AFS 2010:8

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) om utförande av personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:8

Utförande av personlig

skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7)

om utförande av personlig skyddsutrustning

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1996:7) om utförande av personlig

skyddsutrustning;

beslutade den 16 november 2010.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) om

utförande av personlig skyddsutrustning

dels att i 2 § ordet EG-direktiv ska bytas ut mot ordet EU-direktiv,

dels att i 3 § ordet EG ska bytas ut mot ordet EU,

dels att i 5 § uttrycket ”Europeiska gemenskapernas officiella tidning” ska

bytas ut mot uttrycket ”Europeiska unionens officiella tidning”,

dels att i Ikraftträdande och övergångsbestämmelser uttrycket ”Europe-

iska gemenskaperna” ska bytas ut mot uttrycket ”Europeiska unionen.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

MIKAEL SJÖBERG

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

1 Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska

unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 306,

17.12.2007 s 1).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:8

Utkom från trycket

den 7 december 2010

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-532-1 · ISSN 1650-3163