AFS 2008:9

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskydds­ styrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2008:9

Tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskydds­

styrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande

anordningar

AFS 2008:9beslutade den 17 juni 2008.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166)

dels att § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbä-

rande anordningar ska ha följande lydelse,

dels att allmänna råd till § ska ha följande lydelse.

3 § Föreskrifterna gäller inte följande slag av anordningar och aggregat.

1. Sådan rörledning för naturgas, för vilken föreskrifter, som överför di-

rektivet 97/2/EG för sådana ledningar, har meddelats med stöd av förord-

ningen (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

2. Rörledningar avsedda för transport av fluider eller ämnen till eller från

en anläggning till lands eller till havs. Undantaget gäller till och med den

första respektive från och med den sista avstängningsanordningen inom

anläggningen och omfattar även alla anslutna anordningar som är specifikt

konstruerade för rörledningen. Undantaget omfattar dock inte sådana tryck-

bärande anordningar av standardkaraktär som kan finnas i trycksänknings-

eller tryckhöjningsstationer.

. System för tillförsel, fördelning och utsläpp av vatten med tillhörande

utrustning samt turbinrör, trycktunnlar, tryckschakt och andra tilloppskana-

ler i vattenkraftverk och tillhörande utrustningsdelar.

4. Anordningar som omfattas av direktivet 87/404/EEG om tillnärmning

av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärl.

5. Anordningar som omfattas av direktivet 75/24/EEG om tillnärmning

av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbe-

hållare.

6. Anordningar som är avsedda för fordons funktion enligt definition i

följande direktiv:

6.1 Direktivet 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-

ning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa.

6.2 Direktivet 74/150/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-

ning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.

1

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maski-

ner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24, Celex 2006L0042).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande

anordningar;

Utkom från trycket

den 27 juni 2008

AFS 2008:9

4

6. Direktivet 92/61/EEG om typgodkännande av två- eller trehjuliga

motorfordon.

7. Anordningar som tillhör kategori I enligt 4 § eller omfattas av 8 § i dessa

föreskrifter och omfattas av något av följande direktiv:

7.1 Direktivet 98/7/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-

ning om maskiner.

7.2 Direktivet 2006/42/EG om maskiner.

7. Direktivet 95/16/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-

ning om hissar.

7.4 Direktivet 7/2/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lag-

stiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spän-

ningsgränser.

7.5 Direktivet 9/42/EEG om medicintekniska produkter.

7.6 Direktivet 90/96/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-

ning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen.

7.7 Direktivet 94/9/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning

om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explo-

sionsfarliga omgivningar.

8. Anordningar som ingår i vapen, ammunition eller annan materiel som

är speciellt avsedd för militärändamål.

9. Anordningar som är speciellt konstruerade för kärnteknisk användning

och vars brister kan orsaka radioaktiva utsläpp.

10. Anordningar som används för prospektering och utvinning av olja,

gas eller jordvärme eller för underjordisk lagring och som är avsedda att

innehålla eller kontrollera trycket i brunnen. Undantaget omfattar brunnens

topp (julgranen) och tillhörande säkerhetsanordningar (utblåsningsskydd,

s.k. blowout preventers, BOP), rörledningar och uppsamlingskärl samt upp-

ströms placerad utrustning.

11. Anordningar som omfattar höljen eller maskindelar för vilka dimen-

sioneringen, valet av material och konstruktionsreglerna i huvudsak base-

ras på krav på tillräcklig hållfasthet, styvhet och stabilitet mot statisk och

dynamisk påkänning under drift eller på andra egenskaper som hänger

samman med deras funktion och där trycket inte har väsentlig betydelse för

konstruktionen.

12. Masugnar, med tillhörande kylsystem, varmluftsrekuperatorer, stoft-

avskiljare och rökgasrenare till masugnar samt direktreduktionsugnar med

tillhörande kylsystem, gaskonvertrar, ugnar och skänkar för smältning, om-

smältning, avgasning och gjutning av stål och ickejärnmetaller.

1. Höljen till kopplings- och manöveranordningar, transformatorer, roto-

rer och andra elektriska högspänningsapparater.

AFS 2008:9

5

14. Ledningshöljen under tryck för elektriska kablar, telefonkablar och

andra överföringsnät.

15. Fartyg, raketer, luftfartyg och mobila offshorenheter samt utrustning

som är speciellt avsedd för installation ombord på sådana farkoster eller för

deras framdrivning.

16. Bildäck, luftkuddar, bollar och ballonger för lek och idrott, uppblås-

bara båtar och andra liknande tryckbärande anordningar som består av ett

mjukt hölje.

17. Ljuddämpare för insug och utlopp.

18. Flaskor eller burkar för kolsyrade drycker, avsedda för slutkonsumen-

ter.

19. Behållare som är avsedda för transport och distribution av drycker,

och vars PS inte överstiger 7 bar samtidigt som PS x V inte överstiger 500.

20. Anordning som faller under någon av de internationella konventio-

nerna ADR2 RID , IMDG 4 eller ICAO 5.

21. Radiatorer och rörledningar i system för uppvärmning med varmvat-

ten.

22. Behållare som är konstruerade för vätskor med ett gastryck ovanför

vätskan som inte överstiger 0,5 bar.

Denna författning träder i kraft den 29 december 2009.

MIKAEL SJÖBERG

Lennart Ahnström

Anna Middelman

2

ADR = Europeiska konventionen om internationell transport av farligt gods på väg.RID = Förordningen för internationella transporter av farligt gods på järnväg.

4

IMDG = Internationella koden för transport av farligt gods till sjöss.

5

ICAO = Organisationen för internationell civil luftfart.

AFS 2008:9

6

Till 3 §

Exempel på utrustning som avses i punkt 11 är följande:

– Motorer, inklusive turbiner och förbränningsmotorer.

– Ångmaskiner, gas- eller ångturbiner, turbogeneratorer, kompressorer,

pumpar och regelsystem.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-500-0 · ISSN 1650-3163