AFS 2011:13

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:13

Tillverkning av vissa behållare,

rörledningar och anläggningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare,

rörledningar och anläggningar

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2)

om tillverkning av vissa behållare, rörledningar

och anläggningar;

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om till-

verkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

dels att 22 § ska ha följande lydelse,

dels att införa övergångsbestämmelser med följande lydelse i punkt 2.

22 § Kontrollorgan som ska utföra kontroll enligt 9–11 §§ och 18–20 §§ och

punkt 3.1.2 i Bilaga 1, certifieringsorgan som ska utföra bedömning/certifie-

ring enligt 21 § och punkt 3.1.2 i Bilaga 1 samt laboratorium som ska utföra

oförstörande provning enligt punkt 3.1.3 i Bilaga 1 ska ha fått ackreditering

för ifrågavarande uppgift enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads-

kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förord-

ning (EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kon-

troll. Sådan kontroll, bedömning, certifiering och oförstörande provning kan

även utföras av kontrollorgan, certifieringsorgan respektive laboratorium i

tredjepartsställning från annat land inom EES, om:

• kontrollorganet är ackrediterat för uppgiften mot kraven i relevant stan-

dard i EN 45 000-serien av ett ackrediteringsorgan som uppfyller och till-

lämpar för bedömning kraven i ISO TR 17010 eller på annat sätt erbjuder

motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt

garantier om oberoende.

• certifieringsorganet är ackrediterat för uppgiften mot kraven i rele-

vant standard i EN 45 000-serien av ett ackrediteringsorgan som uppfyller

och tillämpar för bedömning kraven EN 45 010 eller på annat sätt erbjuder

motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt

garantier om oberoende.

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:13

Utkom från trycket

den 12 juli 2011

3

AFS 2011:13

• laboratoriet är ackrediterat för uppgiften mot kraven i standarden ISO/

IEC 17025 av ett ackrediteringsorgan som uppfyller och tillämpar kraven i

EN 45 003 eller på annat sätt erbjuder motsvarande garantier i fråga om tek-

nisk och yrkesmässig kompetens samt garantier om oberoende.

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Med ackreditering enligt dessa föreskrifter jämställs sådan ackredite-

ring som föreskrevs om enligt äldre föreskrifter.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-554-3 · ISSN 1650-3163