AFS 2009:1

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:19) med föreskrifter om arbete i utgångskassa

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2009:1

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter om arbete i

utgångskassa

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:19) med

föreskrifter om arbete i utgångskassa

AFS 2009:1Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1992:19) med föreskrifter

om arbete i utgångskassa;

Utkom från trycket

den 0 februari 009

beslutade den 10 februari 009.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 199:19) med före­

skrifter om arbete i utgångskassa samt styrelsens allmänna råd om tillämp­

ningen av föreskrifterna ska upphöra att gälla från och med den 1 juli 009.

BERTIL REMAEUS

Christina Jonsson

AFS 2009:1Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:19) med

föreskrifter om arbete i utgångskassa

Arbetsmiljöverket har bedömt att Arbetsmiljöverkets och Arbetarskydds­

styrelsens övergripande föreskrifter täcker det område som AFS 199:19 reg­

lerade.

I bl.a. följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Arbetarskydds­

styrelsen finns regler som är tillämpliga för arbete i utgångskassa.

AFS 005:16

Buller

AFS 001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 000:4

Arbetsplatsens utformning

AFS 000:1

Manuell hantering

AFS 1998:5

Arbete vid bildskärm

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 199:

Våld och hot i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-511-6 · ISSN 1650-3163