AFS 2008:15

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2008:15

AFS 2008:15beslutade den 0 september 2008.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166)

dels att 9 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt

arbetsmiljöarbete ska ha följande lydelse,

dels att bilaga 1 till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om syste-

matiskt arbetsmiljöarbete ska ha följande lydelse,

dels att avsnittet Till 9 § i Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämp-

ningen av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska ha följande

lydelse.

9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och

om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsa-

kerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2008.

MIKAEL SJÖBERG

Ywonne Strempl Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

arbetsmiljöarbete;

Utkom från trycket

den 10 oktober 2008

AFS 2008:15Bilaga 1

Arbetstagare med uppgifter enligt 6 §

De som arbetsgivaren enligt 6 § givit uppgifter i arbetsmiljöarbetet ska

– få tillgång till arbetsskadeanmälningar enligt lagen om arbetsskadeför-

säkring (1976:80),

– få tillgång till information om de förebyggande arbetsmiljöåtgärderna i

verksamheten och om åtgärdskrav från Arbetsmiljöverket samt

– få lämna synpunkter till arbetsgivaren på

•	 valet av andra arbetstagare med uppgifter i arbetsmiljöarbetet,

•	 valet av de arbetstagare som behövs för att genomföra första hjälpen,

brandbekämpning och utrymning,

•	 anlitande av företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp

utifrån,

•	 uppläggningen av arbetsmiljöarbetet,

•	 riskbedömningar,

•	 åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall,

•	 den personliga skyddsutrustning som kan behövas,

•	 arbetsskadeanmälningar,

•	 vilken information de behöver få tillgång till om förebyggande ar-

betsmiljöåtgärder i verksamheten och om åtgärdskrav från Arbets-

miljöverket samt

•	 hur informationen i dessa frågor ska utformas.

Till 9 §

Allvarliga tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycks-

fall. Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa

eller olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella

situationen. Ett exempel är en explosion i en lokal där ingen vistas för tillfäl-

let.

Tillbud är ofta en följd av brister i arbetsmiljöarbetet.

Utredning

Utredningsskyldigheten gäller om det finns ett samband mellan det som

hänt och förhållandena i arbetet. Det kan vara värdefullt att arbetsgivaren

även utreder tillbud som inte är allvarliga.

AFS 2008:15Ofta har tekniska faktorer, mänskligt handlande, organisatoriska förhål-

landen och ledning av verksamheten samverkat, exempelvis till ett olycks-

fall. Arbetsgivaren bör därför, så långt det är praktiskt möjligt, ta reda på

samtliga bakomliggande orsaker till det inträffade.

Utredningen behöver göras grundligt och systematiskt. Den kan omfatta

iakttagelser på arbetsplatsen, intervjuer med berörd personal och gransk-

ning av ritningar, uppgiftsfördelning, instruktioner och rutiner.

Utredningen bör fokuseras på händelsen och de förhållanden som lett

fram till den. Den bör göras i förebyggande syfte och inte uppehålla sig vid

skuldfrågan.

Sjukfrånvaro kan bero på ohälsa eller olycksfall som orsakats av förhål-

landen i arbetsmiljön. Det är därför viktigt att ta reda på om frånvaron har

samband med arbetsförhållandena.

Kvinnor och män kan utsättas för olika risker i arbetet. Det är därför vik-

tigt att känna till antalet utsatta kvinnor och män i fråga om ohälsa, olycks-

fall eller tillbud. Det kan visa att skilda åtgärder behövs.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-506-2 · ISSN 1650-3163