AFS 2011:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:1

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3)

om maskiner;

beslutade den 14 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) och 30 b § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och

biotekniska organismer i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS

2008:3) om maskiner

dels att nuvarande 4 § m)–o) ska betecknas 4 § n)–p),

dels att 4 § m), 21 §, bilaga 1 Allmänna principer punkt 4, och bilaga 1

kapitel 2 inledning, ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskriften ska införas nytt avsnitt 2.4 i bilaga 1, kapitel 2,

med följande lydelse,

samt beslutar att till bilaga 1 avsnitt 2.4 ska införas nya allmänna råd med

följande lydelse.

4 §

– – –

m) grundläggande hälso- och säkerhetskrav: tvingande bestämmelser som rör

konstruktion och tillverkning av produkter som omfattas av detta direktiv

och som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå avseende människors

hälsa och säkerhet och i förekommande fall husdjur och egendom samt, i

tillämpliga fall, för miljön.

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven anges i bilaga 1. Grundläg-

gande hälso- och säkerhetskrav för skyddet av miljön gäller endast sådana

maskiner som avses i avsnitt 2.4 i den bilagan.

n) EES: det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

o) distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom

tillverkaren eller dennes representant, som på den svenska marknaden till-

handahåller en maskin eller tar den i drift.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/127/EG av den 21 oktober 2009 om

ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpningsme-

del (EUT L 310, 25.11.2009, s. 29, Celex 32009L0127).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:1

Utkom från trycket

den 29 juni 2011

4

AFS 2011:1

p) anmält organ: tredjepartsorgan etablerat på en medlemsstats territorium

och utsett av medlemsstaten att ombesörja bedömning av överensstämmel-

se.

21 § Bestämmelserna i 6 d) är föreskrifter enligt 4 kap. 1 och 2 §§ arbetsmil-

jölagen (1977:1160) förutom vad gäller grundläggande hälso- och säkerhets-

krav för skyddet av miljön vilka inte har föreskrivits om med stöd av arbets-

miljölagen. Brott mot föreskrifter enligt 4 kap.1 och 2 §§arbetsmiljölagen

kan enligt 8 kap. 2 § samma lag medföra böter.

Denna författning träder i kraft den 15 december 2011.

MIKAEL SJÖBERG

Jan Westman

Johan Östenson Rogemark

5

AFS 2011:1

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion

och tillverkning av maskiner

Allmänna principer

– – –

4. Denna bilaga består av flera delar. Den första har en allmän omfattning

och gäller samtliga maskintyper. De andra delarna behandlar vissa mer spe-

cifika riskkällor. För att med säkerhet uppfylla samtliga tillämpliga grund-

läggande krav är det dock viktigt att hela denna bilaga tas i beaktande. När

maskinerna konstrueras ska kraven i den allmänna delen och kraven i en

eller flera av de andra delarna beaktas, beroende på resultatet av riskbedöm-

ningen i enlighet med punkt 1 i dessa allmänna principer. Grundläggande

hälso- och säkerhetskrav för skyddet av miljön ska tillämpas endast på de

maskiner som avses i avsnitt 2.4.

– – –

2. Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för vissa

maskinkategorier

Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel, maskiner avsedda för

kosmetiska och hygieniska produkter eller läkemedel, handhållna och/eller

handstyrda maskiner, bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner, maski-

ner för bearbetning av trä och material med liknande fysiska egenskaper

samt maskiner för applicering av bekämpningsmedel, ska uppfylla samtliga

grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se All-

männa principer, punkt 4).

– – –

2.4 Maskiner för applicering av bekämpningsmedel

2.4.1 Definition

Maskiner för applicering av bekämpningsmedel: maskiner som är särskilt avsed-

da för applicering av växtskyddsmedel i den mening som avses i artikel 2.1

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21

oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (*).

* Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009

om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1, Celex

32009R1107).

6

AFS 2011:1

2.4.2 Allmänt

Tillverkaren av maskiner för applicering av bekämpningsmedel eller dennes

befullmäktigade representant ska säkerställa att en riskbedömning görs för

att fastställa risken för att miljön oavsiktligen utsätts för bekämpningsme-

del, i enlighet med den process för riskbedömning och riskreducering som

avses i de allmänna principerna, punkt 1.

Maskiner för applicering av bekämpningsmedel ska vara konstruerade

och tillverkade med beaktande av resultatet av den riskbedömning som

avses i första stycket så att de kan manövreras, regleras och underhållas utan

att miljön oavsiktligen utsätts för bekämpningsmedel.

Läckage ska i alla situationer förhindras.

2.4.3 Styrfunktioner och övervakning

Det ska vara möjligt att enkelt och exakt styra, övervaka och omedelbart

stoppa appliceringen av bekämpningsmedel från manöverplatserna.

