AFS 2006:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ARBETSMILJÖ

AFS 2006:4

VERKET

Användning av arbetsutrustning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Användning av

Arbetsutrustning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning

samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 2006:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om användning av arbetsutrustning;

Utkom från trycket

beslutade den 26 oktober 2006

den 28 november 2006

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller användning av arbetsutrustning i arbetet.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

Arbetsutrustning

Maskin,

anordning,

verktyg,

redskap

eller

installation som används i arbetet.

Användning av

Arbetsutrustning

Aktivitet med arbetsutrustning, som start och

stopp, nyttjande, transport, montering, installation,

demontering,

reparation,

ändring,

service,

rengöring och underhåll.

Riskområde

Område inom arbetsutrustningen eller i dess

omgivning, där utrustningen kan medföra risk för

ohälsa eller olycksfall för någon som helt eller

delvis uppehåller sig där.

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

1 Jfr. rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares

användning av arbetsutrustning i arbetet (Andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, 30.12.1989,

s. 13, Celex 31989L0655), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG (EGT L 195, 19.7.2001, s. 46,

Celex 32001L0045).

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets

tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L

217, 5.8.1998, s. 18, Celex 398L0048).

Undersökning och riskbedömning

3 § Undersökning och riskbedömning skall göras för att bedöma om den arbetsutrustning som väljs

och används är lämplig för det arbete som skall utföras, eller om den har anpassats till det på lämpligt

sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.

De riskmoment som föreligger på grund av användningen av arbetsutrustningen skall undersökas

och bedömas.

4 § En förnyad undersökning och riskbedömning skall genomföras

1. om uppföljningen enligt 6 § visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskbedömning,

2. om vidtagna åtgärder inte gett förväntat resultat eller

3. vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten.

Åtgärder

5 § Med utgångspunkt i riskbedömningen skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga

ohälsa eller olycksfall. Kraven i 7–21 §§ skall alltid vara uppfyllda.

Uppföljning

6 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet för att klargöra om

riskbedömningen är riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat.

Krav på produkter

7 § Om en arbetsutrustning omfattades av svenska föreskrifter, som överför EG-direktiv till svensk

rätt när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift inom EES, gäller följande. Utrustningen får

användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som

finns i de föreskrifterna som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift.

Detsamma gäller en arbetsutrustning som omfattades av motsvarande föreskrifter i något annat

land inom EES. Vad beträffar märkning, interaktiv programvara och bruksanvisning gäller vid

användningen dock alltid de krav på språk som följer av de svenska föreskrifterna.

8 § En arbetsutrustning, som inte omfattas av 7 §, skall uppfylla kraven i bilaga A när den används.

En arbetsutrustning, som endast i vissa avseenden omfattas av krav enligt 7 §, skall i övrigt uppfylla

kraven i bilaga A när den används.

Krav vid användning

Allmänt

9 § Arbetsutrustning skall förvaras, installeras, placeras och användas så att betryggande säkerhet

mot ohälsa och olycksfall föreligger.

10 § En arbetsutrustning får bara användas för det ändamål och under de förutsättningar den är

avsedd eller lämpad för.

11 § Vid användning av arbetsutrustning skall kraven i bilaga B vara uppfyllda.

12 § Tillämpningen av utfärdade instruktioner skall följas upp fortlöpande.

Ergonomi

13 § En arbetsutrustning skall användas med lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser och även i

övrigt på ett ergonomiskt lämpligt sätt.

Information till arbetstagare

14 § Arbetstagare skall göras medvetna om

1. de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när de använder arbetsutrustningen,

2. riskerna från den arbetsutrustning som finns i deras omedelbara närhet på arbetsplatsen,

3. de eventuella förändringar som påverkar den arbetsutrustning som finns i deras omedelbara

närhet på arbetsplatsen och som de kan beröras av, även om de själva inte direkt använder

utrustningen.

De skall få nödvändiga instruktioner och information om användningen, onormala situationer som

kan förutses, i tillämpliga fall erfarenheter som man gjort under tidigare användning av

arbetsutrustningen samt vilken personlig skyddsutrustning de skall använda. De instruktioner som

följer med arbetsutrustningen vid leverans skall vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs, och

vid behov kompletteras med skriftliga eller muntliga instruktioner.

Information och instruktioner skall vara begripliga för de arbetstagare som berörs.

Arbetsutrustning med särskilda risker

15 § Om en arbetsutrustning kan medföra särskild risk för ohälsa eller olycksfall, skall arbetet ordnas

så att bara de som har till uppgift att använda utrustningen får göra detta. De som sköter kontroll,

reparation, ändring, service, rengöring och underhåll av en sådan anordning skall vara särskilt

utsedda.

16 § En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning

enligt 15 § skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på

säker användning av utrustningen.

Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning enligt 15 § på ett

gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Underhåll och kontroll

17 § Så länge en arbetsutrustning används skall den underhållas så att den uppfyller gällande krav.

När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen skall den hållas aktuell.

18 § Om säkerheten beror på hur installationen har utförts, skall arbetsutrustningen kontrolleras

efter installation men innan den tas i bruk första gången, för att säkerställa att den är korrekt

installerad och fungerar väl. Detsamma gäller när utrustningen har flyttats och monterats på en ny

plats.

19 § En arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till

farliga situationer skall genomgå regelbundna kontroller och vid behov regelbundna prov.

20 § Varje gång något ovanligt har inträffat som kan påverka säkerheten hos en arbetsutrustning

negativt, t.ex. ombyggnad, olycka, olika naturfenomen eller långa stilleståndsperioder, skall särskilda

kontroller göras.

21 § Resultaten av kontroller enligt 18–20 §§ skall dokumenteras och en bedömning göras av vilka

åtgärder som behöver vidtas. När en arbetsutrustning används utanför företaget s kall den åtföljas av

ett bevis på när den senaste kontrollen utfördes.

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Genom författningen upphävs följande av Arbetarskyddsstyrelsen utfärdade meddelanden,

föreskrifter och allmänna råd.

1. Medd 1974:4 Lagringsanordningar för massgods

2. Anv 19:7

Ställningar m m, Varvsanvisningar

3. Anv 128

Transportörer

4. AFS 1985:7

Gräsklippare och enaxliga trädgårdstraktorer

5. AFS 1985:9

Arbete med hjul och däck

6. AFS 1987:18 Slipmaskiner och slipverktyg

7. AFS 1991:6

Underhåll av teknisk anordning.

8. AFS 1998:4

Användning av arbetsutrustning

KENTH PETTERSSON

Lennart Ahnström

Anna Middelman

Bilaga A

Tekniska krav

A 1. Inledande anmärkningar

Kraven i denna bilaga gäller endast när respektive risk finns när arbetsutrustningen används.

För en arbetsutrustning som skall uppfylla kraven i denna bilaga krävs inte nödvändigtvis samma

åtgärder som för att uppfylla de grundläggande kraven på en arbetsutrustning som omfattas av 7 §.

A 2. Allmänna krav

A 2.1 Hållfasthet och stabilitet

En arbetsutrustning skall ha betryggande hållfasthet och stabilitet.

A 2.2 Belastningsergonomi

En arbetsutrustning skall vara beskaffad så att arbetet kan utföras i lämpliga arbetsställningar och

med lämpliga arbetsrörelser.

A 2.3 Manöveranordningar och styrsystem

Manöveranordningar på arbetsutrustning skall, om de kan påverka säkerheten, vara klart synliga och

identifierbara och, där så är nödvändigt, vara märkta på ett ändamålsenligt sätt.

Om det är möjligt skall manöveranordningarna vara placerade utanför riskområden. De skall också

vara placerade så att det inte medför några risker vid handhavandet. De får inte ge upphov till risker

på grund av en oavsiktlig manöver.

Om säkerheten kräver att manövrer utförs i en viss ordning skall det finnas blockeringar

(förreglingar) som hindrar att de utförs i fel ordning eller på annat sätt vara säkerställt att de inte går

att utföra i fel ordning.

Om det behövs skall operatören från huvudmanöverplatsen kunna förvissa sig om att det inte finn s

någon inom riskområdena. Om det inte går skall det finnas ett säkert varningssystem, som före varje

start automatiskt avger en ljud- och/eller ljussignal. Den som helt eller delvis befinner sig inom

riskområdet skall ha tid och möjlighet att snabbt undgå risker som beror på att arbetsutrustningen

startar eller stoppar.

Styrsystem skall vara säkra och utförda med tanke på de fel, störningar och påfrestningar som kan

förutses.

Om en enhet i en arbetsutrustning kan startas och stoppas separat skall styrsystem och

skyddsanordningar vara utförda så att detta kan ske under säkra förhållanden.

A 2.4 Val av styrsätt

Om en arbetsutrustning kan betjänas såväl manuellt som maskinellt skall det finnas

skyddsanordningar för båda arbetssätten. Vid omställning till manuell betjäning skall relevanta

skyddsanordningar aktiveras automatiskt.

A 2.5 Start

En arbetsutrustning får bara gå att starta genom en medveten manöver och med ett manöverdon som

är avsett för detta.

Detsamma gäller

1. vid återstart, oavsett anledningen till stoppet,

2. vid styrning av en betydande förändring av arbetsfunktionen (t.ex. hastighet, tryck etc.), utom då

en återstart eller ändring inte utsätter den som arbetar för någon risk.

