AFS 2008:13

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Skyltar och signaler

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för

hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 978-91-7930-504-8

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2

Box 153

791 24 Falun

Tel 023-457 00

Fax 023-222 69

e-post: falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8

Box 2555

403 17 Göteborg

Tel 031-743 72 00

Fax 031-13 50 60

e-post: goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8

871 32 Härnösand

Tel 0611-885 00

Fax 0611-184 10

e-post: harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 B

Box 438

581 04 Linköping

Tel 013-37 08 00

Fax 013-10 44 20

e-post: linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A

Box 902

971 27 Luleå

Tel 0920-24 22 60

Fax 0920-24 22 99

e-post: lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47

Box 21019

200 21 Malmö

Tel 040-38 62 00

Fax 040-12 64 07

e-post: malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Drottningholmsvägen 37

Box 12295

102 27 Stockholm

Tel 08-475 01 00

Fax 08-764 49 72

e-post: stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8

Box 3012

903 02 Umeå

Tel 090-17 07 00

Fax 090-77 40 19

e-post: umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A

352 31 Växjö

Tel 0470-74 80 00

Fax 0470-482 64

e-post: vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20

Box 1622

701 16 Örebro

Tel 019-601 41 00

Fax 019-26 09 39

e-post: orebro@av.se

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga

nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

Utgivare: Anna Middelman

Elanders i Vällingby 2008 57108

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Bilagor till föreskrifterna

Bilaga 1

Allmänna krav för skyltar, märkning och signaler . . . . . . .

7

Bilaga 2

Allmänna krav för skyltar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Bilaga 3

Märkning av rör och behållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Bilaga 4

Märkning av brandbekämpningsutrustning . . . . . . . . . . . . .

20

Bilaga 5

Märkning av hinder, farliga områden, gång- och transport-

leder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Bilaga 6

Ljussignaler och genomlysta skyltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Bilaga 7

Ljudsignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Bilaga 8

Muntliga meddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Bilaga 9

Handsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Kommentarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

AFS 2008:13

AFS 2008:13

5

beslutade den 24 juni 2008.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) följande.

1)

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller skyltar, märkning och signaler för hälsa och

säkerhet där arbete utförs.

De gäller inte

a) skyltar och signaler för transport på vägar, järnvägar eller vattenvägar,

till sjöss eller i luften eller

b) för märkning av farliga ämnen eller beredningar, produkter eller ut-

rustningar när sådana släpps ut på marknaden.

Skyldigheter

2 §

Arbetsgivare, den som råder över ett arbetsställe samt den som anlitar

inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet ska se till att skyltar,

märkning och signaler införs i verksamheten, enligt kraven i dessa föreskrif-

ter med dess bilagor.

Skyltar, märkning och signaler används då riskerna inte kan undvikas

eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder

eller arbetsorganisatoriska åtgärder.

3 § Arbetsgivare samt den som anlitar inhyrd arbetskraft ska när det be-

hövs för säkerheten även se till att skyltar, märkning och signaler för väg-,

järnvägs-, sjö- och lufttrafik används inom fabriksområden eller motsvaran-

de.

4 §

Arbetsgivare samt den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att ar-

betstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om

1)

Jfr rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varsel-

märkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (EGT nr L245, 26.8.1992, s. 23. Celex

31992L0058).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om skyltar och signaler;

Utkom från trycket

den 27 juni 2008

AFS 2008:13

6

de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen och

som har betydelse för hälsa och säkerhet. Instruktionen ska förklara inne-

börden av skyltar, märkning och signalering samt informera om vilket upp-

trädande och vilka särskilda åtgärder som krävs.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2008, då Arbetarskyddssty-

relsens kungörelse (AFS 1997:11) med föreskrifter om varselmärkning och

varselsignalering på arbetsplatser ska upphöra att gälla.

MIKAEL SJÖBERG

Jan Westman

Anna Middelman

AFS 2008:13

7

Bilaga 1

Allmänna krav för skyltar, märkning och signaler

Definitioner

I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angivna bety-

delser.

Förbudsskylt: Skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära fara.

Varningsskylt: Skylt som varnar för en risk eller fara.

Påbudsskylt: Skylt som påbjuder ett visst beteende.

Nödskylt: Skylt som ger information om utrymningsväg, väg till utrym-

ningsväg, utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning.

Brandredskapsskylt: Skylt som anger placering av utrustning för brand-

bekämpning.

