AFS 2009:8

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2009:8

Användning av personlig

skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig

skyddsutrustning

AFS 2009:8

beslutade den 17 november 009.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 001:3) om an-

vändning av personlig skyddsutrustning

dels

att bilaga 1 ska upphöra att gälla,

dels

att de allmänna råden till 5 § ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 010.

MIKAEL SJÖBERG

Jan Westman

Anna Middelman

1 Jfr Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet

och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen

(EGT nr L 393, 30.11.1989, s. 18. Celex 31989L0656).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om

användning av personlig skyddsutrustning;

Utkom från trycket

den 7 november 009

AFS 2009:8

3

Till 5 §

Som framgår av kap. 1 § arbetsmiljölagen ligger det i arbetsgivarens skyl-

digheter att samråda med arbetstagaren i frågor som rör utformningen av

arbetstagarens arbetssituation. I 6 kap.4 och 9 §§arbetsmiljölagen finns reg-

ler om skyddsombuds och skyddskommittés medverkan vid anskaffning av

anordningar t.ex. personlig skyddsutrustning. Vid val av personlig skydds-

utrustning är det särskilt viktigt med samråd innan beslut har fattats. Har

arbetstagaren varit med att välja utrustningen ökar också dennes motivation

att använda utrustningen.

I många av Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns särskilda regler om an-

vändning av personlig skyddsutrustning. Information om detta finns på

Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se i form av en lista kallad ”Lista

över vilka föreskrifter och allmänna råd som innehåller särskilda regler eller

information om användning av personlig skyddsutrustning AFS 001:3”

Ytterligare information om val av personlig skyddsutrustning finns i

handboken Din personliga skyddsutrustning (beställningsnummer H349)

utgiven av Arbetsmiljöverket.

I vilken mån erforderligt skydd mot en aktuell risk kan uppnås med hjälp

av personlig skyddsutrustning beror på risknivån. Denna behöver bedömas

för att rätt skyddsutrustning skall kunna väljas. Olika hörselskydd har t.ex.

olika dämpeffekt och dämpningen är begränsad. Skyddsglasögon, skydds-

skor och skyddshjälmar ger endast ett begränsat mekaniskt skydd som

framgår av provningsbestämmelserna för varje typ av skyddsutrustning.

För att riskerna skall kunna identifieras behöver bland annat följande be-

aktas:

• arbetsrutiner,

• arbetsutrustning,

• arbetsplatsens utformning,

• arbetets varaktighet,

• vilken fysisk och psykisk belastning som uppstår av arbetet,

• termiskt klimat,

• riskens omfattning och frekvens,

• de särskilda förhållanden som råder på arbetsplatsen,

• individuella faktorer hos användaren.

Många gånger är det bra att använda en checklista för att försäkra sig om

att alla risker är identifierade. Ibland kan hjälp behövas från t.ex. företags-

hälsovård.

Om något i arbetsprocessen ändras kan det vara nödvändigt att välja

annan personlig skyddsutrustning. Det är också viktigt att hålla sig informe-

rad om nya produkter på marknaden, som kan ha bättre egenskaper än den

tillgängliga.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-518-5 · ISSN 1650-3163