Kravet gäller inte om återstarten eller ändringen i arbetsfunktionen ingår i det normala

arbetsförloppet i en automatisk utrustning.

A 2.6 Stopp

Alla arbetsutrustningar skall ha ett manöverdon som gör det möjligt att stoppa dem helt och under

säkra förhållanden.

Varje arbetsplats skall ha ett manöverdon som gör det möjligt att stoppa hela eller delar av

arbetsutrustningen, beroende på typ av risk, så att den är i ett säkert tillstånd. Stoppdonet skall ha

prioritet över startanordningen.

När arbetsutrustningen eller dess farliga delar har bringats till stopp skall energitillförseln till de

aktuella drivanordningarna normalt brytas.

Stopp av en arbetsutrustning eller någon särskild funktion i den får inte medföra risk för ohälsa

eller olycksfall eller bryta energitillförseln till styr- och drivanordningar, om det kan medföra risk eller

försvåra räddning vid olycka.

A 2.7 Nödstopp

Med hänsyn till riskerna vid användning av en arbetsutrustning och dess normala stopptid skall den,

om det är befogat, ha en nödstoppsanordning.

Nödstoppsanordningen skall snabbt stoppa funktioner som kan innebära risk för ohälsa och

olycksfall. Återstart efter nödstopp får inte kunna ske -automatiskt eller genom att ett eller flera

nödstoppsdon återställs. Återstart får endast kunna ske med ett manöverdon som är avsett för detta.

Nödstopp får inte innebära fara. Det får inte heller bryta energitillförseln till utrustning som måste

fungera under nödförhållanden.

Nödstoppsdon skall efter påverkan stanna i påverkat läge. Det får inte gå att återstarta förrän donet

har återställts manuellt.

Nödstoppsdon skall vara utförda, märkta och placerade så att de lätt och snabbt kan lokaliseras och

nås av en operatör eller någon annan.

A 2.8 Inställning och programmering

Om en arbetsutrustning måste ställas in eller programmeras medan den är i gång skall det kunn a

utföras under säkra förhållanden. Om ordinarie skyddsanordningar måste kopplas bort vid arbetet får

utrustningen inte kunna återgå i produktion förrän skyddsanordningarna har kopplats in igen.

A 2.9 Fallande föremål och utkast

En arbetsutrustning, som medför risk på grund av fallande föremål eller något som kastas ut, skall ha

lämpliga skyddsanordningar anpassade efter riskerna.

A 2.10 Utsug och inneslutning

En arbetsutrustning, som medför risk på grund av utsläpp av gas, ånga eller vätska eller spridning av

damm, skall ha lämplig inneslutning och/eller vara försedd med lämpliga utsugningsanordningar

nära spridningskällorna.

A 2.11 Fastspänning och stabilisering

En arbetsutrustning och delar i en sådan skall, när det behövs för säkerhet och hälsa, vara fas tspända

eller stabiliserade på annat sätt.

A 2.12 Materialbrott

Lämpliga skyddsåtgärder skall vidtas när det finns risk för att en arbetsutrustning skall sprängas, eller

för brott på dess delar, och det kan medföra risker för säkerhet och hälsa.

A 2.13 Skydd och skyddsanordningar

En arbetsutrustning skall ha skydd eller skyddsanordningar om det finns någon olycksrisk vid

kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar. De skall hindra tillträde till riskområdena eller

stoppa farliga funktioner innan någon når riskområdena.

Ett avskärmningsskydd som utan svårighet kan öppnas eller tas bort utan verktyg skall, om

särskilda skäl inte talar däremot, ha förreglingar så att

1. farlig maskinfunktion hindras från att starta eller fortsätta om skyddet inte är i skyddsläge,

2. återstart inte sker automatiskt genom att skyddet stängs.

Skydd och skyddsanordningar

1. skall vara av robust konstruktion,

2. får inte medföra nya risker,

3. får inte vara lätta att avlägsna eller sättas ur funktion,

4. skall vara placerade på tillräckligt avstånd från riskområdet,

5. får inte skymma uppsikten över utrustningens operationer mer än nödvändigt,

6. skall möjliggöra nödvändiga ingrepp för att montera eller byta ut delar och för underhållsarbete.

Därvid får tillträde endast vara möjligt till det område där ingreppet skall utföras, och om möjligt,

utan att skyddet eller skyddsanordningen behöver avlägsnas.

En tvåhandsmanöveranordning för att manövrera en farlig funktion hos en maskin skall vara utförd

och ordnad så att funktionen

1. bara kan starta om båda manöverdonen påverkas,

2. stoppar eller blir ofarlig om något av donen släpps,

3. inte kan starta igen förrän båda donen släppts och åter påverkas.

A 2.14 Inställbara skydd

Om ett maskinverktyg av arbetstekniska skäl inte kan hållas oåtkomligt när det används, skall det

finnas skydd som är utförda och kan ställas in så att olycksrisken motverkas.

A 2.15 Förreglande skydd med startfunktion

Om det går att starta en arbetsutrustning genom att stänga ett skydd får det inte gå att ha någon

kroppsdel innanför skyddet då det är stängt.

A 2.16 Beröringsfria skyddsanordningar

En beröringsfri skyddsanordning skall vara utförd och ordnad så att

1. farliga funktioner avbryts och hindras från att starta när en kroppsdel påverkar skyddsfältet,

2. skyddsfunktionen kvarstår vid fel på en komponent i styrsystemets -säkerhetsrelaterade delar

och då hindrar ny start,

3. arbetsutrustningen sedan den stoppats med skyddsanordningen bara kan återstartas efter

manuell påverkan av särskilt återställningsdon.

Om det går att starta en arbetsutrustning genom att en beröringsfri skyddsanordning upphör att

påverkas får det inte gå att ha någon kroppsdel innanför skyddsfältet då det är opåverkat.

A 2.17 Valsingrepp

Vid risk för olycksfall i samband med att material skall trädas eller stickas in i ett valsingrepp skall

lämpliga skyddsåtgärder vidtas.

A 2.18 Belysning

Belysningen på områden och ställen för arbete med eller underhåll av en arbetsutrustning skall vara

väl anpassad till arbetet.

A 2.19 Hög eller låg temperatur

Om det behövs skall delar av en arbetsutrustning med hög eller mycket låg temperatur vara skyddade

så att ingen kan komma i beröring med eller för nära dem.

A 2.20 Varningssystem

Ett varningssystem på en arbetsutrustning skall vara entydigt och lätt att upptäcka och förstå.

A 2.21 Underhåll

Underhållsarbeten skall i första hand kunna utföras när en arbetsutrustning är avstängd. Om det inte

är möjligt skall det gå att vidta lämpliga skyddsåtgärder eller förlägga arbetet utanför riskområden så

att säkerheten blir betryggande.

A 2.22 Frånkoppling av energitillförsel

Varje arbetsutrustning skall ha lätt identifierbara och entydiga anordningar för att frånkoppla all

energitillförsel.

Energitillförseln skall gå att koppla från och till utan risk.

En frånkopplingsutrustning för energitillförsel skall, om det inte är uppen-bart obehövligt, kunna

låsas eller på annat sätt säkras mot obehörig återinkoppling.

A 2.23 Märkning, skyltar och varningsanordningar

En arbetsutrustning skall ha den märkning, de skyltar och de varningsanordningar som krävs för

säkerheten. Skylttexten skall vara på svenska.

A 2.24 Tillträdesvägar och arbetsområden

Det skall finnas säkra tillträdesvägar till alla områden där närvaro fordras för produktions -,

justerings- eller underhållsarbete. Det skall även gå att uppe-hålla sig säkert inom dessa områden.

De delar av en arbetsutrustning där personer står eller förflyttar sig ska vara utförda så att de inte

riskerar att halka, snubbla eller falla därifrån.

En del av en arbetsutrustning som behöver vara upplyft eller uppfälld vid rengörings-, justerings-

eller underhållsarbete skall kunna spärras eller på annat lämpligt sätt säkras i upplyft läge.

A 2.25 Brandrisk och utsläpp

En arbetsutrustning skall vara utförd så att man skyddas mot risken att den fattar eld eller överhettas.

Dessutom skall den vara utförd för att skydda mot utsläpp av gas, damm, vätska, ånga eller andra

ämnen som produceras av arbetsutrustningen, som används vid drift eller som lagras i den.

A 2.26 Explosionsrisk

En arbetsutrustning skall vara utförd så att risken för explosion förebyggs. Det gäller både själva

arbetsutrustningen och ämnen som produceras av den, som används vid drift eller som lagras i den.

A 2.27 Elektriska risker

En arbetsutrustning skall vara konstruerad så att de som helt eller delvis befinner sig inom

riskområdet skyddas från risken för direkt eller indirekt kontakt med elektricitet.

A 3. Ytterligare krav för särskilda arbetsutrustningar

A 3.1 Mobila arbetsutrustningar, både självgående och icke självgående

A 3.1.1 Åkande arbetande

En arbetsutrustning med åkande arbetande skall vara utrustad så att riskerna för dem begränsas

under förflyttningen.

Här ingår eventuella risker för att komma i kontakt med eller fastna i hjul eller band.

