AFS 2009:11

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1983:18) om värme i taxibilar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2009:11

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse om

värme i taxibilar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1983:18) om

värme i taxibilar

AFS 2009:11

beslutade den 17 november 2009.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 198:18) om vär-

me i taxibilar med kommentarer ska upphöra att gälla från och med den

1 januari 2010.

MIKAEL SJÖBERG

Ywonne Strempl

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskydsstyrelsens

kungörelse (AFS 1983:18) om värme i

taxibilar;

Utkom från trycket

den 27 november 2009

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-521-5 · ISSN 1650-3163