Tilläggsskylt: Skylt som används tillsammans med en skylt och lämnar

kompletterande information.

Piktogram: Bild som beskriver en situation eller föreskriver ett visst upp-

trädande.

Ljussignal och genomlyst skylt: Signal eller skylt, med ljus som sänds ut

genom en anordning som är gjord av transparent eller genomlyst material.

Den ska vara upplyst från in- eller baksidan så att den ger intryck av en ly-

sande yta.

Ljudsignal: Fastställd signal som avges från ett särskilt don utan att någon

mänsklig eller syntetisk röst används.

Muntligt meddelande: I förväg fastställt muntligt meddelande som lämnas

med mänsklig eller syntetisk röst.

Handsignal: Ett fastställt rörelsemönster med armar och händer för att leda

personal som utför manövrer som kan innebära risk eller fara.

1. Allmänt

I de situationer och för den information som anges i bilagorna 1–9 till dessa

föreskrifter får endast sådana skyltar, sådan märkning och sådana signaler

som anges i bilagorna användas.

Skyltar, märkning och signaler för hälsa och säkerhet får endast användas

för de ändamål som anges i dessa föreskrifter.

AFS 2008:13

8

2. Permanenta skyltar och signaler

Permanenta skyltar ska användas för förbud, varning och påbud samt för att

märka ut väg till utrymningsväg, utrymningsvägar samt utrustning för för-

sta hjälpen. Permanent märkning med skyltar, tejp eller färg ska användas

för att visa placering och typ av brandredskap.

Märkning på behållare och rörledningar ska utföras och placeras enligt

bilaga 3.

Varaktig märkning med färg eller skyltar ska användas för att märka ut

platser där det finns risk för fall eller kollision med föremål eller hinder.

Varaktig märkning med färg eller tejp ska användas för att märka ut gång-

och transportleder.

3. Tillfälliga skyltar och signaler

Ljus-, ljud- eller muntlig signalering ska användas för att signalera fara,

uppmana till särskilt beteende eller nödutrymning. Möjligheter att alternera

eller kombinera märkning och signaler anges i punkt 4.

Handsignaler eller muntlig signalering ska användas när det behövs för

att vägleda personer som utför farliga eller riskfyllda arbetsmoment.

4. Kombination av märkning och signalering

Om effekten är lika kan följande alternativ fritt väljas:

– En färg eller skylt vid markering av platser med hinder eller nivåskill-

nader.

– Ljud- eller ljussignalering eller muntligt meddelande.

– Handsignalering eller muntligt meddelande.

Följande signalering kan användas samtidigt:

– Ljus- och ljudsignalering.

– Ljussignalering och muntligt meddelande.

– Handsignalering och muntligt meddelande.

AFS 2008:13

9

5. Färganvisningar avseende skyltar och ljussignaler för hälsa och

säkerhet

Färg

Betydelse

Användning/information

Röd

Förbud

Farligt beteende

Larm vid fara

Stopp, stäng, nödstoppdon*)

Utrymningssignal

Brandbekämpnings-

utrustning

Utmärkning och placering

Gul

(Orangegul)

Varning

Se upp, vidtag åtgärd,

kontrollera

Blå

Påbud

Krav på åtgärd eller

beteende

Använd personlig skydds-

utrustning

Grön

Utrymning,

utrymningsväg

Dörrar, utgångar, vägar,

utrustning, lokaler

Förstahjälpen-

utrustning

Ingen fara

Återgå till det normala

*) Skylt till nödstoppsdon ska vara grön. Om skylten är en del av en nöd-

stoppslina ska den vara röd.

AFS 2008:13

10

6. Skyltar, märkning eller signalering får inte störas genom något av

följande

Närvaro av annan signalkälla av samma slag som kan påverka synligheten

eller hörbarheten.

– Alltför många skyltar och signaler placerade för nära varandra.

– Samtidig användning av två ljussignaler som kan förväxlas.

– Användning av en ljussignal i närheten av en liknande ljuskälla.

– Användning av två ljudsignaler samtidigt.

– Användning av ljudsignal, där starkt bakgrundsbuller förekommer.

– Dålig utformning, otillräckligt antal, felaktig placering, eftersatta repa-

rationer eller felaktiga funktionssätt på skyltning, märkning och signaler.

7. Underhåll

Skyltar och signalanordningar ska underhållas, kontrolleras, repareras och

rengöras så att de behåller sin funktion och kvalitet.

