AFS 2007:9

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1988:6 ) med föreskrifter om trämögel

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2007:9

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter om trämögel

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1988:6 ) med

föreskrifter om trämögel

AFS 2007:9beslutade den  november 007

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1988:6) med

föreskrifter om trämögel samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna ska upphöra att gälla från och med den  april 008.

MIKAEL SJÖBERG

Claes Trägårdh

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1988:6 ) med föreskrifter

om trämögel;

Utkom från trycket

den 9 november 007

AFS 2007:9Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1988:6) med

föreskrifter om trämögel

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1988:6) med föreskrifter om trä-

mögel omfattade all hantering av virke, spån, träbaserade byggskivor och

sönderdelat trädbränsle där trämögel kan förekomma. Föreskrifterna var

gamla och efter utvärdering har Arbetsmiljöverket bedömt att Arbetsmil-

jöverkets och Arbetarskyddsstyrelsens övergripande föreskrifter täcker det

område AFS 1988:6 reglerade. I bland annat följande föreskrifter från Arbets-

miljöverket och Arbetarskyddsstyrelsen finns regler som är tillämpliga för

arbete i miljöer där trämögel kan förekomma:

AFS 000:4 Arbetsplatsens utformning

AFS 001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 001: Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,

överkänslighet

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-487-4 · ISSN 1650-3163