AFS 2010:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl

Enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41)

om enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:6

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

1993:41) om enkla tryckkärl;

beslutade den 16 november 2010.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om 17 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

1993:41) om enkla tryckkärl dels att ordet gemenskapen ska bytas ut mot

ordet unionen, dels att uttrycket ”de Europeiska gemenskaperna” ska bytas

mot uttrycket ”den Europeiska unionen”.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

MIKAEL SJÖBERG

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

1 Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska

unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 306,

17.12.2007 s 1).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:6

Utkom från trycket

den 7 december 2010

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-530-7 · ISSN 160-3163