AFS 2008:10

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar

­

Arbetsmiljöverkets­författningssamling

AFS 2008:10

Användning av pressar och

gradsaxar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om

användning av pressar och gradsaxar

AFS 2008:10beslutade den 17 juni 008.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att 1 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om an-

vändning av pressar och gradsaxar ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter gäller följande:

A. Utförandet hos följande gradsaxar och maskinellt drivna mekaniska,

hydrauliska och pneumatiska pressar med slagrörelse.

1. Gradsaxar och pressar, vilka varken när de släpptes ut på marknaden

eller när de togs i drift omfattades av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1993:10) med föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anord-

ningar eller av motsvarande föreskrifter i något annat land inom det Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

De gäller inte heller sådana gradsaxar och pressar som omfattades av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 008:3) om maskiner eller motsvarande

bestämmelser i något annat land inom EES när de släpptes ut på marknaden

eller togs i drift.

. Gradsaxar och pressar som omfattades av någon av föreskrifterna un-

der 1. men som med stöd av övergångsbestämmelser följde äldre föreskrif-

ter.

B. Användningen vid produktion eller undervisning av alla maskinellt

drivna mekaniska, hydrauliska och pneumatiska pressar med slagrörelse,

för plastisk eller klippande bearbetning eller för pulverpressning.

C. Användningen vid produktion eller undervisning av alla gradsaxar

för klippning av plåt.

1

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 006/4/EG av den 17 maj 006 om maski-

ner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.006, s. 4, Celex 3006L004).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av

pressar och gradsaxar;

Utkom från trycket

den 7 juni 008

AFS 2008:10

3

Föreskrifterna gäller dock inte följande pressar:

1. Avdragarpressar, kabelpressar, balpressar, barkpressar, valspressar,

skrotpressar, pressvetsmaskiner, pressar för extrudering, isostatpressar, te-

gelpressar, hammare och hejare, pressar avsedda enbart för nitning eller

montering samt andra pressar för speciella ändamål som är konstruerade så

att de väsentligt avviker från vanligen förekommande pressutföranden.

. Pressar som används endast för verktygsprovning.

3. Pressar för grafisk bearbetning.

Denna författning träder i kraft den 9 december 009.

MIKAEL SJÖBERG

Lennart Ahnström

Anna Middelman

Arbetsmiljöverket­·­Publikationsservice

Box­1300­·­171­25­Solna­·­Tel­08-730­97­00­·­Fax­08-735­85­55

Utgivare:­Anna­Middelman

ISBN­978-91-7930-501-7­·­ISSN­1650-3163