8. Antal och placering

Antalet skyltar och signalanordningar och deras placering ska anpassas till

omfattningen av faran eller risken inom området.

9. Skyltar med energitillförsel

Skyltar och signaler som kräver någon form av energitillförsel ska vara

utrustade med säker reservtillförsel som fungerar under tillräcklig tid vid

strömavbrott om inte faran bortfaller då strömtillförseln bryts.

10. Start av signalering

När en ljus- och ljudsignal sätts igång ska detta ange att en aktivitet startar.

Signalerna ska fungera så länge aktiviteten pågår.

Ljus- och ljudsignaler ska åter kunna fungera omedelbart efter använd-

ning.

11. Kontroll

Ljus- och ljudsignalerna ska kontrolleras innan de tas i bruk och därefter re-

gelbundet, så att de fungerar på avsett sätt och fyller sitt syfte.

AFS 2008:13

11

12. Hörsel- och synskadade

Om arbetstagarnas hörsel eller syn är nedsatt, t.ex. beroende på att de an-

vänder personlig skyddsutrustning, ska varselsystemen kompletteras eller

bytas.

13. Lagring av farliga ämnen

Områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av betydande

mängder farliga ämnen eller beredningar ska markeras med tillämpliga var-

ningsskyltar enligt bilaga 2, om inte märkningen av de individuella förpack-

ningarna eller behållarna är lätt att upptäcka och förstå.

AFS 2008:13

12

Bilaga 2

Skyltar

1. Utförande

Förbuds-, varnings- och påbudsskyltar, samt skyltar för väg till utrymnings-

väg, utrymningsväg, nödsituation och brandredskap ska ha den form och

färg som anges i punkt 3.

Piktogrammen ska vara så enkla som möjligt och endast innehålla nöd-

vändiga detaljer.

De använda symbolerna får avvika något i förhållande till vad som anges

i punkt 3, förutsatt att de återger samma innehåll och inte förvillar budska-

pet.

Skyltar ska vara utförda av slagtåligt material med god beständighet med

tanke på omgivande miljö.

Skyltars dimensioner samt färg- och ljustekniska egenskaper ska väljas så

att skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå.

2. Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som

passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska place-

ras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en

särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra

ljusförhållanden och som är lätt att se och nå.

Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska

användas där dagsljuset är otillräckligt.

Skyltar ska avlägsnas när de inte längre behövs.

AFS 2008:13

13

3. Utseende

3.1 Förbudsskyltar

Rund form.

Svart symbol på vit bakgrund med röd bård och rött snedstreck.

Den röda delen ska vara minst 35 procent av skyltens yta.

Rökning förbjuden

Rökning och öppen

eld förbjuden

Tillträde förbjudet

för gående

Förbjudet att använda

vatten för släckning

Ej dricksvatten

Obehöriga äga

ej tillträde

Förbjudet för

arbetsfordon

Får ej vidröras

AFS 2008:13

14

3.2 Varningsskyltar

Triangelform.

Svart symbol på gul bakgrund med svart bård.

Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Brandfarliga ämnen/

varor eller hög

temperatur

Explosiva ämnen/

varor

Giftiga ämnen

Frätande ämnen

Radioaktiva ämnen

Hängande last

Godstrafik

Farlig elektrisk

spänning

Fara

(med tilläggsskylt

som anger farans art)

AFS 2008:13

15

Laserstrålning

Oxiderande

ämnen/varor

Ickejoniserande

strålning

Kraftigt magnetfält

Hinder/Snubbelrisk

Fallrisk

Smittrisk

1)

Låg temperatur

Hälsoskadliga eller

irriterande ämnen

2)

1)

Skylten för smittrisk avser risker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.

2)

Bakgrundsfärgen för denna skylt kan i undantagsfall vara orange så att

den kan särskiljas från liknande vägtrafikmärke.

AFS 2008:13

16

3.3 Påbudsskyltar

Rund form.

Vit symbol på blå bakgrund.

Den blå delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Ögonskydd

måste användas

Skyddshjälm

måste användas

Hörselskydd

måste användas

Andningsskydd

måste användas

Skyddsskor

måste användas

Skyddshandskar

måste användas

Skyddskläder

måste användas

Ansiktsskydd

måste användas

Säkerhetssele

måste användas

Fotgängare ska

använda denna väg

Allmänt påbud

(Ev. med tilläggsskylt)

AFS 2008:13

17

3.4 Nödskyltar

Rektangulär eller kvadratisk form.

Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända.

Den gröna delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Utrymningsväg

Utrymningsväg för funktionshindrade Utrymningsväg via säker hiss

Första hjälpen

Bår

Nöddusch

Ögondusch

Nödtelefon för

förstahjälpen och

utrymning

Riktningspil

AFS 2008:13

18

5.5 Brandredskapsskyltar

Rektangulär eller kvadratisk form.

Vit symbol på röd bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända.

Den röda delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Brandslang

Brandpost

Brandsläckare

Stege

Nödtelefon

Riktningspil

Andra brandskydds-

anordningar eller brand-

skyddsutrustningar

AFS 2008:13

19

Bilaga 3

Märkning av rör och behållare

Regler om hur behållare för farliga kemiska ämnen eller beredningar samt

synliga rörledningar till dessa ska märkas finns i Arbetsmiljöverkets före-

skrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

De allmänna krav för skyltar som anges i bilaga 2 gäller i tillämpliga fall

också för märkning av sådana rör och behållare.

På rörledningar ska märkningen placeras väl synlig i närheten av farliga

ställen såsom ventiler och kopplingar samt med lämpliga mellanrum.

Områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av betydan-

de mängder farliga ämnen eller beredningar ska markeras med en lämplig

skylt enligt bilaga 2 eller markeras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

kemiska arbetsmiljörisker, om inte märkningen av de individuella förpack-

ningarna eller behållarna är tillräcklig och utförd enligt bilaga 2. Skylten och

märkningen som avses ovan ska placeras på en lämplig plats nära lagerom-

rådet eller på dörren till lagerlokalen.

När flera farliga ämnen eller beredningar lagras tillsammans kan skylten

”Fara” enligt bilaga 2 användas.

AFS 2008:13

20

Bilaga 4

Märkning av brandbekämpningsutrustning

Brandbekämpningsutrustning ska märkas med röd färg och dess placering

ska anges med särskild skylt eller genom att förvaringsplatserna eller in-

gångarna till dem ges röd färg.

Färgen ska täcka så stor yta att utrustningen lätt kan observeras.

Skyltar för brandredskap enligt bilaga 2 ska användas för att ange var

denna utrustning finns.

AFS 2008:13

21

Bilaga 5

Märkning av hinder, farliga områden, gång- och

transportleder

1. Märkning av hinder och farliga områden

Arbetsområden dit anställda har tillträde under sitt arbete och där det finns

risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål ska mar-

keras med gul/svart eller röd/vit randiga fält.

Märkningen ska anpassas till riskområdets storlek.

Den gul/svarta eller röd/vita markeringen ska vara snedstreckad i cirka

45 grader med ungefär lika breda fält.

Exempel:

2. Märkning av gång- och transportleder

Där det behövs ska leder för fordonstrafik inomhus vara tydligt markerade

med obrutna linjer i väl synlig färg, helst vit eller gul, som valts med hänsyn

till underlagets färg.

Linjerna ska placeras så att de visar det nödvändiga säkerhetsavståndet

mellan fordon och hinder eller gående.

Permanenta gång- och transportleder utomhus ska om det behövs marke-

ras på samma sätt om inte trottoarer eller avskärmningar finns.

AFS 2008:13

22

Bilaga 6

Ljussignaler och genomlysta skyltar

1. Utförande

En ljussignal eller en genomlyst skylt ska ha en kontrast som är anpassad till

omgivningen och till de aktuella arbetsförhållandena. Den får varken blända

eller vara svår att upptäckta.

Ljussignalen eller den genomlysta skylten ska vara enfärgad eller visa en

kombination av en symbol och en bakgrund.

Färgen ska överensstämma med tabellen i bilaga 1, punkt 5.

Om signalen eller skylten innehåller en symbol ska den uppfylla kraven i

bilaga 2.

2. Särskilda regler för användning av ljussignaler

Om en ljussignal eller en genomlyst skylt kan avge såväl fast som blinkande

sken ska blinkande sken ange en högre risk eller ett mer akut behov av åt-

gärd än ett fast sken.

Blinkningarnas längd och frekvens ska vara sådana att

– budskapet uppfattas på avsett sätt, och att

– varje risk för förväxling med andra signaler eller skyltar med blinkande

eller fast sken undviks.

