AFS 2005:20

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00 Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-462-1

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

HÄLSOUNDERSÖKNING

AV FLYGPERSONAL INOM

CIVILFLYGET

AFS 2005:20

48363 Afs 20 Hälso omsl 05-06-20 16.55 Sida 1

HÄLSOUNDERSÖKNING AV

FLYGPERSONAL INOM

CIVILFLYGET

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsoundersökning av

flygpersonal inom civilflyget och allmänna råd om tillämpningen

av föreskrifterna

ISBN 91-7930-462-1

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2, Box 153,

791 24 Falun.

Tel 023-457 00

Telefax 023-222 69

e-post:

falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8, Box 2555,

403 17 Göteborg.

Tel 031-743 72 00

Telefax 031-13 50 60

e-post:

goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8,

871 32 Härnösand.

Tel 0611-885 00

Telefax 0611-184 10

e-post:

harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 A, Box 438,

581 04 Linköping.

Tel 013-37 08 00

Telefax 013-10 44 20

e-post:

linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A,

972 33 Luleå.

Tel 0920-24 22 60

Telefax 0920-24 22 99

e-post:

lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47, Box 21019,

200 21 Malmö.

Tel 040-38 62 00

Telefax 040-12 64 07

e-post:

malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Drottningholmsvägen 37,

Box 12295,

102 27 Stockholm.

Tel 08-475 01 00

Telefax 08-764 49 72

e-post:

stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8,

903 36 Umeå.

Tel 090-17 07 00

Telefax 090-77 40 19

e-post:

umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A,

352 31 Växjö.

Tel 0470-74 80 00

Telefax 0470-74 80 48

e-post:

vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20, Box 1622,

701 16 Örebro.

Tel 019-21 95 00

Telefax 019-26 09 39

e-post:

orebro@av.se

Utgivare: Maria Hagberg Forss

Elanders Gotab 48363, Stockholm 2005

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ur-

sprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

AFS 2005:20

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsoundersökning av

flygpersonal inom civilflyget

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Hälsoundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Ikraftträdande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om hälsoundersökning av flygpersonal inom

civilflyget

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Hälsoundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

5

AFS 2005:20

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om hälsoundersökning av

flygpersonal inom civilflyget

Beslutade den 16 juni 2005

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) och efter samråd med Luftfartsstyrelsen följande före-

skrifter

1)

.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller arbete som utförs av flygpersonal i lufttra-

fikföretag som driver förvärvsmässig luftfart med driftstillstånd av svensk

myndighet.

Definitioner

2 §

Med ”flygpersonal i lufttrafikföretag” avses i dessa föreskrifter varje

besättningsmedlem ombord på civilt luftfartyg under flygning, anställd

av ett företag som är etablerat i en medlemsstat inom Europeiska Unio-

nen.

Hälsoundersökning

3 §

Flygpersonal i lufttrafikföretag är berättigade till kostnadsfria hälso-

undersökningar innan arbetet påbörjas första gången och därefter med

regelbundna intervall.

Lufttrafikföretaget ansvarar såsom arbetsgivare eller inhyrare för att så-

dana hälsoundersökningar erbjuds den flygpersonal som arbetar i luft-

trafikföretaget.

4 §

Flygpersonal i lufttrafikföretag som lider av hälsoproblem som an-

ses ha samband med att de även arbetar på natten skall, närhelst det är

1)

Jfr följande direktiv

– rådets direktiv 2000/79/EG om genomförande av det europeiska avtalet om

arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan

Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen

(EFT), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association

(ERA) och International Carrier Association (IACA) (EGT L 302, 27.11.2000, s. 57,

Celex 32000L0079).

Utkom från trycket

den 23 juni 2005

AFS 2005:20

6

möjligt, överflyttas till sådant flyg- eller markarbete på dagtid som är an-

passat till deras förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005.

