AFS 2005:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av trycksatta anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00 Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-440-0

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 2005:3

BESIKTNING AV

TRYCKSATTA

ANORDNINGAR

Omslag Afs 3 05-03-09 18.55 Sida 1

BESIKTNING AV TRYCKSATTA

ANORDNINGAR

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av trycksatta

anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna.

ISBN 91-7930-440-0

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2, Box 153,

791 24 Falun.

Tel 023-457 00

Telefax 023-222 69

e-post:

falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8, Box 2555,

403 17 Göteborg.

Tel 031-743 72 00

Telefax 031-13 50 60

e-post:

goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8,

871 32 Härnösand.

Tel 0611-885 00

Telefax 0611-184 10

e-post:

harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 A, Box 438,

581 04 Linköping.

Tel 013-37 08 00

Telefax 013-10 44 20

e-post:

linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A,

972 33 Luleå.

Tel 0920-24 22 60

Telefax 0920-24 22 99

e-post:

lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47, Box 21019,

200 21 Malmö.

Tel 040-38 62 00

Telefax 040-12 64 07

e-post:

malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Englundavägen 5, Box 1259,

171 24 Solna.

Tel 08-475 01 00

Telefax 08-764 49 72

e-post:

stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8,

903 36 Umeå.

Tel 090-17 07 00

Telefax 090-77 40 19

e-post:

umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A,

352 31 Växjö.

Tel 0470-74 80 00

Telefax 0470-74 80 48

e-post:

vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20, Box 1622,

701 16 Örebro.

Tel 019-21 95 00

Telefax 019-26 09 39

e-post:

orebro@av.se

Utgivare: Maria Hagberg Forss

Elanders Gotab 46341, Stockholm 2005

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ur-

sprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

AFS 2005:3

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av trycksatta

anordningar

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Besiktningsklasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Diagram 1–5, Tryckkärl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Diagram 6–9, Rörledningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Tabeller för vakuumkärl, cisterner och pannor . . . . . . . .

20

Tabell för vattenvärmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Villkor för användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Krav på besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Installationsbesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Återkommande besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Driftprov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

In- och utvändig undersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Revisionsbesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Reparation och ändring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Förfallomånad för återkommande besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Åtgärder efter besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Bedömningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Besiktningsskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Dokumentation m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Egenbesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Villkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Riskanalysbaserad besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Ackrediteringsområden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Bestämmelser om straff och sanktionsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om besiktning av trycksatta anordningar

Kommentarer till vissa paragrafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

5

AFS 2005:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om besiktning av trycksatta

anordningar

Beslutade den 27 januari 2005

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller besiktning av

– sådana trycksatta anordningar, utom gasflaskor för andningsapparater

och gasflaskor för bärbara brandsläckare, som omfattas av Arbetar-

skyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar,

samt anordningar som undantas i 3 § i AFS 1999:4 på grund av att de

tillhör kategori I enligt 4 § eller omfattas av 8 § och omfattas av direktiven

98/37/EG, 95/16/EG, 73/23/EEG, 93/42/EEG, 90/396/EEG eller 94/9/EG,

– sådana tryckkärl som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1993:41) om enkla tryckkärl,

– sådana trycksatta anordningar som omfattas av Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar

och anläggningar, samt

– sådana äldre trycksatta anordningar som, om de tillverkats idag, skulle

ha omfattats av ovan angivna föreskrifter i ovan angiven omfattning.

Definitioner

2 §

I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angi-

ven betydelse.

Ackrediterat

Ett kontrollorgan i tredjepartsställning som ackrediterats

organ

för ifrågavarande uppgift enligt lagen (SFS 1992:1119)

om teknisk kontroll.

Aggregat

Flera tryckbärande anordningar som satts samman av

en tillverkare för att bilda en integrerad och funktionell

enhet. Som aggregat betraktas dock i dessa föreskrifter

endast sådana aggregat som omfattas av AFS 1999:4.

Utkom från trycket

den 16 mars 2005

AFS 2005:3

6

Anläggning

Samtliga trycksatta anordningar som är monterade inom

ett arbetsställes verksamhetsområde.

Avsäkrings-

Del av processanläggning eller anläggning som är sepa-

krets

rat avsäkrad och går att stänga av mot processen eller

anläggningen i övrigt.

Avsäkrings-

Den temperatur vid vilken en trycksatt anordnings tempe-

temperatur

raturavsäkringsutrustning aktiveras.

Avsäkrings-

Det tryck vid vilket en trycksatt anordnings tryckavsäk-

tryck

ringsutrustning aktiveras.

Besiktning

Föreskriven kontroll i form av installationsbesiktning,

återkommande besiktning, revisionsbesiktning eller risk-

analysbaserad besiktning som skall utföras av ett ackre-

diterat organ.

Behållare

En sammanfattande benämning på tryckkärl, vakuum-

kärl och cistern.

Cistern

En behållare som är konstruerad för att innehålla vätska

där gastrycket ovanför vätskan inte överstiger atmosfär-

trycket med mer än 0,5 bar.

Driftprov

Återkommande besiktning bestående av systemkontroll

och funktionskontroll av säkerhetsutrustning

.

Egenbesiktning Besiktningsmoment i återkommande besiktning som ef-

ter bedömning av ett ackrediterat organ får utföras av en

kontrollenhet hos brukaren. I vissa fall kan det gälla ut-

omstående företag som av ett ackrediterat organ be-

dömts för ifrågavarande besiktningsmoment hos en bru-

kare.

Fluid

Gaser, vätskor eller ångor i ren fas samt blandningar av

dem. En fluid kan innehålla fasta ämnen (en suspen-

sion).

Installations- Besiktning för att utröna om trycksatta anordningar kan

besiktning

tas i bruk på ett säkert sätt.

AFS 2005:3

7

Hetolja

Olja som används som värmebärare i värmesystem med

temperaturer över 110 ºC.

Hydrofor

Ett tryckkärl i vilket vatten pumpas in och luft pressas

samman så att man får tillräckligt tryck på förbruknings-

vattnet.

Högsta

Den högsta temperatur i ºC som ett ackrediterat organ vid

temperatur

besiktning bedömt som lämplig från säkerhetssynpunkt

för en trycksatt anordning.

Högsta tryck

Det högsta tryck i bar som ett ackrediterat organ vid be-

siktning bedömt som lämpligt från säkerhetssynpunkt

för en trycksatt

anordning

.

Lägsta

Den lägsta temperatur i ºC som ett ackrediterat organ vid

temperatur

besiktning bedömt som lämplig från säkerhetssynpunkt

för en trycksatt anordning.

Lägsta tryck

Det lägsta tryck i bar som ett ackrediterat organ vid be-

siktning bedömt som lämpligt från säkerhetssynpunkt

för en trycksatt anordning.

Panna

Ett tryckkärl i vilket värme, som frigörs ur bränsle, el-

energi eller annan energikälla överförs till fluid för an-

vändning utanför kärlet. Vattenvärmare skall dock inte

betraktas som panna.

Processan-

Flera trycksatta anordningar som tillsammans bildar en

läggning

integrerad och funktionell enhet avsedd för en särskild

process.

Revisions-

Besiktning som skall utföras av särskild anledning, t.ex.

besiktning

därför att en trycksatt anordning har skadats eller änd-

rats. Besiktningen kan omfatta kontroll av tillverknings-

underlag, in- och utvändig undersökning, tryckkontroll

och installationsbesiktning.

Riskanalys-

Besiktning, baserad på en riskanalys, utifrån dokumente-

baserad

rad erfarenhet, som efter bedömning av ett ackrediterat

besiktning

organ får ersätta den ordinarie in- och utvändiga under-

sökningen av de trycksatta anordningarna i en process-

anläggning. Det skall särskilt finnas en dokumenterad

historik över anordningarna, primärt baserad på erfaren-

AFS 2005:3

8

heter av korrosion, erosion, använda fluider och skade-

benägenhet av andra orsaker. Besiktningen utförs efter

ett särskilt program där anordningarna i processen var

för sig och jämfört med varandra riskbedöms med avse-

ende på de intervall och kriterier som gäller i de ordina-

rie besiktningsreglerna men där insatserna görs indivi-

duellt med hänsyn till de risker som är speciella för den

aktuella processanläggningen.

