AFS 2010:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:3

Tillfälliga personlyft med

kranar eller truckar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar

eller truckar

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7)

om tillfälliga personlyft med kranar eller

truckar och allmänna råd om tillämpningen

av föreskrifterna;

beslutade den 16 november 2010.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166), i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om till­

fälliga personlyft med kranar eller truckar, att 3, 4, 7, 15, 19 och 23 – 25 §§,

avsnitten A 2.11 och A 5 i bilaga A, och avsnitten B 1.1, B 3, B 4.1 och B 5.1 i

bilaga B ska ha följande lydelse.

Beträffande de allmänna råden till föreskrifterna beslutar Arbetsmiljöver­

ket att kommentarerna till 4, 7, 10 och 19 §§ och till avsnitten A 2.11, A 4.4

och A 5.5 i bilaga A ska ha följande lydelse.

3 § I dessa föreskrifter avses med

Kran

Lyftanordning som enbart är avsedd att med hjälp av

ett icke styrt lastbärande organ lyfta och sänka lasten

vertikalt och dessutom förflytta den horisontellt i en

eller flera riktningar.

Truck

Självgående arbetsutrustning avsedd att med gaffel­

armar eller andra lyftaggregat med liknande funktion,

lyfta, sänka och bära gods inom ett begränsat område

och huvudsakligen användas på plana och hårdgjorda

underlag.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/104/EG av den 16 september 2009 om

minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i

arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 260, 3.10.2009,

s. 5–19, Celex 32009L0104).

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den

22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrif­

ter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998,

s. 37, Celex 31998L0034) ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998 s. 18, Celex 31998L0048).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:3

Utkom från trycket

den 6 december 2010

AFS 2010:3

4

Basmaskin

Kran eller truck som kombineras med arbetskorg för

att lyfta personer.

Containerkorg

Arbetskorg särskilt avsedd för arbete med montering

och demontering av vridlås på containrar.

Gruppbesiktning

Särskild besiktningsform tillämplig på en grupp indi­

vider bestående av kranar, arbetskorgar och anslut­

ningsdelar verkande inom ett fysiskt avgränsat om­

råde. Gruppbesiktningen innebär att varje individ

genomgår individuell besiktning, och när det fastsla­

gits att alla individer i gruppen sinsemellan är kompa­

tibla kan de fritt användas i olika kombinationer inom

gruppen utan att genomgå ytterligare besiktning.

4 § Arbetsförhållandena ska undersökas och riskerna bedömas före ett per­

sonlyft med en kran eller en truck. Följande ska då särskilt undersökas

1. basmaskinens och arbetskorgens lämplighet för uppgiften,

2. stabiliteten vid rådande mark­ och väderförhållanden,

3. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper,

4. aktiviteter och pågående arbete i närheten och

5. rörelser hos arbetskorg och/eller arbetsobjekt på grund av yttre fakto­

rer.

7 § Personer får lyftas med en kran eller en truck endast om det är svårt

eller olämpligt att använda arbetsutrustning som är konstruerad och tillver­

kad för att lyfta personer.

Vid tillfälliga personlyft med kranar eller truckar ska arbetsuppgifterna

utföras inifrån arbetskorgen.

Personer får lyftas med en truck endast vid tillfälligt och kortvarigt ar­

bete.

Personer får lyftas med containerkorg endast i samband med montering

och demontering av vridlås och annan surrning av containrar.

15 § En arbetsgivare ska utse en person som ska leda arbetet med person­

lyft.

Arbetsgivaren ska se till att personen i fråga har tillräckliga kunskaper

och tillgång till nödvändig information.

En arbetsgivare som tillämpar gruppbesiktning ska ha en aktuell förteck­

ning över vilka individer som ingår i respektive grupp.

