet.

Processkontroll och fjärrstyr-

ning.

Manuell montering, kontroll,

sortering, packning, lagerarbe-

ten m.m.

Servering i restauranger (med

undantag för dansrestauranger

och diskotek).

55*)

IV

Verksamhet där bullrande ma-

skiner och utrustning används

och som normalt ej omfattas av

grupperna I, II och III.

Huvudsakligen praktiskt arbete,

arbete med maskiner och pro-

cesser i verkstäder och industri.

Jord- och skogsbruk, bygg- och

anläggningsverksamhet.

Betjäning av last- och transport-

utrustning.

Arbete i dansrestauranger och

diskotek.

75

*) För grupperna I, II och III gäller att ljudbidrag från den egna verksamheten inte omfattas av det

värde som anges i tabellen.

AFS 2005:16

28

Underlag tillämpligt som vägledning vid projektering och planering finns

i svensk standard om ljudklassning av utrymmen i byggnader (se rubri-

ken Information från Arbetsmiljöverket).

I t.ex. kontors- och laboratoriemiljöer kan buller från fasta anläggningar

och från apparatur och datoranläggningar uppfattas som en väsentlig

olägenhet. Det är därför viktigt att även sådan utrustning är bullerdäm-

pad så långt som möjligt.

Förutom buller från maskinell utrustning är det viktigt att beakta att även

människoröster kan vara en bullerkälla, t.ex. i skola, förskola och fritids-

hem. Ovidkommande tal i kontorsmiljö kan också vara en olägenhet, spe-

ciellt i kontor med öppna planlösningar. Det är därför angeläget att den

akustiska utformningen av sådana lokaler ägnas speciell omsorg.

Regler om buller och akustik finns även i föreskrifterna om arbetsplat-

sens utformning och i Boverkets byggregler.

De bestämmelser som avses i punkt b) är sådana bestämmelser som

överför EG-direktiv till svensk lagstiftning. Ett exempel på detta är före-

skrifterna om maskiner och vissa andra tekniska anordningar som bl.a.

innehåller vissa krav beträffande buller från maskiner.

Riskbedömning

Till 5 §

c) Exempel på arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för buller är

de som är gravida eller som har någon form av hörselskada. Det som

är viktigt att beakta när det gäller gravida arbetstagare är bullrets

eventuella påverkan på fostrets utveckling och hörsel. Regler om

gravida arbetstagare finns i föreskrifterna om gravida och ammande

arbetstagare.

d) Ototoxiska ämnen har visat sig kunna förstärka bullers hörselska-

dande effekt. Potentiella ototoxiska ämnen är vissa lösningsmedel

t.ex. styren, toluen och xylen samt vissa lösningsmedelsblandningar.

Även vissa bränslen t.ex. flygbränsle samt vissa metaller t.ex. kvicksil-

ver, bly och mangan har visat sig kunna vara ototoxiska. Verksamhe-

ter där både buller och ototoxiska ämnen kan förekomma är t.ex. mål-

ning, tryckeriverksamhet, båttillverkning, möbeltillverkning samt till-

verkning av metall-, läder- och petroleumprodukter. Även vibrationer

kan, om de uppträder tillsammans med buller, förstärka bullrets hör-

selskadande effekt. Regler om vibrationer finns i föreskrifterna om

vibrationer.

AFS 2005:16

29

Om exponering för ototoxiska ämnen eller vibrationer förekommer

samtidigt med

,

eller i anslutning till

,

hörselskadlig bullerexponering

behöver man ta hänsyn till eventuella samverkanseffekter. Vid be-

dömning av sådana samverkanseffekter kan det vara lämpligt att an-

lita expertis från företagshälsovården eller yrkesmedicinsk klinik. Det

kan även vara lämpligt att använda personlig skyddsutrustning för att

minska exponeringen för ototoxiska ämnen även om den ligger under

de hygieniska gränsvärdena för de aktuella ämnena. Se även kom-

mentarerna till 12 § beträffande användning av hörselskydd.

f) Enligt föreskrifterna om maskiner och vissa andra tekniska anord-

ningar gäller att bruksanvisningen till en maskin skall innehålla infor-

mation om luftburet buller från maskinen.

h) Avser verksamheter där arbetstagaren även efter arbetstiden kan ut-

sättas för buller. Exempel på sådana verksamheter är arbete på fartyg,

oljeplattformar, jourverksamhet och liknande.

i) Publicerade resultat från andra hörselundersökningar kan t.ex. vara

referensdata avseende jämförbara personer utan yrkesmässig buller-

exponering.