A 3.1.2 Personer i omedelbar närhet av mobila arbetsutrustningar

Om en mobil arbetsutrustning är avsedd att förflyttas när personer befinner sig i dess omedelbara

närhet skall den vara utrustad så att riskerna för dem begränsas.

A 3.1.3 Förarhytt

En hytt för skydd mot kyla eller värme skall vara försedd med anordning för god luftväxling och

anordning som kan hålla lämplig temperatur. Luftintagen skall placeras så att avgaser från fordonet

inte leds in i hytten.

A 3.1.4 Draganordning

En draganordning skall vara försedd med spärr eller annan anordning som hindrar att det som dras

lossnar oavsiktligt.

A 3.1.5 Kraftbegränsning

En arbetsutrustning som kopplas till eller bogseras av en mobil arbetsutrustning skall vara utrustad

eller anordnad så att den överförda kraften bryts eller begränsas vid fastkörning eller blockering som

kan medföra risker.

När det inte går att undvika sådan fastkörning eller blockering skall varje tänkbar åtgärd vidtas för

att förhindra att någon kommer till skada.

A 3.1.6 Kraftöverföringsaxel

En kraftöverföringsaxel skall vara dimensionerad för den belastning, de varvtal, de vinklar och de

längder den används för. Den skall kunna låsas säkert på kraftuttag och kraftintag.

Om en kraftöverföringsaxel, mellan olika enheter av mobila arbetsutrustningar, kan smutsas ned

eller skadas av att släpa i marken skall det finnas anordningar så att den kan hängas upp och

förankras.

En kraftöverföringsaxel med kardanknutar mellan en självgående maskin (eller traktor) och en

driven maskin skall vara försedd med skydd över axelns hela längd, anslutna kardanknutar och

axeltappar. Skyddet får inte kunna rotera med kraftöverföringsaxeln.

En kraftöverföringsaxel och dess skydd skall vara avpassade till var-and-ra.

A 3.1.7 Tippning

En mobil arbetsutrustning med en eller flera åkande skall vara utformad så att riskerna för

personskador begränsas om den slår runt

1. antingen genom en skyddande konstruktion som hindrar den från att tippa mer än ett kvarts

varv, eller

2. om den kan tippa mer än ett kvarts varv, genom en konstruktion som ger tillräckligt med fritt

utrymme runt de åkande, eller

3. genom någon annan anordning som ger samma resultat.

Den skyddande konstruktionen får vara en integrerad del av arbetsutrustningen.

En sådan konstruktion är inte nödvändig om arbetsutrustningen är stabiliserad när den används

eller är konstruerad så att den inte kan slå runt vid normal användning.

När det finns risk för att en åkande kan komma i kläm mellan arbetsutrustningen och marken, om

den skulle slå runt, skall det finnas en anordning så att de åkande kan spänna fast sig.

A 3.1.8 Självgående arbetsutrustningar

En självgående arbetsutrustning, som kan innebära risker för personer när den är i rörelse, skall

uppfylla följande krav:

a) Den skall ha anordningar som gör det möjligt att hindra att den obehörigen sätts igång.

b) Den skall ha anordningar som begränsar följderna av en eventuell kollision när flera spårbundna

arbetsutrustningar är i rörelse samtidigt.

c) Det skall finnas broms- och stoppanordningar. När säkerheten så kräver skall det finnas

nödstoppsanordningar med lätt åtkomliga man-överdon eller automatiska system för att bromsa

och stoppa utrustningen om de anordningar som normalt används slutar att fungera.

d) När förarens direkta sikt är otillräcklig från säkerhetssynpunkt, skall det finnas lämplig

hjälputrustning så att sikten förbättras.

e) Om den är konstruerad för att användas på natten, eller där belysningen är dålig, skall den ha

belysning som är lämplig för arbetet och ger tillräcklig säkerhet för de arbetande.

f) Om utrustningen kan medföra brandrisk, på grund av att själva utrustningen eller det som

bogseras eller bärs av den kan fatta eld, skall den vara försedd med lämplig släckutrustning om

det inte finns någon sådan i närheten av den plats där utrustningen används.

g) Om den är fjärrstyrd skall den stanna automatiskt om den kommer utanför fjärrstyrningens

räckvidd.

h) En fjärrstyrd utrustning, som under normala förhållanden kan medföra risk för påkörning eller

klämning, skall vara försedd med anordningar som skyddar mot denna risk, om det inte finns

lämpliga anordningar på platsen som förebygger risken för påkörning.

i) En utrustning som stoppats skall vara säkrad mot oavsiktlig rörelse. Den skall endast kunna

sättas i rörelse genom avsiktlig påverkan av föraren.

j) En utrustning med åkande förare skall ha signalanordning så att föraren lätt kan påkalla

uppmärksamhet.

A 3.2 Pallställ och andra lagerställ

Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med

maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas

påkörningsskydd.

Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.

Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s.k.

genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

A 3.3 Transportörer

En transportör skall ha sådan lutning eller på annat sätt vara utförd så att lasten inte glider oavsiktligt.

En transportör skall ha broms som stoppar den om hastigheten kan öka eller transportriktningen

ändras genom påverkan från lasten när drivkraften upphör. En broms kan ersättas med backspärr om

det bara är transportriktningen som kan ändras.

Bilaga B

Organisatoriska krav

B 1. Inledande anmärkning

Kraven i bilagan gäller endast när respektive risk finns när arbetsutrustningen används.

B 2. Allmänna krav

B 2.1 Montering, installation, demontering, service, underhåll, rengöring och besiktning

Monterings-, installations-, demonterings-, service-, underhålls- och rengöringsarbeten samt

besiktning skall utföras på ett säkert sätt. Särskild hänsyn skall tas till anvisningar från tillverkaren.

Arbetet skall planeras och förberedas och om det behövs skall

1. en skriftlig instruktion för arbetet upprättas,

2. någon utses som ansvarar för att samordna arbetet och som har ett övergripande ansvar för

säkerheten.

Vid service-, underhålls- och rengöringsarbeten skall ingående energitillförsel normalt frånkopplas

och om det inte är uppenbart onödigt skall frånkopplingsdonet låsas. Åtgärder skall vidtas så att

eventuell ackumulerad energi inne i arbetsutrustningen inte kan orsaka oförutsedda rörelser eller

andra farliga händelser.

Om det inte är uppenbart omotiverat skall det finnas skyltar med upplysning om att service-,

underhålls-, rengörings- eller besiktningsarbete pågår.

B 2.2 Inställning av skyddsanordningar m.m.

Ställbara skyddsanordningar och andra anordningar med skyddsfunktion, där skyddsfunktionen är

beroende av inställningen, skall vara rätt inställda och ordentligt fastsatta.

B 2.3 Driftstörningar

En arbetsutrustning skall vara säkert stoppad eller på annat sätt säkrad när driftstörningar avhjälps

eller vid annat tillfälligt arbete i utrustningens riskområde.

B 2.4 Avaktiverade skyddsanordningar

Vid ett arbete som kräver att en skyddsanordning tillfälligt sätts ur funktion eller tas bort skall

åtgärder vidtas så att det ändå går att utföra arbetet säkert. Anordningen skall genast återställas när

arbetet är avslutat.

B 2.5 Blixtnedslag

En arbetsutrustning som kan drabbas av blixtnedslag när den används skall vara försedd med lämplig

anordning som skyddar mot effekterna av ett sådant, så att inte någon kommer till skada.

B 3. Ytterligare krav vid användning av mobila arbetsutrustningar

B 3.1 Förare

En självgående arbetsutrustning får endast framföras av en person som har tillräckliga kunskaper för

att framföra den säkert.

B 3.2 Trafikregler

Då mobila arbetsutrustningar rör sig inom ett arbetsområde skall trafikregler fastställas och följas.

B 3.3 Arbetande till fots

Åtgärder skall vidtas så att arbetande till fots inte kan komma in på ett område där självgående

arbetsutrustningar är igång.

Om det krävs att arbetande till fots är närvarande för att ett arbete skall bli fullgott skall lämpliga

åtgärder vidtas för att förhindra att de skadas av utrustningen.

B 3.4 Persontransporter

Personer får bara transporteras på mobila maskindrivna arbetsutrustningar om lämpliga

skyddsåtgärder vidtagits. Om arbete måste utföras under färden skall hastigheten vid behov anpassas

till detta.

B 3.5 Luftväxling

En mobil arbetsutrustning med förbränningsmotor får inte användas på arbetsområden om

luftväxlingen inte är tillräcklig för att garantera hälsa och säkerhet.

B 3.6 Yttre faktorer

Ett arbete med mobila arbetsutrustningar skall planeras med hänsyn till de särskilda risker som

terräng, väderlek och aktuellt arbete kan medföra.

B 3.7 Säkring mot oavsiktlig rörelse

Maskindelar skall vara säkrade om det finns risk för farliga oavsiktliga rörelser vid färd eller när

föraren lämnat förar- eller operatörsplatsen.

En arbetsutrustning som stoppats skall vara säkrad mot oavsiktlig rörelse så att den endast kan

sättas i rörelse avsiktligt.

