AFS 2010:7

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:7

Utrustningar för

explosionsfarlig miljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5)

om utrustningar för explosionsfarlig miljö

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig

miljö;

beslutade den 16 november 2010.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om 4 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1995:5)

om utrustningar för explosionsfarlig miljö dels att uttrycket ”Europeiska

gemenskapernas officiella tidning” ska bytas ut mot uttrycket ”Europeiska

unionens officiella tidning”, dels att i Bilaga 2, ordet EG-direktiv ska bytas ut

mot ordet EU-direktiv.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

MIKAEL SJÖBERG

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

1 Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska

unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 306,

17.12.2007 s 1).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:7

Utkom från trycket

den 7 december 2010

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-531-4 · ISSN 1650-3163