AFS 2009:5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2009:5

AFS 2009:5

beslutade den november 2009.

Arbetsmiljöverket föreskriver

med stöd av 8 § arbetsmiljöförordningen

(977:66) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:) om ma­

skiner

dels att nuvarande råden till 0 § skall betecknas råden till 9 §,

dels att 4 § i), rubriken närmast före bilaga punkt 5., bilaga samt bi­

laga 7 A första stycket ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 29 december 2009.

MIKAEL SJÖBERG

Jan Westman

Anna Middelman

Jfr. Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/42/EG av den 7 maj 2006 om maski­

ner och om ändring av direktiv 95/6/EG (omarbetning) (EUT L 57, 9.6.2006, s 24, Celex

2006L0042).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3)

om maskiner;

Utkom från trycket

den 6 november 2009

AFS 2009:5

4

4 §

i) tillverkare: en fysisk eller juridisk person som konstruerar och/eller till­

verkar maskiner eller delvis fullbordade maskiner som omfattas av direktiv

2006/42/EG och som ansvarar för att sådana maskiner eller delvis fullbor­

dade maskiner överensstämmer med direktiv 2006/42/EG i syfte att släppa

ut dem på marknaden, i eget namn eller under eget varumärke eller använda

för eget bruk. I avsaknad av en tillverkare enligt definitionen ovan ska varje

fysisk eller juridisk person som på marknaden släpper ut eller tar i drift så­

dana maskiner eller delvis fullbordade maskiner som omfattas av direktiv

2006/42/EG betraktas som tillverkare.

Bilaga

5. Manöverdon

Bilaga

CE­märkning

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i la­

gen (992:54) om CE­märkning.

Undantag från det minimimått som följer av lagen (992:54) om CE­

märkning får göras för små maskiner.

CE­märkning ska anbringas i omedelbar närhet av namnet på tillverkaren

eller dennes representant och med samma teknik.

Om förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt 2 § c) och § b)

har tillämpats, ska CE-märkningen följas av det anmälda organets identifi­

kationsnummer.

Bilaga 7

A. Teknisk tillverkningsdokumentation för maskiner

I denna del beskrivs det förfarande enligt vilket den tekniska tillverknings­

dokumentationen ska sammanställas. Den tekniska tillverkningsdoku­

mentationen ska visa att maskinen överensstämmer med kraven i direktiv

2006/42/EG. I den utsträckning det krävs för denna bedömning, ska den

AFS 2009:5

5

ange maskinens konstruktion, tillverkning och funktionssätt. Den tekniska

tillverkningsdokumentationen ska sammanställas på ett eller flera av de of­

ficiella språken inom EES, utom för maskinens bruksanvisning, för vilka de

särskilda bestämmelserna i bilaga , punkt .7.4. gäller.

Till 9 § Dessa harmoniserade standarder ger detaljerade säkerhetskrav för

en särskild maskin eller grupp av maskiner.

De harmoniserade standarder som utarbetats på gemenskapsnivå för att

förebygga sådana risker som kan uppstå till följd av konstruktion och till­

verkning av maskiner är inte bindande.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-515-4 · ISSN 1650-3163