AFS 2008:8

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:6) om användning av traktorer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2008:8

Användning av traktorer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter (AFS 2004:6) om användning av traktorer

AFS 2008:8

beslutade den 17 juni 2008.

Arbetsmiljöverket föreskriver1

med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:6) om använd-

ning av traktorer ska ha följande lydelse.

3 § En traktor skall uppfylla kraven enligt Bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Kraven enligt Bilaga 1 gäller inte traktorer som, då de släpptes ut på mark-

naden eller togs i drift inom EES, omfattades av Vägverkets föreskrifter om

traktorer (VVFS 199:1 eller VVFS 200:26) eller för vilka ett EU-typgodkän-

nande har utfärdats.

Kraven enligt Bilaga 1 gäller inte heller traktorer som omfattades av Ar-

betsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:) om maskiner eller av motsvarande

bestämmelser i något annat land inom EES när de släpptes ut på marknaden

eller togs i drift.

Denna författning träder i kraft den 29 december 2009.

MIKAEL SJÖBERG

Lennart Ahnström

Anna Middelman

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maski-

ner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24, Celex 2006L0042).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2004:6) om användning av traktorer;

Utkom från trycket

den 27 juni 2008

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-499-7 · ISSN 1650-3163