Om en ljussignal eller en blinkande skylt används i stället för eller tillsam-

mans med en ljudsignal ska dessa synkroniseras.

Anordningar för blinkande signaler eller skyltar som används vid allvar-

lig fara, ska ägnas särskild tillsyn eller utrustas med reservlampa.

AFS 2008:13

23

Bilaga 7

Ljudsignaler

1. Utförande

Ljudsignaler ska

– ha en ljudnivå som klart överstiger bakgrundsbullret, så att de hörs väl

utan att vara onödigt höga eller smärtsamma,

– vara lätta att känna igen, särskilt ifråga om impulslängd och tidsinter-

vall mellan impulserna eller grupperna av impulser, samt skilja sig klart från

andra ljudsignaler och bakgrundsbuller.

Om en signalanordning kan avge såväl fast som växlande ton ska väx-

lande ton användas för att ange en högre risk eller ett mer akut behov av

åtgärd än en fast ton.

2. Fastställda signaler

En utrymningssignal ska vara kontinuerlig utan avbrott.

AFS 2008:13

24

Bilaga 8

Muntliga meddelanden

1. Utförande

Muntliga meddelanden ska lämnas i form av korta satser, fraser, ordgrupper

eller enstaka ord, ibland i fastställd form.

Muntliga meddelanden ska vara så korta, enkla och tydliga som möjligt.

Talaren ska ha sådan förmåga att uttrycka sig och lyssnaren sådan förmåga

att höra att den muntliga anvisningen kan uppfattas.

Muntliga meddelanden får framföras direkt eller indirekt, genom mänsk-

lig eller syntetisk röst.

2. Särskilda regler vid muntliga meddelanden

Arbetstagarna ska behärska det använda språket så att de kan uttala och för-

stå den muntliga anvisningen och därmed uppträda på avsett sätt.

Om ett muntligt meddelande används i stället för eller tillsammans med

handsignalering ska fastställda former för sådan signalering användas.

AFS 2008:13

25

Bilaga 9

Handsignaler

1. Utförande

Handsignaler ska vara exakta och enkla samt bestå av stora rörelser som är

lätta att utföra och förstå och som klart skiljer sig från andra signaler.

Om båda armarna används samtidigt ska de röras symmetriskt och avse

ett enda tecken.

Om tecknen uppfyller dessa krav, får de avvika något från de tecken som

avbildas i punkt 3 eller göras mer detaljerade. Betydelsen och uppfattbar-

heten ska dock vara likvärdiga.

Signalschemat som anges nedan kan kompletteras vid behov, t.ex. för spe-

ciella arbetsmoment.

Även signalscheman för arbete med tornkranar, mobilkranar och hamn-

kranar i Svensk Standard får användas.

2. Särskilda regler för handsignaler

Den som utför tecknen, nedan kallad signalman, ska använda rörelserna för

att ge manövreringsanvisningar till teckenmottagaren, nedan kallad opera-

tören.

Signalmannen ska kunna se och kontrollera alla manövrer utan att utsätta

sig för fara.

Signalmannen ska uteslutande ägna sig åt att dirigera manövrer och upp-

rätthålla säkerheten för de arbetstagare som berörs.

Om signalmannen inte kan se och kontrollera alla manövrer ska ytterli-

gare signalmän anlitas.

Operatören ska avbryta den pågående manövern och be om ytterligare

instruktioner om han inte på ett säkert sätt kan genomföra manövern.

Utrustning

Operatören ska kunna känna igen signalmannen utan svårighet. Signal-

mannen ska bära ett eller flera igenkänningstecken, t.ex. jacka, hjälm, man-

schetter eller använda signalspade. Igenkänningstecknen ska ha samma

klara färger och uteslutande användas av signalmän.

AFS 2008:13

26

3. Signalschema

A. Allmänna tecken

START

Uppmärksamhet.

Signalgivningen

påbörjas.

Båda armarna utsträckta

vågrätt med

handflatorna

framåt.

STOPP

Avbrott.

Slut på rörelse.

Höger arm sträcks uppåt

med handflatan framåt.

SLUT

Avslutning av

manövern.

Båda händerna samman-

hållna i brösthöjd.

AFS 2008:13

27

B. Lodräta rörelser

UPP

Höger arm sträcks uppåt

med handflatan framåt

och gör en långsam

cirkelrörelse.

NED

Höger arm sänks med

handflatan mot kroppen

och gör en långsam

cirkelrörelse.