Till 6 § Huvudsyftet med de föreskrivna mätningarna är att säkerställa att

det inte föreligger någon risk för hörselskada. Vidare kan mätvärden be-

hövas som underlag för bedömning av bullerstörning, vid val av hörsel-

skydd och som underlag för bullerbegränsande åtgärder.

Det är viktigt att den som utför mätningar har de kunskaper som behövs

om aktuella mätstandarder, mätningarnas utförande, felkällor vid mät-

ning och är väl förtrogen med de instrument som används. Det är också

viktigt att denna person har god insikt om de förhållanden som råder på

den aktuella arbetsplatsen.

Om det finns buller med väsentliga inslag av högfrekvent ljud, t.ex. vissa

blåsljud, kan en mätning av ljudnivån medföra att ljudets verkliga nivå

underskattas på grund av mätfel (se avsnittet ”Mätning”).

Till 7 § Resultaten från bestämningen av bullerexponeringen enligt 6 §

dokumenteras som en del av riskbedömningen.

Åtgärder

Till 8 § När man, t.ex. genom mätningar, konstaterat att det finns hälso-

risker är nästa steg att vidta åtgärder. Ofta är förhållandena sådana att

det fordras en noggrann genomgång av arbetslokalerna och källorna till

det aktuella bullerproblemet. När man upprättar föreskriven handlings-

AFS 2005:16

30

plan kan det vara lämpligt att försöka gradera källorna från störningssyn-

punkt, hur många som berörs av bullerproblemet, vilken åtgärdsprincip

man kan använda, vad det kommer att kosta och vad resultatet av åtgär-

derna kommer att bli.

En sänkning av ljudnivån är värdefull, även om den inte utesluter beho-

vet av hörselskydd. En förbättring ökar komforten och möjligheterna till

talkommunikation. Samtidigt minskar den risken för hörselskada i de fall

då hörselskydd av någon anledning inte ger full säkerhet. Vid exponering

för buller med hög ljudnivå är det viktigt att det finns tillgång till paus-

utrymme med låg ljudnivå, som gör det möjligt att vila hörseln och ger

tillfälle att ta av hörselskydden. Regler om pausutrymmen finns även i

föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.

Ett systematiskt bullerbekämpningsarbete kräver god planering och

lämpligt val av åtgärder. Ofta kan man behöva kombinera åtgärder enligt

4 §. Det är också viktigt att ta hänsyn till aktuell teknisk utveckling och de

möjligheter som finns att begränsa bullret.

Det är viktigt att välja mindre bullrande maskiner. Det gäller såväl vid in-

köp som vid inhyrning av maskin. På så sätt minskas behovet av åtgärder

när maskinen är installerad. Åtgärder i efterhand kan bli kostsamma och

ger i regel sämre resultat.

Användning av maskiner som konstruerats för en låg bullernivå kan ofta

vara en förutsättning för att kraven på både en fullgod arbetsmiljö och en

effektiv produktion skall kunna tillgodoses. En begränsning av maskin-

bullret kan också vara nödvändig för att man skall kunna uppfylla an-

givna exponeringskrav på maskinens operatörsplats och undvika hörsel-

skydd. Om det är motiverat kan köpare vid upphandling avtala om ljud-

garantier i köpekontraktet. Se även punkt f) i kommentarerna till 5 §.

Det är viktigt att maskiner installeras och underhålls så att de avger så lite

buller som möjligt. Enligt föreskrifterna om maskiner och vissa andra tek-

niska anordningar gäller att bruksanvisningen, vid behov, skall ange de

krav som gäller vid installation och montering för att minska buller eller

vibrationer (t.ex. användning av dämpare, fundamentets typ och massa

osv.). Tillhörande serviceanvisningar kan även innehålla råd om nödvän-

digt underhåll för att hindra att bullret ökar i onödan på grund av för-

slitning.

Vid många tillfällen, t.ex. när man använder vissa typer av roterande eller

slående maskiner, kan bearbetningsljudet vara väsentligt starkare än det

ljud som själva maskinen avger. Då är uppgifter om maskinbullret av

begränsad betydelse för en bedömning av det totala bullret under en

AFS 2005:16

31

arbetsprocess. Där starkt bearbetningsljud förekommer kan det vara

lämpligt att överväga en övergång till annan arbetsmetod.

Byte av arbetsmetod, byte till mindre bullrande maskin eller maskintyp,

bullerbegränsande åtgärder på maskin eller annan bullerkälla och in-

byggnad av bullerkälla har fördelen att begränsa bullret även i maskinens

omedelbara närhet. Vidare kan arbetsrotation utjämna bullerbelast-

ningen mellan arbetstagare.

