AFS 2011:10

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2002:1) om användning av trycksatta anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:10

Användning av trycksatta

anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2002:1) om användning av trycksatta

anordningar

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2002:1)

om användning av trycksatta anordningar;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljö förordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2002:1) om

användning av trycksatta anordningar

dels att 2 § ska ha följande lydelse och

dels att införa övergångsbestämmelser med följande lydelse i punkt 2.

2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

Ackrediterat organ

Kontrollorgan i tredjepartsställning som ackredite-

rats för uppgiften enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskon-

troll i samband med saluföring av produkter och

upphävande av förordning (EG) nr 339/931 och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kon-

troll.

– – –

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Med ackreditering enligt dessa föreskrifter jämställs sådan ackredite-

ring som föreskrevs om enligt äldre föreskrifter.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:10

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-551-2 · ISSN 1650-3163