AFS 2010:10

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4)

om tryckbärande anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:10

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

1999:4) om tryckbärande anordningar;

beslutade den 16 november 2010.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om

tryckbärande anordningar dels att ordet EG i olika böjningsformer ska bytas

ut mot ordet EU i motsvarande form, dels att uttrycket ”Europeiska gemen-

skapernas officiella tidning” ska bytas mot uttrycket ”Europeiska unionens

officiella tidning”.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

MIKAEL SJÖBERG

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

1 Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska

unionen och fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen (EGT C 306,

17.12.2007 s 1).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:10

Utkom från trycket

den 7 december 2010

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-534-5 · ISSN 1650-3163