Kraftigt buller kan i vissa verksamhetsgrenar orsakas av oförsiktig mate-

rialhantering och från bullersynpunkt olämpliga arbetsrutiner. Det är där-

för viktigt att material, maskiner och redskap hanteras så att onödigt bul-

ler inte uppstår.

Vissa slags utrustningar och komponenter t.ex. fläktar, pumpar, hydraul-

aggregat, transformatorer och kompressorer kan ofta placeras i särskilda

utrymmen. Uppställningen behöver dock planeras med hänsyn till ser-

vicepersonalens bullerexponering. Om flera aggregat placeras i samma

utrymme kan det vara lämpligt att vidta åtgärder så att alla aggregat i ut-

rymmet vid service kan stängas av samtidigt. Det är viktigt att använda

hörselskydd vid arbete i inbyggnader med bullrande maskiner eller ut-

rustningar.

Regler om avskilda lokaler finns i föreskrifterna om arbetsplatsens ut-

formning.

Ljudspridningen kan begränsas och ljudnivån på avstånd från bullerkäl-

lan sänkas genom att tak- och väggpartier görs ljudabsorberande. En

ökad ljudabsorption minskar också andelen störande ljudreflexer vilket

förbättrar möjligheterna att uppfatta tal och riktningsbestämma ljud. Ofta

kan det också vara fördelaktigt att dela upp en lokal i skilda utrymmen

med effektivt ljudisolerande och ljudabsorberande väggar eller skärmar.

På så sätt kan man avskärma den verksamhet som bullrar mest. Uppsätt-

ning av ljudabsorbenter och avskärmningar sänker dock inte ljudnivån

påtagligt i ljudkällans närhet.

Genom att ställa upp vibrerande maskiner på fjädrande element, ofta i

kombination med tunga fundament, kan man begränsa ljudspridning via

byggnadsstommen till omgivande delar av byggnaden.

Vid planering av åtgärder mot buller är det angeläget att även beakta

åtgärdernas påverkan på andra arbetsmiljöfaktorer.

Till 9 § Möjligheterna att meddela sig med varandra kan ordnas på olika

sätt. Som exempel kan nämnas radio- eller trådöverfört tal, signalering

med hand- eller armrörelser samt utplacering av annan person inom hör-

AFS 2005:16

32

och talavstånd. Förekommer behov av kommunikation ofta och under

längre tid, är det lämpligt att ordna en permanent lösning.

Till 10 § Regler om varningsskyltar finns även i föreskrifterna om arbets-

platsens utformning och i föreskrifterna om varselmärkning och varsel-

signalering på arbetsplatser.

Till 11 § Regler om arbetsanpassning finns även i föreskrifterna om

arbetsanpassning och rehabilitering. Se även punkt c) i kommentarerna

till 5 §.

Hörselskydd

Till 12 § Exempel då användning av hörselskydd kan godtas för att be-

gränsa hörselskaderisken är:

a) Verksamhet där inga rimliga tekniska eller organisatoriska åtgärder

kan genomföras för att sänka bullerexponeringen till riskfri nivå.

b) Arbete under en begränsad övergångstid då permanenta bullerbe-

gränsande åtgärder genomförs.

c) Arbete under korta, sällan förekommande exponeringstillfällen där det

är svårt att genomföra bullerbegränsande åtgärder.

I verksamhet som medför exponering för buller med höga ljudnivåer är

det viktigt att hörselskydden bärs oavbrutet. Även korta avbrott minskar

starkt den avsedda skyddsverkan. Det är dock viktigt att planera verksam-

heten så att det finns ”bullerpauser” då hörselskydden kan tas av. Även

vid ljudnivåer omkring 75–80 dB(A) kan det vara motiverat att använda

hörselskydd eftersom särskilt känsliga personer kan riskera hörselskada

vid exponering för lägre nivåer än de övre insatsvärdena i 3 §. Använd-

ning av hörselskydd vid dessa lägre ljudnivåer kan även vara aktuellt för

arbetstagare som samtidigt exponeras för buller och ototoxiska ämnen

eller för buller och vibrationer.

Det är viktigt att val och utprovning av hörselskydd görs omsorgsfullt så

att de ger så lite besvär som möjligt. Väsentligt är också att hänsyn tas till

bullrets nivå och frekvensinnehåll. Vid musikutövning eller när man be-

höver uppfatta tal eller i andra situationer när det är viktigt att kunna upp-

fatta mer högfrekventa ljud är det lämpligt att använda hörselskydd som

ger ungefär samma dämpning för låga och höga frekvenser. För arbetsta-

gare med nedsatt hörsel är ett noggrant val av hörselskydd av speciell

betydelse med tanke på möjligheten att kunna uppfatta tal och annan

viktig ljudinformation.

