AFS 2009:12

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16) om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete

Byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16) om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om

byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2009:12

AFS 2009:12

2

beslutade den 17 november 2009.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16) om

ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads-

och anläggningsarbete

dels

att ikraftträdandebestämmelsen ska ha följande lydelse,

dels

att avsnittet Till övergångsbestämmelsen i de allmänna råden ska ha

följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2009.

Kravet på utbildning enligt 6 § tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna författning träder i kraft den 15 december 2009.

MIKAEL SJÖBERG

Ywonne Strempl

Anna Middelman

1 Jfr direktivet 92/57/EEG (EGT nr L 245, 26.8.1992, s. 6, Celex 31992L0057).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16)

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och

anläggningsarbete;

Utkom från trycket

den 27 november 2009

AFS 2009:12

3

Till ikraftträdandebestämmelsen

Med hänsyn till att ett mycket stort antal

personer behöver utbildas, anses det rimligt att kravet i 6 § på utbildning

börjar tillämpas först om två år. Detta innebär dock inte att kravet i 3 kap.

6 § arbetsmiljölagen på att en byggarbetsmiljösamordnare ska vara lämplig

efterges.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-522-2 · ISSN 1650-3163