LODRÄTT AVSTÅND

Avståndet anges med

händerna.

Upp

AFS 2008:13

28

C. Vågräta rörelser

FRAMÅT

Båda armarna böjs med

handflatorna uppåt

och underarmarna rörs

långsamt mot kroppen.

BAKÅT

Båda armarna böjs med

handflatorna nedåt

och underarmarna rörs

långsamt från kroppen.

ÅT HÖGER

Signalmannens

högra sida.

Höger arm sträcks ut

närmast vågrätt med

handflatan nedåt och gör

långsamma rörelser åt

höger.

ÅT VÄNSTER

Signalmannens

vänstra sida.

Vänster arm sträcks ut

närmast vågrätt med

handflatan nedåt och gör

långsamma rörelser åt

vänster.

VÅGRÄTT

AVSTÅND

Avståndet anges med

händerna.

AFS 2008:13

29

D. Övrigt

FARA

Nödstopp

Båda armarna sträcks uppåt

med handflatorna framåt.

SNABBT

Samtliga rörelser utförs

snabbare.

LÅNGSAMT

Samtliga rörelser utförs

långsammare.

AFS 2008:13

30

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen

av föreskrifterna om skyltar och signaler för hälsa

och säkerhet under arbete

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler.

Allmänna råd har en annan status än föreskrifter. De är inte tvingande,

utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna, t.ex. upp-

lysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven samt visa exempel på praktiska

lösningar och förfaringssätt och att ge rekommendationer, bakgrundsinfor-

mation och hänvisningar.

Bakgrund

På de flesta arbetsställen finns det anledning att markera särskilda riskområ-

den eller utrustning som ska finnas som skydd mot ohälsa eller olycksfall.

Genom gemensamma regler för skyltar, märkning och signaler på arbets-

platser kan man vänta sig en allmän minskning av de risker som kan uppstå

på grund av språkliga och kulturella olikheter bland arbetstagare från olika

länder.

Reglerna om skyltar, märkning och signaler i dessa föreskrifter utgör en

anpassning till de minimikrav som anges i EG-direktivet om varselmärk-

ning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (92/58/EEG).

Kommentarer

Till 1 § Regler om märkning av kemiska produkter som släpps ut på mark-

naden finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och

märkning av kemiska produkter.

Vid transport av farligt gods gäller Lagen om transport av farligt gods

LTFG. Se vidare Räddningsverkets webbplats.

Bestämmelser om hur utrustning, t.ex. maskiner, ska märkas finns bl.a. i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner.

Särskilda bestämmelser om bl.a. skyltar för utrymning finns i föreskrif-

terna om arbetsplatsens utformning.

Till 2 § Det är inte meningen att skyltar och signaler ska prioriteras framför

andra skyddsåtgärder.

AFS 2008:13

31

Risker undanröjs bäst genom tekniska eller organisatoriska skyddsåtgär-

der t.ex. inkapsling, eliminering eller avspärrning. Ändå kan särskilda risk-

områden, t.ex. för fallande föremål, behöva märkas ut.

Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

framgår att arbetsgivaren ska planera, genomföra och följa upp verksamhe-

ten så att arbetsmiljökraven uppfylls. En viktig del i det systematiska arbets-

miljöarbetet är att undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för

ohälsa och olycksfall.

Rörliga delar kan ges uppmärksamhet genom kontrasterande färgsätt-

ning.

Till 4 § Informationen till arbetstagarna bör innehålla alla åtgärder som bör

vidtas på arbetsplatsen för att uppfylla arbetsmiljökraven enligt reglerna för

skyltar och signaler. Särskilda regler för hanteringen av skyltar och signaler

bör utfärdas. Reglerna bör särskilt ange syftet med dessa. Informationen bör

ges innan arbetet börjar och upprepas när det behövs. Det är viktigt att per-

soner som endast tillfälligtvis utför arbete på arbetsstället, t.ex. resemontörer

och servicepersonal anlitad från andra företag, får motsvarande information

och instruktioner.

På arbetsplatser med farliga arbeten ska det finnas skriftliga instruktioner

för hur arbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syste-

matiskt arbetsmiljöarbete.

Till bilaga 1 9. Särskilda regler för byggande finns i Boverkets Byggregler. I

dessa regler anges att vid strömavbrott ska nödbelysningen av vägledande

markeringar för utrymning vara tillräcklig under minst 60 minuter.