B 4. Ytterligare krav vid användning av arbetsutrustningar

avsedda för tillfälligt arbete på nivåer över mark- eller

golvplan eller annat höjdarbete

B 4.1 Allmänt

B 4.1.1 Val av arbetsutrustning

Om ett tillfälligt arbete på nivåer över mark- eller golvplan, eller annat höjdarbete, inte kan utföras

säkert från ett lämpligt underlag och under ergonomiskt lämpliga förhållanden, skall den

arbetsutrustning väljas som bäst garanterar och upprätthåller säkra arbetsförhållanden.

Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras före användning av personlig skyddsutrustning.

Arbetsutrustningen skall vara dimensionerad och utformad för det arbete som skall utföras och för

de belastningar som går att förutse. Arbetsutrustningen skall också göra det möjligt att förflytta sig

riskfritt.

Lämpligaste sättet för tillträde till en tillfällig arbetsplats vid höjdarbete skall väljas med hän syn till

antalet förflyttningar, höjden och hur länge arbetet skall pågå. Det skall också gå att utrymma

arbetsplatsen i en nödsituation. Förflyttning mellan utrustning för tillträde och plattform, ställningslag

eller landgång får inte innebära någon ytterligare fallrisk.

B 4.1.2 Reparbete

Användning av linor för att nå arbetsplatsen, inta arbetsposition och utföra arbete får bara tillåtas när

arbetet, enligt riskbedömningen, kan utföras under säkra förhållanden, och där det inte går eller är

befogat att använda and-ra säkrare arbetsutrustningar.

En arbetssits med lämpliga tillbehör skall tillhandahållas om riskbedömningen, och i synnerhet

arbetets varaktighet och den ergonomiska belastningen, föranleder detta.

B 4.1.3 Åtgärder för att minimera risker

Beroende på vilken sorts arbetsutrustning som valts på grundval av ovannämnda punkter skall

lämpliga åtgärder vidtas för att minimera de risker för ohälsa och olycksfall som är förenade med

denna typ av utrustning.

Om det behövs skall anordningar för skydd mot fall installeras. De skall vara så utförda och ha en

sådan hållfasthet att de förhindrar eller bromsar fall för att så långt som möjligt förhindra att någon

skadas. Gemensamma skyddsanordningar mot fall får bara utelämnas vid platser för tillträde till stege

eller trappa.

B 4.1.4 Tillfälliga åtgärder

När det är nödvändigt att tillfälligt ta bort en gemensam skyddsanordning mot fall, för att utföra ett

arbete, skall andra effektiva skyddsåtgärder mot fall vidtas. Arbetet får inte utföras innan dessa

åtgärder har vidtagits. När arbetet är slut eller avslutats tillfälligt skall de gemensamma

skyddsanordningarna mot fall återställas.

B 4.1.5 Väderförhållanden

Ett tillfälligt arbete på nivåer över mark- eller golvplan, eller annat höjdarbete, får bara utföras när

väderförhållandena inte innebär någon risk för ohälsa eller olycksfall.

Om ljusförhållandena är otillräckliga skall lämplig belysning användas.

B 4.2 Särskilda bestämmelser om användning av linor för att nå arbetsplatsen, inta

arbetsposition och utföra arbete (reparbete)

När linor används för att nå arbetsplatsen, inta arbetsposition och utföra arbete skall följande villkor

vara uppfyllda:

a) Systemet skall omfatta minst två av varandra oberoende förankrade linor, den ena för tillträde,

firning och stöd (arbetslina), den andra för säkerhet (säkerhetslina).

Kravet att använda minst två linor gäller inte vid räddningsarbete inom räddningstjänst, polis

och militär.

b) Arbetstagaren skall vara utrustad med, och använda, lämplig sele som är kopplad till

säkerhetslinan och arbetslinan.

c) Arbetslinan skall vara försedd med en anordning för säkert tillträde och säker firning. Den skall

också ha ett system med automatisk låsning för att förhindra fall om användaren förlorar

kontrollen över sina rörelser.

Säkerhetslinan skall vara utrustad med en rörlig anordning som förhind-rar fall och som följer

med när arbetstagaren förflyttar sig.

d) De verktyg och annan utrustning som en arbetstagare använder skall vara säkrade vid

arbetstagarens sele eller arbetssits eller på annat lämpligt sätt.

e) Arbetet skall organiseras så att någon annan, förutom arbetstagaren, är närvarande när arbetet

utförs. Arbetet skall planeras och övervakas så att arbetstagaren omedelbart kan få hjälp i en

nödsituation.

f) Berörda arbetstagare skall få specialutbildning för det arbete som skall utföras, särskilt

beträffande räddningsmetoder.

g) Skyddshjälm med hakrem, men utan skärm framtill, skall användas om det inte är uppenbart

onödigt. I övrigt skall personlig skyddsutrustning användas när det behövs.

B 5. Ytterligare krav vid användning av slipmaskiner

B 5.1 Provkörning

När ett slipverktyg monterats i en slipmaskin skall maskinen provköras med det högsta varvtal som

den kommer att köras med under arbetet. Provkörningen skall genomföras på ett sådant sätt att det

inte uppstår någon risk för personskada.

B 6. Ytterligare krav vid arbete med hjul och däck

B 6.1 Pumpning

Vid risk för personskada skall ett däck pumpas på en plats eller i en skyddsanordning som är

utformad och dimensionerad så att den motstår eller avleder tryckvågen vid en däcksprängning och

fångar upp utslungade hjuldelar. Skyddsanordningen skall vara utförd och placerad så att den som

pumpar, eller någon annan som befinner sig i närheten, inte skadas vid en däcksprängning. Vid

lufttrycksjustering gäller kraven ovan endast om lufttrycket varit så lågt att det är risk för att däcket

skadats.

En pumpning och därmed sammanhängande däcktömning skall kunna skötas från skyddad plats.

Under en pågående pumpning får ingen uppehålla sig i riskområdet för en däcksprängning.

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

om användning av arbetsutrustning

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om hur verkets föreskrifter (AFS 2006:4) om

användning av arbetsutrustning skall tillämpas.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande, deras funktion är att

förtydliga innebörden i föreskrifterna. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa

exempel på praktiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommendationer, bakgrunds-information

och hänvisningar.

Allmänt

Kraven i dessa föreskrifter gäller generellt för all typ av arbetsutrustning och är minimikrav för

användning av arbetsutrustningen. Utöver dessa föreskrifter finns mer preciserade krav för vissa slag

av arbetsutrustning i särskilda föreskrifter. Sådana föreskrifter gäller tillsammans med dessa

föreskrifter.

Bakgrund

Som medlem av Europeiska unionen (EU) skall Sverige överföra EG-direktiv till svenska föreskrifter.

Reglerna inom EU för arbetstagares säkerhet och hälsa anges i ett ramdirektiv som ger de

grundläggande reglerna för säkerhet på arbetsplatsen. I ett antal särdirektiv finns också minimikrav

som inte får underskridas i EU:s medlemsländer. Det andra särdirektivet (89/655/EEG), ändrat

genom direktiven 95/63/EG och 2001/45/EG, innehåller krav för säker användning av

arbetsutrustning i arbetet. Föreskrifterna om användning av arbetsutrustning är baserade på det

direktivet.

Föreskrifterna skiljer sig från tidigare föreskrifter om användning av arbetsutrustning genom att

särskilda krav på lyftanordningar och lyftredskap samt truckar tagits bort. Det är ett led i en större

revidering av Arbetsmiljöverkets regler där särskilda föreskrifter för lyftanordningar och truckar

utarbetats.

I föreskrifterna har också tagits med vissa krav som tidigare fanns i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter som nu upphävs. I avsnittet Ikraftträdande framgår vilka föreskrifter som upphävs.

Kommentarer till vissa paragrafer

Tillämpningsområde

Till 1 § Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. I -första hand är det

arbetsgivaren som svarar för att kraven uppfylls. Det beror på att föreskrifterna grundar sig på

arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) och har samma tillämpningsområde som AML. Arbetsgivaren

kan vara en juridisk eller en fysisk person. Om arbetsgivaren inte råder över utrustningen där arbetet

utförs, t.ex. fasta installationer vid entreprenadarbete, kan han bli tvungen att ta de anställda därifrån.

Motsvarande ansvar gäller även för den som bedriver utbildning (t.ex. kommun eller skola) i fråga

om elevernas arbetsmiljö. Det gäller även för den som bedriver verksamhet där arbete utförs inom

ramen för t.ex. kriminalvård eller totalförsvarsplikt, normalt respektive myndigheter. Ett ansvar som

motsvarar arbetsgivaransvaret finns också för den som hyr in personal, t.ex. från företag som hyr ut

kontorspersonal.

Enligt AML är arbetsgivaren själv, om det är en fysisk person, och företagare utan anställda

(ensamföretagare eller flera som arbetar för gemensam räkning) skyldiga att följa AML när det gäller

risker för ohälsa och olycksfall från tekniska anordningar samt vad som gäller för gemensamt

arbetsställe.

Den som råder över ett arbetsställe t.ex. den som driver den fasta verksamheten på ett kontor eller i

en fabrik, har ansvar för beskaffenheten hos anordningar som på arbetsstället tillhandahålls personal

från andra företag, t.ex. varuleverantörer eller entreprenörer.

Om flera arbetsgivare bedriver verksamhet på samma ställe är de skyldiga att se till att de inte

utsätter andras anställda för risker från den utrustning de använder.

