AFS 2007:3

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:29) med föreskrifter om sprutmålning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2007:3

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter om sprutmålning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:29) med

föreskrifter om sprutmålning

AFS 2007:3

beslutade den 19 juni 007

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:9) med före-

skrifter om sprutmålning samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 008.

BERTIL REMAEUS

Claes Trägårdh

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1986:29) med föreskrifter

om sprutmålning;

Utkom från trycket

den 3 juli 007

AFS 2007:3

3

Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:29) med

föreskrifter om sprutmålning

Arbetsmiljöverket upphäver föreskrifterna om sprutmålning, AFS 1986:9.

Verket har som strävan att minska antalet regler.

Föreskrifterna är gamla. Nya standarder har kommit de sista två åren. En

analys med utgångspunkt från dessa standarder och nytillkomna föreskrif-

ter har genomförts.

Arbetsmiljöverket bedömer att föreskrifterna kan upphävas pga. relativt

fullgott skydd vid sprutmålning finns genom standarder och andra före-

skrifter. En stor del av branschen undergår f.n. certifiering.

De standarder och föreskrifter som gäller vid sprutmålning är följande:

Generellt kan sägas att risker med ingående kemiska komponenter och

handhavandet av dem omfattas av:

– föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 000:4,

– föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftförore-

ningar, AFS 005:17,

– föreskrifterna om härdplaster, AFS 005:18.

Allmänt om lokaler finns i:

– föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 000:4.

Regler för de aktuella arbetsutrustningarna finns i:

– föreskrifterna om maskiner och vissa andra tekniska anordningar, AFS

1993:10,

– föreskrifterna om användning av arbetsutrustning, AFS 006:4.

Beträffande utformning av lokaler sprututrustning och sprutboxar finns

specifikationer i standarderna:

– SS-EN 1953:1998 ”Sprutmålningsutrustning – säkerhetskrav”,

– SS-EN 115:004 ”Lackeringsanläggningar – Sprutboxar för lackering

med lösningsmedelsbaserade färger – Säkerhetskrav”,

– SS-EN 1981:005 ”Ytbehandlingsanläggningar – Sprutboxar för pul-

ver lackering – Säkerhetskrav”,

– SS-EN 13355:005 ”Ytbehandlingsanläggningar – Kombinerade boxar

för applicering och torkning – Säkerhetskrav”.

Det mesta av vad som står i kommentarerna till AFS 1986:29, finns bättre

utvecklat i olika branschspecifika material utarbetade av branschföreningar

eller andra organisationer.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-481-2 · ISSN 1650-3163