KENTH PETTERSSON

Ywonne Strempl

Maria Hagberg Forss

AFS 2005:20

7

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna om

hälsoundersökning av flygpersonal inom

civilflyget

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal

inom civilflyget (AFS 2005:20).

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte

tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrif-

terna. De skall upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven samt visa

exempel på praktiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommen-

dationer, bakgrundsinformation och hänvisningar.

Bakgrund

Medicinska krav på piloter och annan personal i civil luftfart är reglerade

genom föreskrifter från Luftfartsstyrelsen av flygsäkerhetsskäl.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsokontroller av flygpersonal inom

civilflyget har utfärdats av arbetsmiljöskäl. De är en implementering av

artikel 4.1 i bilagan till EG-direktivet om genomförande av det europeiska

avtalet om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget.

Hälsoundersökning

Till 3 §

Syftet med hälsoundersökningarna är att förebygga ohälsa och

olycksfall till följd av de hälsorisker som arbetet i civila luftfartyg kan

medföra. Innehållet i hälsoundersökningarna och intervallen mellan dem

bör anpassas till detta syfte.

Hälsoriskerna är bl.a. beroende av typ av luftfartyg och arbetets innehåll.

Vid interkontinentala flygningar över många tidszoner uppkommer på-

frestningar av liknande slag som vid nattarbete genom rubbningar i

dygnsrytmen. Hos kabinpersonal i trafikflyget är det inte ovanligt med

belastningsbesvär. Arbetsschemats utformning, bl.a. möjligheter till

pauser och dygnsvilans längd, är faktorer som kan påverka dessa risker.

Vid flygningar på hög höjd har personalen en ökad exponering för jonise-

rande strålning. Det är viktigt att denna exponering hålls så låg som möj-

ligt. Detta gäller särskilt gravida kvinnor. På resor till vissa destinationer

kan det finnas smittrisker.

AFS 2005:20

8

Vissa typer av luftfartyg, t.ex. helikoptrar ger en hög exponering för bul-

ler och stötar/vibrationer med risk för hörselskador respektive ryggbe-

svär. Räddningsarbete med helikopter kan medföra stor stressbelastning

på grund av de risker som sådant arbete innebär, t.ex. haveririsker.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet reg-

lerar hur arbetsmiljörelaterade hälsoundersökningar skall eller bör läg-

gas upp. Här definieras ”Medicinsk kontroll” från arbetsmiljösynpunkt.

Hälsoundersökning, som är ett exempel på medicinsk kontroll kan inne-

bära intervju, kroppsundersökning (status) och/eller olika former av prov-

tagning. En läkare är alltid ansvarig för innehållet i undersökningen och

den slutliga bedömningen av resultatet men behöver inte träffa varje per-

son som är föremål för undersökning, förutsatt att syftet med undersök-

ningen ändå kan uppnås. Vid en läkarundersökning förutsätts däremot

läkaren träffa varje person som undersöks och där denne ges tillfälle att

samtala med läkaren.

Det finns inget hinder mot att hälsoundersökningar av arbetsmiljöskäl

och medicinska undersökningar motiverade av flygsäkerhetsskäl genom-

förs vid samma tillfälle, under förutsättning att den medicinska persona-

len har erforderlig kompetens och behörighet inom båda områdena.

Risker i arbetsmiljön bör alltid i första hand åtgärdas genom förebyg-

gande arbetsmiljöåtgärder riktade mot fysiska, psykologiska och sociala

faktorer. De föreskrifter som anges under rubriken ”Arbetsmiljöverkets

författningssamling” är exempel på sådana som kan behöva beaktas sär-

skilt.

Till 4 §

Regler om obligatoriska medicinska kontroller vid nattarbete

finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbets-

livet. Här definieras nattarbete som ”varje period om sju timmar som

innefattar tiden 00–05”. Om arbetstagaren normalt utför minst tre timmar

av dygnets arbete om natten eller sannolikt kommer att fullgöra minst

38 % av årsarbetstiden om natten, skall denne erbjudas kostnadsfria

läkarundersökningar.