AFS 2011:12

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar

Stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:12

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3)

om stegar och arbetsbockar;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar

och arbetsbockar

dels att 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse och

dels att införa övergångsbestämmelser med följande lydelse i punkt 2.

4 §

Stegar och arbetsbockar får användas eller avlämnas för att tas i bruk

endast om de

1. är typkontrollerade enligt 5 § av ett kontrollorgan i tredjepartsställning

eller ett certifieringsorgan som är ackrediterat för uppgiften enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008

om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring

av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/931 och lagen

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

2. därvid har visat sig uppfylla kraven i 5 §.

Kravet på typkontroll av stegar i första stycket 1. och 2. gäller inte stegar

som uppfyller följande villkor.

– Stegen är certifierad av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för

sådan certifiering enligt lagen Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och mark-

nadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av

förordning (EG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk

kontroll.

– Certifieringen visar att stegen uppfyller kraven i den svenska standar-

den SS 2091 Stegar–bärbara stegar, utgåva 4, den norska standarden NS-

INSTA 650:1995, Stiger–bærbare stiger eller annan standard som visats vara

likvärdig från säkerhetssynpunkt med dessa.

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:12

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:12

Certifiering enligt andra stycket kan också utföras av ett certifieringsor-

gan i något annat land inom EES som

– är ackrediterat för uppgiften mot tillämplig standard i EN 45 000-serien

av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det uppfyller och tillämpar kra-

ven i EN 45 010 eller

– på annat sätt erbjuder likvärdiga garantier vad gäller teknisk och yrkes-

mässig kompetens samt garantier för oberoende.

5 § Vid typkontroll ska stege eller arbetsbock ha granskats av kontrollorga-

net eller certifieringsorganet och visat sig uppfylla kraven i 3 §. Vidare ska

stegar eller arbetsbockar ha provats av kontrollorganet, certifieringsorganet

eller ett provningslaboratorium i tredjepartsställning som är ackrediterat

för sådan provning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskon-

troll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning

(EG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

• beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar–bärbara stegar,

utgåva 4 del E,

• beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid

provningen visat sig uppfylla där ställda krav.

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Med ackreditering enligt dessa föreskrifter jämställs sådan ackredite-

ring som föreskrevs om enligt äldre föreskrifter.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-553-6 · ISSN 1650-3163