AFS 2008:18

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1992:20) om arbete med flytgödsel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1992:20) om arbete med flytgödsel

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2008:18

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens allmänna råd

(AFS 1992:20) om arbete med

flytgödsel

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1992:20) om

arbete med flytgödsel

AFS 2008:18beslutade den  december 008.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 199:0) om

­arbete­med­flytgödsel­ska­upphöra­att­gälla­från­och­med­den­2­april­2009.

MIKAEL SJÖBERG

­

Claes­Trägårdh­

Anna­Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

allmänna råd (AFS 1992:20) om

arbete med flytgödsel;

Utkom från trycket

den 11 december 008

AFS 2008:18Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1992:20) om

arbete med flytgödsel

­ Arbetarskyddsstyrelsens­allmänna­råd­(AFS­1992:20)­om­arbete­med­flyt-

gödsel­ upphävs­ på­ grund­ av­ att­ de­ delvis­ blivit­ inaktuella­ till­ följd­ av­ att­

teknikutvecklingen­lett­till­nya­metoder­att­hantera­risker­med­flytgödsel.

I­ framförallt­ följande­ av­ Arbetsmiljöverkets­ föreskrifter­ finns­ dessutom­

regler­som­är­tillämpliga­på­arbete­med­flytgödsel.

AFS­2008:­13­

Skyltar­och­signaler

AFS­2005:­17­­ Hygieniska­gränsvärden­och­åtgärder­mot­luftföroreningar

AFS­2005:­1­­­

Mikrobiologiska­arbetsmiljörisker­–­smitta,­toxinpåverkan,

­

överkänslighet

AFS­2001:­3­­­

Användning­av­personlig­skyddsutrustning

AFS 001: 1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS­2000:­42­­ Arbetsplatsens­utformning

AFS 000: 4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 1997: 7 Gaser

AFS 199: 

Arbete i slutet utrymme

AFS­1992:­9­­

Smältsvetsning­och­termisk­skärning

AFS 1981: 14 Skydd mot skada genom fall

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-509-3 · ISSN 1650-3163