Rörledning

Ledning bestående av rör med tillhörande rördelar och

armatur. Här avses även slangledning men inte ventila-

tionskanal, rökgaskanal eller liknande. Gränsen mellan

behållare och rörledning anses gå vid svetsen mot be-

hållarens stuts eller, vid flänsad anslutning, behållarens

fläns. Svetsen anses tillhöra rörledningen.

Slutet värme-

Ett värmesystem som är avstängt eller kan stängas av

system

mot atmosfären.

Systemkontroll Besiktning för att utröna om säkerheten för trycksatta an-

ordningar med tillhörande system är betryggande med

avseende på vibrationer, utmattningslaster, läckage

m.m.

Säkerhets-

Utrustning avsedd att hindra att tryck, temperatur eller

utrustning

fluidnivå m.m. hos trycksatta anordningar överskrider de

gränser som använts vid dimensionering eller hållfast-

hetsberäkning eller som bedömts lämpliga av ackredite-

rat organ vid besiktning.

Tryck

Tryck jämfört med atmosfärtrycket, d.v.s. övertryck. Un-

dertryck uttrycks med ett negativt värde.

Trycksatt

Sammanfattande beteckning för tryckkärl, rörledning, va-

anordning

kuumkärl och cistern.

Tryckbärande

En anordning med driftsfunktion och tryckbärande hölje.

tillbehör

Tryckkärl

En behållare som konstruerats och tillverkats för att

innehålla fluider under tryck. Till tryckkärlet räknas så-

dana delar som är direkt fogade till behållaren fram till

anslutningspunkten till någon annan anordning. Ett

tryckkärl kan innehålla ett eller flera rum.

AFS 2005:3

9

Vakuumkärl

En behållare som är konstruerad så att det i den råder,

eller kan utvecklas, ett tryck som understiger atmosfär-

trycket.

Vattenvärmare Ett tryckkärl för eluppvärmning av tappvatten till en tem-

peratur över 65 ºC men högst 110 ºC.

Volym

Den inre volymen (V), i liter, hos varje rum i ett tryckkärl,

inklusive volymen hos stutsar fram till den första anslut-

ningen eller svetsen, men exklusive permanenta inre de-

lars volym.

Återkommande Besiktning som skall utföras av en trycksatt anordning

besiktning

efter viss bestämd tid, för att utröna om ställda krav fort-

farande uppfylls. Besiktningen utgörs av driftprov eller

in- och utvändig undersökning.

Öppet värme-

Ett värmesystem som är öppet och inte går att stänga av

system

mot atmosfären.

Besiktningsklasser

3 §

Trycksatta anordningar indelas i besiktningsklasserna A, B och C en-

ligt 4–8 §§. Följande beteckningar har därvid nedan angiven betydelse.

p

= högsta tryck i bar.

t

= högsta temperatur i grader Celcius, ºC.

V

= volym i liter.

DN = diameterns nominella storlek enligt svensk standard SS-ISO 6707.

Om denna inte kan bestämmas används innerdiametern. För ett

tvärsnitt som inte är cirkulärt används diametern i en cirkel med

motsvarande area.

P

= effekt i kW.

Grupp 1a = fluid som är:

– explosiv

– extremt brandfarlig

– mycket brandfarlig

– oxiderande

– mycket giftig

– giftig

AFS 2005:3

10

– frätande (R35)

– cancerframkallande (R45, R49)

– mutagen (R46)

– reproduktionstoxisk (R60, R61)

– hetolja eller

– innesluten i trycksatt anordning vars högsta temperatur överstiger flui-

dens flampunkt.

Grupp 2a = andra fluider än som anges i grupp 1a.

Vid bestämning av besiktningsklass skall följande gälla.

Avgränsningslinjerna i diagrammen och tabellerna i 4–8 §§ anger den

övre gränsen för varje besiktningsklass.

Om en trycksatt anordning har flera rum skall den i sin helhet tillhöra den

högsta klassen som gäller för något av rummen. Om en trycksatt anord-

ning eller ett rum i anordningen innehåller flera fluider skall det vid klass-

ningen betraktas som om anordningen eller rummet helt fylls med den

fluid som medför de mest omfattande besiktningskraven.

Volymen hos dubbelmantlade ångkärl med beskickningsrum, där tryck-

sättning sker mellan mantlarna, skall inkludera beskickningsrummet.

Trycksatta anordningar som ingår i aggregat, processanläggningar eller

avsäkringskretsar skall bedömas var för sig med avseende på besikt-

ningsklass enligt 4–8 §§. När speciella krav eller undantag gäller för agg-

regat, processanläggningar eller avsäkringskretsar regleras detta separat

i föreskrifterna.

Rörledningar som är grenledningar och har en mindre diameter än sin

huvudledning skall tillhöra samma klass som huvudledningen fram till

och med den första avstängningsventilen räknat från anslutningspunkten

mot huvudledningen.

4 §

Tryckkärl och rörledningar indelas i besiktningsklasser enligt dia-

grammen 1–9 nedan. Det gäller dock inte pannor och vattenvärmare som

omfattas av tabellerna i 7–8 §§.

AFS 2005:3

11

Diagram 1. Tryckkärl

Tryckkärl avsedda för gas, kondenserad gas eller under tryck löst gas,

ånga eller vätska vars ångtryck vid högsta temperatur t överstiger det

normala atmosfärtrycket (1013 mbar) med mer än 0,5 bar, indelas i be-

siktningsklasser enligt följande om fluiderna tillhör grupp 1a.

Tryckkärl i klass B i diagrammet avsett för en instabil gas skall tillhöra

klass A.

AFS 2005:3

12

Diagram 2. Tryckkärl

Tryckkärl avsedda för gas, kondenserad gas eller under tryck löst gas,

ånga eller vätska vars ångtryck vid högsta temperatur t överstiger det

normala atmosfärtrycket (1013 mbar) med mer än 0,5 bar, indelas i be-

siktningsklasser enligt följande diagram om fluiderna tillhör grupp 2a.

Vid bestämning av besiktningsklass för hydroforer enligt diagrammet

skall trycket p i produkten p

.

V sättas lika med 1.

Tryckkärl för luft eller kvävgas som enligt diagrammet tillhör klass B skall

tillhöra klass C.

AFS 2005:3

13

Diagram 3. Tryckkärl

Tryckkärl avsedda för vätskor vars ångtryck, vid högsta temperatur t, är

högst 0,5 bar över det normala atmosfärtrycket (1013 mbar) indelas i be-

siktningsklasser enligt följande om vätskan tillhör grupp1a.

AFS 2005:3

14

Diagram 4. Tryckkärl

Tryckkärl avsedda för vätskor vars ångtryck, vid högsta temperatur t, är

högst 0,5 bar över det normala atmosfärtrycket (1013 mbar) indelas i be-

siktningsklasser enligt följande om vätskan tillhör grupp 2a.

Tryckkärl enligt diagram 4 som skall användas med en temperatur av

högst 65 ºC och som enligt diagrammet tillhör klass B skall tillhöra

klass C.

AFS 2005:3

15

Diagram 5. Tryckkärl

Tryckkärl som värms med direkt låga eller på annat sätt som medför risk

för överhettning och som är avsedda för produktion av ånga eller het-

vatten över 110 ºC.

AFS 2005:3

16

Diagram 6. Rörledningar

Rörledningar avsedda för gas, kondenserad gas eller under tryck löst gas,

ånga eller vätska vars ångtryck vid högsta temperatur t överstiger det

normala atmosfärtrycket (1013 mbar) med mer än 0,5 bar indelas i besikt-

ningsklasser enligt följande om fluiderna tillhör grupp 1a.

Rörledning i klass B i diagrammet avsett för en instabil gas skall tillhöra

klass A.

