AFS 2006:3

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:1) med föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler)

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2006:3

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter om PCB

(polyklorerade bifenyler)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:1) med

föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler)

AFS 2006:3

2

beslutade den 26 oktober 2006

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:1) med före-

skrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) skall upphöra att gälla från och

med den 1 november 2006.

KENTH PETTERSSON

Anna Billgren

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1985:1) med föreskrifter om PCB

(polyklorerade bifenyler);

Utkom från trycket

den 1 november 2006

AFS 2006:3

3

Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse (AFS 1985:1) med föreskrifter om PCB

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:1) med föreskrifter om PCB

(polyklorerade bifenyler) gällde verksamhet där PCB, vätska som innehål-

ler mer än 0,1 % PCB eller PCB-apparat hanteras. Med PCB-apparat avsågs

kondensator, transformator eller annan teknisk utrustning som innehåller

mer än 0,5 kg PCB.

Enligt förordningen (SFS 1985:837) om PCB m.m. får PCB-produkter samt

PCB-varor inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för användning el-

ler återanvändas. Transformator eller sådan kondensator som har högre ef-

fekt än två kilovoltampere (reaktivt) får sedan 1995 inte användas om den

innehåller PCB. Enligt förordningen (SFS 1998:122) om bortskaffande av

PCB m.m. skall PCB-vara (vilket här innefattar PCB-produkter) förvaras så

åtskild från lättantändliga ämnen att brandrisk undviks. Innehav av utrust-

ning som innehåller mer än 5 dm3

PCB-produkt skall anmälas till Natur-

vårdsverket.

Detta innebär att den användning av PCB som föreskrifterna avsåg inte

längre förekommer. För annan hantering av PCB-haltigt material, t.ex. riv-

ning och omhändertagande av PCB-haltigt avfall, gäller även i fortsättning-

en andra föreskrifter i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

För PCB gäller nivågränsvärdet 0,01 mg/m3

enligt Arbetsmiljöverkets före-

skrifter (AFS 2005:17) om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföro-

reningar. PCB är cancerogent och kan tas upp genom huden. De viktigaste

föreskrifterna i övrigt är:

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 91-7930-470-2 · ISBN 978-91-7930-470-2 · ISSN 1650-3163