2.4.4 Påfyllning och tömning

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade för att underlätta exakt

påfyllning av erforderlig mängd bekämpningsmedel och säkerställa enkel

och fullständig tömning, och samtidigt förhindra spill av bekämpningsme-

del och förorening av vatten vid arbetsmoment.

2.4.5 Applicering av bekämpningsmedel

2.4.5.1 Utmatningshastighet

Maskiner ska ha funktioner som tillåter enkel, noggrann och säker reglering

av utmatningshastighet.

2.4.5.2 Fördelning, avsättning och avdrift av bekämpningsmedel

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade för att säkerställa att

bekämpningsmedel avsätts på målområden, att förluster till andra områden

minimeras och för att förhindra avdrift av bekämpningsmedel till omgiv-

ningen. I förekommande fall ska en jämn fördelning och avsättning av

bekämpningsmedel säkerställas.

2.4.5.3 Provningar

För att kontrollera att de relevanta delarna av maskinerna uppfyller de krav

7

AFS 2011:1

som anges i avsnitt 2.4.5.1 och 2.4.5.2 ska tillverkaren eller dennes befull-

mäktigade representant göra eller låta göra lämpliga provningar för varje

typ av maskin som berörs.

2.4.5.4 Förluster under stopp

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att förluster förhindras

när appliceringsfunktionen är avstängd.

2.4.6 Underhåll

2.4.6.1 Rengöring

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att de enkelt och nog-

grant kan rengöras, utan förorening av miljön.

2.4.6.2 Service

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade för att underlätta byte av

slitna delar, utan förorening av miljön.

2.4.7 Kontroller

Det ska vara möjligt att enkelt ansluta nödvändiga mätinstrument till maski-

nen för att kontrollera att den fungerar riktigt.

2.4.8 Märkning av munstycken, silar och filter

Munstycken, silar och filter ska märkas så att deras typ och storlek framgår

klart och tydligt.

2.4.9 Angivelse av bekämpningsmedel som används

När det är lämpligt ska maskinen vara försedd med en särskild anordning

där operatören kan ange namnet på det bekämpningsmedel som används.

2.4.10 Bruksanvisning

Bruksanvisningen ska innehålla uppgifter om följande:

a) Försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid blandning, påfyllning, appli-

cering, tömning, rengöring, service och transport, för att undvika förorening

av miljön.

8

AFS 2011:1

b) Detaljerade krav för användning i de olika miljöer i vilka maskinen kan

förutsättas användas, inklusive tillhörande förberedelser och inställningar

som krävs för att säkerställa avsättning av bekämpningsmedel på målom-

rådena, samtidigt som förlusterna till andra områden minimeras, för att för-

hindra avdrift till omgivningen och, när det är lämpligt, säkerställa en jämn

fördelning och avsättning av bekämpningsmedel.

c) De olika typer och storlekar på munstycken, silar och filter som kan

användas med maskinen.

d) Kontrollintervall samt kriterier och metod för byte av delar som är före-

mål för slitage och som därigenom påverkar att maskinen fungerar korrekt,

såsom munstycken, silar och filter.

e) Uppgift om kalibrering, dagligt underhåll, vinterförberedelser och

andra kontroller som är nödvändiga för att säkerställa att maskinen fung-

erar korrekt.

f) Typer av bekämpningsmedel som kan orsaka att maskinen inte fung-

erar korrekt.

g) Uppgift om att operatören bör se till att den särskilda anordning som

avses i avsnitt 2.4.9 uppdateras med namnet på det bekämpningsmedel som

används.

h) Inkoppling och användning av eventuell särskild utrustning eller till-

behör och de försiktighetsåtgärder som krävs i detta sammanhang.

i) Uppgift om att maskinen kan omfattas av nationella krav på regelbund-

na kontroller som utförs av utsedda organ, i enlighet med Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättan-

de av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar använd-

ning av bekämpningsmedel (**);

j) De funktioner och egenskaper hos maskinen som måste kontrolleras för

att säkerställa att den fungerar på avsett vis.

k) Anvisningar om anslutning av erforderliga mätinstrument.

– – –

Till 2.4 Maskiner för applicering av bekämpningsmedel

I maskindirektivet (2006/42/EG) finns sedan tidigare krav avseende hälsa

och säkerhet för personer och i förekommande fall husdjur och egendom.

Nu kompletteras dessa med grundläggande miljöskyddskrav.

** Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av

bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71, Celex 32009L0128).

9

AFS 2011:1

Maskiner för applicering av bekämpningsmedel inbegriper maskiner som

är självgående, som bogseras, som är fordonsmonterade eller fordonsbur-

na, som är luftburna eller som är stationära och avsedda för applicering av

bekämpningsmedel både för yrkesmässig och icke yrkesmässig användning.

Vidare inbegrips motordrivna bärbara och handhållna maskiner liksom

manuellt drivna bärbara och handhållna maskiner med trycksatt behållare.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-542-0 · ISSN 1650-3163