AFS 2010:12

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:12

Tillverkning av vissa behållare,

rörledningar och anläggningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare,

rörledningar och anläggningar

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2)

om tillverkning av vissa behållare, rörledningar

och anläggningar;

beslutade den 16 november 2010.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att i 12 § och 13 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2)

om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar ska orden

EG:s direktiv bytas ut mot orden EU:s direktiv.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

MIKAEL SJÖBERG

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

1 Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska

unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 306,

17.12.2007 s 1).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:12

Utkom från trycket

den 7 december 2010

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-536-9 · ISSN 1650-3163