AFS 2005:3

17

Diagram 7. Rörledningar

Rörledningar avsedda för gas, kondenserad gas eller under tryck löst gas,

ånga eller vätska vars ångtryck vid högsta temperatur t överstiger det

normala atmosfärtrycket (1013 mbar) med mer än 0,5 bar indelas i besikt-

ningsklasser enligt följande om fluiderna tillhör grupp 2a.

Rörledning i klass B i diagrammet som innehåller en fluid vars tempera-

tur överstiger 350 ºC skall tillhöra klass A.

AFS 2005:3

18

Diagram 8. Rörledningar

Rörledningar avsedda för vätskor vars ångtryck, vid högsta temperatur t,

är högst 0,5 bar över det normala atmosfärtrycket (1013 mbar) indelas i

besiktningsklasser enligt följande om vätskan tillhör grupp 1a.

AFS 2005:3

19

Diagram 9. Rörledningar

Rörledningar avsedda för vätskor vars ångtryck, vid högsta temperatur t,

är högst 0,5 bar över det normala atmosfärtrycket (1013 mbar) indelas i

besiktningsklasser enligt följande om vätskan tillhör grupp 2a.

En rörledning enligt diagrammet som skall användas med en temperatur

av högst 65 ºC skall tillhöra klass C.

AFS 2005:3

20

5 §

Vakuumkärl

indelas i besiktningsklasser enligt följande tabell.

6 §

Cisterner

indelas i besiktningsklasser enligt följande tabell.

7 §

Pannor

indelas i besiktningsklasser enligt följande tabell.

Panna av genomströmningstyp, t.ex. högtrycksaggregat, där slingans vo-

lym är högst 25 liter skall tillhöra klass C även vid effekter över 5 kW.

8 §

Vattenvärmare

indelas i besiktningsklasser enligt följande tabell.

AFS 2005:3

21

Villkor för användning

9 §

Trycksatta anordningar som skall genomgå besiktning enligt någon

bestämmelse i 10–12 §§, får användas endast om besiktning har utförts

av ett ackrediterat organ som därvid har bedömt att de uppfyller kraven i

dessa föreskrifter.

Anordningarna får inte användas med högre tryck och temperatur än vad

ett ackrediterat organ bedömt som högsta tryck och högsta temperatur.

De får heller inte användas med lägre tryck och temperatur än vad orga-

net bedömt som lägsta tryck och lägsta temperatur.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte sådan provdrift, intrimning el-

ler liknande som organet bedömt är nödvändig för att besiktning skall

kunna utföras.

Krav på besiktning

10 §

Trycksatta anordningar i klass A och B skall genomgå installations-

besiktning enligt 13 §.

Det gäller inte för

– cistern som inte behöver säkerhetsutrustning,

– aggregat.

En installationsbesiktning skall dock utföras då ett aggregat ansluts till

annan besiktningspliktig trycksatt anordning eller till något säkerhetsar-

rangemang.

11 §

Trycksatta anordningar skall genomgå återkommande besiktning

enligt följande.

Driftprov enligt 14–17 §§ skall utföras på trycksatta anordningar i klass A

och B.

Det gäller dock inte för

– panna i öppet värmesystem där högsta temperatur är högst 110 ºC,

– cistern som inte behöver säkerhetsutrustning.

I driftprov ingående funktionskontroll av säkerhetsutrustning kan i vissa

fall utföras som egenbesiktning om villkoren i 36–37 §§ uppfylls.

I driftprov ingående systemkontroll kan i vissa fall ersättas av fortlöpande

tillsyn enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta

anordningar om villkoren i 15 §, tredje stycket, uppfylls.

In- och utvändig undersökning enligt 18–28 §§ skall utföras på trycksatta

anordningar i klass A.

AFS 2005:3

22

Det gäller dock inte för

– värmeväxlare i undercentral i fjärrvärmesystem,

– behållare för djupkyld kondenserad gas, vars kokpunkt vid atmosfär-

tryck är under –153 ºC (kryo-kärl),

– behållare för djupkyld kondenserad koldioxid,

– behållare i kyl- eller värmepumpanläggning för köldmedium som inte

är korrosivt i förhållande till det trycksatta materialet. I samband med

driftprov skall dock utvändig undersökning utföras stickprovsvis i an-

läggningen.

In- och utvändig undersökning av rörledningar och vissa andra trycksatta

anordningar kan dock utföras som egenbesiktning om villkoren i 36–

37 §§ uppfylls.

Som alternativ till in- och utvändig undersökning av trycksatta anord-

ningar enligt 18–28 §§, kan riskanalysbaserad besiktning utföras på an-

ordningar i processanläggningar om kraven i 39–43 §§ uppfylls.

12 §

Trycksatta anordningar i klass A och B skall genomgå revisionsbe-

siktning enligt 29–30 §§.

Installationsbesiktning

13 §

Installationsbesiktning skall utföras innan en trycksatt anordning

första gången tas i drift.

Därvid skall kontrolleras

– att det finns utrustning som behövs med hänsyn till säkerheten och att

den fungerar tillfredsställande,

– att den trycksatta anordningen med tillhörande system är lämplig för

sitt ändamål från säkerhetssynpunkt samt

– att alla risker i samband med driften och alla driftstörningar och andra

avsteg som rimligen går att förutse har blivit beaktade.

Återkommande besiktning

Driftprov

14 §

Vid återkommande besiktning genom driftprov skall systemkon-

troll och funktionskontroll av säkerhetsutrustning utföras.

15 §

Vid systemkontroll skall kontrolleras

– att den trycksatta anordningen med tillhörande system inte utsätts för

vibrationer, utmattningslaster eller andra belastningar som kan vara

skadliga och som inte beaktats vid installationsbesiktningen,

AFS 2005:3

23

– att inget läckage som har betydelse för säkerheten förekommer i syste-

met och

– att inga skador som kräver revisionsbesiktning enligt 29–30 §§ upp-

stått.

I samband med systemkontroll av anordningarna i en processanläggning

skall ackrediterat organ kontrollera att brister som noterats i dokumenta-

tionen från den fortlöpande tillsynen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-

ter om användning av trycksatta anordningar har åtgärdats.

Systemkontrollen får ersättas av den under föregående intervall utförda

fortlöpande tillsynen enligt ovannämnda föreskrifter om ett ackrediterat

organ har granskat programmet och dokumentationen för tillsynen och

funnit att informationen är tillräcklig för att kunna bedöma att säkerheten

är betryggande och att den fortlöpande tillsynen fungerar tillfredsstäl-

lande. Om systemkontroll utförs i samband med in- och utvändig under-

sökning skall den dock alltid göras av ett ackrediterat organ.

16 §

Vid funktionskontroll av säkerhetsutrustning skall

– kontrolleras att utrustning som behövs med hänsyn till säkerheten

finns och fungerar tillfredsställande, och

– en invändig undersökning göras av säkerhetsutrustning vars funktion

bedöms ha kunnat påverkas negativt av de fluider som utrustningen

kommit i kontakt med.

17 §

Driftprov enligt 14–16 §§ skall utföras med följande intervall:

1 år

– för tryckkärl i klass A, utom luft- och kvävgasbehållare,

– för vakuumkärl i klass A.

2 år för tryckkärl och vakuumkärl i klass B.

3 år

– för rörledning i klass A och B,

– för cistern i klass A och B som behöver säkerhetsutrustning.

4 år

– för luft- och kvävgasbehållare i klass A,

– för trycksatta anordningar i klass A och B som innehåller fluider i

vätskefas och där utrustningen är avsedd att skydda enbart mot ter-

misk expansion,

– för trycksatta anordningar i klass A och B om ett ackrediterat organ be-

dömt att villkoren för egenbesiktning enligt moment 1 i 36 § uppfylls.

För varje avsäkringskrets gäller att anordningen med det kortaste inter-

vallet bestämmer intervallet för driftprovet.

AFS 2005:3

24

Oavsett intervall angivna ovan skall driftprov alltid utföras i samband

med in- och utvändig undersökning enligt 18–28 §§.

In- och utvändig undersökning

18 §

In- och utvändig undersökning skall utföras i den omfattning som

erfordras för att man skall kunna bedöma att det inte finns defekter eller

andra omständigheter som är ogynnsamma för säkerheten.

