AFS 2007:6

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1988:1) om HIV-testning i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2007:6

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens allmänna råd om

HIV-testning i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1988:1) om

HIV-testning i arbetslivet

AFS 2007:6

beslutade den 5 oktober 007

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1988:1) om HIV-

testning i arbetslivet ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 008.

MIKAEL SJÖBERG

Claes Trägårdh

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

allmänna råd (AFS 1988:1) om HIV-testning

i arbetslivet;

Utkom från trycket

den 9 november 007

AFS 2007:6

Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1988:1)

om HIV-testning i arbetslivet

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1988:1) om HIV-testning i ar-

betslivet omfattade HIV-testning i syfte att skydda arbetstagare i arbete där

det finns risk för HIV-smitta. De allmänna råden var inte längre aktuella och

efter utvärdering har Arbetsmiljöverket bedömt att motsvarande informa-

tion finns i Arbetsmiljöverkets övergripande föreskrifter. Dessa föreskrifter

är:

AFS 005:1

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpverkan,

överkänslighet

AFS 001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-485-0 · ISSN 1650-3163