AFS 2008:5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:16) med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2008:5

Maskiner för papperstillverkning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse (AFS 1984:16) med föreskrifter om

maskiner för papperstillverkning

AFS 2008:5

beslutade den 17 juni 2008.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att 1 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:16) med

föreskrifter om maskiner för papperstillverkning ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter gäller maskiner för tillverkning av papper och kar-

tong samt motsvarande maskiner för tillverkning av cellulosamassa.

Bestämmelserna i –22 och 25–28 §§ gäller inte för sådana maskiner för

vilka Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 199:10) med föreskrifter

om maskiner och vissa andra tekniska anordningar eller motsvarande be-

stämmelser i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) gällde när de släpptes ut på marknaden eller togs i drift.

De gäller inte heller för sådana maskiner för vilka Arbetsmiljöverkets före-

skrifter (AFS 2008:) om maskiner eller motsvarande bestämmelser i något

annat land inom EES gällde när de släpptes ut på marknaden eller togs i

drift.

Denna författning träder i kraft den 29 december 2009.

MIKAEL SJÖBERG

Lennart Ahnström

Anna Middelman

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maski-

ner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24, Celex 2006L0042).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1984:16) med föreskrifter om maskiner för

papperstillverkning;

Utkom från trycket

den 27 juni 2008

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-496-6 · ISSN 1650-3163