Om den trycksatta anordningens säkerhetsutrustning har tagits isär eller

annan åtgärd har vidtagits med den i samband med den in- och utvän-

diga undersökningen skall utrustningens funktion kontrolleras.

19 §

Intervall för in- och utvändig undersökning av trycksatta anord-

ningar som enligt 11 § skall genomgå sådan undersökning anges för

tryckkärl och vakuumkärl i 20–26 och 28 §§ och för rörledning och cistern

i 27–28 §§.

För trycksatta anordningar, utom rörledning och cistern, kan den in- och

utvändiga undersökningen delas upp så att den invändiga under-

sökningen görs med längre intervall än den utvändiga under förut-

sättning att

– ett ackrediterat organ har bedömt att anordningen har ett innehåll som

inte är korrosivt i förhållande till det tryckbärande materialet eller i öv-

rigt har annan negativ påverkan på anordningen,

– ett särskilt kontrollprogram har upprättats som det ackrediterade orga-

net har bedömt ge betryggande säkerhet,

– undersökningarna var för sig följer intervallen i 20–26 §§ efter bedöm-

ningar enligt tillämpliga regler för respektive undersökning i dessa pa-

ragrafer.

20 §

Om ett ackrediterat organ efter besiktning bedömer att följande vill-

kor är uppfyllda är intervallet 4 år för undersökning enligt 18 §.

– Tryckbärande delar är inte eldberörda eller utsatta för förbränningsgas

med temperatur över beräkningstemperaturen.

– Om hänsyn behöver tas till utmattning eller krypning skall brukaren ha

visat att den återstående beräknade livslängden är minst 5 år i dessa

avseenden.

– Material i tryckbärande delar är sådant att det erfarenhetsmässigt inte

är stor risk för sprickbildning.

– Inre och yttre miljö är inte svår ur skadesynpunkt i förhållande till utfö-

randet och det tryckbärande materialet.

AFS 2005:3

25

21 §

Om ett ackrediterat organ efter besiktning bedömt att villkoren i

20 § inte uppfylls men att följande villkor är uppfyllda är intervallet 2 år

för undersökning enligt 18 §.

– Minst två in- och utvändiga undersökningar har utförts enligt 22 § eller

minst en undersökning med ett intervall som överstiger 2 år.

– Skador som iakttagits vid den senaste in- och utvändiga undersök-

ningen är inte sådana att reparation eller annan åtgärd krävts.

– Tiden fram till dess att åtgärd behöver vidtas på grund av korrosion,

erosion eller andra skador bedöms, för att betryggande säkerhet skall

bibehållas, överstiga tiden fram till nästa in- och utvändiga undersök-

ning med mycket god marginal.

– Om hänsyn behöver tas till utmattning eller krypning skall brukaren ha

visat att den återstående beräknade livslängden är minst 3 år i dessa

avseenden.

– Brukaren har i särskild utredning visat att sådana ogynnsamma drifts-

betingelser som kan orsaka skada är försumbara.

22 §

Om ett ackrediterat organ efter besiktning bedömt att villkoren i 20

och 21 §§ inte uppfylls men att säkerheten ändå är betryggande under ett

år är intervallet 1 år för undersökning enligt 18 §.

23 §

Om ett ackrediterat organ efter besiktning bedömt att säkerheten

inte är betryggande under ett år men att den med god marginal är be-

tryggande under 6 månader är intervallet 6 månader för undersökning

enligt 18 §. I sådana fall skall dock undersökning alltid utföras senast un-

der förfallomånaden enligt 32 §.

24 §

Om ett ackrediterat organ efter besiktning bedömt att villkoren i

20 § är uppfyllda och att även följande villkor är uppfyllda är intervallet

6 år för undersökning enligt 18 §.

– Minst en in- och utvändig undersökning har utförts som återkom-

mande besiktning.

– Skador som iakttagits vid den senaste in- och utvändiga undersök-

ningen är inte sådana att de krävt reparation eller annan åtgärd.

– Tiden fram till dess att åtgärd behöver vidtas på grund av korrosion,

erosion eller andra skador bedöms, för att betryggande säkerhet skall

bibehållas, överstiga tiden fram till nästa in- och utvändiga undersök-

ning med god marginal.

– Hänsyn till utmattning eller krypning behöver inte tas.

– Brukaren har i särskild utredning visat att sådana ogynnsamma drifts-

betingelser som kan orsaka skada är försumbara.

25 §

Om ett ackrediterat organ efter besiktning bedömt att villkoren i

24 § är uppfyllda och att även följande villkor är uppfyllda är intervallet

8 år för undersökning enligt 18 §.

AFS 2005:3

26

– Minst två in- och utvändiga undersökningar har utförts som återkom-

mande besiktning.

– Som en följd av ytterst goda inre och yttre förutsättningar och ytterligt

gynnsamma driftsförhållanden har inte korrosion, erosion eller andra

skador uppkommit.

– Brukaren har i särskild utredning visat att sådana ogynnsamma drifts-

betingelser som kan orsaka skada är försumbara.

26 §

Om ett ackrediterat organ efter besiktning av en anordning, som

enligt 19 § har bedömts uppfylla kraven för ett längre intervall för invän-

dig undersökning, bedömer att även följande villkor är uppfyllda är inter-

vallet för den invändiga undersökningen 10 år.

– Minst två in- och utvändiga undersökningar har utförts enligt 20, 24

eller 25 §§ och ett ackrediterat organ har vid varje tillfälle bedömt att

ett längre intervall än det föregående skall tillämpas eller om brukaren

på annat sätt har visat för organet att ingen invändig korrosion, ero-

sion eller annan negativ inre påverkan kan förekomma.

– Som en följd av ytterst goda förutsättningar och ytterligt goda drifts-

förhållanden har inte korrosion, erosion eller andra skador uppkom-

mit.

– Brukaren har i särskild utredning visat att sådana ogynnsamma drifts-

betingelser som kan orsaka skada är försumbara.

27 §

Rörledningar och cisterner i klass A skall genomgå in- och utvändig

undersökning enligt 18 § vart sjätte år.

För cisterner gäller att om ett ackrediterat organ efter besiktning har be-

dömt att följande villkor är uppfyllda är intervallet 12 år för undersökning

enligt 18 §.

– Minst en in- och utvändig undersökning har utförts som återkom-

mande besiktning.

– Som en följd av goda förutsättningar genom skyddande åtgärder och

ytterligt goda förhållanden i övrigt har inte korrosion, erosion eller an-

dra skador uppkommit.

– Brukaren har i särskild utredning visat att risken för att korrosion, ero-

sion och andra skador är försumbara.

28 §

För intervall enligt 19–27 §§ gäller att om tillverkaren har angivit en

begränsad livslängd för någon av de trycksatta anordningar som avses i

19 §, får intervallet inte fortsätta efter denna livslängd. Denna begräns-

ning gäller dock inte om en revisionsbesiktning enligt 29–30 §§ visar att

säkerheten fortfarande är betryggande.

AFS 2005:3

27

Revisionsbesiktning

29 §

Revisionsbesiktning skall utföras på trycksatta anordningar som

– undergått väsentlig reparation eller ändring,

– kan befaras ha tagit skada,

– skall användas med väsentligt ändrade driftsförhållanden,

– är stationära och har flyttats eller

– skall användas efter det att den av tillverkaren angivna livslängden löpt

ut.

30 § Revisionsbesiktning skall i tillämpliga delar omfatta kontroll av att

kraven i AFS 1999:4, Bilaga 1, utom punkterna 3.3 och 3.4, och kraven i

AFS 2005:2 är uppfyllda samt i förekommande fall tillämpliga moment

som ingår i installationsbesiktning. Dock skall beträffande vad som

nämns om anmält organ och erkänt tredjepartsorgan i Bilaga 1 i AFS

1999:4 motsvarande bestämmelser i AFS 2005:2 gälla.

Reparation och ändring

31 § Reparation eller ändring av en trycksatt anordning som är av så

ringa omfattning och har så ringa betydelse för hållfastheten att revi-

sionsbesiktning enligt 29–30 §§ inte behövs, skall utföras efter samråd

med ett ackrediterat organ.

