AFS 2007:4

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2007:4

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter

om oorganisk ytbehandling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med

föreskrifter om oorganisk ytbehandling

AFS 2007:4

beslutade den 19 juni 007

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 199:7) med före-

skrifter om oorganisk ytbehandling skall upphöra att gälla från och med den

1 januari 008.

BERTIL REMAEUS

Claes Trägårdh

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter

om oorganisk ytbehandling;

Utkom från trycket

den 3 juli 007

AFS 2007:4

3

Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7)

med föreskrifter om oorganisk ytbehandling

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 199:7) med föreskrifter om oor-

ganisk ytbehandling gällde alla typer av oorganisk ytbehandling och samt-

liga tillhörande arbetsmoment. Följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket

och Arbetarskyddsstyrelsen täcker även oorganisk ytbehandling:

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 000:4

Arbetsplatsens utformning

AFS 001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 005:17

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

AFS 005:19

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

Ett upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 199:7) med

föreskrifter om oorganisk ytbehandling får inte några negativa konsekven-

ser sett ur säkerhetssynpunkt, då dessa föreskrifter även täcks av andra fö-

reskrifter.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-482-9 · ISSN 1650-3163