AFS 2008:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1982:20) om arbete i restauranger och andra storhushåll

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2008:2

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse om arbete i

restauranger och andra storhushåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1982:20) om arbete

i restauranger och andra storhushåll

AFS 2008:2Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1982:20) om arbete i

restauranger och andra storhushåll;

Utkom från trycket

den 1 maj 008

beslutade den 6 maj 008.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 198:0) om arbe­

te i restauranger och andra storhushåll med kommentarer ska upphöra att

gälla från och med den 1 juli 008.

BERTIL REMAEUS

Jan Westman

Anna Middelman

AFS 2008:2Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1982:20) om

arbete i restauranger och andra storhushåll

Arbetsmiljöverket har bedömt att Arbetsmiljöverkets och Arbetarskyddssty­

relsens senare tillkomna övergripande föreskrifter täcker det område som

AFS 198:0 reglerade.

I bland annat följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Arbe­

tarskyddsstyrelsen finns regler som är tillämpliga för arbete i restaurang­

miljöer.

AFS 006:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 005:17

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

AFS 005:16

Buller

AFS 005:

Besiktning av trycksatta anordningar

AFS 00:1

Användning av trycksatta anordningar

AFS 001:

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 000:4

Arbetsplatsens utformning

AFS 000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 000:1

Manuell hantering

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 199:10

Maskiner och vissa andra tekniska anordningar

AFS 199:19

Arbete i utgångskassa

AFS 1981:14

Skydd mot skada genom fall

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-493-5 · ISSN 1650-3163