Förfallomånad för återkommande besiktning

32 § Förfallomånad för återkommande besiktning är den kalendermå-

nad då gällande besiktningsintervall löper ut.

Besiktningsintervall för återkommande besiktning, tidsbestämda enligt

17 och 19–28 §§, räknas från månaden för installationsbesiktningen eller

från förfallomånaden för den senaste återkommande besiktningen. För

trycksatta anordningar som ingår i aggregat och cisterner som inte behö-

ver säkerhetsutrustning skall intervallet till den första återkommande be-

siktningen räknas från den månad då aggregatet eller cisternen togs i

bruk.

Om in- och utvändig undersökning och driftprov skall utföras samma år

skall förfallomånaden för driftprovet även gälla för den in- och utvändiga

undersökningen. Den in- och utvändiga undersökningen skall normalt all-

tid utföras före driftprovet.

Besiktning skall utföras tidigast 6 månader före och senast 5 månader ef-

ter förfallomånaden. Om brukaren så begär kan innevarande besiktnings-

AFS 2005:3

28

intervall avkortas så att förfallomånaden infaller tidigare, varvid en ny

förfallomånad kommer att gälla. Besiktning efter förkortat besiktningsin-

tervall kan dock inte kvalificera för ett längre besiktningsintervall enligt

19–21 och 24–27 §§.

Bedömning som ett ackrediterat organ gjort vid återkommande besikt-

ning gäller fram till nästa besiktning eller till dess att besiktningsinterval-

let för den återkommande besiktningen, med hänsyn till ovan angiven

respittid, löper ut.

Åtgärder efter besiktning

Bedömningar

33 § Efter besiktning skall det ackrediterade organet bedöma

– om den besiktade anordningen är säker och uppfyller kraven i dessa

föreskrifter,

– vilket högsta respektive lägsta tryck som är lämpligt från säkerhetssyn-

punkt,

– vilken högsta respektive lägsta temperatur som är lämplig från säker-

hetssynpunkt samt

– vilket intervall som gäller enligt 19–28 §§ eller 39 § för trycksatta an-

ordningar som omfattas av krav på in- och utvändig undersökning en-

ligt 11 §. Denna bedömning skall inte göras vid driftprov.

Besiktningsskylt

34 § Efter besiktning skall trycksatta anordningar, men inte rörled-

ningar, på väl synlig plats förses med besiktningsskylt av varaktig beskaf-

fenhet som anger

– tillverkningsnummer,

– förfallomånad för nästa besiktning ( månad, år),

– det ackrediterade organets märke,

– högsta respektive lägsta tryck och temperatur samt

– markering som visar om anordningen är besiktad och har bedömts

uppfylla kraven i dessa föreskrifter.

För trycksatta anordningar i en processanläggning, i ett aggregat eller i

en avsäkringskrets får besiktningsskyltarna placeras centralt där det är

möjligt att koppla anordningarna till respektive skylt.

AFS 2005:3

29

Dokumentation m.m.

35 § Efter besiktning skall det ackrediterade organet göra markering på

besiktningsskylten och skriva ut intyg över besiktningen.

Om en trycksatt anordning besiktats och det har bedömts att den inte

uppfyller kraven i 33 § skall det ackrediterade organet snarast meddela

detta till Arbetsmiljöverket.

Besiktningsintyg skall hållas tillgängliga av de arbetsgivare och andra yr-

kesmässiga verksamhetsutövare som använder anordningen till dess att

den varaktigt upphört att användas.

Besiktningsprogram för de trycksatta anordningarna i en processanlägg-

ning som omfattas av riskanalysbaserad besiktning skall hållas tillgäng-

ligt av de arbetsgivare och andra yrkesmässiga verksamhetsutövare som

använder anordningarna till dess att de varaktigt upphört att användas

eller annan besiktningsform har valts.

Egenbesiktning

36 § Om ett ackrediterat organ bedömt att nedanstående villkor är upp-

fyllda får följande moment i återkommande besiktning ersättas av egen-

besiktning:

1. Funktionskontroll av säkerhetsutrustning på trycksatt anordning under

drift.

2. Funktionskontroll av säkerhetsutrustning i provningsbänk eller lik-

nande.

3. In- och utvändig undersökning av rörledning.

4. In- och utvändig undersökning av annan trycksatt anordning än rörled-

ning vars avställning för undersökning eller genomförande av under-

sökning medför synnerliga olägenheter.

Villkor

– Det skall finnas en detaljerad instruktion för egenbesiktningen. Det

skall särskilt framgå av instruktionen hur kontrollen skall dokumente-

ras.

– Företaget skall, såvida inte nedan angivet utomstående företag anlitas,

ha en kontrollfunktion som är fristående från produktionen och som

övervakar säkerheten hos företagets trycksatta anordningar. Kontroll-

funktionen skall ha egen och speciellt avdelad kvalificerad personal

och utrustning för kontrollarbetet.

AFS 2005:3

30

– För moment 1 och 2 kan utomstående företag anlitas som har personal

som är kvalificerad för kontrollen och erforderlig utrustning för ifråga-

varande kontrollarbete. Av instruktionen skall det framgå om momen-

tet utförs av utomstående företag och vilket detta är. När utomstående

företag anlitas skall all dokumentation över utförd provning och kon-

troll finnas tillgänglig hos företaget som har ansvar för anordningarna

som omfattas av egenbesiktningen.

– För moment 3 gäller att samtliga rörledningar som omfattas av egen-

besiktningen skall genomgå in- och utvändig undersökning som egen-

besiktning inom 6 år.

– För trycksatta anordningar som avses i moment 4 skall det finnas be-

prövade metoder att tillfredsställande bedöma säkerheten i samband

med egenbesiktningen.

37 § En bedömning enligt 36 § gäller i 4 år för momenten 1, 2 och 4 och

i 6 år för moment 3.

I samband med bedömning om fortsatt egenbesiktning när tiden enligt

första stycket löpt ut skall ackrediterat organ alltid kontrollera att villkoren

för egenbesiktningen fortfarande är uppfyllda.

Vid varje ny bedömning skall ett avtal med ackrediterat organ om åter-

kommande uppföljning upprättas. Antal uppföljningsbesök anges av det

ackrediterade organet vid bedömningen. Antalet besök skall vara minst

2 per år.

Vid uppföljningsbesöken skall ackrediterat organ stickprovsvis kontrol-

lera att anordningarna som omfattas av egenbesiktningen uppfyller kra-

ven på betryggande säkerhet, att kontrollen utförs enligt förutsättning-

arna i bedömningen och att den har dokumenterats korrekt och fullstän-

digt.

38 § Efter varje uppföljningsbesök som ett ackrediterat organ gör skall

en skriftlig rapport med uppgifter om utförd kontroll och eventuella an-

märkningar lämnas till arbetsgivaren eller företaget. Om det finns allvar-

liga anmärkningar skall en kopia av rapporten sändas till Arbetsmiljöver-

ket.

Riskanalysbaserad besiktning

39 § Riskanalysbaserad besiktning av trycksatta anordningar i en pro-

cessanläggning skall utföras efter ett för anordningarna särskilt upprättat

besiktningsprogram på basis av en riskanalys. Därvid skall följande gälla:

AFS 2005:3

31

– Brukaren skall ha en kontrollfunktion som är fristående från produktio-

nen och som övervakar säkerheten hos anordningarna i processan-

läggningen.

– Kontrollfunktionen skall upprätta en systematisk riskanalys för anord-

ningarna i processanläggningen. Analysen skall granskas och bedö-

mas av ett ackrediterat organ.

– Det ackrediterade organet skall granska och bedöma det upprättade

besiktningsprogrammet. Programmet skall beskriva de anordningar

som skall undersökas in- och utvändigt, besiktningsintervall, kontroll-

omfattning och övriga villkor och moment som bedömts nödvändiga

med hänsyn till säkerheten.