5

AFS 2010:3

19 § För att få användas till personlyft ska varje kombination av en bas­

maskin och en arbetskorg vara besiktad enligt bestämmelserna i 22–25 §§

och bilaga B. Kombinationen ska då ha bedömts erbjuda betryggande

säkerhet för att få användas till personlyft. Om ett kontrollorgan har angivit

att bedömningen bara gäller om vissa angivna brister åtgärdas, ska dessa

brister dessutom ha rättats till.

Containerkranar, containerok och containerkorgar inom ett avgränsat

hamnområde får alternativt genomgå gruppbesiktning. Om gruppbesikt­

ning tillämpas ska varje ingående individ tydligt och väl synligt vara märkt

med en unik gruppbeteckning. Vid lyft av personer får enbart individer till­

hörande samma grupp användas tillsammans.

23 § En basmaskin och en arbetskorg ska tillsammans ha genomgått för­

sta besiktning för att få användas till personlyft. Besiktningen ska omfatta

kontroll av att basmaskinen och korgen uppfyller kraven i bilaga A och att

de även i övrigt ger betryggande säkerhet. Funktionsprov med provlast ska

utföras vid besiktningen.

När gruppbesiktning tillämpas ska varje individ i en grupp genomgå för­

sta besiktning. Vid första besiktning av en individ ska besiktningen genom­

föras tillsammans med övriga delar i gruppen så att minst en kombination

av kran, anslutningsdel och arbetskorg sätts samman.

24 § En kran med en arbetskorg och eventuella anslutningsdelar som an­

vänds till personlyft ska, så länge de är i bruk, återkommande besiktas till­

sammans.

När gruppbesiktning tillämpas ska varje individ i en grupp genomgå

återkommande besiktning. Vid återkommande besiktning av en individ ska

relevanta delar av besiktningen genomföras tillsammans med övriga delar i

gruppen så att minst en kombination av kran, anslutningsdel och arbetskorg

sätts samman.

Återkommande besiktning ska utföras var tolfte månad enligt bilaga B.

Återkommande besiktning ska utföras under den ordinarie besiktnings­

månaden eller senast under den andra månaden därefter. Ordinarie besikt­

ningsmånad beräknas enligt bestämmelserna i bilaga B.

25 § En basmaskin, en arbetskorg eller en anslutningsdel som, på ett sätt

som har betydelse för säkerheten, har reparerats, ändrats, byggts om eller

byggts till eller som befaras ha skador ska revisionsbesiktas innan de an­

vänds till tillfälliga personlyft.

AFS 2010:3

6

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2011.

En containerkran som tidigare besiktats enligt Arbetsmiljöverkets före­

skrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar får

användas till personlyft utan att kravet i A 2.11 är uppfyllt, dock längst till

och med den 31 december 2011.

MIKAEL SJÖBERG

Jan Westman

Anna Middelman

7

AFS 2010:3

Bilaga A

A 2.11 En containerkran som används för personlyft ska ha ett containerok

där det kan säkerställas att den normala driften av okets vridlås är spärrad.

A 5. Särskilda krav på arbetskorgar som används

tillsammans med kranar

a) Andra arbetskorgar än containerkorgar

A 5.1 En arbetskorg som är avsedd att användas med en kran ska vara kon­

struerad för att hängas i kranens krok.

A 5.2 En arbetskorg som hängs upp i en krankrok ska ha en styv upphäng­

ningsram med en ögla eller liknande utförande för koppling till kroken.

Arbetskorgen kan också bäras upp av stållinestroppar eller kättinglängor

som är säkert fastsatta i korgens övre kant. Stropparna eller längorna ska

i sådana fall vara så långa att vinkeln i vertikalplanet mellan parterna inte

överstiger 90°. Stroppar av natur­ eller syntetfibrer får inte användas för att

bära upp en arbetskorg.

A 5.3 En arbetskorg ska vara så utförd eller upphängd att den inte får någon

besvärande lutning under arbetet eller vid i­ och urstigning.

b) Containerkorgar

A 5.4 En containerkorg ska vara konstruerad för att fästas i containerokets

vridlås.