Undersökning och riskbedömning

Till 3 och 4 §§ Tre grundelement i arbetsmiljöarbetet är Människan (M), Tekniken (T) och

Organisationen (O). Det är viktigt att ta hänsyn till varje del när arbetsmiljöfrågor behandlas – ett s.k.

MTO-perspektiv.

Det är viktigt att hitta risker för ohälsa och olycksfall innan de byggts in i systemet, eftersom det

ofta är svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand.

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsförhållandena anpassas till männi-skors olika förutsättningar i

fysiskt och psykiskt avseende. Det är en viktigt aspekt att beakta vid tillhandahållande av

arbetsutrustning.

Regler om systematiskt arbetsmiljöarbete finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket som

gäller tillsammans med dessa föreskrifter. Enligt reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete skall

arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan

komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.

Vid identifiering av riskkällor och bedömning av risker är det i första hand detaljkraven i dessa

föreskrifter som skall beaktas. Även andra relevanta regler, standarder samt information och

bruksanvisningar från tillverkare kan behöva beaktas.

När det gäller användning av arbetsutrustning kan detaljeringsgraden i den skriftliga

riskbedömningen variera. Det beror på arbetsutrustningens komplexitet och vilka risker som är

förknippade med användningen. För mycket enkel och okomplicerad arbetsutrustning kan

riskbedömningen vara en del i en övergripande riskbedömning av en arbetsprocess. Det kan vara

nödvändigt att göra särskilda bedömningar om arbetsutrustningen är tänkt att användas av

minderåriga eller i skolundervisning. Därvid måste hänsyn tas till ett flertal aspekter som

skyddsavstånd på grund av unga personers kroppsmått,

förkunskaper, erfarenhet och riskmedvetande,

möjligheten att arbeta ostört,

behovet av handledning när arbetet utförs.

Regler om minderåriga finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljö-verket.

Produkter

Till 7 § Med svenska föreskrifter som överför EG-direktiv om tekniska anordningar avses inte enbart

föreskrifter utfärdade av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Även lagar och förordningar

samt föreskrifter utfärdade av andra svenska myndigheter kan omfattas.

Till 8 § För olika typer av arbetsutrustning kan flera föreskrifter gälla förutom dessa. Det kan alltså

finnas tekniska krav, förutom de i bilaga A, i andra regler både från Arbetsmiljöverket och från andra

myndigheter.

Användning

Till 9 § Skyldigheten att se till att installation, placering och användning ger betryggande säkerhet

gäller säkerheten både för den som arbetar direkt vid utrustningen och för andra som kan drabbas av

skador i arbetet, t.ex. genom buller, luftföroreningar eller klämning. Den gäller säkerheten såväl för de

anställda som för eventuell inhyrd arbetskraft (3 kap. 12 § 2 stycket AML). Den gäller också i

förhållande till anställda hos entreprenörer som utför t.ex. städning, transporter och maskinservice (3

kap. 6 och 12 §§ AML). Vem som är samordningsansvarig för åtgärder till skydd mot ohälsa och

olycksfall framgår av 3 kap. 7 § AML.

Det är t.ex. viktigt att utrymmet mellan arbetsutrustningens rörliga delar och fasta eller rörliga delar

i dess omgivning är tillräckligt stort. Det är även viktigt att all energi och alla ämnen som används

eller framställs kan tillföras och/eller avlägsnas på ett säkert sätt.

Vid installation och placering av arbetsutrustning är det viktigt att ta hänsyn till de tillfälliga

överlaster som kan förutses. Hänsyn måste också tas till vindkrafter och till påverkan på grund av

klimatförhållanden, som nederbörd och is.

Till 12 § Kontroll av att instruktioner följs och att säkerhetssystemen inte kringgås bör göras

regelbundet, t.ex. vid skyddsronder.

Om man finner att instruktioner inte följs är det viktigt att analysera vilka orsakerna till detta är.

Om det är svårt att genomföra arbetsuppgifterna utan att kringgå instruktioner och säkerhetssystem

behöver troligen tekniska eller organisatoriska åtgärder vidtas för att möjliggöra att arbetet utförs på

ett säkert sätt. En dialog mellan alla berörda är viktig för att få till stånd en gemensam syn på vari

problemen består och vilka åtgärder man skall vidta för att lösa problemen.

Ergonomi

Till 13 § Regler om belastningsergonomi finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket. De

innehåller övergripande regler om arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning.

Ergonomiska aspekter som också är viktiga att ta hänsyn till vid användning av arbetsutrustning är

människans förmåga att uppfatta, bearbeta och förstå information. Det gäller t.ex. utformning och

placering av manöverdon och teckenfönster. De behöver vara synliga, tydliga och begripliga för alla

som använder arbetsutrustningen.

Vid tillhandahållande av arbetsutrustning är det viktigt att ta hänsyn till människors olika

förutsättningar och begränsningar. Kvinnor och män har olika fysiska förutsättningar beroende på

olikheter i kroppsmått och kroppsstyrka. Det är också viktigt att vid behov anpassa

arbetsutrustningen och användningen av den till anställda med funktionshinder.

Arbetsutrustningens utformning måste ställas i relation till arbetstagarnas exponering, t.ex. om

användningen är långvarig och/eller frekvent.

Information till arbetstagare

Till 14 § Idag finns ofta de instruktioner som följer med utrustningen vid leverans även tillgängliga

elektroniskt både direkt från tillverkaren och från olika branschorganisationer. Man har då

möjligheten att på ett enkelt sätt skriva ut nya exemplar och tillhanda hålla arbetstagarna om

originalinstruktionerna försvinner eller blir förstörda.

Det är viktigt att instruktionerna revideras om arbetsförhållandena ändras eller om nya erfarenheter

ger anledning till det.

Det bör understrykas att användning inte bara omfattar handhavande och nyttjande. Det omfattar

också start och stopp, transport, installation, montering, demontering, reparation, ändring, service,

rengöring och underhåll. Kravet är alltså inte kopplat till någon speciell typ av användning. Det är

risken att drabbas av ohälsa eller olycksfall som avgör om det behövs instruktioner.

Arbetsutrustningar med särskilda risker

Till 15 § Enligt reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete skall arbetsgivaren fördela uppgifterna i

verksamheten så att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att se till att

risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att

tillräckligt många får dessa uppgifter och har de befogenheter, resurser och den kompetens som

behövs. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i

verksamheten. Det är lämpligt att arbetsgivaren tillämpar samma principer vid uppgiftsfördelning när

det gäller användning av arbetsutrustning med särskilda risker.

Med särskilda risker avses risker som kan leda till allvarliga olycksfall eller svår ohälsa om

arbetsutrustningen inte hanteras med stor kunnighet och gott omdöme.

Till 16 § Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren får god kännedom om de

förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara

förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som

behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Paragrafen innebär att när det

gäller arbetsutrustningar med särskilda risker skall arbetsgivaren ha dokumentation hur kraven i

denna del av arbetsmiljölagen uppfyllts.

Det är viktigt att kunskaperna om arbetsutrustningen och dess användning omfattar aspekter som

är väsentliga för säkerhet och hälsa, såsom uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper,

användningsområde, begränsningar för utrustningen samt underhåll och kontroll. Det är även viktigt

att den som använder arbetsutrustningen får kännedom om kraven för att få använda den och de

särskilda risker det innebär.

Tillverkarens instruktioner kan innehålla uppgifter om vilka krav som bör ställas på kunskaper och

utbildning.

Inom vissa områden finns fastställda nivåer för teoretiska och praktiska kunskaper. Det kan gälla

t.ex.

överenskommelser

i

samverkan

mellan

avtalsslutande

parter,

riktlinjer

från

branschorganisationer, vedertagna kursplaner enligt branschpraxis, svenska standarder eller

preciserade krav på kunskaper och utbildning i särskilda föreskrifter.

Underhåll och kontroll

Till 17 § Det är viktigt att arbetsgivaren har rutiner för underhållsarbetet. Det kan t.ex. gälla när, hur

ofta och hur underhåll skall utföras på en viss arbetsutrustning, vem som skall utföra det och hur det

ordinarie arbetet skall skötas då underhåll pågår.

Till 18–20 §§ Det är viktigt att arbetsgivaren har rutiner för kontroller och provning. Det kan t.ex.

gälla när, hur ofta, hur och vem som skall utföra kontroller och prov.

I vissa fall är det inte möjligt att direkt av utrustningens funktion avgöra om en skyddsanordning

eller säkerhetskomponent fungerar som den ska. Det är då extra viktigt att regelbundet kontrollera

funktionen hos dessa så att operatören inte ges en falsk känsla av säkerhet.

Till 21 § Det är lämpligt att dokumentationen utformas så att det på ett begripligt sätt direkt går att

utläsa all information.

Det förekommer att en arbetsutrustning installeras, monteras och/eller kontrolleras av någon annan

än den som skall använda utrustningen. Det är viktigt att användaren får tillgång till relevant

dokumentation och även bedömer resultatet.

Det är viktigt att ett bevis på när den senaste kontrollen utfördes åtföljer en arbetsutrustning om

dokumentationen från kontrollen inte finns tillgänglig för kontroll i eller i närheten av den.