– Besiktningen av anläggningen skall utföras av det ackrediterade orga-

net enligt besiktningsprogrammet. Dock kan brukaren utföra vissa mo-

ment som egenbesiktning om kraven i 36–37 §§ uppfylls.

40 § Riskanalysbaserad besiktning skall alltid omfatta en inledande in-

och utvändig undersökning enligt 18 § med intervall enligt förutsättning-

arna i 19–28 §§ av de trycksatta anordningar i processanläggningen som

normalt är besiktningspliktiga enligt 11 §.

41 § Riskanalysen enligt 39 § gäller i 5 år. En ny analys skall dock upp-

rättas

– om revisionsbesiktning har utförts eller processanläggningen, proces-

sen eller någon trycksatt anordning i anläggningen ändrats så att den

tidigare riskanalysen enligt det ackrediterade organets bedömning inte

längre gäller,

– om nya kunskaper om speciella risker för anläggningstypen eller bran-

schen har blivit kända som gör att den tidigare riskanalysen inte längre

är aktuell.

När en ny riskanalys upprättas skall även besiktningsprogrammet enligt

39 § revideras.

42 § Besiktningsprogram enligt 39 § skall vara utformat så att det går att

verifiera att de trycksatta anordningarna i processanläggningen är minst

lika säkra som om de genomgått in- och utvändig undersökning enligt

18–28 §§.

Programmet skall omfatta en klart avgränsad processanläggning så att

ingen sammanblandning kan göras med trycksatta anordningar som inte

omfattas av bedömningen om riskanalysbaserad besiktning.

43 § Uppgifter om processanläggningar som ett ackrediterat organ be-

dömt att de uppfyller villkoren för riskanalysbaserad besiktning skall sän-

das till Arbetsmiljöverket.

AFS 2005:3

32

Ackrediteringsområden

44 § En ackreditering av kontrollorgan för att utföra besiktningar och

göra andra bedömningar enligt dessa föreskrifter skall minst omfatta reg-

lerna om installationsbesiktning, återkommande besiktning och revi-

sionsbesiktning.

För att ett kontrollorgan skall kunna ackrediteras för bedömningar enligt

något av momenten i 36 § om egenbesiktning fordras att det finns en

grundackreditering för de besiktningar som nämns i första stycket.

För att ackrediteras för området riskanalysbaserad besiktning krävs att

kontrollorganet är ackrediterat för besiktning enligt första stycket. För att

organet även skall kunna göra bedömningar enligt 39 §, sista strecksat-

sen, andra meningen, krävs vidare en ackreditering för aktuellt moment,

3 eller 4, enligt 36 §.

Bestämmelser om straff och sanktionsavgifter

45 § Bestämmelserna i 9 § andra stycket är föreskrifter enligt 4 kap 1 §

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Bestämmelserna i 35 § tredje stycket

är föreskrifter enligt 4 kap 8 § första stycket samma lag jämfört med 3 §

arbetsmiljöförordningen. Bestämmelserna i 35 § fjärde stycket är före-

skrifter enligt 4 kap 8 § arbetsmiljölagen. Brott mot här nämnda föreskrif-

ter kan enligt 8 kap 2 § samma lag medföra böter.

46 § Fysiska personer och andra juridiska personer än svenska staten,

som överträder bestämmelserna i 9 § första stycket skall betala sank-

tionsavgift enligt 8 kap510 §§arbetsmiljölagen.

Avgiften skall bestämmas enligt följande:

Trycksatta anordningar, utom behållare för luft eller kvävgas och pannan-

läggningar

– i klass A: 20 000 kronor.

– i klass B: 10 000 kronor.

Behållare för luft eller kvävgas

– i klass A: 10 000 kronor.

Pannanläggningar där pannans märkeffekt är

– över 100 kW men högst 2 000 kW: 10 000 kronor.

– över 2 000 kW men högst 5 000 kW: 25 000 kronor.

– över 5 000 kW men högst 120 000 kW: 50 000 kronor.

– över 120 000 kW: 100 000 kronor.

Om det ingår flera pannor i anläggningen bestäms avgiften enligt pan-

nornas sammanlagda märkeffekt.

AFS 2005:3

33

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006.

Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:6) om

tryckkärl och andra tryckbärande anordningar.

Bestämmelserna om installationsbesiktning gäller inte för anordningar

som tagits i drift före den 1 januari 2006 om de genomgått motsvarande

besiktning enligt tidigare bestämmelser. Bestämmelserna om installa-

tionsbesiktning gäller inte heller för sådana anordningar för vilka det tidi-

gare saknats besiktningsregler men där sådana införts i och med dessa

föreskrifter.

In- och utvändig undersökning respektive driftprov vid återkommande

besiktning av trycksatta anordningar som besiktats enligt tidigare be-

stämmelser skall första gången utföras enligt de nya reglerna senast då

gällande intervall löper ut. I samband med den då första återkommande

in- och utvändiga undersökningen skall även ett driftprov utföras enligt

de nya föreskrifterna.

Anordningar som inte tidigare omfattats av krav på återkommande be-

siktning men som kommer att omfattas av sådana krav enligt de nya fö-

reskrifterna skall genomgå en första återkommande besiktning enligt

dessa föreskrifter senast den 1 januari 2007.

BERTIL REMAEUS

Rune Andersson

Maria Hagberg Forss

AFS 2005:3

34

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna om besiktning av

trycksatta anordningar

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta

anordningar.

Allmänna råd har en annan status än föreskrifter. De är inte tvingande,

utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna, t.ex. upp-

lysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven samt visa exempel på praktiska

lösningar och förfaringssätt och att ge rekommendationer, bakgrundsin-

formation och hänvisningar.

Kommentarer till vissa paragrafer

Till 1 § För gasflaskor för andningsapparater och gasflaskor för bärbara

brandsläckare finns regler om bl.a. återkommande kontroll i Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor.

Till 2 § Exempel på aggregat kan vara panna, steriliseringsapparat, kok-

gryta, vattenvärmare och annan av tillverkaren levererad komplett och

funktionell enhet.

En anläggning kan inom sitt avgränsade område ha en eller flera pro-

cessanläggningar eller enstaka anordningar. En anläggning är i normal-

fallet stationär.

En trycksatt anordning som är ansluten till tryckluftanläggning anses inte

som hydrofor.

Begreppet panna avser i första hand behållare vars primära syfte är att

överföra värme till en fluid för användning utanför kärlet. En s.k. värme-

ackumulator betraktas inte som panna om värme, t.ex. via en värmepa-

tron, tillförs enbart för att ersätta värmeförluster vid lagring.

Pannanläggning, indunstningsanläggning inom massa- och pappersin-

dustrin och kyl- och värmepumpanläggning är exempel på processan-

läggningar.

Med begreppet rörledning avses en trycksatt anordning för transport av

vätska eller gas eller fasta ämnen med hjälp av vätska eller gas. Även hy-

draulledning och liknande ingår i begreppet. Om anordningen huvudsak-

ligen används för lagringsändamål eller som del i en process, t.ex. vär-

meväxling, betraktas den som tryckkärl. Värmeväxlare, som består av rör

för kylning eller uppvärmning av luft, anses som rörledning.

AFS 2005:3

35

Med armatur avses vad som i föreskrifterna (AFS 1999:4) om tryckbä-

rande anordningar, definieras som tryckbärande tillbehör. Till armatur

brukar man även räkna en förstorad del av framledningen från en panna,

där säkerhetsutrustning ansluts, om delens ytterdiameter är högst

3 gånger anslutande rördimension.

Ångpanna, kokare, autoklav, varmvattenpanna, hydrofor, luftbehållare

och kryokärl är exempel på tryckkärl.

Till 3 § För att utröna om besiktningsplikt föreligger enligt diagrammen

och tabellerna använder man det högsta tryck och den högsta tempera-

tur som en trycksatt anordning är avsedd att användas för.

När besiktning utförts och ett ackrediterat organ bedömt högsta tryck och

temperatur för den avsäkringskrets i vilken anordningen eller anordning-

arna ingår, kommer högsta tryck och högsta temperatur att begränsas

med hänsyn till den trycksatta anordning i kretsen som har de lägsta vär-

dena. Högsta tryck blir då aktuellt avsäkringstryck och högsta temperatur

aktuell avsäkringstemperatur för alla anordningarna i kretsen.