AFS 2005:16

33

Information om val och användning av hörselskydd finns bl.a. i standar-

den SS-EN 458 samt i Arbetsmiljöverkets publikationer Buller och buller-

bekämpning, Personlig skyddsutrustning, Din personliga skyddsutrust-

ning och Med örat i centrum – Förebyggande hörselvård.

Hörselskydd kan lämpligen provas ut i samband med de i 16 § före-

skrivna hörselundersökningarna. Då kan man även informera om hur de

ska användas.

Det ska särskilt framhållas att det är viktigt att underhålla hörselskydd väl

och att t.ex. byta ut tätningsringar på hörselkåpor vid behov. Eftersatt

underhåll kan allvarligt försämra hörselskyddens funktion. Smutsiga

skydd kan dessutom orsaka klåda och infektioner.

Den typ av olycksrisk som åsyftas är att arbetstagaren på grund av hör-

selskydd inte hör varningssignaler eller en annalkande fara.

Regler om användning av personlig skyddsutrustning finns i föreskrif-

terna om användning av personlig skyddsutrustning.

Gränsvärden

Till 13 § Se kommentarer till 3 §.

Information och utbildning

Till 14 § Information kan också behövas för att motverka negativa effek-

ter på hälsa och säkerhet orsakade av icke hörselskadligt buller. Gene-

rella regler om arbetstagarnas kunskaper finns i föreskrifterna om syste-

matiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetstagarnas medverkan

Till 15 § Generella regler om arbetstagarnas medverkan finns i föreskrif-

terna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hörselundersökning

Till 16 § Kravet på hörselundersökningar har syftet att tidigt kunna upp-

täcka en begynnande hörselskada och därmed genom olika åtgärder

förebygga att skadan förvärras. Genom regelbundna undersökningar kan

man spåra påverkan redan innan personen själv uppmärksammar för-

sämrad hörsel. Kunskap om arbetstagarnas hörselstatus är också viktig

för att kunna identifiera och åtgärda de problem som medföljer en ned-

satt hörsel.

AFS 2005:16

34

Det är viktigt att såväl läkare som annan personal som arbetar med hör-

selundersökningar har genomgått relevant utbildning om hur dessa ska

genomföras och hur resultaten ska tolkas.

Hörselundersökning genomförs lämpligen första gången i samband med

nyanställning.

Därefter kan regelbundna undersökningar företas med ett till tre års inter-

vall. Det längre tidsintervallet kan tillämpas vid ljudnivåer omkring

80–85 dB(A). Vid högre nivåer kan undersökningarna behöva upprepas

oftare.

Det är lämpligt att undersökning med tonaudiometri omfattar minst frek-

vensområdet 500–8 000 Hz. För att så tidigt som möjligt kunna upptäcka

en begynnande hörselskada, är det viktigt att hörselundersökningen ge-

nomförs så att en så låg hörtröskelnivå som möjligt kan bestämmas uti-

från vad den aktuella undersökningssituationen medger.

Det är viktigt att hörselvårdspersonal och berörda arbetstagare diskuterar

resultatet av undersökningen liksom t.ex. val och korrekt användning av

hörselskydd. Vid hörselundersökning är det också lämpligt att arbets-

tagarna medför aktuellt hörselskydd för kontroll.

Hörselundersökning relaterad till de undre insatsvärdena kan t.ex. vara

aktuell för arbetstagare som samtidigt exponeras för buller och oto-

toxiska ämnen eller för buller och vibrationer.

Regler och råd om t.ex. information till arbetstagare i samband med un-

dersökningar finns i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

Till 17 § För att läkare eller annan vårdpersonal ska kunna lämna ut upp-

gifter om hörselkontrollerna krävs den undersöktes samtycke enligt

Sekretesslagen (SFS 1980:100) eller lagen om Yrkesverksamhet på hälso-

och sjukvårdens område (SFS 1998:531). Det möter dock inget hinder att

lämna en resultatsammanställning för grupper av undersökta, förutsatt

att enskilda individer inte kan identifieras.

Till 18 § Det kan vara svårt att avgöra när det finns behov av omplace-

ring. I vissa lindriga fall kan åtgärderna begränsas till god information om

risken för en ytterligare försämring av hörseln, bättre personlig skydds-

utrustning och täta hörselundersökningar.

Omplacering av svårbedömda fall kan kräva samråd med audiologisk

expertis. För att kontrollera att hörselnedsättningen inte fortskrider efter

en omplacering är det viktigt att hörselundersökningar genomförs med

lämpliga tidsintervall.

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00 Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-455-9

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 2005:16

BULLER

Omslag 16 2005 Buller 05-03-30 16.12 Sida 1