AFS 2011:11

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:11

Besiktning av lyftanordningar och

vissa andra tekniska anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och

vissa andra tekniska anordningar

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6)

om besiktning av lyftanordningar och vissa

andra tekniska anordningar;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljö förordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om

besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

dels att 13 § ska ha följande lydelse och

dels att införa övergångsbestämmelser med följande lydelse i punkt 2 samt

beslutar att råden till 13 § ska ha följande lydelse.

13 § Besiktning skall ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa obe-

roende, rutiner och kompetens som motsvarar kraven för ett organ typ A

enligt SS-EN 45004, Allmänna kriterier på verksamhet av olika typer av

organ som utför kontroll.

Beträffande lyftanordningar monterade på fordon som omfattas av Mili-

tära vägtrafikkungörelsen (SFS 1974:97) får dock besiktningen vara utförd

av ett kontrollorgan motsvarande typ B.

Kontrollorganet ska vara anmält till Arbetsmiljöverket samt ackredite-

rat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskon-

troll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning

(EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

eller enligt motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES.

Internationell besiktning enligt 9–12 §§ får dock ha utförts av ett kontroll-

organ som uppfyller kraven enligt motsvarande bestämmelser från något

annat EES-land.

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:11

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:11

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Med ackreditering enligt dessa föreskrifter jämställs ackreditering som

föreskrivits om enligt äldre föreskrifter.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

Till 13 § Uppgift om vilka kontrollorgan som är ackrediterade för besikt-

ning enligt dessa föreskrifter kan erhållas direkt från Styrelsen för ackredite-

ring och teknisk kontroll (SWEDAC). Syftet med kravet på att kontrollorgan

ska vara anmälda till Arbetsmiljöverket är att säkerställa att samtliga kon-

trollorgan kan nås med information och kallelser till erfarenhetsmöten.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-552-9 · ISSN 1650-3163