A 5.5 En containerkorg ska kunna säkras mot containeroket med en meka­

nisk låsning som hindrar att korgen faller om okets vridlås öppnas oavsikt­

ligt.

A 5.6 En containerkorg ska vara utförd så att arbete med montering och

demontering av vridlås och annan surrning av containrar kan ske inifrån

korgen.

AFS 2010:3

8

Bilaga B

B 1.1 Första besiktning

En första besiktning ska omfatta

a) kontroll av att en basmaskin med tillhörande arbetskorg och eventuellt

containerok uppfyller kraven i bilaga A och i övrigt erbjuder betryggande

säkerhet vid användning,

b) granskning av ritningar samt uppgifter om laster och material,

c) kontroll av de beräkningar som behövs för att kunna bedöma hållfast­

heten, stabiliteten och säkerheten i övrigt,

d) kontroll av instruktioner för användning, drift, räddning, fortlöpande

tillsyn och underhåll,

e) kontroll av att underhåll och fortlöpande tillsyn kan utföras på ett säkert

sätt,

f) kontroll av att en basmaskin och tillhörande arbetskorg överensstämmer

med den granskade dokumentationen,

g) funktionskontroll av skyddsanordningar,

h) funktionsprov med provlast och

i) vid gruppbesiktning, kontroll av att den aktuella individen är kompatibel

med övriga individer i gruppen.

B 3. Åtgärder efter besiktning

B 3.1 Efter en avslutad besiktning ska kontrollorganet bedöma om bas­

maskinen med tillhörande arbetskorg och eventuell anslutningsdel, alter­

nativt gruppindividen, uppfyller gällande föreskrifter från Arbetarskydds­

styrelsen och Arbetsmiljöverket enligt B 1.1, B 1.2 respektive B 1.3. Kontroll­

organet ska dessutom bedöma om de även i övrigt erbjuder betryggande

säkerhet för användning.

B 3.2 Kontrollorganet ska utfärda ett intyg över resultatet enligt B 4.1. Om

en basmaskin med tillhörande arbetskorg bedöms erbjuda betryggande

säkerhet ska kontrollorganet på väl synlig plats förse arbetskorgen med en

besiktningsskylt enligt B 5.1.

Vid gruppbesiktning ska kontrollorganet utfärda ett intyg för den aktu­

ella individen i gruppen enligt B 4.1 och förse den med en besiktningsskylt

enligt B 5.1.

B 3.3 Intyget och skylten ska vara på svenska.

9

AFS 2010:3

B 3.4 Om en basmaskin med tillhörande arbetskorg och eventuell anslut­

ningsdel, alternativt en gruppindivid, inte bedöms erbjuda betryggande

säkerhet ska kontrollorganet snarast meddela detta till Arbetsmiljöverket.

B 4.1 Besiktningsintyget ska innehålla uppgifter om

a) basmaskinens och tillhörande arbetskorgs identifikation. Vid grupp­

besiktning anges identifikation för den aktuella individen,

b) maxlast och max antal personer vid tillfälliga personlyft med en bas­

maskin och tillhörande arbetskorg,

c) besiktningsorganets namn,

d) ackrediteringsnummer,

e) ackrediteringsmärke,

f) besiktningsdatum,

g) besiktningsmannens namn,

h) uppgift om att besiktningen utförts enligt dessa föreskrifter,

i) resultatet av bedömningen,

j) eventuella villkor om åtgärder för att anordningen ska erbjuda betryg­

gande säkerhet,

k) ordinarie besiktningsmånad (år, månad) för nästa återkommande besikt­

ning och

l) aktuell gruppbeteckning om gruppbesiktning tillämpas.

B 5.1 På besiktningsskylten ska det finnas

a) identifikation för tillhörande basmaskin/­er och arbetskorg och eventu­

ellt containerok,

b) kontrollorganets namn och ackrediteringsmärke,

c) ackrediteringsnummer,

d) markering som visar ordinarie besiktningsmånad för nästa återkomman­

de besiktning (år, månad),

e) markering som visar att basmaskinen med tillhörande arbetskorg, al­

ternativt gruppindividen, är besiktad och därmed har bedömts erbjuda

betryggande säkerhet och

f) aktuell gruppbeteckning om gruppbesiktning tillämpas.

