AFS 2009:10

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:10) om värme i bilhytter

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2009:10

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens allmänna råd om

värme i bilhytter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:10) om

värme i bilhytter

AFS 2009:10

beslutade den 17 november 2009.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:10) om vär-

me i bilhytter ska upphöra att gälla från och med den 1 maj 2010.

MIKAEL SJÖBERG

Ywonne Strempl

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

allmänna råd (AFS 1989:10) om värme i

bilhytter;

Utkom från trycket

den 27 november 2009

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-520-8 · ISSN 1650-3163