Kommentarer till bilaga A

Inledande anmärkningar

Till A 1 EG-direktiv enligt ”den nya metoden” är allmänt hållna. Närmare specifikationer finns i

harmoniserade standarder, som inte är bindande. Sådana standarder återspeglar den tekniska

utvecklingsnivån då de utfärdas. De är primärt avsedda för produkter som tillverkas efter det att de

trätt i kraft. Det är emellertid inget som hindrar att man söker vägledning i sådana standarder även

när det gäller äldre utrustning. Det är då viktigt att man tar hänsyn till att avsikten in te är att

”gammal” arbetsutrustning skall uppgraderas till en nivå som motsvarar kraven på ”ny”

motsvarande utrustning.

Belastningsergonomi

Till A 2.2 Det är viktigt att manöverplatser, där användare tillbringar en stor del av sin arbetstid, är

utformade så att de inte ger upphov till onödigt tröttande eller påfrestande arbetsställningar och

arbetsrörelser och att utrymmet vid manöverplatsen är tillräckligt stort så att användaren kan variera

sin arbetsställning. Om dessa faktorer är ogynnsamma kan tidsrestriktioner behöva införas för att

minska användarens exponering till en acceptabel nivå, jämför Till 13 §.

Manöveranordningar och styrsystem

Till A 2.3 Det är viktigt att farliga funktioner, t.ex. oavsiktlig start, inte utlöses av yttre störningar som

stötar och vibrationer

elektromagnetiska fält

nätspänningsvariationer.

Det är också viktigt att farliga funktioner inte utlöses genom omkoppling från ett driftsätt till ett

annat, t.ex. från manuell till automatisk drift.

Det är viktigt att säkerhetsnivån på en styrutrustnings skyddsfunktion ställs i relation till risken för

personskada vid fel på utrustningen. Om det är omedelbar risk för personskada vid fel i

styrutrustningen är det i allmänhet nödvändigt att skyddsfunktionen kvarstår vid fel i en komponent.

Hänsyn behöver i allmänhet inte tas till komponentfel som sannolikt inte kan inträffa i praktiken.

Om en enhet i en arbetsutrustning har stoppats separat, t.ex. genom att ett förreglande

avskärmningsskydd öppnats, och någon går in i enhetens arbetsområde, är det viktigt att det därifrån

inte är möjligt att gå vidare till ett riskområde i en annan del av arbetsutrustningen som inte är

stoppad. Det är också viktigt att material eller arbetsstycken från andra delar av arbetsutrustningen

inte kan matas fram.

När en arbetsutrustning utformas och används måste hänsyn tas till ergonomiska aspekter på

människans förmåga att uppfatta och förstå information. Utrustningen och användningen måste

anpassas efter hur

våra sinnen fungerar: synen, hörseln, känseln etc.,

vi tolkar, tänker, minns och fattar beslut,

vi agerar.

En logisk koppling mellan manöverorganens rörelse och resulterande effekt på arbetsutrustningen

är viktig, exempelvis att en spakrörelse uppåt motsvaras av en resulterande rörelse uppåt vid styrning

i höjdled.

Start

Till A 2.5 Med automatisk utrustning avses både hela arbetsutrustningen och utrustning som är en

del av en sådan, t.ex. skyddsutrustning.

Stopp

Till A 2.6 Vid ett stopp är det viktigt att ackumulerad energi blockeras eller avlastas.

Lång utrullningstid hos en maskin kan medföra stor risk för operatören eller annan person som

kommer i kontakt med de delar av maskinen som inte hunnit stanna. Om en arbetsutrustning är

beroende av en broms för att den skall kunna stoppas helt och under säkra förhållanden är det viktigt

att bromsen aktiveras direkt av manöverdonet.

Nödstopp

Till A 2.7 Vedertagen färgmärkning av nödstoppsdon är rött manöverdon, och där så är lämpligt,

gul bakgrund. Det är ofta lämpligt att det också finns en skylt med texten ”NÖDSTOPP”. Detta är

särskilt viktigt om bakgrunden inte är gul.

Inställning och programmering

Till A 2.8 Vid inställning och programmering kan det vara nödvändigt att skyddsanordningar som

används vid normal drift är bortkopplade. Den som utför arbetet kan dessutom vara tvungen att

befinna sig i arbetsutrustningens riskområde, t.ex. för att kunna kontrollera och ställa in

maskinfunktioner. Det är då lämpligt att den som utför arbetet kan styra maskinrörelsen genom direkt

kontroll, t.ex. med hålldon. Det är viktigt att det samtidigt inte går att styra från någon annan

styrenhet.

Det är ofta lämpligt att rörelser vid inställning och programmering kan utföras med reducerad

hastighet (krypfart) eller kraft.

Fallande föremål och utkast

Till A 2.9 Exempel på skyddsanordningar för att förhindra utkast:

En för ändamålet utformad och korrekt inställd klyvkniv som förhindrar återkast på en cirkelsåg

för trä.

En låsanordning till en verktygsspindel i en slipmaskin som tillåter att slipverktyget kan rotera

utan att slungas i väg om verktygsspindeln kan stanna så snabbt att slipverktyget riskerar att

lossna.

Fastspänning och stabilisering

Till A 2.11 Ett exempel på när det är viktigt att en del i en arbetsutrustning är fastspänd är att ett

slipverktyg är säkert fäst till en slipmaskins verktygsspindel. Det förutsätter att slipmaskinen är

utförd så att slipverktyget säkert kan fästas vid verktygsspindeln och slipverktyget dras fast på

verktygsspindeln mot dennas rotationsriktning.

Materialbrott

Till A 2.12 Exempel på åtgärder när materialbrott medför risk för säkerheten:

Tryckledningar, t.ex. hydraulledningar, är placerade eller skyddade så att de inte utsätts för

slitage, korrosion eller annan åverkan som kan minska deras hållfasthet.

Tryckledningar är fastsatta, placerade eller skyddade så att personskador inte uppstår om

ledningen brister.

En slipmaskin är försedd med sprängskydd om den är avsedd att användas med större

snabbroterande slipverktyg och sprängskyddet är utfört och fastsatt och har sådan hållfasthet så

att det så långt som möjligt hindrar delar från ett sprängt slipverktyg att slungas ut så att

personskada uppstår. Det är viktigt att det omsluter så stor del av slipverktyget som arbetet

medger.

Skydd och skyddsanordningar

Till A 2.13 Skydd kan vara fasta eller öppningsbara. Ett öppningsbart skydd är i allmänhet mekaniskt

förbundet (t.ex. genom gångjärn eller gejdrar) med arbetsutrustningens stomme eller med en

närbelägen fast del och det kan öppnas utan användning av verktyg.

Typ av tillträde och tillträdesfrekvens påverkar vilken typ av skydd som bör väljas.

Det är lämpligt att använda ett fast skydd när tillträde inte krävs under en arbetscykel.

Där tillträde krävs under en arbetscykel är det lämpligt att välja öppningsbara förreglande skydd.

Detta är särskilt viktigt om

den farliga funktionen styrs av program eller automatik,

den farliga funktionen kan uppträda plötsligt eller oväntat,

det finns risk för att någon är motiverad att öppna skyddet för att ingripa under drift, eller

det finns risk för att någon är motiverad att använda arbetsutrustningen utan att ha skydden i

skyddsläge.

Det är då viktigt att förreglingen är betryggande. Det omfattar även förmågan hos säkerhetsrelaterade

delar i styrsystemet att utföra och bibehålla de skyddsfunktioner som risksituationen kräver. Det är

viktigt att fel på en komponent inte leder till farliga situationer. Det är i allmänhet inte nödvändigt att

ta hänsyn till komponentfel som anses osannolika i praktiken.

Om tillträde endast krävs i samband med inställning, felavhjälpande eller underhåll är det lämpligt

att välja

ett öppningsbart förreglande skydd om tillträdesfrekvensen är hög eller om borttagning och

återställning av ett fast skydd är svårt,

ett fast skydd endast om tillträdesfrekvensen är låg.

Om risken motiverar det är det lämpligt att ett öppningsbart skydd även har en förreglande

låsfunktion så att skyddet förblir stängt och låst så länge de farliga funktionerna pågår.

Vid större riskområden där någon kan finnas innanför ett stängt skydd är det ofta lämpligt med

kompletterande skydd, särskilt om det är svårt att se hela riskområdet.

Inställbara skydd

Till A 2.14 Vid handhållen och vid manuellt matad maskin, t.ex. såg, fräs eller hyvel där det inte går

att avskärma maskinverktyget helt under bearbetningen, är det viktigt att skyddet vid

maskinverktyget är lätt att ställa in och använda om det inte ställs in automa tiskt. Skydd som ställs in

automatiskt är att föredra för att säkerheten i praktiken skall bli hög.

Valsingrepp

Till A 2.17 Lämpliga skyddsåtgärder kan vara att

arbetet mekaniseras genom att använda inledare,

riskområdet avskärmas, eller

hastigheten är så låg att man hinner stoppa utrustningen innan någon allvarlig skada uppstår.

Frånkoppling av energitillförsel

Till A 2.22 För att underlätta frånkopplingen av energitillförsel och för att minska risken att någon

frånkopplingsåtgärd glöms är det lämpligt att frånkopplingsanordningarna till en arbetsutrustning

sammanförs.

