AFS 2005:24

Föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar

BESIKTNING AV TRYCKSATTA

ANORDNINGAR

Föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om

besiktning av trycksatta anordningar

AFS 2005:24

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

3

Föreskrifter om ändring i Arbets-

miljöverkets föreskrifter

(AFS 2005:3) om besiktning av

trycksatta anordningar

Beslutade den 15 december 2005

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) att diagram 2 i 4 § samt 17 och 46 §§ verkets föreskrifter

om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3) skall ha följande

lydelse.

4 §

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diagram 2. Tryckkärl

Tryckkärl avsedda för gas, kondenserad gas eller under tryck löst gas,

ånga eller vätska vars ångtryck vid högsta temperatur t överstiger det

normala atmosfärtrycket (1013 mbar) med mer än 0,5 bar, indelas i be-

siktningsklasser enligt följande diagram om fluiderna tillhör grupp 2a.

AFS 2005:24

Utkom från trycket

den 22 december 2005

4

Vid bestämning av besiktningsklass för hydroforer enligt diagrammet

skall trycket p i produkten p·V sättas lika med 1.

Tryckkärl för luft eller kvävgas samt tryckkärl i kyl- eller värmepump-

anläggning som enligt diagrammet tillhör klass B skall tillhöra klass C.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

17 § Driftprov enligt 14–16 §§ skall utföras med följande intervall:

1 år

– för tryckkärl i klass A som inte omfattas av längre intervall enligt denna

paragraf,

för vakuumkärl i klass A.

2 år för tryckkärl i kyl- eller värmepumpanläggning i klass A som inne-

håller fluider i grupp 2a samt för tryckkärl och vakuumkärl i klass B.

3 år

– för rörledning i klass A och B,

– för cistern i klass A och B som behöver säkerhetsutrustning.

4 år

– för tryckkärl för luft eller kvävgas i klass A,

– för trycksatta anordningar i klass A och B som innehåller fluider i

vätskefas och där utrustningen är avsedd att skydda enbart mot ter-

misk expansion,

– för trycksatta anordningar i klass A och B om ett ackrediterat organ

bedömt att villkoren för egenbesiktning enligt moment 1 i 36 § upp-

fylls.

För varje avsäkringskrets gäller att anordningen med det kortaste inter-

vallet bestämmer intervallet för driftprovet.

Oavsett intervall angivna ovan skall driftprov alltid utföras i samband

med in- och utvändig undersökning enligt 18–28 §§.

46 § Fysiska personer och andra juridiska personer än svenska staten,

som överträder bestämmelserna i 9 § första stycket skall betala sank-

tionsavgift enligt 8 kap510 §§arbetsmiljölagen.

Avgiften skall bestämmas enligt följande:

Trycksatta anordningar, utom behållare för luft eller kvävgas och pann-

anläggningar

– i klass A: 20 000 kronor.

– i klass B: 10 000 kronor.

Behållare för luft eller kvävgas

– i klass A: 10 000 kronor.

AFS 2005:24

5

Pannanläggningar där pannans märkeffekt är

– 100 kW eller lägre: 5 000 kronor.

– över 100 kW men högst 2 000 kW: 10 000 kronor.

– över 2 000 kW men högst 5 000 kW: 25 000 kronor.

– över 5 000 kW men högst 120 000 kW: 50 000 kronor.

– över 120 000 kW: 100 000 kronor.

Om det ingår flera pannor i anläggningen bestäms avgiften enligt pan-

nornas sammanlagda märkeffekt.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006.

KENTH PETTERSSON

Rune Andersson

Anna Middelman

AFS 2005:24

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 91-7930-465-6

ISSN 1650-3161

Elanders Gotab, Stockholm 2005

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55