Till bilaga 2 För kolorimetriska (färgnyanser) och fotometriska (reflekte-

rande) egenskaper rekommenderas gällande standarder från ISO och CIE

(International Lightning Commission).

3.4 Skyltar för utrymningsväg är avsedda att användas för utrymnings-

vägar, väg till utrymningsväg och på dörrar som är tillgängliga under hela

den tid personal kan behöva utrymma.

Utgångar som dagligen används av t.ex. besökare eller kunder men som

inte är nödutgångar, eftersom de inte är tillgängliga hela den tid personal

behöver utrymma, kan förses med andra symboler eller tilläggsskyltar.

Lämpliga sådana symboler och skyltar finns i standarder för symboler för

allmänheten. Särskild skyltning av bl.a. trappor i utrymningsvägar kan ock-

så behövas.

AFS 2008:13

32

3.5. Tilläggsskylt för skylten ”andra brandskyddsanordningar eller brand-

skyddsutrustningar” kan t.ex. vara brandventilation, branddörr, röklucka

och brandfilt. Skylten är främst avsedd för räddningstjänsten.

Till bilaga 5 2. Det är särskilt viktigt att märka ut gång- och transportleder

som finns inom arbetsområden där arbetstagare har tillträde under sitt ar-

bete och vilka är ämnade för marktransport eller hantering av utrustning.

Lämpligen görs märkningen på båda sidor med en heldragen linje i väl syn-

lig färg, företrädesvis gul.

Markering av gång- och transportleder kan, beroende på underlagets färg,

behöva varieras, t.ex. syns gul markeringsfärg bättre än vit mot svart asfalt

vintertid vid snö och is på marken.

Avståndet mellan linjerna sätts med hänsyn till bredden på de aktuella

fordonen och det säkerhetsavstånd som är nödvändigt till föremål eller mö-

tande personer.

Till bilaga 6 Observera att stroboskopeffekten från roterande maskiner kan

göra att en ljussignal syns sämre.

Till bilaga 8 Av de särskilda regler som gäller för muntliga meddelanden

framgår att endast arbetstagare som kan förstå dessa anvisningar får utföra

riskfyllda manövrer i arbetet.

Det kan vara lämpligt att muntliga meddelanden repeteras av lyssnaren.

Exempel på muntliga meddelanden som används i dessa sammanhang:

– start

anger att en verksamhet inleds

– stopp

för att avbryta eller avsluta en rörelse

– slut

för att avsluta en manöver

– upp

för lyftning av last

– ned

för sänkning av last

– framåt

för riktning

– bakåt

för riktning

– höger

för riktning

– vänster

för riktning

– fara

för nödstopp

– snabbt

för att påskynda en rörelse.

Till bilaga 9 Handsignaler förutsätter att signalmannen och den som tar

emot signalerna ser varandra. Om så inte är fallet behövs en eller flera extra

signalmän. Operatören bör omedelbart avbryta sin manöver om han inte har

uppfattat eller tolkat signalen klart.

AFS 2008:13

33

Vissa operationer kan kräva särskild övning i teckengivning.

I Sverige är praxis vid teckengivning i byggbranschen och vid hamnarbete

använda tecknen för ”stopp” och ”hastigt stopp” enligt signalscheman i

Svensk Standard.

AFS 2008:13

34

Information från Arbetsmiljöverket

Lagar och förordningar

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

AFS 2000:42

Arbetsplatsens utformning

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 2004:3

Stegar och arbetsbockar

AFS 2006:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 2006:5

Användning av truckar

AFS 2006:6

Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2006:7

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Andra aktuella regler m.m.

Svenska standarder och normblad.

SS 03 14 11

Märkfärger

SS 03 15 30

Symboler för allmänheten

SS 768 00 11

Teckengivning för körning med kranar

IKH 8.00.12

Teckengivning för körning av mobilkranar

IKH 8.00.13

Teckengivning för körning av tornkranar

För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan det vara

bra att regelbundet via Internet gå in på vår webbplats www.av.se och under

”Lag och rätt/Föreskrifter” kontrollera vilka föreskrifter som gäller för den

aktuella verksamheten.

För att få reda på hur den aktuella lag- och förordningstexten ser ut kan

man exempelvis via Internet gå in på www.lagrummet.se och ta fram den

senaste versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av.

Notera att det kan finnas fel i dokumentet på Internet och att det är den

tryckta versionen som gäller rättsligt.