De fluider som betecknas 1a följer i de flesta fall indelningen för ämnen

eller preparat enligt definitionerna i artikel 2.2 i direktivet 67/548/EEG om

tillnärmningen av lagar och andra författningar om klassning, förpack-

ning och märkning av farliga ämnen.

I Sverige finns föreskrifter som motsvarar indelningen enligt ovan för

klassificering av hälsofarliga ämnen och beredningar i faroklasser med

tillämpliga riskfraser i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12.

I Sverige definieras vidare brandfarliga och explosiva varor i förord-

ningen (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Följande indelning i grupperna 1a och 2a gäller, enligt direktivet 67/548/

EEG, för fluider vid tillämpning av diagram och tabeller vid bestämning

av besiktningsklasser.

AFS 2005:3

36

Faroklass

Farokod

Beteckning i dessa

föreskrifter, grupp

Explosivt

(R1–R6, R9, R16, R18, R19 och R44)

E

1a

Mycket brandfarligt

( R11)

F

1a

Extremt brandfarligt

(R12)

F+

1a

Oxiderande

(R7, R8)

O

1a

Mycket giftig

(R26, R27, R28, R39)

T+

1a

Giftig

(R23, R24, R25, R39, R48)

T

1a

Frätande

(R35)

C

1a

(R34)

C

2a

Hälsoskadlig

(R20–R22, R65, R40, R48)

Xn

2a

Irriterande

(R36–R38, R41)

Xi

2a

Allergiframkallande

(R42)

Xn

2a

Cancerframkallande

(R45, R49)

T

1a

(R40)

Xn

2a

Mutagen

(R46)

T

1a

(R68)

Xn

2a

Reproduktionstoxisk

(R60–R61)

T

1a

(R62–R63)

Xn

2a

Måttligt hälsoskadlig

(R313)

V

2a

AFS 2005:3

37

Kokgrytor och steriliseringsapparater kan nämnas som exempel på så-

dana dubbelmantlade kärl där tryckkärlets och beskickningsrummets

sammanlagda volymer skall utgöra den volym som används vid indel-

ning i besiktningsklasser.

Ett exempel på beskickningsrum är det rum i en kokgryta där maten ko-

kas.

Till 4–8 §§ För anordningar i klass C ställs inga besiktningskrav i dessa

föreskrifter.

Av texten i 4 § framgår att pannor omfattas av 7 §. Det medför bl.a. att

diagram 5 får en begränsad användning jämfört med motsvarande dia-

gram i tillverkningsföreskrifterna om tryckbärande anordningar, AFS

1999:4.

Till 10 § Installationsbesiktning av aggregat behöver inte utföras enligt

dessa föreskrifter eftersom aggregaten enligt föreskrifterna om tryckbä-

rande anordningar (AFS 1999:4) eller motsvarande regler inom det Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skall genomgå en kontroll

hos tillverkaren som motsvarar denna besiktning. Återkommande besikt-

ning skall dock utföras med de intervall som gäller enligt 17 och 19–

28 §§. Tidpunkten för intervallets början framgår av 32 §, andra stycket.

Utloppsledning från säkerhetsventil, där det bl.a. skall kontrolleras om

den är säkert förlagd och mynnar så att ingen risk för personskada inträf-

far om säkerhetsventilen öppnar, är ett exempel på säkerhetsarrange-

mang.

Till 11 § Värmeväxlare i undercentraler används normalt inte för tem-

peraturer över 110 ºC. Om högre temperatur vid något enstaka tillfälle

kan förekomma är det viktigt att växlaren är dimensionerad för den hög-

sta temperatur som då kan förekomma.

Till 13 § Säkerhetsutrustning kan vara placerad så att den avsäkrar flera

trycksatta anordningar. Vid kontrollen av säkerhetsutrustningens funk-

tion är det viktigt att även ta hänsyn till placeringen av utrustningen.

För att en trycksatt anordning från säkerhetssynpunkt skall vara lämplig

för avsett ändamål är det bl.a. viktigt att kontrollera

– att anordningen med tillhörande utrustning inte utsätts för belast-

ningar som kan vara skadliga och som inte beaktats vid konstruktions-

kontrollen,

– att inget märkbart läckage förekommer,

– att inga transport- eller lagringsskador uppstått och om så skulle vara

fallet att sådana skador inte döljs av isolering så att de inte kan kontrol-

leras,

AFS 2005:3

38

– att eldningsutrustning till panna är anpassad till pannans märkeffekt,

– att avsäkringstryck- och temperatur valts så att säkerheten är betryg-

gande.

För att installationsbesiktning eller annan besiktning skall kunna genom-

föras är det oftast nödvändigt att brukaren tillhandahåller sådan doku-

mentation som ackrediterat organ bedömer är nödvändig för att vid be-

siktningen kunna klassificera och göra andra erforderliga bedömningar

av den trycksatta anordningen. Det är därför lämpligt att i god tid före be-

siktningen ta kontakt med det ackrediterade organ som skall utföra be-

siktningen.

Till 18 § För att kunna göra en invändig undersökning på ett säkert och

effektivt sätt är det bl.a. viktigt att se till att anordningen är omsorgsfullt

utvädrad, väl rengjord och säkert avskild från farligt ämne, ånga och lik-

nande. Den utvändiga undersökningen innebär för anordningar som är

isolerade att isoleringen behöver avlägsnas helt eller delvis.

In- och utvändig undersökning görs normalt okulärt. I vissa fall kan det

dock vara svårt eller omöjligt p.g.a. åtkomlighetsskäl att med hjälp av

ögat avgöra om det finns några fel. För att kunna göra bedömningar i så-

dana fall kan det vara nödvändigt att vidta andra åtgärder som ultraljuds-

provning eller annan oförstörande provning. Ibland kan det behövas ett

särskilt utarbetat inspektionsprogram. I vissa fall kan mätningar eller an-

dra iakttagelser vid brukarens fortlöpande tillsyn tas med i bedömningen,

under förutsättning att rutinerna vid tillsynen är sådana att det går att få

tillförlitliga uppgifter.

In- och utvändig undersökning av rörledningar omfattar normalt endast

utvändig undersökning av högt påkända delar, expansionsanordningar

och rörstöd samt delar där korrosion, nötning, sprickor eller andra felak-

tigheter befaras kunna uppstå.

Rörledningar i mark grävs normalt inte upp vid återkommande in- och ut-

vändig undersökning om det inte finns särskild orsak av säkerhetsskäl.

Till 19 § Det framgår av 17 och 32 §§ att ett driftprov alltid skall utföras i

samband med in- och utvändig undersökning och att driftprovet normalt

skall göras efter den in- och utvändiga undersökningen.

Exempel på anordningar som kan omfattas av andra stycket är lagrings-

behållare för gasol och etenbehållare med en högsta drifttemperatur

på – 30 ºC.

AFS 2005:3

39

Till 19–26 §§ Följande schema anger översiktligt hur intervall för in-

och utvändig undersökning bedöms för tryckkärl och vakuumkärl.

Anordningen får inte användas

Läs schemat så här: Börja i den ruta som anger det intervall som be-

dömts vid den senaste besiktningen. Om anordningen efter besiktning

uppfyller villkoren i den angivna paragrafen, gå vidare till närmast längre

intervall. Om villkoren för det längre intervallet inte uppfylls gäller det fö-

regående intervallet. Om anordningen inte uppfyller villkoren i startrutan

gå till närmast kortare intervall tills villkoren uppfylls. Vid den första be-

dömningen av intervall, börja i rutan för intervallet 4 år.

Exempel 1. En anordning har av ett ackrediterat organ bedömts uppfylla

kraven för 4-års intervall vid installationsbesiktningen. Vid den första

återkommande in- och utvändiga undersökningen bedömer ett ackredite-

rat organ att anordningen uppfyller kraven i 24 §. Intervallet blir då 6 år

till nästa in- och utvändiga undersökning.

