AFS 2010:11

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:11

Användning av personlig

skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3)

om användning av personlig skyddsutrustning

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3)

om användning av personlig skyddsutrustning;

beslutade den 16 november 2010.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att i 3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om använd-

ning av personlig skyddsutrustning ordet EG-direktiv ska bytas ut mot

ordet EU-direktiv.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

MIKAEL SJÖBERG

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

1 Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska

unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 306,

17.12.2007 s 1).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:11

Utkom från trycket

den 7 december 2010

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-535-2 · ISSN 1650-3163