AFS 2007:8

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1994:11) om organiskt damm i lantbruk

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2007:8

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens allmänna råd om

organiskt damm i lantbruk

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1994:11) om

organiskt damm i lantbruk

AFS 2007:8beslutade den  november 007

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1994:11) om

organiskt damm i lantbruk ska upphöra att gälla från och med den  april

008.

MIKAEL SJÖBERG

Claes Trägårdh

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

allmänna råd (AFS 1994:11) om organiskt

damm i lantbruk;

Utkom från trycket

den 9 november 007

AFS 2007:8Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1994:11) om

organiskt damm i lantbruk

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1994:11) om organiskt damm

i lantbruk omfattade exponering för damm från t.ex. hö, spannmål, bränsle-

flis och halm som kan ge upphov till sjukdom i luftvägar och lungor. I bland

annat följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Arbetarskyddsstyrel-

sen finns regler som är tillämpliga där organiskt damm kan förekomma vid

lantbruksarbete:

AFS 000:4 Arbetsplatsens utformning

AFS 001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 001: Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,

överkänslighet

AFS 005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-486-7 · ISSN 1650-3163