Exempel 2. Ett ackrediterat organ har vid installationsbesiktningen av en

anordning bedömt att anordningen inte uppfyller kraven i 20 §. Anled-

ningen till detta är att tryckbärande delar är eldberörda. Anordningen

uppfyller då inte heller 21 §, eftersom det i denna paragraf krävs att minst

två in- och utvändiga undersökningar skall ha utförts enligt 22 § eller

minst en undersökning med ett intervall som överstiger 2 år. I detta fall

AFS 2005:3

40

har ingen undersökning gjorts. Intervallet bör därför normalt bli 1 år till

nästa in- och utvändiga undersökning.

Till 28 § När en anordnings beräknade livslängd uppnås eller beräknas

uppnås inom ett visst besiktningsintervall och brukaren trots detta önskar

fortsätta använda anordningen är det viktigt att konsultera tillverkaren,

om så är möjligt, i samband med den revisionsbesiktning som då krävs.

Till 29 § Exempel på sådant som kan vara väsentlig reparation eller

ändring är utbyte av tryckbärande del, tuber i ångpanna och reparation

av svets eller igensvetsning av spricka i tryckbärande del.

Exempel på anordning som kan befaras ha tagit skada är anordning som

stått avställd utan att korrosionshindrande åtgärder, t.ex. inertgasfyll-

ning, vidtagits.

Exempel på väsentligt ändrade driftförhållanden kan vara att innehållet

ändras från en fluid som inte är korrosiv till en fluid som är korrosiv i för-

hållande till anordningens material eller från en fluid som tillhör grupp 2a

till en som tillhör grupp 1a. Sådana ändrade driftförhållanden kan t.ex.

medföra ändrade intervall eller ändrad klass.

Till 32 § De år då såväl in- och utvändig undersökning som driftprov

skall utföras kommer förfallomånad för nästa besiktning att markeras på

besiktningsskylten först när båda besiktningarna är utförda.

Till 33 § Vid bedömning av högsta respektive lägsta tryck och tempera-

tur är det viktigt att ta hänsyn till den avsäkringskrets där anordningen in-

går. Högsta tryck för en trycksatt anordning kan inte vara högre än vad

som gäller för övriga anordningar i kretsen.

Till 36 § Den funktionskontroll som avses i moment 1 är provning av sä-

kerhetsutrustning på plats i t.ex. en processanläggning. Om villkoren för

egenbesiktning i detta fall uppfylls innebär det att driftprov enligt 17 §

skall utföras med ett intervall på 4 år. Observera dock att ett driftprov en-

ligt samma paragraf alltid skall utföras i samband med in- och utvändig

undersökning. Det är viktigt att egenbesiktningen utförs minst lika ofta

som enligt det ordinarie intervallet som anges i 17 §. Det är även viktigt

att det framgår av instruktionen hur ofta provningen skall göras.

Det är beträffande momenten 1 och 2 angeläget att det utomstående fö-

retaget utan dröjsmål rapporterar resultatet av den utförda kontrollen till

det ansvariga företaget. Det är viktigt att det framgår av instruktionen för

egenbesiktningen hur denna rapportering skall gå till.

Egenbesiktning av större rörsystem enligt moment 3 utförs lämpligen

successivt enligt en prioriteringslista som upprättas i instruktionen. Det

AFS 2005:3

41

är viktigt att rörsystemet i sin helhet undersökts inom 6 år eftersom be-

siktningsintervallet för in- och utvändig undersökning av rörledning är

6 år.

Trycksatta anordningar som avses i moment 4 kan t.ex. vara vissa pro-

cessugnar, högtrycksreaktorer, stora behållare för kondenserade gaser

(t.ex. eten och ammoniak) som lagras nära kokpunkten och anordningar

som är så kallade coldboxanläggningar.

För trycksatta anordningar där det är möjligt att utföra in- och utvändig

undersökning är det angeläget att tidigare erfarenheter från sådan under-

sökning av ackrediterat organ finns som underlag vid bedömningar om

egenbesiktning enligt momenten 3 och 4.

Det är viktigt att sådana iakttagelser vid egenbesiktningen som kan ha be-

tydelse för säkerheten på lämpligt sätt återförs till det ackrediterade or-

gan som gjort bedömningen. Det är angeläget att det av instruktionen

framgår hur denna återföring skall gå till.

Om oförstörande provning ingår i egenbesiktningen är ackrediterat labo-

ratorium ett exempel på utomstående företag som kan anlitas. Det är vik-

tigt att detta i så fall framgår av instruktionen.

Till 39 § Syftet med riskanalysen för de trycksatta anordningarna i en

processanläggning som skall genomgå riskanalysbaserad besiktning är

att fastställa alla händelser och förlopp som rimligen går att förutsäga

och som kan leda till nedbrytning eller haveri av processanläggningens

anordningar.

En viktig förutsättning för att en bedömning om riskanalysbaserad besikt-

ning skall kunna göras är att det finns en dokumenterad historik över pro-

cessanläggningen där de enskilda anordningarnas status noggrant har

dokumenterats vid tidigare besiktningar med avseende på korrosion och

erosion. Dessutom är det av stor betydelse att erfarenhet från andra vik-

tiga faktorer, t.ex. fluider som förekommer i processen, har beaktats och

kartlagts med avseende på skador som kan äventyra säkerheten.

Med systematisk riskanalys avses en analys som utförs på ett systema-

tiskt sätt enligt en allmänt vedertagen riskanalysmetod.

Om kontrollfunktionen saknar kunskap om riskanalysmetoder, material,

provnings- och beräkningsmetoder och liknande är det angeläget att ut-

omstående med erforderlig kompetens anlitas. Det är dock viktigt att per-

sonalen i kontrollfunktionen har egen tillräcklig kompetens och kunskap

om de trycksatta anordningar som ingår i anläggningen och kan göra en

riktig bedömning av säkerheten.

AFS 2005:3

42

Besiktningsprogrammet som upprättas på basis av riskanalysen syftar till

att inrikta kontrollerna på de objekt i anläggningen som bedöms ha den

högsta risknivån och där sannolikheten för nedbrytning och haveri är

störst. Det är dock viktigt att vad som anges i 18–28 §§ beaktas och att

även de objekt som bedöms som mindre farliga hålls inom tillräcklig

uppsikt. Detta speciellt med tanke på att det vid riskinventeringen knap-

past är möjligt att upptäcka alla risker som kan förekomma i en anlägg-

ning. I besiktningsprogrammet kan t.ex. även ingå momenten 3 och 4 i

36 § om egenbesiktning och ett program för fortlöpande tillsyn enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anord-

ningar.

Till 41 § Om ändringarna eller de nya kunskaperna är av så ringa bety-

delse att den tidigare upprättade riskanalysen för anläggningen fortfa-

rande gäller behöver ingen ny riskanalys upprättas.

Till 46 § För trycksatta anordningar och aggregat som ingår i anlägg-

ningar som inte är pannanläggningar bestäms beloppet för varje anord-

ning för sig.

AFS 2005:3

43

AFS 1998:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 2002:1

Användning av trycksatta anordningar

AFS 2003:3

Arbete i explosionsfarlig miljö

AFS 1982:3

Ensamarbete

AFS 2001:10

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 1997:7

Gaser

AFS 2001:4

Gasflaskor

AFS 1985:10

Manhål på vissa behållare

AFS 1996:12

Svetsade gasflaskor av olegerat stål

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1996:11

Sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium

AFS 1996:10

Sömlösa gasflaskor av stål

AFS 1999:4

Tryckbärande anordningar

AFS 1995:5

Utrustningar för explosionsfarlig miljö

AFS 1997:11

Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser

För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan det vara bra

att regelbundet via Internet gå in på vår webbplats www.av.se och under ”Regler”

kontrollera vilka föreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.

För att få reda på hur den aktuella lag- eller förordningstexten ser ut kan man

exempelvis via Internet gå in på www.lagrummet.gov.se och ta fram den senaste

versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av.

Notera att det kan finnas fel i dokument på Internet och att det är den tryckta

versionen som gäller rättsligt.

Information från Arbetsmiljöverket