AFS 2008:12

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (1986:11) med föreskrifter om växlingsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2008:12

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter om växlingsarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetar-

skyddsstyrelsens kungörelse ( 1986:11 ) med föreskrifter

om växlingsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna

AFS 2008:12beslutade den 17 juni 008.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:11) med före­

skrifter om växlingsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av före­

skrifterna ska upphöra att gälla från och med den 1 september 008.

MIKAEL SJÖBERG

Jan Westman

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1986:11) med föreskrifter

om växlingsarbete;

Utkom från trycket

den 7 juni 008

AFS 2008:12Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:11) med

föreskrifter om växlingsarbete

Arbetsmiljöverket upphäver föreskrifterna om växlingsarbete AFS 1986:11.

Verket har som strävan att minska antalet regler.

Föreskrifterna är gamla och nya regler har tillkommit under de senaste

åren. En analys med utgångspunkt från dessa regler har genomförts och de

viktigaste kraven i Växlingsarbete täcks av följande regler:

Kraven på utformning av arbetsplatsen vid växlingsarbete finns i före­

skrifterna AFS 000:4 Arbetsplatsens utformning.

Kraven på den arbetsutrustning som används vid växlingsarbete samt

kraven på underhåll av denna utrustning finns i föreskrifterna AFS 006:4

Användning av arbetsutrustning.

Kraven på varselmärkning och signalering finns i föreskrifterna AFS

1997:11 Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser.

Kraven på skriftliga instruktioner finns i föreskrifterna AFS 001:1 Syste­

matiskt arbetsmiljöarbete och AFS 006:4 Användning av arbetsutrustning.

Kraven på personlig skyddsutrustning finns i föreskrifterna AFS 001:

Användning av personlig skyddsutrustning.

De tekniska kraven på vagnar och fordon finns i direktivet 001/16/EG

och ingår i Järnvägsstyrelsens föreskrifter.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-503-1 · ISSN 1650-3163