Märkning, skyltar och varningsanordningar

Till A 2.23 Om det finns risk för ohälsa eller olycksfall i samband med felaktig användning av en

arbetsutrustning är det viktigt med märkning, skyltar och andra varningsanordningar. Märkning och

skyltar kan t.ex. informera om maximal last, varvtal eller kapacitet. Skyltar kan upplysa om att

utrustningen bara får användas under vissa betingelser. Skyltar kan också informera om vilken

personlig skyddsutrustning som krävs vid användningen.

Det är viktigt att varningsskyltar ger tillräcklig information om risker från buller och vibrationer.

Beroende på vilka buller- resp. vibrationsnivåer som en utrustning avger måste en bedömning göras

om vilken exponering man kan tillåta för en användare. Regler om buller och vibrationer finns i

särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Tillträdesvägar och arbetsområden

Till A 2.24 Att människor halkar, snubblar eller faller är vanliga olycksorsaker. Det är därför viktigt

att tillträdesvägar och andra områden där närvaro fordras är ändamålsenligt utformade. Det är

särskilt viktigt att gammal arbetsutrustning underhålls med hänsyn till risken att halka, snubbla eller

falla. Exempelvis bör utslitna halkband på trappor bytas ut. Åldrade och utslitna gummi- och

plastmattor bör också ersättas med nya som är mer halkbeständiga.

Brandrisk och utsläpp

Till A 2.25 Det är viktigt att leda bort avgaser från friskluftsintag och oskyddade arbetstagare.

Det är viktigt att ta hänsyn till hydraulvätskans brandegenskaper om den vid läckage riskerar att

komma i kontakt med hett material, öppen låga eller om den kan antändas på annat sätt.

Regler om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar finns i särskilda föreskrifter

från Arbetsmiljöverket.

Mobil arbetsutrustning

Till A 3.1 Med självgående arbetsutrustning avses utrustning med någon form av maskinell

framdrivning av åkrörelsen.

Mobil arbetsutrustning kan medföra risker utöver de som orsakas av mobilitet. Vissa sådana

arbetsutrustningar omfattas av mer preciserade föreskrifter för särskilda arbetsutrustningar. Exempel

på sådan utrustning är mobilkranar, mobila arbetsplattformar och truckar.

Självgående arbetsutrustning

Till A 3.1.8 i) Parkeringsbroms är en vanlig anordning på mobil arbetsutrustning för att skydda mot

oavsiktlig rörelse.

Pallställ och andra lagerställ

Till A 3.2 Exempel på lagerställ är förutom pallställ t.ex. hyllställ, grenställ, och djupstaplingsställ.

Risk för instabilitet anses normalt föreligga om pallställets totalhöjd är fyra gånger högre än

pallställsdjupet eller om det har utdragsenheter eller ryggstag.

Kommentarer till bilaga B

Montering, installation, demontering, service, underhåll, rengöring och besiktning

Till B 2.1 Erfarenheten visar att planering och förberedelser minskar risken för olyckor. Det gäller inte

minst vid arbeten som montering, installation, demontering, service, underhåll och rengöring. Vid

planeringen är det avgörande att ha företagets verksamhet som utgångspunkt och att analysera alla

tänkbara riskkällor som kan uppstå. Vid haverier eller oväntade driftstopp kan det finnas både

uttalade och outtalade krav på att service- och underhållspersonalen skall börja återställa

arbetsutrustningen så snabbt som möjligt. Det är emellertid lika viktigt att planera och förbereda även

dessa, ofta oväntade, arbeten innan de påbörjas.

Instruktioner för arbetet är också viktigt för att undvika olyckor. Det gäller särskilt när flera olika

personer eller aktörer arbetar tillsammans och säkerheten delvis bygger på att de allesamman utför de

planerade åtgärderna. Det är också viktigt med instruktioner när anvisningarna från tillverkaren är

bristfälliga eller när de inte tar upp det arbete som skall utföras.

I större verksamheter finns det ofta en underhållsavdelning som har samordningsansvaret för

monterings-, installations-, demonterings-, service- och underhållsarbeten inom den egna

organisationen. När en eller flera entreprenörer anlitas är det viktigt att fastställa

samordningsansvaret, jfr. 3 kap. 7 § AML. Oavsett om arbetet bedrivs i egen regi eller om

entreprenörer anlitas är det alltid viktigt med informationsöverföring. Det gäller inte minst när en

eller flera personer tar över ett arbete som redan påbörjats.

Att bryta ingående energier är avgörande för säkerheten vid service-, underhålls- och

rengöringsarbeten. Många gånger kan det också vara lämpligt att kontrollera att de ingående

energierna verkligen är brutna, t.ex. genom att försöka provstarta utrustningen inna n arbetet påbörjas.

Om den eller de som utför service-, underhålls- eller rengöringsarbetet inte har kontinuerlig uppsikt

över brytdonet är det också viktigt att låsa det i brutet läge. Detta för att undvika att någon annan av

misstag slår på energi till utrustningen.

Avlastning eller blockering av ackumulerad energi är centralt för säkerheten. Exempel på

ackumulerad energi kan vara spända fjädrar, komponenter som är i upplyft eller upphissat läge,

pneumatiska komponenter som är trycksatta, uppladdade kondensatorer etc.

Det normala förfarandet vid service-, underhålls- och rengöringsarbete är alltså att bryta ingående

energier och låsa dem i brutet läge, om det inte är uppenbart onödigt. Dessutom avlastas eventuell

ackumulerad energi. I undantagsfall kan det emellertid vara nödvändigt att hela eller delar av

arbetsutrustningen är igång för att det skall gå att utföra arbetet. Vid sådana undantagsfall är det

mycket viktigt att vidta andra åtgärder så att säkerhet mot ohälsa och olycksfall blir betryggande, s e B

2.4.

För att undvika olyckor till följd av misstag eller missförstånd är det viktigt med tydlig skyltning

som visar att arbete pågår. I vissa fall kan också avspärrning och blockering behövas.

Driftstörningar

Till B 2.3 En utrustning kan anses säkert stoppad om utrustningens rörliga delar bringats till stopp

och utrustningen inte kan starta oavsiktligt eller på annat sätt ge upphov till farliga situationer genom

t.ex. en felfunktion i styrsystemet för startkommandot eller påverkan av givare eller effektstyrdon, se

också standard SS-EN 1037:1995 Maskinsäkerhet – Förhindrande av oväntad start.

Säkerhetsrutiner som används vid arbete inne i arbetsutrustningars riskområde benämns ofta ”Bryt

och lås”-rutiner. Rutinerna omfattar vanligen de åtgärder som företrädesvis underhållspersonal vidtar

före och efter underhålls- eller reparationsarbete. De rutiner som används vid underhålls- och

reparationsarbeten fungerar normalt mindre bra för produktionspersonalen. Att använda ”Bryt och

lås”-rutinerna vid kortvariga, upprepade stopp vid drifts- och produktionsstörning kan innebära

svårigheter, t.ex. långa stopptider. En orsak till längre stopptid kan vara att man vid varje stopp kan

behöva bryta energitillförsel manuellt vid frånkopplingsanordningar, ventiler och even tuella spärrar.

Det måste vara enkelt att åstadkomma ett säkert stopp för att undvika att de arbetande, t.ex. av

tidsbesparingsskäl, går in i riskområdet utan att säkert ha stoppat utrustningen. Risk föreligger annars

att utrustningen stoppas så att den av misstag återstartar när personal befinner sig inne i riskområdet.

Oväntade starter kan inträffa t.ex. vid fel i styrsystemet eller när givare påverkas. Efter

frånkopplingen bör arbetsutrustningen provstartas för att kontrollera att den är riktigt utförd.

Det är lämpligt att göra en särskild riskbedömning för att klargöra om befintliga

skyddsanordningar, t.ex. skyddsgrindar och ljusbommar, ger tillräcklig säkerhet för tillfälligt arbete

inne i arbetsutrustningens riskområde. Viktiga delar i en sån riskbedömning är

att fastställa riskområdet,

att fastställa alla risker i riskområdet,

att kontrollera styrsystemets säkerhet och säkerhetsnivå,

att beakta risker för oväntad start,

att beakta risker när utrustningen är bemannad med flera personer eller om andra

personalgrupper kommer att arbeta i riskområdet, t.ex. städpersonal eller räddningspersonal,

att bekräfta att alla aktuella risker förebyggts,

att bekräfta att alla aktuella maskiner stoppar om flera maskiner finns i riskområdet,

att kontrollera att ”säkra stopp”-tekniken fungerar som det är tänkt.

Avaktiverade skyddsanordningar

Till B 2.4 Det kan ibland krävas att utrustningen är igång för att arbetet skall gå att utföra. Vid sådana

arbeten, t.ex. vissa inställningsarbeten, programmeringsarbeten eller felsökningar, är det viktigt att

vidta andra åtgärder så att säkerhet mot ohälsa och olycksfall erhålls.

Yttre faktorer

Till B 3.6 Det är viktigt att arbetsutrustning som förs av gående i slänt förs vinkelrätt mot lutningen.

När det gäller åkbar arbetsutrustning är det viktigt att den körs upp- och nerför slänten med hänsyn

till vältningsrisken.

Vid gräsklippning är det viktigt att specialmaskiner används när släntlutningen är mer än 50 %

(1:2).