AFS 2010:3

10

Kommentarer till vissa paragrafer

Till 4 § Det är viktigt att arbetsgivaren bedömer om det är bättre och säk­

rare att utföra ett personlyft med en kran eller en truck och arbetskorg än

med arbetsutrustning som är konstruerad för personlyft, eller att använda

en ställning.

Riskfyllda oönskade rörelser mellan arbetskorg och arbetsobjekt kan t.ex.

bero på väderförhållanden som kraftig eller byig vind eller sjögång. De kan

även bero på att arbetskorgen kommer i gungning på grund av kranens

rörelser eller för att arbetsobjektet rör sig.

Till 7 § Paragrafens andra stycke innebär att arbetskorgar inte ska använ­

das som transportanordningar så att personer lämnar arbetskorgen på andra

platser än tillträdesplatsen, vilken normalt är markplanet.

Enligt paragrafens tredje stycke får personer lyftas med truck endast vid

tillfälliga och kortvariga arbeten. Även personlyft med kran är i allmänhet

olämpliga att göra annat än vid tillfälliga och kortvariga arbeten.

Att förflytta en basmaskin där korgen är upphissad innebär ökade risker.

Till 10 § En manöverplats till en basmaskin kan t.ex. bestå av en manöver­

hytt eller en radiostyrningskonsol.

Det är viktigt att beakta kraven på att det på varje arbetsställe finns bered­

skap och rutiner för första hjälpen och krisstöd med hänsyn till verksamhe­

tens art, omfattning och särskilda risker.

Det är också viktigt att beakta kraven på att det vid tillfälliga personlyft i

hamnarbete finns personal och utrustning lätt tillgängliga för att rädda per­

soner som befinner sig i fara, samt för transport av skadade.

Till 19 § Vissa angivna brister kan vara av en sådan karaktär att besikt­

ningsorganet bedömer att en förnyad besiktning inte är nödvändig innan

anordningen åter tas i drift efter det att bristen åtgärdats. I ett sådant fall kan

kontrollorganet i besiktningsintyget ange att anordningen erbjuder betryg­

gande säkerhet om preciserade brister åtgärdas. Kraven i 19 § medför att det

är straffbart att ta anordningen i drift innan dessa brister åtgärdats.

När det gäller tillfälliga personlyft med containerkorgar utgörs anslut­

ningsdelen mellan kran och arbetskorg av ett containerok.

11

AFS 2010:3

Kommentarer till Bilaga A

Till A 2.11 På kranar med containerok med hydraulisk eller elektrisk man­

övrering av vridlåsen, spärras den normala driften lämpligen genom en bry­

tare åtkomlig från arbetskorgen som kopplar bort möjligheten att manövrera

vridlåsen från kranens manöverhytt.

Till A 4.4 Kraft från stenfall på skyddstak vid bergarbete antas vara 5 000 N.

Kraften fördelas på en yta av 1 dm2.

När en containerkorg förses med ett skyddstak är det viktigt att beakta

dels möjligheten att manövrera de anordningar som enligt A 2.11 ska finnas

för att säkerställa att okets vridlås är spärrade och dels möjligheten att säkra

korgen mot oket med mekanisk låsning som enligt A 5.5 ska finnas.

Till A 5.5 En operatör måste manuellt spärra containerokets vridlås i låst

läge (jämför kravet i A 2.11) och det är därför inte en helt säker lösning eft­

ersom den förutsätter att operatören kommer ihåg att göra det. Därför finns

det krav på att det också ska finnas en separat mekanisk förbindning mellan

containeroket och containerkorgen. En vanlig lösning är säkerhetskättingar i

korgens hörn som fästs vid containeroket med krokar eller schackel.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-527-7 · ISSN 1650-3163