AFS 2008:14

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:19) med föreskrifter om förskola och fritidshem

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2008:14

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter om förskola

och fritidshem

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:19) med

föreskrifter om förskola och fritidshem

AFS 2008:14

beslutade den 30 september 008.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:19) med före-

skrifter om förskola och fritidshem ska upphöra att gälla från och med den

1 januari 009.

MIKAEL SJÖBERG

Ywonne Strempl

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1986:19) om förskola och fritidshem;

Utkom från trycket

den 10 oktober 008

AFS 2008:14

3

Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:19) med föreskrifter om

förskola och fritidshem

Efter omprövning har Arbetsmiljöverket bedömt att Arbetarskyddsstyrel-

sens föreskrifter om förskola och fritidshem har föråldrats. De har ersatts av

mer detaljerade föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 000:4).

De regler som gäller arbetsställningar och arbetsrörelser är samtidigt mer

utförligt formulerade i föreskrifterna om belastningsergonomi (AFS 1998:1).

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-505-5 · ISSN 1650-3163