Luftkuddegräsklippare är inte lämplig att använda i slänt eller kuperad terräng med hänsyn till

effekterna om man halkar.

Säkring mot oavsiktlig rörelse

Till B 3.7 En maskin eller en maskindel kan oftast säkras genom att motorn stängs av och möjligheten

till maskinrörelse upphör. I de fall stopp i rörelse är beroende av bibehållet lufttryck, hydraultryck

eller vakuum kan andra säkringsmetoder behövas. Lastskopor eller andra arbetsorgan kan t.ex. vila

på marken eller på stöd.

Störningar i arbetet, reparation och underhåll, raster och planering av arbete är exempel på

situationer när föraren kan behöva lämna förarplatsen, och då en ofrivillig maskinrörelse kan skada

föraren eller omkringstående.

Användning av arbetsutrustningar avsedda för tillfälligt arbete på nivåer över

mark- eller golvplan eller annat höjdarbete

Till B 4 Arbeten på nivåer över mark- eller golvplan kan utsätta arbetstagarna för särskilt stora hälso-

och olycksfallsrisker. En stor andel av de allvarliga arbetsolyckorna är fall från höjd. Det gäller särskilt

dödsolyckor.

Regler för byggnads- och anläggningsarbete finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Enligt dem skall den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete med risk för fall till lägre

nivå, och där nivåskillnaden är två meter eller mer, se till att en arbetsmiljöplan upprättas och vara

tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras.

Val av arbetsutrustning

Till B 4.1.1 Det är viktigt att arbetsgivare eller annan skyddsansvarig, som har för avsikt att låta

utföra tillfälligt arbete på nivåer över mark- eller golvplan, väljer arbetsutrustning som skyddar

tillräckligt mot risken för att -falla.

I allmänhet skyddar gemensamma skyddsåtgärder mot fall bättre än personlig skyddsutrustning.

Ett exempel på gemensamma skyddsanordningar är skyddsräcken.

Stegar och byggnadsställningar är exempel på utrustningar som ofta används vid tillfälligt arbete

på nivåer över mark- eller golvplan. Säkerheten och hälsan för dem som utför höjdarbete är i hög grad

beroende av att utrustningen används korrekt. Det är viktigt att arbetstagarna får noggranna

instruktioner om hur de skall använda utrustningen så säkert som möjligt. Det är också viktigt att de

får lämplig utbildning.

Normalt är det bäst med en trappa som tillträdesväg. Lodrät stege är för det mesta olämplig som

tillträdesväg. Om höjdskillnaden är stor och det förekommer många förflyttningar till och från den

aktuella nivån, kan man behöva hiss.

Ytterligare krav och vägledning om val av skyddsåtgärder och tillträdes- och förbindelseleder finns

i andra regler från Arbetsmiljöverket.

Reparbete

Till B 4.1.2 Vid reparbete går det att hänga fritt i en lina och samtidigt utföra ett arbete. Det går också

att göra en vertikal upp- eller nedstigning från en höjd och utföra arbete utan fast underlag som stöd.

Andra typer av arbete där man använder linor men som kräver fast underlag betraktas normalt inte

som reparbete. Exempel på sådant arbete är när man använder stödutrustningssystem för att

förhindra fall och som ger stöd under arbetet. Det gäller t.ex. vid takarbete eller arbete från fast

underlag där man använder fallskyddssystem vid risk för fritt fall.

Det är viktigt att utrustning för reparbete är lämplig för det tänkta ändamålet och används rätt.

Säker användning och skötsel av utrustning för reparbete förutsätter utbildning och återkommande

övningar.

Väderförhållanden

Till B 4.1.5 Exempel på väderförhållanden som kan innebära risk för ohälsa och olycksfall är hård

blåst, stark värme eller kyla, kraftigt eller underkylt regn eller snöfall. Vid åskväder bör man ta

hänsyn till risken för blixtnedslag.

Utförande av reparbete

Till B 4.2 Den utrustning som används vid reparbete har i allmänhet sitt ursprung i

bergsbestigningsutrustning. När sådan utrustning används yrkesmässigt ställs dock större krav på

säkerhet. En följd är att man normalt bör använda två linor vid reparbete. Det är viktigt att

utrustningen är anpassad till de särskilda krav som ställs på en arbetsutrustning. Det innebär att

komponenter i ett bergsbestigningssystem, t.ex. kopplingsanordningar, inte alltid är lämpliga att

använda vid reparbete. Därför är det viktigt att följa leverantörens anvisningar om lämpligt

användningsområde för respektive utrustning.

Till B 4.2 a) Beträffande krav på säkerhetssystem, säkerhetslina, se svensk standard SS-EN 353-2,

Styrt glidlås på flexibel förankringslina.

Beträffande krav på förankringspunkter se svensk standard SS-EN 795, Förankringsanordningar.

Räddningsarbete kan innebära direkt undsättning av någon som är nödställd, men även vissa

polisiära eller militära insatser. Det är viktigt att träning och utbildning bedrivs under så säkra

förhållanden som möjligt, dvs. med två linor.

Till B 4.2 b) Vid val av sele är det viktigt att analysera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Helsele används när det finns risk för att användaren kan råka ut för ett fritt fall. Sittsele är en typ av

stödutrustning och är inte avsedd att fånga upp användaren säkert vid ett fritt fall. Beträffande krav

på helselar se svensk standard SS-EN 361, Helselar. Beträffande krav på sittselar se svensk standard

SS-EN 813, Sittselar.

Till B 4.2 c) Den rörliga anordningen kan antingen följa rörelsen automatiskt eller manövreras

manuellt.

Till B 4.2 e) Om det behövs särskild evakueringsutrustning för att ta ner en nödställd är det viktigt att

den är lättillgänglig. Det är också viktigt att en person som ska evakuera en nödställd har rätta

kunskaper och rätt kompetens.

Till B 4.2 f) Det är lämpligt att specialutbildningen avslutas med ett kunskapsprov.

Innan reparbetet påbörjas är det viktigt att arbetstagaren väl känner till arbetsplanering och

gällande arbetsmiljöregler samt har god kunskap om

repklättring,

klättringsteknik,

firningsteknik,

räddningsmetoder,

material,

underhåll och skötsel av utrustningen,

ergonomiska faktorer för att undvika onödigt tröttande belastningar,

särskilda risker vid reparbete.

Det är viktigt att regelbundet öva klättringsteknik, firningsteknik samt moment och metoder som

sällan förekommer i det dagliga arbetet, t.ex. räddningsmetoder.

Innan en arbetsgivare låter en arbetstagare utföra reparbete är det viktigt att han förvissar sig om att

arbetstagaren har fått tillräcklig utbildning och har de kunskaper som behövs för arbetet.

Användning av slipmaskiner

Till B 5.1 Det är viktigt att ingen befinner sig framför sprängskyddets öppning när slipverktyg

provkörs.

Arbete med hjul och däck

Till B 6.1 Risk för personskada vid däckssprängning kan förekomma när däck till bussar, lastbilar,

truckar, traktorer, entreprenadmaskiner pumpas och vid övriga arbeten där riskbedömningen enligt

3 § visar att det finns en sådan risk.

Information från Arbetsmiljöverket

Direktiv från de Europeiska Gemenskaperna

Arbetsmiljödirektiv

RÅDETS DIREKTIV 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgä rder för att främja förbättringar av

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8, Celex 31989L0391)

RÅDETS DIREKTIV 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för arbetstagarnas

säkerhet och hälsa vid användning av arbetsutrustning i arbetet (Andra särdirektivet enligt artikel

16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, 30.12.1989, s. 13 – 17, Celex 31989L0655)

RÅDETS DIREKTIV 95/63/EG av den 5 december 1995 om ändring av direktiv 89/655/EEG om

minimikrav för arbetstagarnas säkerhet och hälsa vid användning av arbetsutrustning i arbetet

(Andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 335, 30.12.1995, s. 28 – 36, Celex

31995L0063)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/45/EG av den 27 juni 2001 om ändring

av rådets direktiv 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning

av arbetsutrustning i arbetet (Andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT

L 195 , 19.07.2001, s. 46 – 49, Celex 32001L0045)

Direktiv inom tekniska handelshinderområdet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37

– 48, Celex 31998L0034)

Lagar och förordningar

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

1990:12

Ställningar

1996:1

Minderåriga

1998:1

Belastningsergonomi

1999:3

Byggnads- och anläggningsarbete

2000:42

Arbetsplatsens utformning

2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

2004:3

Stegar och arbetsbockar

2005:15

Vibrationer

2005:16

Buller

2005:17

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

2006:5

Användning av truckar

2006:6

Användning av lyftanordningar och lyftredskap

2006:7

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Andra aktuella regler m.m.

Regler, broschyrer, böcker etc. finns angivna i ADI 100 Produktkatalog (kan fås kostnadsfritt från

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300, 171 25 SOLNA). Publikationer går också att beställa

via Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se

Arbetsmiljöverket ger även årligen ut en förteckning över samtliga gällande författningar och

allmänna råd som har beslutats.

För att hålla sig uppdaterad om aktuella regler är det lämpligt att också regelbundet, via

Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se under rubriken ”Lag och rätt”, kontrollera vilka regler som

gäller för den aktuella verksamheten. Notera att det kan finnas fel i dokument på internet och att det

är den tryckta texten som

gäller rättsligt.